onsdag 3. oktober 2012

Nr. 483: Verdens beste nyhet er evangeliet og de gode nyhetene om Jesus Kristus!

Nr. 483:

Verdens beste nyhet er evangeliet og de gode nyhetene om Jesus Kristus!

Jesus er selv de gode nyhetene og han er selve budskapet da han er sendt i fra Gud for å vise oss hvem Gud Faderen – den eneste sanne Gud er! Menneske uten Gud venter samme endelikt som dyrene – utslettelse. Men ved troen på Jesus så kan vi alle få del i Guds liv – Zoe – det evige liv som finnes kun hos GudHer fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 2. 3 Hvordan skal da vi slippe unna dersom vi ikke bryr oss om den frelse som er så mye større? Den ble først forkynt av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.

Dette brevet er rettet til menigheten i Jerusalem. Referansepunkter på hvor stort og herlig som Gud gjorde gjennom Jesus og de første kristne det har vi i de fire evangeliene og i Apostel gjerningene. Menigheten her var egentlig kommet ut fra denne virksomheten til Jesus og Apostlene. 4 Også Gud har gitt den sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å dele ut Den Hellige Ånds gaver etter sin vilje. Dette som her blir nevnt var ikke fremmed for dem. At Gud selv hadde stadfestet budskapet med de medfølgende tegn og delt ut av sin Ånd blant dem. De var mennesker med førstehånds kjennskap. Men nå var de i ferd med å vike bort i fra dette.

Tror vi alle til alle tider er i ferd med å bli dradd bort i fra de enkle og klare grunnsannheter i fra Guds ord. Ønsker å belyse at Jesus er de gode nyhetene, og budskapet selv i sin egen person sendt i fra Gud. Budskapet og de gode nyhetene er Jesus Kristus. Men hva er evangeliet og hva er de gode nyhetene? Ønsker å ta for meg en del sider av evangeliet – som er evangeliet – hva vi trenger og skal presentere mennesker. Og dette er like mye undervisning til troende som det er en presentasjon til ikke troende for hva evangeliet er.

Evangeliet er de gode nyhetene – ikke de dårlige!

Har hørt mange si at vi må utbre kristendommen. I bibelen finner vi ikke slike begrep som å utbre kristendommen. I Norge fikk vi innført kristendommen med tvang. I 1995 ble det feiret at det var 1000 år siden kristendommen kom til Norge. Evangeliet betyr gode nyheter. Er det ikke akkurat gode nyheter vi trenger i dag? Vi oversvømmes av dårlige nyheter fra alle hold, gjennom aviser, tv, radio, internett osv. Hva er evangeliet om Guds rike? Jo, at Jesus døde på korset. Der tok Han på seg all verdens synd. Han stod opp fra de døde og lever i dag. Evangeliet om Guds rike er at: Jesus ikke tilregner oss våre synder, men at alle som kommer til Ham får ta imot tilgivelse fra alle sine synder.

Jesus sa i Markus evangeliet 4.15: ”Omvend dere og tro evangeliet”. Han sa ikke omvend dere og tro på kristendommen, men omvend dere og tro på evangeliet. Hva innebærer omvendelse? Jo å vende seg til Jesus i barnslig bønn og ta imot tilgivelsen som Jesus har betalt for alle da Han døde på korset. Omvendelse betyr å vende om, altså vende seg imot Jesus og la Han bli Herre i livet. Jesus sier i Matteus evangeliet 18.3: ”Hvis dere ikke omvender dere og blir som små barn, skal dere slett ikke komme inn i himlenes rike.” Bibelen sier: at evangeliet om Guds rike er så enkelt at selv ikke en dåre skal fare vill, vi gjør ofte det vanskelig for mennesker å ta i mot evangeliet om Guds rike. Ofte forteller vi folk om alt de ikke kan og burde gjøre, ofte har vi fokuset på hva som er synd og hva som er galt. Vi burde heller ha fokuset på at Jesus har tatt all synden og alt det gale vi har gjort opp på korset og at Han tilbyr oss alle syndenes tilgivelse.

Paulus sier i Romerbrevet 10.13: ”For hver den om påkaller Herrens navn, skal bli frelst.”

Hva innbefatter i evangeliet – de gode nyhetene?

Først vil jeg nevne hva evangeliet ikke er!

1.) Dette er selvfølgelig et veldig stort emne. Men evangeliet er ikke å drive politikk og veldedighet på Guds vegne. Gjennom politikk, idrett, veldedighet og mye annet som i og for seg er godt, så må en få lov å påpeke at i dag så er ikke dette evangeliet. Evangeliet er å peke på Jesus som verdens frelser og veien til den eneste sanne Gud; Jahve eller Jehova!

2.) Evangeliet er ikke å peke på loven som veien til frelse og for å møte Gud som bl.a. Adventistene gjør i en alt for stor utstrekning. Det de holder på med er en total avsporing av evangeliet. Vi skal ikke tro på Jesus og så holde loven. Det er kun fire ting som hedninge kristne skal holde av Moseloven, alt annet er vi fritatt i fra.

Her er de 4 tingene som vi hedninge kristne skal holde av Moseloven: Ap.gj. 15. 28 For Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge nogen annen tyngsel på eder enn disse nødvendige ting: 29 at I avholder eder fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor; dersom I vokter eder for disse ting, vil det gå eder vel. Lev vel!

Evangeliet er å forkynne ordet om korset, ikke evangeliet om riket!

Her blander mange begreper og forskjellige tid husholdninger inn. Evangeliet er å forkynne ordet om korset at der døde Guds Sønn (ikke Gud). For alle mennesker uansett rase og kjønn. Og gjennom og ved å tro på hans død får en evig liv.

Her fra mine bibelkommentarer Markus 13. 10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 årsriket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1. Kor. 1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Hva er evangeliet?

Slik jeg ser det så er det knuttet opp til Jesu død og oppstandelse for oss. Og at gjennom evangeliet så er det ikke lengre noen som har et fortrinn foran andre som Jødene hadde det. Men alle kan ved Jesu blod komme til Gud for å bli Guds barn og få del i barnekår hos Gud.

Her fra mine bibelkommentarer Johannes evangeliet som jeg holder på med: 1. 12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.

Ordet sier at han gav dem rett til å bli Guds barn. Det vil si at alle som tok imot Jesus gav han fullmakt til å bli Guds barn. Å ta imot Jesus er det samme som å tro på hans navn. I betegnelsen ”navn” ligger det at Jesus er salvet av Gud til å være verdens frelser. I Den gamle pakt ble kongen, profeten og presten (ypperstepresten) salvet. Derfor taler vi om Jesu tredelte oppgave. Han er konge, profet og yppersteprest. Han er konge over hele universet. Han er profet som forkynner Guds ord, og han er ypperstepresten som bærer seg selv fram for Gud som et stedfortredende offer. Jesus Kristus tok all verdens synd på seg opp på korset og tok straffen på seg og døde som en synder og forbryter og ble begravet. Døden kunne imidlertid ikke holde på ham for sin død døde han for synden, men sitt liv lever han for Gud. Derfor sto han opp til vår rettferdiggjørelse. Skriften sier: ”Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud” 2 Kor 5,21.

Derfor er enhver som tar sin tilflukt til Jesus og går til ham med sine synder og nederlag og tror på ham, rettferdig for Gud og er et Guds barn. Han er født av Gud, det vil si han er gjenfødt ved Guds Ånd. 13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.

Ved den nye fødsel får den botferdige synder en frelsende tro og et nytt hjerte og en ny innstilling. Det er et under ved Guds nåde som skjer i den enkeltes hjerte når Guds ord først får vise synderens sanne stilling innfor den hellige Gud og motstanden mot Gud opphører, og evangeliet får gjøre sin nådefulle gjerning. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

V.14 må være selve tyngdepunktet i hele prologen. Det er lærerikt å studere måten verset er bygget opp på: Først får vi to hovedsetninger som sier noe om Ordet: Ordet ble menneske» og ... tok bolig iblant oss» . Deretter følger en hovedsetning som sier noe om menighetens mottagelse: Vi så hans herlighet». Resten av verset forklarer nærmere hvilken herlighet det dreier seg om, først ved å si hvor den kommer fra (som den enbårne sønn har fra sin Far»), deretter ved å si hva den består i (full av nåde og sannhet»). La oss se på disse fem setningsleddene ett for ett: 1) Ordet ble menneske» Så enkelt kan det største mysterium i verdenshistorien uttrykkes. Tre små ord. Men etter å ha lest om Ordets guddommelige rang i v1-5, så er det virkelig grensesprengende å tenke seg at dette guddommelige logos fullt og helt også skulle bli et menneske som oss. Dette var uhørt for en gresk tankegang som foraktet det skapte. (jfr. v.3). Det skapte var jo annenrangs og mindreverdig. Hvordan kan Gud nedverdige seg til å bli ett med det? Dette var uforstand for en gresk logos-filosofi (1 Kor 1,23). De som ville vinne rett kunnskap og innsikt i livets hemmeligheter ved abstrakt tankegang, de får her høre: Logos ble menneske, ble født på en bestemt dag og døde på en bestemt dag. Logos kunne sees, høres og tas på (jfr. 1 Joh 1,1-4). Det var en blasfemisk tanke for jødene. De kunne nok være med langt når det gjaldt å distingvere mellom ulike sider ved Gud, slik som vi så når det gjaldt visdom teologien i v1-2. Men å si at denne Guds visdom var blitt menneske, det var helt uantakelig. Da overskred man grensen mellom Gud og det skapte, og gjorde seg skyldig i den groveste gudsbespottelse. Det er altså her i v. 14 Johannes kommer med det som virkelig skilte kristendom fra disse andre religionene. Dette var så dristig sagt at kirken skulle kjempe med å forstå det i mange hundre år framover. Men det var en fantastisk tanke for alle oss som tar imot troen: Dette innebærer at Gud ikke er fjern, men at han helt og fullt deler våre kår! Vi kaller dette underet for inkarnasjon. På gresk står det at Ordet ble kjøtt, noe som på latin blir incarnatus , eller på nynorsk: ikjøting. Kristus – Guds Sønn - lar seg føde inn i en tilværelse der han virkelig bærer en kjødelig kropp, slik at han må føle både sult og tørst, kulde og sorg, ensomhet og smerte. Det er ganske utrolig at vi har en slik Kristus å tro på! 2)..tok bolig iblant oss» Også dette er en uhørt tanke for en jøde. Gud hadde jo valgt ut sin bolig i Israel: Først i det tabernaklet som fulgte folket på ørkenvandringen (2 Mos 40,34), siden i tempelet i Jerusalem (se tempelinnvielsen og Salomos bønn i 1 Kong 8,10-13).

Men nå sier v.14 at Gud får sin bolig i Israel ved Ordet. Dermed sies det indirekte at tempelets tid er forbi. Nå er Guds nærvær knyttet til Jesu person. Vi finner samme tema klarere uttrykt i 2,13-22, der Jesus etter tempelrenselsen proklamerer seg selv som det nye tempel. Se også Joh 4,21-24: Den framtidige gudstilbedelse skal ikke knyttes til et bestemt sted, men skal skje i ånd og sannhet. Så slipper vi kristne å valfarte til en bestemt helligdom på et bestemt sted for å oppsøke Gud der han er å finne. Jesu person er nå det viktige møtepunktet mellom Gud og mennesker.

Er det mer du lurer på? Send inn spørsmål til meg eller skriv din kommentar og mening her på bloggen, vær velsignet i Jesu navn. Evangeliet taler om at Jesus sonet verdens synd på Golgata og der beseiret han Satan og hele hans åndehær.

Fra mine bibelkommentarer Kolossenser brevet 2. 14 Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.

Gjelden ble bare større og større til eldre man ble og å ta seg i sammen gjorde som regel vondt verre. Loven har egentlig kun hatt en hensikt, vise oss våre sanne stilling og natur. Rom.3. 20 Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Men Kristus kom med hvit maling og gjorde alt nytt billedlig talt. Alle våre synder i fortid, nåtid og fremtid henger på Golgata. De vi vet om og de vi ikke vet om. Er dette god preking? Det mener jeg. De er spikret der og kommer ikke videre. Han strøk det ut og bort.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Satan og demoene hadde has på våre liv. Vi var i mørke og trivdes i mørke og var Satans eiendom. Men de ble avvæpnet og stilt frem som løgnere, anklagere og uten reel makt. Satan og demonen hadde fått herjet lenge og grundig nok. Men ikke lengre, nå var de beseiret. Seieren er fullkommen. Gud Fader er tilfredsstilt gjennom Jesu verk på Golgata. Vi har fått syndene tilgitt og Gud kan ta oss til nåde og adoptere oss inn i sin familie som hans egne barn. Og Satan og demonen har ingen reel makt lengre, de lever på lånt tid!

Jesus nullstilte loven for oss TROENDE. Den gjelder ikke lengre for oss, kun nåden i Kristus Jesus.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-108-hva-er-protevangeliumet.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-454-skal-vi-tilbe-eller-be-til-jesus.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-286-vil-gud-tillate-alle-ugudelige.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=et-evig-helvete http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=fokus-paa-naadeforkynnelsen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset http://www.biblicalunitarian.com/articles/jesus-christ/one-god-one-lord-reconsidering-the-cornerstone-of-the-christian-faith http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-85-er-adventistene-en-sekt-hva-er-en.html

Ingen kommentarer: