lørdag 10. november 2012

Nr. 502: Hvis Jesus, Apostlene eller noen blant de første kristne hadde dukket opp blant den Norske kristenheten, hva hadde da skjedd og hva hadde de ment om oss?

Nr. 502:

Hvis Jesus, Apostlene eller noen blant de første kristne hadde dukket opp blant den Norske kristenheten, hva hadde da skjedd og hva hadde de ment om oss?

Jesus hadde sikkert blitt motarbeidet, neglisjert og på andre måter boikottet av store deler av den Norske kristenheten hadde han dykket opp og levd fysisk blant de troende i Norge. Og hadde han refset og sagt sannheten hadde han fått hørt som han hørte blant de religiøse da han vår i Israel for 2000 år siden; "Hvem er dennne?"Jesus møtte motstand, forakt og fikk ingen annerkjennelse blant datidens religiøse ledere, det samme hadde skjedd helt sikker blant de religiøse i Norge anno 2012 er jeg stygt redd for!

Luk 5:21 Da begynte de skriftlærde og fariseerne å tenke så: Hvem er denne mann, som taler bespottelser? Hvem kan forlate synder uten Gud alene?

Luk 7:49 Da begynte de som satt til bords med ham, å si ved sig selv: Hvem er denne mann, som endog forlater synder?

Luk 9:9 Og Herodes sa: Johannes lot jeg halshugge; men hvem er denne, som jeg hører sådant om? Og han søkte å få se ham.

Hvem er denne mannen? Det er spørsmålet før, og i dag.

Jesus er ikke Gud, men det fullkomne menneske, la oss ha det klart for oss. Dette har jeg forklart så inngående før at jeg ikke dveler ved dette nå, bortsett fra at jeg tar med et vers fra Apostelen Paulus som sier at Jesus er et menneske og det er kun Gud Fader som er den eneste sanne Gud - ingen andre! Har du andre meninger og kan f.eks. forklare Joh.e. 17.3 at det er noen andre enn Gud Fader som er den eneste sanne Gud gir jeg deg fri plass her på bloggen å skrive om det kjære venn!

1Tim 2:5 For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.

Jesus var radikal annerledes en datidens religiøse i oppførsel, men ikke så radikal annerledes i lære

Jesus trodde på Jødenes Gud, at han var den eneste sanne Gud. Men Jesus omgikk alle type mennesker og var utpreget sosial og møtte mennesker på deres nivå. Men datidens religiøse ledere trivdes best i eget selskap og skaffet seg penger for å leve sitt type av liv ved å ha makt over deres religiøse liv på alle mulige måter, som da som nå! Men å omgås dem, det var ikke deres business, men å få tak i deres midler, det kunne de. Og de holdt dem nede i regler og bud som de selv ikke fulgt og levde etter. Men Jesus levde som han preket og kunne og likte å være blant alle typer mennesker. Om de var høyt oppe, midt på treet eller lavt nede. Alle mennesker kunne han sitte og spise og drikke med, det hatet og mislikte de ham for. Jesus var et "in" menneske som tok del i andre mennesker på godt og vondt. Hadde en slik sosial og utpreget ute menneske passet inn blant de kristne i Norge? Og som aldri la noe mellom hva han mente og trodde? Jesus kom på kant med de religiøse og det hadde han helt sikker også gjort i dag. Dette var vitnesbyrdet han fikk:

Luk 7:34 Menneskesønnen er kommet; han eter og drikker, og I sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolderes og synderes venn!

Luk 5:30 Og fariseerne og deres skriftlærde knurret mot hans disipler og sa: Hvorfor eter og drikker I med toldere og syndere?

Apostelen Paulus, hva med ham?

Paulus var veldig radikal når det gjaldt moralske sider ved livet og under ordninger etc. Men hans omgang med alkohol var veldig liberalt for mange. Han oppfordret t.o.m. sin unge medarbeider Timoteus til å drikke vin daglig og jevnlig:

1Tim 5:23 Drikk ikke lenger bare vann, men nyt litt vin for din mave og dine jevnlige sykdommer.

Men han var imot å drikke for mye, og være beruset:

1Tim 3:8 Likeså skal menighets-tjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke tilbøielige til megen vin, ikke lystne efter ussel vinning.

Men når det f.eks. gjaldt gjengifte var det helt utelukket for troende. De skulle enten leve enslig etter en skilsmisse eller forlike seg:

1Kor 7:11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Hva med de andre Apostlene? De var alle jøder og levde som Israelitter eller jøder hele sitt liv!

Det hadde ikke blitt akseptert at de fremste hadde bryte med våre kulturelle skikker er jeg redd for? Eller er vi kommet lengre? Apostelen Peter over 10 år etter pinsedag hadde han f.eks. ikke spist svinekjøtt eller på noen måte fraveket loven bortsett fra at de ikke holdt sabbaten som andre jøder da de var blitt renset i Jesu dyrebare blod. Men de var veldig nøye med aldri å spise noen blod produkter. Dette var et avgjørende lære spørsmål blant de første kristne. Derfor er f.eks. å spise blodpudding etc. helt forkastelig for troende også i dag. Og deres "strenge" syn på ekteskapet og deres "moderate" syn på alkohol, hva med det? Det hadde blitt kollisjon og utfrysning da dagens kristen Norge er kommet på et fullstendig lavmål når en kan godta gjengiftetde forkynnere, Pastorer etc.

Apgj 10:14 Men Peter sa: Ingenlunde, Herre! aldri har jeg ett noget vanhellig eller urent. Apgj 11:8 Men jeg sa: Ingenlunde, Herre! aldri er noget vanhellig eller urent kommet i min munn.

Apgj 15:29 at I avholder eder fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor; dersom I vokter eder for disse ting, vil det gå eder vel. Lev vel!

Jeg tror at de første kristne hadde elsket Smyrna Oslo?!

Vi i Smyrna Oslo er en Apostolisk menighet som forkynner og lever som de første kristne, vet ikke om så mange andre. Derfor. vil du være med i en menighet som lever, lærer og tror som de første kristne? Da bli med i Smyrna Oslo, Hallelujah!

Realterte linker: http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=smyrna-oslo-forut-for-sin-tid http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=visjonen%20med%20smyrna%20oslo http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvorfor-smyrna-oslo http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=vi-har-en-jodisk-tro http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete-%20i-Efesus http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: