onsdag 14. november 2012

Nr. 506: Det er forskjell på demonisk aktivitet og kjødelig aktivitet i Guds menighet! Del 2

Nr. 506:

Det er forskjell på demonisk aktivitet og kjødelig aktivitet i Guds menighet! Del 2

Det er underlig at Guds folk og i den kristne forkynnelse at en så lite fokuserer på seksuelle synder som gjengifte blant troende, porno, overgrep etc. som er relatert til sexuelle synder. Det er ingen ting som gir demonene slik fri innpass blant de troende som seksuelle synder som vi her skal komme inn på i denne artikkelen. Pastor Jan Åge Torp er en døråpner opp for dette som skilte seg som Pastor og giftet seg kort tid etterpå med ei 20 år yngre dame og viste med dette at det var dette han ønsket seg. Selve gjerningene våre forteller mer enn tusen ord, Torp er om ikke demonbesatt så sterkt innfiltrert av onde åndsmakter som alle andre som er ulydig mot Guds ord er! Her et Illustrasjonsbilde der jeg vil på det sterkeste advare at disse personene ber for noen da de lever i hor og er innfiltrert av onde åndsmakter ved å leve i synd, hor og opprør imot Guds ord.

http://static.vg.no/uploaded/image/bilderigg/2009/08/06/1249547489203_795.jpg

Vil nevne 10 forskjellige sider ved dette hvordan onde åndsmakter virker og hvordan en kan bli inntatt. Men fremfor å bli klar over dem og på den måten vinne seier. Vi som troende skal ha seier over Satan og hans åndehær, ikke ligge under for dem og invitere dem inn i våre liv og våre menigheter som det skjer i dag!

1.) Det som åpner opp for demoner og urene åndsmakt i mennesker liv fremfor noe annet er kjødets gjerning. Det begynner med at kjødet får enn mer og mer dominerende plass. Så kommer en over i Åndspåvirkning. Det leder over i å bli besjelet av åndsmakter slik at de "kommer" og "går" i livet. Så kommer det siste eller de siste stadiumene der en er Åndsbesatt. Alt begynner med å åpne seg opp for kjødet, så utvikler det seg over i å bli besjelet og dernest Åndsbesatt. Det er en utvikling som går nedover.

2.) Vi har alle våre svake punkter, får vi ikke bukt med dem så vil de i neste omgang lede til noe verre! Derfor vil Satan og hans demoner alltid se etter våre svake punkter for om mulig å komme til der. Hvis vi opperer eller når vi opperer i kjødet, da kommer dette frem. Satan "legger" merke til dette og når anledning byr seg vil han prøve seg på oss. Satan ønsker å besette alle mennesker, uten unntak. Men det er klart det er noen som han er mer interessert i enn andre, det må være de som bekjenner Jesu navn!

3.) Det er av og til vanskelig på skille mellom ubalanse i psyken og åndebesettelse/infiltrasjon. Men er det områder i våre liv som vil jeg nevne som vi ikke har kontroll over, det som vi opplever at det er en ond Åndsmakt som har kontroll over. Da må vi gå ut i fra at dette som virker da er ikke bare psyken vår, men at det er Demonisk aktivitet som ligger bak og styrer.

4.) Det er flere områder det Satan virker. Men skal jeg nevne et område som jeg vil advare imot fremfor noen andre områder så er det dette som går på sexuelle synder. Vil nevne tre områder her som punkter. Begynner med det første som jeg nevnte som abnorme synder. Da tenker jeg på de syndene som går ut over det samlivet som er naturlig som er mellom en mann og en kvinne. Slike synder som pedofili, homoseksualitet, gruppe sex etc. Alt dette gir en åpning for Demoner på en spesiell måte og jeg vil be deg om å omvende deg fra dette så fort som mulig.

5.) Porno vil jeg nevne som et eget punkt. Vi kan ikke unngå å bli noe påvirket av dette i samfunnet vårt da nakenhet og porno møter vi over alt. Men når den verden blir en del av vår hverdag, og vi klarer oss ikke uten dette. Da vil det igjen lede over i Åndspåvirkning som igjen leder over i Åndebesettelse. Derfor er det om å gjøre å sky porno som pesten og noe heslig. Det er farligere enn alt hvis dette får innta og påvirke våre liv.

6.) De "lovlige" synder som er like farlige som de "ulovlige" synder. Jeg tenker her på gjengifte av de troende etc. Det er synder i dag som er allment akseptert men som Guds ord advarer imot på det aller, aller sterkeste. Blant annet snakker Guds ord om at gjengifte eller å gifte seg med en fraskilt er å drive hor. Og skriften taler om at den som holder seg til en hore blir en Ånd med henne. Gjennom slike "lovlige" synder vil enn komme under Åndspåvirkning som igjen leder over i Demon besettelse. Her er det mange eksempler å ta av, men det er åpenbart at Jan Hanvold, Jan Åge Torp og mange andre som er gjengiftet som troende kommer inn under den kategorien.

1Kor 6:18 Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. 19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?

7.)Frafalne og de som søker det åndelige er ekstra utsatt. Dette er det mange steder vi kunne tatt med fra Guds ord. I Lukas 11 tales det om at de onde åndsmaktene forlater enn og hvis han igjen åpner opp for de onde Åndsmaktene tar den ene med seg syv verre Ånder enn seg selv for å ta bolig hos vedkommende. Og er en åpen for Gud så vil Satan også prøve å komme inn og få den plassen. Det er mange retninger på det åndelige som er demonisk som Yoga, falske religioner, New Age etc.

8.) Demonisk aktivitet og besettelse er like utbredt i Norge som i andre land, også primitive. Men åndsmaktene lever og er mer bedekket og vanskeligere å få øye på med en gang, men de er der. Jeg har sagt det før og gjentar det igjen. Det er ikke bare ute på misjons marken at demoner virker og opperer, men også her i Norge. Men her i Norge er de som dypvanns fisk mens de ute på misjonsmark er som fisk som går nær vannskorpa. Men fisk er fisk, og demoner er demoner. Egentlig vrimler det av demoner, og det er like mange av dem i den vestlige verden som det er i de såkalte U-landene.

9.) Det er åndsmakter i himmelrommet som er med å avgjør hvordan ting er her på jorden. Åndelig talt kan vi snakke om fire himler. Dette emnet har jeg viet en egen undervisning, så jeg nevner dem bare raskt her: Vi holder til i den første himmel, som er Guds himmelrike på jord. Over oss er himmelrommet, som er den andre himmel, med de demoniske krefter. I den tredje himmel er paradiset, og over det igjen, Guds himmel der Jesus er, og hvor englene sendes ut fra. Mellom Guds himmel og oss er det altså en himmel full av djevelske krefter som vil hindre kontakten, og det er her vi skal angripe, eller rettere sagt vi blir angrepet i fra. Guds engler kjemper fra den andre siden. Vi har en god illustrasjon på dette i Dan.10.12-13: "Så sa han til meg: vær ikke redd, Daniel, For fra første dagen du satte deg fore å vinne forstand og ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt; og på grunn av dine ord er jeg kommet. Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos perserkongen." Det var Daniels bønn som satte i gang det hele. Det tok tid før bønnesvaret kom, fordi engelen møtte motstand i himmelrommet. Men Daniel holdt ut, og til slutt ble det seier. Dette er modellen for åndelig krigføring. En annen viktig ting vi lærer av dette er at Gud besvarte bønnen allerede første dagen. Men Daniel erfarte ingen ting før 21 dager etterpå. Dersom Daniel hadde gitt opp, ville engelen måtte snudd?! En tredje, og meget viktig ting, er at djevelen har satt fyrster og konger over hvert område på jorden. Når det i Ef.6 er snakk om makter, myndigheter, herskere og ondskapens åndehær, så beskriver han et militært system med overhoder, underordnede og soldater. Hvert land har en fyrste, under seg har han konger over de enkelte områder, de har igjen under seg herskere for de enkelte lokale steder, og hver person har sine åndsmakter som passer på. Dette mønsteret gjelder geografisk, men det finnes tilsvarende system på områdene sykdom, umoral, materialisme osv.

10.) Alle mennesker er påvirket av Ånd, enten gode eller dårlige. Lys eller mørke, Gud eller Satan. Derfor må vi være klar over de åndelige realiteter og sannheter. Satans fremste våpen imot oss veldig ofte er vår fortid. Han er vår brødres anklager og vil derfor manipulere, lyve og fortelle oss ting i vår fortid for å sette oss ut av spill, få kontroll og til slutt innta oss helt med seg selv. Der er vår fortid, feil og de vi har likt og eventuelt liker i dag han bruker. Han vil prøve å bruke noe ved oss, for å bruke det imot oss. For dernest å beseire oss. Hele tiden for å lure, manipulere og bedra oss!

Sluttkommentar: På mange måter er dette veldig klart og enkelt, men samtidig veldig, veldig vanskelig av flere grunner. Vi kan ikke se hverken Gud eller Satan. Men vi kommer allikevel i kontakt med dem ved å enten være lydig eller ulydig. Derfor dreier det seg om å være lyde Guds ord. Som vi synger i sangen: “lyde og tro det gir sjelen hvile og ro!” Derfor er Satans "fremste" våpen ulydighet, og Guds "fremste" våpen at vi er lydige mot hans Ord. Da skal vi få hans Ånd, og er vi ulydige, da skal vi bo i et tørt land og få del i Satan og hans Ånd og Demoner.

1. Sam. 15. 22 Da sa Samuel: Har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fettet av værer; 23 for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig, så du ikke skal være konge.

Ap.gj. 5. 32 Og vi er hans vidner om disse ting, og likeså Den hellige ånd, som Gud gav dem som lyder ham.

Vil oppfordre deg til å sende inn eventuelle spørsmål til meg slik at jeg kan svare, for dette emne og alle andre emner vi er inne på er så omfattende og store at det er umulig å komme in på alt i bare en eller noen få artikler. Her er adressen: På mail til meg eller SMS. Jk.chris@online.no SMS: 99598070. Lykke til og etterpå kan du blogge og komme med kommentarer og nye spørsmål.

Relaterte linker: http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2012/11/nr-405-there-is-difference-between.html http://www.miraclevalley.net/gpage8.html http://www.smithwigglesworth.com/ http://www.boblarson.org/ http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-511-det-er-forskjell-pa-demonsik.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-228-det-er-her-satan-virker-etterpa.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-403-pornografi-i-alle-former-og.html

Ingen kommentarer: