onsdag 29. juli 2015

Nr. 1180: De første kristne ba, eller tilba ingen andre enn Gud fader – den eneste sanne Gud!! Skal ikke vi praktisere og leve etter hva de første kristne gjorde??

Nr. 1180:
De første kristne ba, eller tilba ingen andre enn Gud fader – den eneste sanne Gud!! Skal ikke vi praktisere og leve etter hva de første kristne gjorde??

Jeg opplever nærmest et hat imot meg som person og forkynner da jeg ikke tror på den såkalte tradisjonelle treenighetslæren med tre likeverdige personer i en felles Guddom. En ubibelsk og fremmed lære og tanke for Guds ord;
tre likeverdige Gudepersoner i en felles triade-Gud.

Bilde av Apostelen Johannes som aldri åpenbart trodde på en triade-Gud som dessverre brorparten av kristenheten er forvillet til å tro på. Han skriver at det er kun en som er den eneste sanne Gud, det er Faderen. Jesus er ikke den eneste sanne Gud, men er utgått i fra Faderen og er Gud eller Guddommelig da han er uten synd som vi ikke er.

Her fra Apostelens syn der han ser Faderen på tronen og Jesus ved hans side.

Ikke noen person kalt den hellige Ånd, der er fabel og totalt ubibelsk lære å tro at den hellige Ånd er en tredje person i en felles Guddom. Det er på det nivået å tro at månen er en stor gul ost!

 Peter Paul Rubens: De apostel Johannes

Skriften lærer ikke dette dogme, det er i ytterste konsekvens vranglære!
Selv om det står i den  den athanasianske trosbekjennelse at en må tro på en triade Gud for å være «frelst»!

Det forteller bare hvor sterkt den Onde har forført menigheten og den kristne kirke! Faktisk gjennom 1700 år da det var den katolske eller da den «forente» kirke som innførte denne lære (kirken ble delt ca. 1054 med en øst og vest kirke).

 Jeg prøver her å gjengi bønner som de første kristne ba, og hadde i sin midte.

De ba aldri til Jesus, eller «Jomfru» Maris, eller engelen Rafael eller noen andre enn Gud Fader. Langt mindre til en «gammel» pave som nå Ulf Ekman ynder å gjøre!

 Ap.gj. 4. 23 Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva overprestene og de eldste hadde sagt. 24 Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og én stemme og sa: «Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, 25 du lot Den hellige ånd si dette gjennom din tjener David, vår far:

           Hvorfor er folkeslag i opprør?

           Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves?

             26 Jordens konger reiser seg,

           fyrstene slår seg sammen
           mot Herren og hans Salvede.

 27 Ja, i denne byen slo de seg sannelig sammen mot din hellige tjener Jesus, som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningfolkene og Israels stammer – 28 alle har de gjort det som du ved din hånd og din vilje hadde bestemt skulle skje. 29 Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. 30 Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener.»

 Efes. 1. 3 Velsignet er Gud,

          vår Herre Jesu Kristi Far,

          han som i Kristus har velsignet oss

          med all Åndens velsignelse

          i himmelen.
       
     4 I Kristus utvalgte han oss

          før verdens grunnvoll ble lagt,

          til å stå for hans ansikt,

          hellige og uten feil.

          I kjærlighet
         

     5 og etter sin egen gode vilje

          avgjorde han på forhånd

          at vi skulle få rett til å være

          hans barn ved Jesus Kristus,

     6 til lov og pris for hans herlighet og nåde,

          som han overøste oss med

          i ham som han elsker så høyt.

               7 I ham har vi friheten,

          kjøpt med hans blod,

          tilgivelse for syndene.

          Så rik er Guds nåde,

         
     8 som han har latt strømme over oss

          med all visdom og forstand,

               9 da han kunngjorde for oss

          sin viljes mysterium,

          det han gjerne ville gjøre i ham.

              10 Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde:

          å sammenfatte alt i Kristus,

          alt i himmel og på jord i ham.

              11 I ham er også vi blitt arvinger,

          vi som på forhånd var bestemt til det

          etter Guds forsett,

          han som gjennomfører alt

          etter sin egen plan og vilje.

    12 Slik skulle vi være til lov og pris

          for hans herlighet,

          vi som alt nå har satt vårt håp

          til Kristus.

      
    13 I ham kom også dere til tro

          da dere hørte sannhetens ord,

          evangeliet om deres frelse.

          I ham ble dere merket med seglet:

          Den hellige ånd som var lovet oss,

         

    14 han som er pantet på vår arv,

          inntil Guds eget folk blir satt fri,

          til lov og pris for hans herlighet.

15 Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. 16 For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. 17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18 Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19 og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20 Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23 som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

 

Sluttkommentar:

 

Ikke en bønn, eller antydning om bønn til noen andre enn Gud Fader. Hør bare

Her:

«Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem»

«Ja, i denne byen slo de seg sannelig sammen mot din hellige tjener Jesus, som du salvet»

«Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet.»

«Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener.»

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,»

«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.»

«Må han gi dere lys til hjertets øyne».

Ikke be noen bønner uten til Gud fader, da er du på trygg evangelisk grunn!
Her er et «forslag» på en bibelsk bønn, og ikke henvend deg til Jesus, men til Gud Fader. Nye tanker for mange? Men fremfor alt bibelske.


Kjære Far jeg kommer nå som et syndig, skittent, korrupt, angrende og ydmykt person innforbi deg i Jesu navn. Det navnet som er over alle andre navn og som du har behag i.

Jeg takker deg for din vedvarende nåde, at du kan ta imot en slik lømmel som meg. Jeg selv var ikke bare korrupt, men jeg var en del av en korrupt verden før du viste meg nåde. Takk Fader fordi du førte meg ut av mørke og det korrupte, og plasserte meg i lyset, i din elskede sønns rike og i dag sitter jeg med ham i himmelen.

Ber om nåde til å vandre og tro rett, leve i lyset og ha seier over meg selv og mitt eget kjød, og den Onde på alle livets områder. Takk for du hører mine bønner, du har vært trofast, god og nådig. Det takker jeg deg for at du vil være kjærlig og god mot meg og alle som har vendt seg til deg både i nå og inntil evig tid! All ære tilkommer deg, og deg alene!

Frels og la det lykkes, frelst alle, fremfor alt mine må jeg få med meg på himmelveien! Takk gode Far og la min største rikdom og glede i livet alltid være deg, og hva du har tilveiebragt for meg og alle som tror i Kristus Jesus!

 Be aldri til Jesus. Be aldri til noen andre enn Gud Fader i Jesu navn!

 Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1179-bnn-til-jesus-maria-den-hellige.html
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1178-det-er-like-feil-be-til-jesus.html

Ingen kommentarer: