søndag 18. november 2012

Nr. 509: Jeg hadde en underlig drøm der en person kom og sa til meg at jeg og min kone tilhørte to av Israels ti tapte stammer, det var Sebulon og Naftali stamme!

Nr. 509:

Jeg hadde en underlig drøm der en person kom og sa til meg at jeg og min kone tilhørte to av Israels ti tapte stammer, det var Sebulon og Naftali stamme!Drømmen:

Jer drømte at en person kom til meg og sa at jeg og min kone tilhørte der en person kom og sa til meg at jeg og min kone tilhørte to av Israels ti tapte stammer, det var Sebulon og Naftali stamme! Jeg sa nei det kan ikke stemme. Men han gjentok det tror jeg to ganger til, og borte var han.

Her fra Wikipedia: Naftali var ifølge Bibelen Jakobs sjette sønn og andre sønn med medhustruen Bilha. Han ble stamfar til Naftali stamme

Her fra Wikipedia: Sebulon er ifølge Bibelen den tiende av patriarken Jakobs tolv sønner, og en av de tolv stammer. Navnet betyr på hebraisk «gave». (1. Mosebog 30:20) Stammen fikk et område nordøst i landet.

Kongedømmene Israel (blått) og Judea (oransje)Jeg vil ikke vektlegge denne drømmen som en åpenbaring fra Gud, men det er noe spennede og menigsfullt!

Vi vet ikke med 100 % sikkerhet hvor de ti tapte stammer har tatt veien, selv om det finnes sterke antagelser og indisier at de ti tapte stammer holder til her i Europa, ikke minst her i Nord-Europa?!

Jeg og min kone gir oss ikke ut for å være Jøder elle rettere sagt Isrelittere, men her er noen tanker om dette hentet fra nette, les selv og studer kjære venn:

Familie- og nasjonal historie

I oldtiden dannet beslektede familier en stamme, og stammer utviklet seg senere til nasjoner. Familiegranskning leder derfor ofte til studiet av en nasjons opprinnelse -- at man må grave tilbake til dens røtter.

En måte å finne tilbake til en familie eller en nasjon på, er å begynne med det som er kjent i vår tid, og så trekke tråden tilbake gjennom århundrene til den dunkle eller ukjente fortid.

Hva sier arkeologer, historikere og klassiske forfattere om de folkene som slo seg ned i Skandinavia? Noen av de beste kildene er sjeldne bøker som bare finnes i de beste biblioteker i verden. I disse utallige og varierte historiske dokumentene skal man søke etter fire viktige opplysninger: navn, dato, steder og slektskap.

På skolen lærer europeiske barn om vikinger, daner, jyder og normannere -- senere tiders skandinaver. Vikingtiden (800-1050 e.Kr.) var en viktig tidsepoke i tidlig skandinavisk historie. Det var en tid da vikingene spredte seg over hele Europa så langt som i Island, Grønland og Nordamerika.

Tidligere skrev Tacitus om folket i Skandinavia. Han kalte en av deres stammer svioner. De var kjent for sine mektige flåter. "Deras skepp äro säregna därigenom, att de ha stäv i både ändar och sålunda alltid äro klara att lägga till" (Sveriges historie av Ingvar Andersson). Dette er en treffende beskrivelse av viking-skipene.

Svionene var også kjent som svear. Ordet svear eller sviar er hele tiden brukt i sagaene som betegnelse på innbyggerne i Sverige. Navnet "Sverige" kommer følgelig fra Svea rike, svearnes rike.

Svearnes rike lå området rundt Mälaren omtrent der Stockholm er i dag. Riket deres "ble kalt Lillesvitjod, eller Skytia, hvor de kom fra" (Scandinavia av Andrew Crichton og Henry Wheaton, bind 1, s.79).

Storeskytia var området rundt Svartehavet og Det kaspiske hav. I sin bok History of the Northmen forteller Henry Wheaton at de svearne kom til Skandinavia, fant det et land som allerede var bebodd av "gotere, som hadde vandret dit, tilslørt for historiens øyne."

Skandinaviske gotere

Paul Siding begynner sin skandinaviske historie med følgende: "De nåværende innbyggere i Danmark, såvel som i Norge og Sverige, er efterkommere av den enorme gotiske stamme som tidligere levde rundt Svartehavet" (Scandianvian Races, s.19).

Merk at både svearne og goterne kom fra Svartehavsområdet. Ved munningen av Donau på vestkysten finner vi i romertiden områdene Getæ og Dacia. Ifølge Procopius, som skrev sin historie i det 5. århundre, sa romerne at "goterne er av geterstammen" (5.bok 24, 30).

Geterne nevnes i Herodotus' historie (5. årh. f.Kr.). I George Rawlinsons oversettelse skriver hans bror Sir Henry denne fotnoten: "At geterne er identisk med de senere gotere er mer enn en plausibel gjetning. Det kan regnes som historisk sikkert" (1862-utg., 3. bind s.84).

Jordanes, den best kjente gotiske historiker, benevner alltid getere og gotere som samme folk. Han kaller dem også "skytere".

Vi finner flere indikasjoner i andre historiske nedtegnelse. For eksempel: "Plikternes nedtegnelser hevder at skytere og gotere hadde felles opphav" (The Races of Ireland and Scotland av W.C.Mackenzie, s. 216).

Vitnesbyrdene indikerer også at geterne var samme slags folk som dakerne. Ifølge Stabo snakket de samme språk (7, 3, 13). Plinius sier at romerne kalte geterne for dakere (4. bok 21, 80).

Duchesne, som samlet Historiæ normannorum scriptores antiqui i det 17. århundre, var ikke ikke i tvil om at normannerne var dakere, og bruker konsekvent denne benevelsen i sin innledning.

Dudo, som skrev normannernes tidligste historie i det 10. århundre, var heller ikke i tvil om at de kom fra Skytia ved Donau. Han sa også at de var dakere.

De danske kimbrere

Svearne og goterne var ikke de eneste grunnleggerne av den store nordiske rase. Vi må også ta danner, jyder og kimbrer i betraktning. Kimbrerne ga sitt navn til Jylland/Holstein delen av Danmark. Det var tidligere kalt Cimbrica chersonesus eller Den kimbriske halvøy.

Hvor kommer kimbrene fra? Da Henry Long skrev om Europas tidlige geografi, var han ikke i tvil da han skrev: "Strabo (7, 2, 2) forteller oss at kimbrene ble kalt cimmerii [sumerer] av grekerne. Under denne betegnelsen finner vi dem på to helt forskjellige steder i de nordvestlige or nordøstlige ytterpunkter av den dengang kjente verden -- Den jydske halvøy i Tyskerhavet [Østersjøen] og i Tauris i Svartehavet" (Early Geography of Western Europe, 1859, s.70-71).

Her igjen er en opprinnelse som leder tilbake til Svartehavet. Det er også en forbindelse med dakere og getere. Legg merke til hva Andersons Royal Genealogies sier:

"Kimbrene ble med tiden drevet bort av skyterne, og vandret vestover Europa. Efter lange vandringer kom de til Chersonesus, som ble kalt Kimbria efter dem. Danene, som ble kalt dakere og getere av Ptolemaios, invaderte snart samme del av halvøya, som til denne dag kalles Jylland efter dem. De blandet seg med kimbrerne og dannet et folk som i oldtiden ble kalt himbersyssel" (s.415).

Betegnelsen "skytere" blir noen ganger brukt av historikere på et spesielt folk, og noen ganger på alle nomadestammene i det enorme området nord for Svartehavet og Det kaspiske hav. Det er i dette området vi kan finne røttene til de nordiske folk.

Kimmeriene (gimirrai)

Sumererne var de eldste innbyggerne i Skytia. Deres historie kan føres tilbake til nær slutten av det 8. århundre f.Kr. i assyrisk historie.

En brevsamling fra Assurbanipals bibliotek forteller oss om hendelser i Urartu-området i Armenia i år 707-706 f.Kr. I denne samlingen ingikk rapporter fra assyriske grensestasjoner. En av dem sier at kongen av Urartu gikk inn i "landet Gamir" og måtte tvinges tilbake.

I mange år studerte E.D.Phillips nomadene i Skytias historie. Han sier at sumererne "kommer sent i det 8. århundre til nordgrensen av kongeriket Urartu som kimmeriene i assyriske nedtegnelser" (The Royal Hordes, Nomad Peoples of the Steppes, s.52).

Andre historikere er enige om at kimmeriene var grekernes sumerere.

Det er også en forbindelse til den bibelske Gomer i Hoseas profeti. Merk at profeten Hosea giftet seg med en kvinne som het "Gomer" (Hos.1:3). Hun representerte utroskapen og slaveriet til de ti stammer i Israels ætt (kap.3).

Denne profitien antyder at Israels ti nordlige stammer også skulle kalles "gomer" mens de var i fangenskap. Israelittene ble faktisk kalt gomerere eller sumerere.

Tiglat-Pileser III var den første assyriske konge som invaderte det nordlige Israel. Han deporterte israelittene til Assyria i Pekas regjeringstid (2.Kong.15:29). Denne hendelsen stadfestes i oldtidens assyriske nedtegnelser.

Tiglat-Pileser III's innskripsjon sier: "Landet Bit-Humria, alt dets folk og eiendom, bragte jeg til Assyria" (Ancient Records of Babylonia and Assyria av Lukenbill, 1. bind avsn. 816).

Historikere har ikke funnet eksil-israelitter nevnt i oldtidens nedtegnelser fordi assyrerne ikke kalte dem "Israel". De kalte dem "Bit-Humria" eller "Bit-Khumri". Hvorfor? Navnet betyr "Omris land". De brukte navnet antagelig fordi Omri bygget Samaria som hovedstad i det nordlige Israel (1.Kong.16:24).

Omri ble først uttalt "Ghomri" ifølge dr. T.G.Pinches bok Assyria and Babylonia (s.339). Derfor ble assyrernes navn på de israelittiske fangene Beth-Omri, Bit-Khumri, Bit-Humri og Bit-Ghumri. Ghumriene og ghomriene ble senere kjent some "gameraene". På Esarhaddons tid (681-669 f.Kr.) ble ghomri skrevet gimirrai (kimmerier).

Assyriske nedtegnelser sier at kimmeriene bodde i Nordmedia i 707 f.Kr. -- på nøyaktig samme sted som en del av israelittene ble anbragt i fangenskap bare 14 år tidligere.

Israelitter i svensk historie?

Salmanassar V var den assyriske kongen som til slutt beleiret Samaria. Han tok israelittene til fangenskap og anbragte dem ved Haborelven og i Medias byer (2.Kong.17:6).

I alle fall en svensk historiker har forstått sannheten om hva som hendte med efterkommerne århundre senere. I sin vitenskapelige Svea-rikes Historia sier Dalin at "Herde-Scytherne, som kallades Vodiner eller Budiner," kom til de svenske øyene rundt år 400 f.Kr. på grunn av press fra Filip og Aleksander av Makedonia. Han sier at en annen rase, en blanding av skytere, grekere og hebreere, sluttet seg sammen med dem. De ble kalt nevrere, og var ifølge Dalin forfedrene til finlenderne, samene og estlenderne.

"Om Neurerne," forsetter Dalin, "bör man det märka, at de synas wara öfverlefvor af de tio Israels Släkter, som Salmanassar, Konung i Assyrien, förde fångene ur Canaan....När man besinnar, huru mycket de gamle Finnars, Lappars og Esters språk kommer öfverens med Hebræiskan och äfven, at detta folk fordom från den första Mars räknat åhrets början och Lördagen för sin Sabbath, så finner man at Neurerne efter all liknelse haft den upprinnelsen" (Svea-rikes Historia, 1747, 1.bind s.54-44).

Behistun-berget

Innskripsjonen på bergveggen i Behistun i Nordpersia er en nøkkel til tydningen av språkene i oldtidens Østen. Den gir oss også et holdepunkt men hensyn til de navn Israel hadde i gangenskapet. Innskripsjonen gir navnet på 23 provinser som var underkastet Dareios Hystaspes, på tre språk.

I den persiske og susianske innskripsjonen er en av provinsene benevnt som "Skytia" (av Saka). Men i den babyloniske innskripsjonen er samme provins kalt "kimmerienes land", oversatt fra "gimiri".

Sir Henry Rawlinson, som først kopierte og oversatte innskripsjonen, mente at navnet "gimiri" var det babylonske ordet for "stammene" (History of Herodotus, oversatt av George Rawlinson, 1882, 3. bind s.183).

Sir Henry mente at "vi har rimelig grunn til å anse de kimmerier eller sumerere som først kom inn i Assyrias og Medias grenseområdet i det syvende århundre f.Kr., og sakerne fra Behistun-berget nesten to århundre senere, som identiske med "Israel" (Great Britain's Rank Among the Nations av Adams, s.61).

Dette er den overaskende sannhet! Israels ætt var fanger i Assyria og Media. Under sitt fangenskap forandret deres språk og skikker seg. Israelittene ble efter hvert kjent ved forskjellige navn. De ble kalt kimmerier, sumerere og skytere. Persene kalte alle skytere for "sakere".

Noen av de ti stammene ble drevet opp i Kaukasus-fjellene mellom Svartehavet og Det kaspiske hav. Efter at de forlot fjellene, dro de til Nordvesteuropa som kimbrere, keltere, daner, normannere og saksere. Som rase ble de kalt "kaukasere".

Angelsaksiske røtter

Plinius sier at sakerne som slo seg ned i Armenia (syd for Svartehavet), ble kalt "sacassani" (6. bok 19). De kalte sin del av Armenia for "Sacasena", som nesten er identisk med Sachsen. Ptolemaios nevner også et skytisk folk som het "saksere". Angelsakserne er britenes forfedre.

Både britiske og skandinaviske røtter går derfor tilbake til Skytia. Der er beslektede folkeslag med felles opphav. Ikke rart at det finnes skytiske elementer i kunsten til både vikinger og keltere (The Scythians av T.T.Rice, s.178).

Ikke alle skytere var israelitter. Men vi vet bestemt at Israels ætt -- de nordlige stammene -- bodde i det skytiske området i det 1. århundre. Apostelen Jakob skrev et brev til dem (Jak.1:1).

Apostelen Peter gjorde det samme. Spesielt nevner han provinsene syd for Svartehavet, hvor de levde som "utlendinger" og femmede (1.Pet.1:1).

Den jødiske historikeren Josefus skrev sin historie om samme tidsepoke. I de siste 25 år av det 1. århundre, sa han, "er de ti stammer på den andre siden av Eufrat til idag, og de er en overmåte tallrik skare som knapt kan telles" (Den jødiske arkeologi, 11. bok 5, 2).

Selv om mange israelitter allerede hadde utvandret til Nordeuropa, var mange fremdeles i Storskytia da Josefus skrev.

5Mos 33:23 Og om Naftali sa han: Naftali, mettet med nåde og fylt med Herrens velsignelse - Vesten og Syden ta han i eie! 1Kong 7:14 Han var sønn av en enke av Naftali stamme, og hans far var en mann fra Tyrus, en kobbersmed. Han var fylt med visdom og forstand og kunnskap, så han kunde gjøre alle slags arbeid i kobber. Han kom da til kong Salomo og gjorde alt det arbeid han vilde ha gjort. 1Kong 4:15 Akima'as i Naftali; også han hadde tatt en datter av Salomo til hustru; hun hette Basmat; Dom 7:23 Og Israels menn av Naftali og av Aser og av hele Manasse blev kalt til våben og forfulgte midianittene. Dom 5:18 Sebulon er et folk som ringeakter sitt liv inntil døden, likeså Naftali på sine fjell. Dom 6:35 Og han sendte bud omkring i hele Manasse, og de samlet sig også og fulgte ham; og han sendte bud til Aser og til Sebulon og til Naftali, og de drog dem i møte. 1Krøn 2:2 Dan, Josef og Benjamin, Naftali, Gad og Aser. 1Krøn 6:62 Og Gersoms barn efter sine ætter fikk tretten byer av Issakars stamme og av Asers stamme Og av Naftali stamme og av Manasse stamme i Basan. Esek 48:3 Og langsmed Asers landemerke, fra østsiden og til vestsiden, Naftali én lodd. Åp 7:6 av Asers stamme tolv tusen, av Naftali stamme tolv tusen, av Manasse stamme tolv tusen, 2Krøn 34:6 Og rundt omkring i Manasses og Efra'ims og Simeons byer like til Naftali gjennemsøkte han husene, 1Krøn 27:19 for Sebulon Jismaja, Obadjas sønn, for Naftali Jerimot, Asriels sønn, 1Krøn 6:76 og av Naftali stamme Kedes i Galilea med tilhørende jorder og Hammon med jorder og Kirjata'im med jorder. 1Krøn 12:40 Også de som bodde dem nærmest, like til Issakar og Sebulon og Naftali, kom med mat på asener og kameler og mulesler og okser: mel, fikenkaker og rosinkaker og vin og olje og storfe og småfe i mengde; for det var glede i Israel. Dom 4:10 Og Barak stevnet Sebulon og Naftali sammen til Kedes, og ti tusen mann drog op efter ham; og Debora gikk med ham. Dom 1:33 Naftali drev ikke bort innbyggerne i Bet-Semes og innbyggerne i Bet-Anat, men bosatte sig midt iblandt kana'anittene som bodde i landet, og innbyggerne i Bet-Semes og Bet-Anat blev arbeidspliktige under dem. 4Mos 1:43 så mange som blev mønstret av Naftali stamme, var tre og femti tusen og fire hundre. 4Mos 2:29 Likeså Naftali stamme; og høvdingen for Naftalis barn er Akira, Enans sønn, 4Mos 1:15 for Naftali: Akira, Enans sønn. 2Mos 1:4 Dan og Naftali, Gad og Aser. 1Mos 35:25 Og Rakels trælkvinne Bilhas sønner var: Dan og Naftali. 1Mos 49:21 Naftali er en lekende hind; liflig er ordet han taler. 4Mos 10:27 Og høvding for Naftali stammes hær var Akira, Enans sønn. 4Mos 13:14 for Naftali stamme Nahbi, Vofsis sønn, Jos 21:32 og av Naftali stamme: Kedes i Galilea, som var tilfluktsstad for manndrapere, med tilhørende jorder, og Hammot-Dor med jorder og Kartan med jorder - tre byer. 1Mos 30:8 Da sa Rakel: Jeg har kjempet Guds kamper med min søster, og nu har jeg vunnet. Og hun kalte ham Naftali . Jos 21:6 Gersons barn fikk ved loddkastingen tretten byer av Issakars stammes ætter og av Asers stamme og av Naftali stamme og av den halve Manasse stamme i Basan. Jos 20:7 Så helliget de Kedes i Galilea i Naftali- fjellene og Sikem i Efra'im-fjellene og Kirjat-Arba, det er Hebron, i Juda-fjellene. 5Mos 27:13 Og disse skal stå på fjellet Ebal og lyse forbannelse: Ruben, Gad og Aser og Sebulon, Dan og Naftali. Dom 4:6 Hun sendte bud og kalte til sig Barak, Abinoams sønn, fra Kedes i Naftali og sa til ham: Hør hvad Herren, Israels Gud, har befalt: Gå av sted og dra op på Tabor-fjellet og ta med dig ti tusen mann av Naftalis barn og av Sebulons barn!

5Mos 33:18 Og om Sebulon sa han: Gled dig, Sebulon, i din utferd, og du, Issakar, i dine telt! 1Krøn 12:40 Også de som bodde dem nærmest, like til Issakar og Sebulon og Naftali, kom med mat på asener og kameler og mulesler og okser: mel, fikenkaker og rosinkaker og vin og olje og storfe og småfe i mengde; for det var glede i Israel. 1Krøn 12:33 av Sebulon menn som drog ut i strid og var rustet til krig med alle slags krigsvåben, femti tusen; de fylket sig til slag med hjerter uten svik; 1Krøn 2:1 Dette var Israels sønner: Ruben, Simeon, Levi og Juda, Issakar og Sebulon, Dom 6:35 Og han sendte bud omkring i hele Manasse, og de samlet sig også og fulgte ham; og han sendte bud til Aser og til Sebulon og til Naftali, og de drog dem i møte. 1Krøn 27:19 for Sebulon Jismaja, Obadjas sønn, for Naftali Jerimot, Asriels sønn, Esek 48:26 Og langsmed Issakars landemerke, fra østsiden til vestsiden, Sebulon én lodd. 2Krøn 30:18 For en mengde av folket, mange fra Efra'im og Manasse, Issakar og Sebulon, hadde ikke renset sig, men åt påskelammet uten å iaktta det som var foreskrevet; men Esekias bad for dem og sa: Herren, som er god, vil tilgi 2Krøn 30:11 Det var bare nogen få i Aser og Manasse og Sebulon som ydmyket sig og kom til Jerusalem. 2Krøn 30:10 Ilbudene drog omkring fra by til by i Efra'ims og Manasses land og like til Sebulon; men folk bare lo av dem og spottet dem. Dom 5:18 Sebulon er et folk som ringeakter sitt liv inntil døden, likeså Naftali på sine fjell. Dom 4:10 Og Barak stevnet Sebulon og Naftali sammen til Kedes, og ti tusen mann drog op efter ham; og Debora gikk med ham. 4Mos 1:9 for Sebulon: Eliab, Helons sønn, 2Mos 1:3 Issakar, Sebulon og Benjamin, 1Mos 49:13 Sebulon - ved havets strand skal han bo, ved stranden hvor skibene lander; hans side er vendt mot Sidon. 1Mos 35:23 Leas sønner var: Ruben, Jakobs førstefødte, og Simeon og Levi og Juda og Issakar og Sebulon. 5Mos 27:13 Og disse skal stå på fjellet Ebal og lyse forbannelse: Ruben, Gad og Aser og Sebulon, Dan og Naftali. Jos 19:27 Så vendte den sig østover til Bet-Dagon, støtte til Sebulon og Jiftah-El-dalen, nordenfor Bet-Haemek og Ne'iel, og gikk så frem til Kabul i nord. 1Mos 30:20 Da sa Lea: Gud har gitt mig en god gave; nu kommer min mann til å bo hos mig, for jeg har født ham seks sønner. Og hun kalte ham Sebulon . Dom 1:30 Sebulon drev ikke bort innbyggerne i Kitron og innbyggerne i Nahalol, men kana'anittene blev boende midt iblandt dem og blev arbeidspliktige. Jos 19:34 Så vendte grensen sig vestover til Asnot-Tabor og holdt frem til Hukkok og støtte i syd til Sebulon og i vest til Aser og i øst til Juda ved Jordan. Dom 5:14 Av Efra'im steg de ned, de som har sin rot på Amaleks fjell; efter dig kom Benjamin blandt dine folk; av Makir steg høvdinger ned, og av Sebulon de som drar frem med hærførerstav.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/israels_historie.pdf http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-495-israel-guds-yensten.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-492-hvor-er-sa-de-ti-tapte-stammer.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-422-apostelen-peter-vis-vis.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-493-hvorfor-er-dan-stamme-utelatt-i.html

Ingen kommentarer: