torsdag 13. februar 2020

Nr. 2670: Nå er det diskrimineringsnemda som skal avgjøre om Unibuss kan nekte meg å spille kristne radioprogrammer eller ikke!


Nr. 2670:
Nå er det diskrimineringsnemda som skal avgjøre om Unibuss kan nekte meg å spille kristne radioprogrammer eller ikke!

http://blog.janchristensen.net/2019/11/nr-2608-unibuss-vil-garantert-tape.html
http://blog.janchristensen.net/2019/11/nr-2604-mobbing-og-hetsing-av-bussfrer.html


Det med høy musikk kommer ifra en kundeklage, ikke Unibuss.
De «tror» blindt på denne klagen, men jeg har imøtegått dette og sagt at jeg ikke spiller høyere enn andre på radioen.

Her er Faksmile fra brev sendt Unibuss.

Gjengivelse av brevet her, ikke alt er tatt med.

Kun det viktigste og som belyser saken:

Christensen mener seg diskriminert i forbindelse med flere tjenestepåtaler han
mottok som følge av kundeklager. Klagene gikk på at bussjåføren Christensen
spilte høy radio på bussen og at radioprogrammene hadde et religiøst innhold
som klagerne oppfattet som forstyrrende og provoserende. Christensen hevder blant annet at han spilte radio lavt. Videre hevder han å ikke ha fått veiledning fra ledelsen om eventuelle retningslinjer knyttet til dette temaet.

Diskriminering på grunn av blant annet religion er forbudt, jf. likestillings- og
diskrimineringsloven § 6. første ledd. Forbudet omfatter diskriminering på grunn av eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i første ledd. Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig.
Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn
andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn
av religion, jf. § 7. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av alder jf. § 8.
§ 9 fastslår at forskjellsbehandling ikke er i strid med forbudet i § 6 når den har
et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og den ikke er
uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.
I arbeidsforhold og ved valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og
innleide arbeidstakere er direkte forskjellsbehandling på grunn av religion/
livssyn bare tillatt hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for
utøvelsen av arbeidet eller yrket, og vilkårene i første ledd er oppfylt.

Vi ber dere fylle ut tilsvarsskjema på saken (se mer informasjon under).
I tillegg ber vi om at dere skriver et tilsvar hvor dere gjøre rede for deres syn. I tilsvaret bør dere få klart frem om dere er uenige i det faktum klager legger frem i sin klage, og i så fall opplyse hvilket faktum dere mener er riktig. Videre bør dere opplyse om dere er enig eller uenig i at dette er et brudd på diskrimineringsregelverket. Dersom dere mener at det ikke foreligger brudd på
diskrimineringsregelverket, er det viktig at dere forklarer hvorfor dere mener det.
Dersom det er andre opplysninger eller dokumentasjon dere mener at nemnda bør kjenne til, gir dere informasjon om dette i tilsvaret. Særlig ber vi om at dere sender oss kopi av eventuelle Unibuss retningslinjer, regler, m.m, som angår dette spørsmålet. I brevet fra Diskrimineringsnedma blir UNI-buss avkrevd et svar innen 5 mars 2020.  Christensen vil få tilsendt kopi av tilsvaret og eventuelle vedlegg, og få mulighet til å gi sine kommentarer. Dersom dere sender inn opplysninger dere mener klager ikke har rett til partsinnsyn i, er det viktig at dere tydelig markerer hvilke dette gjelder. Dere bør også gi en særskilt begrunnelse – inkludert et konkret rettslig grunnlag – for hvorfor dere mener klager ikke har rett til innsyn i disse opplysningene,”

1 kommentar:

Birgir sa...

Det er gledelig at de blir avkrevd svar.