tirsdag 15. desember 2015

Nr. 1314: Det står rett ut i Matteus 10. 20 at den hellige Ånd ikke er en egen person, men er Faderens egen Ånd!

Nr. 1314:
Det står rett ut i Matteus 10. 20 at den hellige Ånd ikke er en egen person, men er Faderens egen Ånd!

Bibelen lager mange forskjellige bilder på de samme ting.

Det treenighetslærene  ikke ønsker og vil se, er at hele skriften innehar hele sammenhengen i å se. At man ikke skal la seg villede av hva hvert enkeltvers i seg selv opplyser om da det er summen av Guds ord som gir mening.

Og hva er «summen» av Guds ord? Jo, at det er kun og alene Gud Fader som er Jahve, og han har èn Sønn som heter Jesus Kristus, og de har en felles Ånd, den hellige Ånd!
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-Hellige-aand-Guds-og-Kristi-AAnd

Bilde av Jesus som åpenbart aldri hverken forkynte eller trodde at den hellige Ånd var en person, men «min Fars Ånd!».


Slik jeg leser og forstår ting, så mener jeg at det kan ikke sies klarer enn dette at den hellige Ånd er som vår Ånd og Satans Ånd, ikke en egen person, men en del av oss!

Vi leser her i Guds ord følgende:
Matteus 10. 20 For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som taler gjennom dere.

Arne Jordly sin oversettelse: Matteus 10. 20 For dere skal tale i deres Fars ånd når dere taler.

Grunnteksten Matteus 10. 20 Det er ikke dere selv som taler, men min Fars Ånd som er i dere, er det som taler.

Hvor klart, rett ut og rett frem kan det sies at den hellige Ånd er vår Fars Ånd?
Jeg kan ikke i min villeste fantasi evne eller få meg til å tro på at den hellige Ånd er noe mer enn hva Guds ord sier, vår Fars Ånd.

Vi finner vers som sier at den hellige Ånd er vår Fars Ånd, ikke mer eller mindre.

Lukas 12. 12 For Den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies.»

Tilsvarende vers i Lukas sier ikke vår Fars Ånd, men den hellige Ånd. Vi snakker med andre ord om samme sak og samme Ånd. Da gjøre den hellige Ånd til en person og noe mer og annerledes enn vår Fars Ånd fatter jeg ikke at det går an!


Her er noen artikkler som jeg har skrevet om dette emne. Sidere på hjemmesiden og bloggen vår, og du vil fort oppdage at jeg forkynner og underviser akkurat som Jesus og de første kristne.


Treenighetslæren er kjetter og heresilære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på ogforkynte! 

Har snakket med en god del kristne som tror at bibelen taler om tre likeverdige Guder i en felles Guddom. Dette er så total feil og på villspor det går an å komme. Bibelen taler om Guder, Gud etc. Men når det er snakk om den eneste sanne Gud, da sikter det alltid og i 100 % av tilfellene alltid mot og til Gud Fader, ingen andre. Det er kun ham, og ikke engang Sønnen som omtaler i skriften som den eneste sanne Gud.


Bilde av Jesus som ber til den eneste sanna Gud, sin Far, opphavsperson (Jesus sier selv at han er utgått fra ham) og Gud.Heresi ut i fra Wikipedia: Ordet heresi kommer fra gresk αἵρεσις, hairesis (fra αἱρέομαι, haireomai, «å velge»). Det som angis er at det dreier seg om at en gruppe eller enkeltperson har valgt å tro på noe annet enn de etablerte dogmer. Uttrykket ble populært i 2. århundre, da Ireneus av Lyon skrev sin Adversus haireses, Mot heresier. Han beskrev sin egen tro som ortodoks (ortho-, 'rett' + doxa, 'tro'/'tenkning'). Ordet kjetter kommer fra katarene, også kjent som albigenserne, som fulgte en lære inspirert av gnostisismen og som i en periode i middelalderen ble sett som en stor trussel mot Den katolske kirke i Frankrike.


De fleste kjettere, eller heretikere, regner ikke sine egne meninger som kjetterske, men ser tvert imot på de etablerte dogmene som kjetterske. For eksempel ser Den katolske kirke på protestantisme som heresi, mens mange protestanter beskriver den katolske tro som vranglære. Bestemmelsen av hva som er et heresi er derfor avhengig av en persons ståsted.


Heresi skiller seg i kristent nomenklatur fra skisma ved at førstnevnte dreier seg om forskjellige i troslæren, mens sistnevnte først og fremst dreier seg om disiplinære spørsmål og spørsmålet om kirkens autoritet. Det skiller seg også på apostasi, som er et fullstendig frafall fra troen.


Heresi, eller kjetteri er en betegnelse på tro eller meninger som avviker fra etablerte dogmer. Et annet ord som ofte brukes på norsk er vranglære. Uttrykket kommer fra en kristen sammenheng, men det kan også brukes om avvikende meninger innen andre religioner eller politiske bevegelser. Hovedtemaet i denne artikkelen er heresi i kristen sammenheng.


Kjetteri ut fra Wikipedia: Kjetteri er i teologisk meining ei læresetning eller ei samling av slike som er stempla som falske av ein kyrkjeleg autoritet.


Ordet kjetter kjem gjennom mellomnedertysk ketter frå gresk katharos, som tyder «dei reine», og var eit namn på katarane, ei manikeisk sekt som var mykje utbreidd i Vest-Europa på 1000- og 1100-talet, og som vart skulda for vrang lære og forfølgd av kyrkja. (sitat slutt).


Treenighetslæren er ingen lære som er forkynt og undervist om i Guds ord, men ble til ved den Katolske Kirka og nedarvet av Luther og reformasjonen i sammen med andre blasfemiske lærer som: Erstatningsteologien, troen på et evigvarende pinsel for de ikke troende, barnedåp, tro på en Triade Gud etc. Alt dette er noe en finner i andre religioner som den hellenistiske tro, egyptiske Gudelære etc.


Hvorfor er da treenighetslæren kjettersk eller heresi? Kommer kort 10 punkter på dette her:


1.) Det er en Katolsk dogmelære kommet til fra år. 3-600 e.kr. kort beskrevet på forskjellige kirkemøter. Der det begynte med kirkemøte i Nikea og ble avsluttet med athanasianske trosbekjennelse. Som egentlig er en trosbekjennelse imot den bibelske læren om Gud. Derfor er den uttrykkelig omtalt på et konsil i Autun i Burgund i 670. Den har brodd mot arianismen og den presiserer læren om den hellige treenighet og læren om inkarnasjonen. Blasfemiske trosbekjennelser er dette til dels, spesielt den siste, den athanasianske trosbekjennelse.


2.) Treenighetslæren er Katolsk, og nedarvet fra Luther og reformasjonen.


3.) Det er en lære imot hva som ble undervist i GT og hva Israelittene tror på i det store og det hele.


4.) Den er imot Jesus undervisning.


5.) Den er imot Apostlenes lære og undervisning.


6.) Den er kjettersk.


7.) Den er heresi.


8.) De som tror på treenighetslæren er som regel frekke og svarer alltid nesten ikke på spørsmål stilt til dem da de føler som ovenpå og ned. Hovmod følger i treenighetslærens fotspor.


9.) Den hellige ånd er aldri nevnt i skriften med eget navn eller som en egen person, ergo er den en del av Gud.


10.) Jeg og Smyrna Oslo forkynner kun det som profeten i GT forkynte. Det samme som Jesus selv trodde på og forkynte. Og som Paulus og Apostlene forkynte og underviste. Vi bare fortsetter i samme spor og med samme lære som Jesus og Apostlene.


Sluttkommentar:


Vi bygger kun videre på og formidler det samme som Jesus og Apostlene. Motstanden vi får begrunner vi med at en ikke akseptere Guds ord.


Efeserbrevet 2. 20 I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, 21 i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, 22 i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden. 
 


Treenighetslæren er sann heresi!

Fra Wikipedia: Ordet heresi kommer fra gresk αἵρεσις, hairesis (fra αἱρέομαι, haireomai, «å velge»). Det som angis er at det dreier seg om at en gruppe eller enkeltperson har valgt å tro på noe annet enn de etablerte dogmer. Uttrykket ble populært i 2. århundre, da Ireneus av Lyon skrev sin Adversus haireses, Mot heresier. Han beskrev sin egen tro som ortodoks (ortho-, 'rett' + doxa, 'tro'/'tenkning'). Ordet kjetter kommer fra katarene, også kjent som albigenserne, som fulgte en lære inspirert av gnostisismen og som i en periode i middelalderen ble sett som en stor trussel mot Den katolske kirke i Frankrike.

Da de diskuterte hvem de skulle ha som den tredje person i Guddommen så var de mest stemt for Maria Jesus mor. Men det ville bli for kontroversielt, derfor «valgte» de den hellige Ånd. Så troverdig er treenighetslæren, men så er den også en gedigen bløff. Bilde av Maria som også er opptatt i Guddommen ifølge den katolske kirka, det skjedde på 1950-tallet. Bilde av Maria på tronen som katolikkene lærer.

Nr. 787:
Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!

Har snakket med en god del kristne som tror at bibelen taler om tre likeverdige Guder i en felles Guddom. Dette er så total feil og på villspor det går an å komme. Bibelen taler om Guder, Gud etc. Men når det er snakk om den eneste sanne Gud, da sikter det alltid og i 100 % av tilfellene alltid mot og til Gud Fader, ingen andre. Det er kun ham, og ikke engang Sønnen som omtaler i skriften som den eneste sanne Gud.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du seiler i opprørt hav, i farlig farvann, i din svært negative og løgnaktige tale om Den Hellige Ånd.
Markus 3,29

Hilsen
Forstander Jakobsen

Jan Kåre Christensen sa...

Kan ikke skjønne at moderne oppvakte mennesker anno Domini 2015 kan la seg fasinere av en slik primitiv og bakstreversk lære som å tro på en TriadeGud.

Jan Kåre Christensen sa...

Forstander Jakobsen hvilket navn døpte de første kristne disiplene i??
Jeg er overbevist om at det er du som seiler i opprørt hav hvis du tror på treenighetslæren.