lørdag 23. mars 2019

Nr. 2432: Hans Nielsen Hauge satt 11 år uskyldig i fengsel for egentlig ingenting, så ille er det tross alt ikke med oss, men la oss troende be for og med hverandre!


Nr. 2432:
Hans Nielsen Hauge satt 11 år uskyldig i fengsel for egentlig ingenting, så ille er det tross alt ikke med oss, men la oss troende be for og med hverandre!
Bilde av Jan Aage Torp, som en dag inviterer deg på kafe. Er så hyggelig som bare det og sier at jeg kan skrive alt jeg vil om ham. Rett etterpå så anmelder han deg, og vil at du skal betale ham 50.000, - kr og sitte i buret i 2 år.
Eller som PBE holder på her i Oslo, der nabo får lov å utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss, og de pålegger oss å rive.
Dette gjør kun «spasa», schizofrene og farlige mennesker. Som er ledet av onde og mørke krefter, ingen fri og glade mennesker holder på slik!Salme 133. 1. En sang ved festreisene; av David. / Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen!  2 Det er som den gode olje på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, som flyter ned på sømmen av hans klædebon, 3 Som Hermons-dugg, som flyter ned på Sions berg; for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.

Når vi leser og studerer Hans Nielsen Hauge, så er det veldig lærerikt på alle måter. I mine øyne er han den mannen i Norge som var som en Paulus med sin banebrytende måte å forkynne og praktisere evangeliet.
Ser vi på hvordan myndighetene behandlet ham, så var det så uverdig det er mulig å gjøre det.
Tenk, 11 år i fengsel kun for å ha hatt offentlige møter i stort sett private hus eller ute på jordet og andre plasser. Han forkynte Guds ord overalt, ikke minst i skrift. Det sies om Hauge at i alle Norske hjem var det kanskje en bibel, men flere bøker av Hauge. Dette varte faktisk nesten fra slutten på syttenhundretallet og flere tiår frem. Hvordan dette påvirket den Norske folkesjela og menneskene her i Norge vet kun Gud alene. Men at det var Satan som ville stoppe Hauge, er hevet over enhver tvil.

Dette sier Wikipedia om broder Hans Nielsen Hauge.

Hauge var bondegutt fra Hauge i Rolvsøy i Tune (nå Fredrikstad). Han vokste opp i et kristent hjem, som en av 10 søsken. I hjemmet fantes Luthers katekisme og huspostill, Pontoppidans forklaring og dertil skrifter av lutherske pietister og prepietister, deriblant Johann Arndt. 5. april 1796, 25 år gammel, fikk han sin religiøse oppvåkning. Han var ute på åkeren og pløyde. Plutselig følte han at «Guds kjærlighet besøkte ham». Huset han bodde i er en av turistattraksjonene i Fredrikstad, og det er et stort monument over ham utenfor huset. I tillegg til den innsats han gjorde som kristen personlighet var han også en stor næringslivsmann.

En stund etter gjennombruddet leste han i dansk oversettelse en bok om mystikeren Johannes Taulers omvendelse, som han anså som så viktig at han siden sørget for å utbre en forkortet versjon av den. «Der har altså vært et innslag av seinmiddelalderlig mystikk i hans religiøse lesning. Boken om Tauler var ham kjær også fordi en hovedperson i den er en lekmann som ut fra sine egne åndelige erfaringer med stor frimodighet belærer og irettesetter en prest og en lærd teolog», skriver kirkehistorikeren Einar Molland. Hauge begynte snart selv som predikant og la i sin forkynnelse vekt på det personlige gudsforhold og en nøktern og arbeidsom livsførsel.

I årene fra 1797 til 1804 gikk han på sine ben fra sted til sted over store deler av landet, fra Kristiansand i sør til Malangen i nord. På de gårdene hvor han fikk husrom hjalp han til i det daglig arbeid. Om kveldene samlet han de som bodde på gården og nabogårdene til andakt.

Dette var ikke tillatt, siden konventikkelplakaten av 1741 forbød lekfolk å holde oppbyggelige møter uten sogneprestens godkjennelse. Hauge ble gjentatte ganger arrestert, på det meste ti ganger på syv år. I 1804 ble det reist en stor og omfattende sak mot ham, og han satt i fengsel frem til 1811 og måtte betale en bot på 1000 riksdaler. Etter dette sluttet han med reisevirksomheten, men i 1813 ble han dømt til to års slaveri. Forfølgelsene førte til ytterligere konsolidering blant hans støttespillere. Flere av dem fikk imidlertid erfare at det hadde sin pris å høre til Hauges venner. Grunnloven av 1814 knesatte prinsipper som Hauge frem til da ikke hadde fått nyte godt av, blant annet prinsippet om at ingen må fengsles uten hjemmel i lov og dom (§ 96).

I de til sammen 18 årene han var predikant og utenfor fengselet, gav han ut 33 bøker.
(Sitat slutt).

Det er den samme Satan som gikk imot Hans Nielsen Hauge som har gått imot meg de siste årene er jeg overbevist om!

Kort fortalt, så har jeg erfart 2 rettsaker de par siste årene.
Der første gang var det den onde narreapostel Jan Aage Torp som hatet meg og min forkynnelse om gjengifte. Der han lurte politiet og domstolene med sin sleske måte å tale på.
Jeg vet hva som drev Torp, det var åpenbart den onde åndsmakter som hater min og hatet min forkynnelse på alle områder da jeg holder frem kun og alene Guds ord.

Nå vil Staten og Oslo kommune lage kvalme for meg og min familie, selv om det de holder på med er totalt uten mål, mening og hensikt.
Når andre får dispensasjon 57 ganger i større utstrekning enn oss, da vet vi at Satan er på ferde. Han elsker slik urettferdig som er hinsides alle andre begreper. Dette er så ille, at ser en ikke at her er den Onde på ferd, så er en åpenbart ingen troende.
Jeg har kun laget så godt det er mulig for meg og min familie, dette skal rives. Hvem som står bak dette er ikke vanskelig å vite når Guds ord sier følgende.
Dette er Jesu egne ord.

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Hvordan skal vi som troende takle slik urettferdighet?

1 Pet. 3. 13 Og hvem er det som kan gjøre eder ondt såfremt I legger vinn på det gode? 14 Men om I enn skulde lide for rettferdighets skyld, er I salige. Men frykt ikke for dem og forferdes ikke; men hellige Kristus som Herre i eders hjerter, 15 og vær alltid rede til å forsvare eder for enhver som krever eder til regnskap for det håp som bor i eder, dog med saktmodighet og frykt, 16 idet I har en god samvittighet, forat de som laster eders gode ferd i Kristus, må bli til skamme i det som de baktaler eder for som ugjerningsmenn. 17 For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt.

Vi som troende er annerledes, vi er ikke på samme primitive nivå som våre motstandere og verden. Vi gjør det gode selv om våre motstandere holder på med det onde.

F.eks. når Jan Aage Torp fortsatte å leve i synd, så begynte ikke jeg med det. Tvert imot, jeg søkte Herren om igjen, og helliget med til all god gjerning.Slik også nå, når naboen får 57 ganger mer lov å holde på som oss. Dette er selvfølgelig helt hinsides og selv i et diktatur holder de ikke på slik myndigheten her i Norge, godt hjulpet av Oslo Kommune holder på. Vi vet hvem som står bak alt dette, det sier skriften klart.

2 Tim. 2. 26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

Disse menneskene er inntatt, da av en Ånd som gjør at de oppfører seg også deretter. Det er klart ingen «normale» mennesker holder på slik som dette å gi en lov til å gjøre hva han vil, mens vi blir straffet hardest mulig for den såkalt minste forseelse. Vi er mennesker, og trenger da å gå litt nåde. Mens andre som gjør hva de vil, får det hele veien og hele tiden. Slik forskjellbehandling med å gi en dispensasjon 57 ganger mer enn oss, vitner om hva skriften sier:

«av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.»

Sluttkommentar:

Det er klart, at man ikke en dag inviterer enn person på kafe, og rett etterpå anmelder en samme person. Samt at en ønsker den person skal betale 50.000, - kr og sitte 2 år i fengsel som Jan Aage Torp gjorde med meg.
Eller som Oslo kommune gjør nå med oss, at enkelte får lov å bygge og utnytte tomten 57 ganger mer enn oss. Faktisk enda mer, da de får lov å ha det som de har, men vi har fått pålegg om å rive, som er helt, helt sykt.

Hvem styrer slike mennesker? Gud?
Nei, Gud er da fornuftig og sunn i alt han gjør.
Det er åpenbart Satan, da han er kommet for å stjel, myrde, ødelegge og forøde!
Når nabo bygger samtidig med oss, og får lov å utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss. Det skal bli stående alt, mens vi skal rive alt og føre eiendommen tilbake til hva den var før. Hvem står bak en slik forskjellbehandling når Gud selv sier i sitt eget ord at han ikke gjør forskjell og det å gjøre forskjell er en vederstyggelighet for ham?
Det er de mørke og onde krefter som bibelen omtaler som de urene Ånder, med andre ord Satan selv!
Men hva kan vi som troende gjøre? Fremfor alt be, dernest støtte meg og min familie. For dette koster dessverre også penger. Du som vil, kan støtte oss her:

Den Danske Bank:
85300502674


Ingen kommentarer: