Sider

torsdag 31. august 2017

Nr. 2065: Det er ingen uoverstemmelse mellom meg og advokat Brynjar Meling som etter min mening er blitt brukt av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett til at det skal se "fint ut" og "rett ut", selv om de har holdt oss for narr!

Nr. 2065:
Det er ingen uoverstemmelse mellom meg og advokat Brynjar Meling som etter min mening er blitt brukt av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett til at det skal se "fint ut" og "rett ut", selv om de har holdt oss for narr!

http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html

Bilde av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike som denne saken skal prøves for.
Da denne saken etter min mening ikke er blitt behandlet i Norsk rettssystem i nærheten på en verdig og god måte, da hele dommen imot meg og den Himmelske blogg er slik jeg ser det en stor, stor farse!
 


1.)  Brynjar Meling er en samvittighetsfull mann, derfor er jeg overbevist om at hans fronting av at det er feil lovanvendelse som er brukt imot meg.
Det er noe han tror er juridisk riktig, ikke for å «vinne» frem. Meling er slik jeg ser det, en mann med stor integritet og «elsker» jus. Med andre ord, han er ingen lettvekter, derfor er det trist å se hvordan han er blitt behandlet eter min mening. Han er blitt behandlet nesten som en narr, det er maktmisbruk overfor en annen mann og overfor meg og min familie.

2.)  Han har fått full støtte av mange, bl.a. mediarettdommer Jon Wessel-Aas.


3.)  Advokat Brynjar Meling som etter min mening er blitt brukt av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett til at det skal se fint ut, selv om de har holdt oss for narr.

Det er som sagt temmelig søkt slik som de holder på. Det som jeg er blitt dømt for, har retten brukt null minutter på. Men timer på alt annet. Og de har ikke spurt meg om noe av det som står i dommen at jeg nærmest har en personlig vendetta imot Torp som er så langt fra sannheten det er mulig å komme.
Torp har jeg aldri inntressert meg for, kun det at han sier han er pastor og apostel, og lever akkurat som det passer og lystrer ham. Eneste som jeg har hatt interesse med Torp, det er hans dobbeltmoral eller dobbelthet, ikke noe annet!
Det har jeg bevist med aldri å oppsøke ham eller ta personlig kontakt med ham på noen som helst måte.
Hele påstanden imot meg er latterlig, fabrikkert og løgn!
 
4.)  Etter seansen i Borgarting lagmannsrett, skjønte Brynjar Meling at vi var ført bak «lyset» og skrev en for krass ankeskriv til Norsk Høyesterett.
 
Dette er hans ankeskriv, og nå skrev han at det jeg er dømt for er ikke blitt behandlet i retten. Hans «tunnelsyn» med å kun fokusere på lovanvendelse var nå borte, også andre momenter la han vekt på. Dette skrev han:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.

Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retor-sjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammen-likning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrun-ner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne av-gjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmå-lingen.

Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.

Saksbehandlingsfeil, berettiget harme

Av flertallet av de karakteristikker hvorigjennom domfelte har ytret seg om fornærmedes livsfør-sel fremgår det at Christensen har vært moralsk – eller moraliserende om man vil – opprørt over visse sider ved pastor Torps livsførsel og adferd, forhold som rent objektivt ser ut til å være i strid med Bibelens ord.

Selv om bokstavtro og unyansert anvendelse av moralbud i religiøse, angivelig hellige tekster ikke lenger er et vanlig fenomen i norsk sosial virkelighet, spesielt når det ikke er tale om straff-bare handlinger i sekulær forstand, og selv om det å angripe andre på et slikt grunnlag i full offentlighet etter hvert er enda mer uvanlig enn blott og bart å inneha fordømmende holdninger på religiøst grunnlag, må man stille seg det spørsmål om det ikke - innenfor de snevre kretser hvor fundamentalistiske holdninger til slike spørsmål ennå er utbredt og anses fullt legitimt - kan være grunnlag for å anse pastor Torps livsførsel som grunnlag for «berettiget harme», jfr. strl. (1902) § 56 nr. 1 litra b)?
Kan Christensen m.a.o. anses å ha handlet i berettiget harme, gitt den spesielle teologiske kon-tekst både domfelte og fornærmede tilhører?

Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å inne-bære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige. Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.

5.)  Øystein Hermansen, Malin Strømberg Amble og alle andre dommere holder egentlig Brynjar Meling og meg for narr. Da kan jeg ikke si at det var Meling sin feil at vi tapte. De lot Meling messe i flere timer, dritter fullstendig i det han sier. Hva jeg sier driter alle rettsinstansene i.
Lar noe udokumenterte påstander fra Jan Aage Torp som jeg har på bånd der jeg sier at retten må se bort i fra dette da det er udokumentert og påstandene er helt hinsides. Dette legger så Hermansen til grunn for dommen, da kan ingen klandre Brynjar Meling. Han kan ikke for han blir holdt for narr av Øystein Hermansen og alle andre.
6.)  Det er advokat Brynjar Meling som skal ta seg av anken, og eventuelt videre forhandlinger innforbi menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
Dette forteller meg at Meling har et stort engasjement i saken, og han har stått med hele veien og står med også videre. Selv om han er etter min mening holdt for narr av retten her i Norge. De har rett og slett dritte i hva han har argumentert selv om han har stor støtte, og lagt seg på en løgnlinje. Dette er retten i Norge, eller er det Kongo eller Nord Korea? Slik føles det i hvert fall!

Sluttkommentar:

Som sagt, man kan ikke klandre en mann som retten har holdt i «ånde».
Når han er ferdig, så overser de fullstendig det han kommer med, som de har «rett å gjøre». Men det er uredelig, og ingen rett vei å gå.                                                                                                                                                                                                                                                                    
De kunne i det minste ha spurt både meg og Brynjar Meling hvorfor jeg har debattert Torp så mye som vi har gjort.
Det er fordi jeg har fått en 30.000 hatmeldigner imot meg de siste 4 årene.
Og en ca. 300 blogg innlegg rettet imot meg og den Himmelske, som jeg har svart på. At det da har blitt «store» mengder om ikke i nærheten av det Torp skriver. Først og fremst rettet imot meg og min familie, mye verre enn hva Torp har fått. Med andre ord, det også gjør dommen imot meg til en super justismord dom. Rene farsen og den er en skamplett i Norsk rettshistorie som en dom som er så totalt feil og uriktig det er mulig å forblitt på alle måter!
Dette er ikke Brynjar Meling sin feil, men Jan Aage Torp, Oslo politiet og domstolene!
 
Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2064-dommen-imot-meg-er-som-et-gufs.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2057-dommen-imot-meg-og-den.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html


 

onsdag 30. august 2017

Nr. 2064: Dommen imot meg er som et gufs i fra fortiden der staten kontrollerte alt, og borgerne var umyndiggjort, da jeg påpekte klart at Torps uttalelser er hinsides og uriktige!

Nr. 2064:
Dommen imot meg er som et gufs i fra fortiden der staten kontrollerte alt, og borgerne var umyndiggjort, da jeg påpekte klart at Torps uttalelser er hinsides og uriktige!

Bilde av en lite uskyldig unge. Slik opplever jeg meg som aldri er tidlige straffedømt. Hva gjør de i retten? Både i tingretten og lagmannsretten? De overser det jeg sier, og prøver ikke engang å få sannheten ut av meg. 


 


Men kjører sitt eget løgnløp med dommerne i spissen. Hva er det som får noen til å oppføre seg slik? Ja, jeg har ikke gjort noe kriminelt eller straffbart, men domstolene i Norge anser jeg for i min sak å være kjeltringer og kriminelle!
 
Dette er fra hva jeg har lagt ut på Youtube der jeg tok opp forhandlingene og jeg klart sier i fra at det dommen bygger på er løgn og fullstendig hinsides og de må se bort i fra dommen i Oslo tingrett da ikke noe av de tallene som Torp opperte med er dokumentert. https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8

Allikvel så gjør de det, med andre ord dommen imot meg og den Himmelske blogg er en løgndom og bygger på kun en ting, noe som ikke har vært gjenstand for drøftelser i retten. Hverken i Borgarting lagmansrett eller i Oslo tingrett.

Øystein Hermansen sier:

Christensen du har anledning å komme med en sluttbemerkning, har du noe å tilføye?

Jeg svarer fritt gjengitt:

For det første, det antallet som Jan Aage Torp oppgir og dommen imot meg ligger til grunn for er helt hinsides, det er blank løgn!
For dette var bare noe som Torp sa bare ut luften som (ren fantasi) i retten uten at det var dokumentert.
Dette ble ikke drøftet i det hele tatt!

Så det antallet og kona til Torp er ikke nevnt i de vendingene som retten legger til grunn.

For nummer to, så mener jeg som Advokat Brynjar Meling også påpeker at moralen til en politiker eller annen offentlig person ville jeg aldri ha nevnt.
Men dette er en pastor eller prest som har også særrettighet.
Det å være forkynner er et helt spesielt kall og yrke der moral og etikk er alfa og omega!
Alt faller og står ved at liv og lære går hånd i hånd.
Der dreier det seg for en pastor, prest eller forkynner at liv og lære går hånd i hånd.
Tingrettens dom skal ikke vektlegges idet hele tatt da den er løgnaktig og fabrikkert. (den bygger på Torps fantasitall som ikke var dokumentert i det hele tatt).

Skal en ansatte noen i en vigslet stilling, så er liv og lære avgjørende!

Kirken og menigheten har en egen klausul som går på prestens og pastorens moral. Alt er knyttet opp til dette for vedkommende å inneha og bekle en vigslet stilling. Dette har ikke retten vektlagt i det hele tatt som er bakgrunn og essensen i denne konflikten.

Øystein Hermansen sier:

Da tar vi saken opp til doms!

Dette står i dommen som det avgjørende:
Domfellelse etter straffeloven § 390a kan ikke skje dersom den utgjør et utillatelig inngrep i ytringsfriheten, jf Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. Etter lagmannsrettens oppfatning er ikke vernet av ytringsfriheten til hinder for domfellelse etter § 390a i dette tilfellet. Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende.
(sitat slutt).

Når jeg sier at dette er hinsides og ikke dokumentert.
Da er det regelrett løgn hele saken imot meg og den Himmelske blogg bygger på.
 
Hvor er rettsikkerheten?

Den er ikke tilstede, når jeg har sagt klart i fra også at dette som blir lagt til grunn for domfellelsen ikke er drøftet i retten!

Med andre ord, jeg har sagt i fra at det jeg er dømt for ikke er dokumentert, diskutert og det er helt hinsides de tallen som Torp legger til grunn.
Med andre ord, når Borgarting lagmannsrett ser bort i fra dette som jeg har påpekt og ikke nevner det i dommen. Da blir saken imot meg og den Himmelske blogg et justismord og en farse!

Sluttkommentar:

Dommer Øystein Hermansen kan ikke si at jeg overskrider en grense som ikke er beskyttet av tros- og ytringsfriheten da alt bygger på at jeg har skrevet mye om Jan Aage Torp. Da jeg bestrider dette antallet i retten for åpen mikrofon (det ligger ute på Youtube i slutten av innlegget https://www.youtube.com/watch?v=AnLmUHtMdB8 ).

Samt at jeg påpeker dette ikke har vært drøftet i retten.
Med andre ord, her dømmer de meg etter en «eventyr fortelling» fra Jan Aage Torp som ikke holder mål, som er løgn og oppkonstruert.
Samt, aller viktigste. Den er ikke blitt drøftet i retten.
Med andre ord, rettsikkerheten er lik null når slik kan gå an i Norge!

Når jeg sier at det som Oslo tingrett bygger dommen på er tall som er hinsides, og at dette ikke har vært drøftet dette med antall. Dette bygger hele dommen på, hvordan skal man da få stoppet en slik løgndom og horribelt sluttresultat at jeg skal bli dømt? Dette er verre enn Nord Korea og Kongo som tross alt prøver å komme tiltalte i møte med at vedkommende skal «tilstå».
Her ser de bort i fra alt, og tror på løgner fremsatt av Jan Aage Torp!

Alt hva jeg har skrevet, er langt innforbi tros- og ytringsfriheten. Ikke straffbart, men de dømmer meg for å ha gjentatt det samme for mange ganger. Dette er også søkt, da jeg har fått regner jeg med en 300 artikkler rettet imot meg og enn ca. 30.000 meldinger over nettet på forskjellige måter som jeg har svart på de siste 4 – 5 årene. Derfor de store mengder, og dette blir jeg dømt for.

Dette er tidens justismord i Norge – sikkert hele verden!?

Den samlede helhetsvurderingen som har gjort at jeg er blitt dømt har jeg i denne Youtube snutten fra retten som jeg tok opp avslørt at hele dommen imot meg og den Himmelske blogg er et komplott!
Er dette en rettstat verdig? Aldri, det er en stor, stor skam og setter egentlig hele vår rettsikkerhet til side for at løgnene og hate skal få vinne!
Dette er selvfølgelig en liten sak i forhold til mye annet. Men når slikt kan gå an, så setter den hele rettsikkerheten i fare med en dom som er så uriktig og dårlig behandlet!
At dette ikke blir belyst av Norske aviser og media, selv om de er blitt opplyst. Minner om et kammaderi og en beskytter hverandre om det gamle Sovjetunionen. Noe som gjør at både jeg og andre bør og skal stå opp for sannheten!
Nesten gang kan det være deg, som blir utsatt for et justismord og en dom som ikke er blitt drøftet i retten. Dette er både trist og alvorlig!
Jeg har aldri kommet med en trussel, men har fått selv drøssevis, dette bryr poltiet seg overhode ikke om.
Selv om jeg har anmeldt dette og dokumentforfalskning og annet!


Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2057-dommen-imot-meg-og-den.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html


 

tirsdag 29. august 2017

Nr. 2063: Er det en sammenheng mellom Donald Trumps brutte løfter til Israel om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og den flommen som rammer nå Houston, Texas?

Nr. 2063:
Er det en sammenheng mellom Donald Trumps brutte løfter til Israel om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og den flommen som rammer nå Houston, Texas?

Bilde fra de veldige vannmassene som kommer nå innover USA, som kan være et resultat av hva President Donald Trump lover og ikke holder overfor Israel?
Salme 22. 26 Fra dig utgår min pris i en stor forsamling; mine løfter vil jeg holde for deres øine som frykter ham.

Matt. 5. 33 Atter har I hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falsk ed, men du skal holde dine eder for Herren.

5 Mosebok 23. 23 Hvad dine leber har talt, skal du holde og gjøre, fordi du frivillig og med egen munn har gitt Herren din Gud ditt løfte.

Job 1. 1. I landet Us var det en mann som hette Job; han var en ulastelig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og vek fra det onde.  2 Han fikk syv sønner og tre døtre, 3 og han eide syv tusen får og tre tusen kameler og fem hundre par okser og fem hundre aseninner og hadde en stor mengde tjenere; han var mektigere enn alle Østens barn.  4 Hans sønner pleide å holde gjestebud på hver sin dag i hver sitt hus, og de sendte da bud til sine tre søstre og innbød dem til å ete og drikke sammen med dem.  5 Og så ofte en omgang av disse gjestebud var til ende, sendte Job bud efter dem og helliget dem; han stod tidlig op om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem; for Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Således gjorde Job alltid. 

Vi ser her hvor viktig det var for Job at hans barn ikke holdt det de lovet innforbi den levende Gud og sagt Gud farvel.

Det er akkurat dette egentlig President Donald Trump har gjort, at han lovet å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Israels hovedstad og sentrum for alt – Jerusalem!

Det er ikke munnhell dette med Jerusalem, det er der Jesus som den kommende fyrste, regent, Kongenes Kongen og Herrenes Herre skal sitte å regjere og styre hele verden under det snart kommende 1000 årsriket!

Jesaja 2. Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høit hevet over alle høider, og alle hedningefolk skal strømme til det. /   3 Og mange folkeslag skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.  4 Og han skal dømme mellem hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke mere lære å føre krig.

Å gi Gud og det som har med Gud å gjøre løfter – å bryte dem vil få konsekvenser. Dette lærer skriften, er det dette vi ser nå i USA?

President Donald Trump har gjort nå et veldig løfte til Israels fordel, som skulle vært en selvfølge. Dette har han helt bevist unnlat å gjøre og følge opp. Er det dette vi nå ser konsekvenser av? At Gud sier i fra gjennom det som nå har skjedd i Texas, ikke minst i finans- og olje hovedsentrum i USA Houston?

4 Mosebok 30. 3 Når en mann gjør Herren et løfte eller sverger en ed hvormed han forplikter sig til avhold i en eller annen ting, så skal han ikke bryte sitt ord; alt hvad han har sagt, skal han gjøre.

Det er akkurat dette som President Donald Trump har gjort, da han lovet å flytte den Amerikanske Ambassaden fra Tel Aviv som er også finans hovedstaden i Israel. Til Israels virkelige og evige hovedstad Jerusalem.

Legg merke til ordlyden i dette verset: «Når en mann gjør Herren et løfte eller sverger en ed hvormed han forplikter sig til avhold i en eller annen ting, så skal han ikke bryte sitt ord; alt hvad han har sagt, skal han gjøre.»
Alt hva han har sagt seg, skal han gjøre!

Josva 23. 16 Når I bryter Herrens, eders Guds pakt, som han oprettet med eder, og gir eder til å dyrke andre guder og tilbede dem, da skal Herrens vrede optendes mot eder, og I skal snarlig bli utryddet av det gode land han har gitt eder.

Legg merke til hvis vi bryter en pakt med Herren, så vil det ha store konsekvenser. Det er ikke å si en ting en dag, og noe helt annet neste dag!

Trump undertegnet i sommer en ny utsettelse av Kongressens vedtak fra 1995, om at USAs Israel-ambassade ikke skal flyttes til Jerusalem. Er det dette vi nå ser konsekvensene av med hva som skjer i Texas?

Sluttkommentar:

Er ikke Gud død, og avskaffet? Eller lever han, og regjerer og dømmer?

Svaret er ikke gitt slik på en, to og tre. Men det er underlig hva som skjer i USA som er Israels beste og nærmeste allierte. At er de positive og holder ord og løfter overfor Israel, så går alt godt!
Men bryter de løfter, og stiller ikke opp og med Israel, så skjer dert slike ting som dette. Det er som et mønster, tror det ikke er tilfeldigheter.
Uansett, det er skikkelig unødvendig og dårlig gjort av President Donald Trump å love noe overfor Israel og siden gå tilbake på det. Gud har knyttet sine ord og løfter slik inn til dette folket, at Donald Trump burde og vet helt sikker bedre?!

President Donald Trump har gjort dette for å bli President og for å tekkes Jøder og kristne som er helt enige med at det er naturlig og rett at ambassaden ligger i Jerusalem.
Dessverre så kan man ikke love slik ting, og tror at det går upåaktet hen i den åndelige verden som styrer vår materielle verden.
Dette er av en slik betydning og karakter, at bryte løfter på denne måten er som å bryte en pakt – med Gud!
Det er åpenbart av Himmelske og Djevelsk interesse at denne saken utvikler seg. Jeg er sikker på en ting, hadde ikke Trump lovet å flytte ambassaden, så er jeg sikker på at omfanget av denne katastrofen ikke hadde vært i nærheten av hva som vi ser i dag!
Aldri lov noe på Guds vegne eller overfor Gud, som du ikke akter å holde og etterleve.
Dette har åpenbart President forregnet seg på her, og vi tror jeg vi ser resultatet av dette i denne veldige flommen! Hold det du lover, eller så er det  aller beste å ikke love, og heller ta ting som det kommer! Og gjøre så godt en kan. Her har Trump lovet noe, også gått imot det ved å skrive under i sommer!
 

søndag 27. august 2017

Nr. 2057: Dommen imot meg og den Himmelske blogg er langt viktigere å være klar over og gå imot, enn dommen imot Therese Johaug, som tross alt bare dreier seg om en krans som visner!

Nr. 2057:
Dommen imot meg og den Himmelske blogg er langt viktigere å være klar over og gå imot, enn dommen imot Therese Johaug, som tross alt bare dreier seg om en krans som visner!

Bilde av meg og min hustru. Det er vi to som har måttet utstå egentlig denne forfølgelsen av politiet og påtalemakten iscenesatt av narreApostel Jan Aage Torp.
Men vi har hatt god samvittighet fra dag en og også nå, da vi vet at hele saken imot oss er oppkonstruert, fabrikkert og kristendomsforfølgelse.

Da den virkelige sannheten er motsatt enn det som er blitt fremstilt. Det er vi som har måtte tåle minst 300 artikkler skrevet imot oss på ulike nettforumer. Sikkert enn 20 – 30.000 hatmail imot oss. Utallige personlige mailer, dokumentforfalskninger.
Lyving og sverting at jeg har 2 bonusbarn og står i med både den ene og den andre. At sønnen vår er ………..
Ja, jeg kunne bare ha fortsatt. Hele saken er en skamplett for Norsk politi og Norsk rettsvesen som har blitt lurt og fordreid!
1 Kor. 9. 23 Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, forat også jeg kan få del i det. 24 Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den! 25 Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. 26 Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været; 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Skal ikke utale meg om dommen imot skistjernen Therese Johaug som har fått kilometer med spalteplass og en dekning som vel vi ikke har sett av noen idrettsstjerne etter å ha vært dopingtatt. Da her i Norge.

Men hva hun kjemper for er tross alt hva skriften sier: «Vet I ikke at de som løper på rennebanen, hine for å få en forgjengelig krans,»

For henne så kjemper hun for en forgjengelig krans, derfor er hennes kamp av langt mindre betydning enn hva jeg kjemper for.

Jeg kjempe for: «men vi en uforgjengelig. Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været».

Derfor er kampen som jeg kjemper, at en skal fritt forkynne også hva Guds ord sier om det kristne ekteskapet. Som er en del av frelsen!

Dommen imot skaper frykt – som er Satans fremste våpen!

Matt. 28. 10 Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se mig.

Det er akkurat dette som er så ille med denne dommen imot meg og den Himmelske blogg. Det er at den skaper frykt, frykt for å bli straffet for å holde frem Guds ord og de tingene som en er blitt overbevist om!

Dette er Satans renkespill imot oss troende, han angriper oss gjennom frykt!

Derfor kan vi også være forvisset at dette er ikke en kamp mellom meg og Jan Aage Torp. Men Torp gjennom sitt horeliv har klart å få politiet og påtalemakten med seg i sitt renkespill og narrespill for å skape frykt!

I teorien har vi tale-frihet, men i praksis har denne nesten gått tapt fordi at enkelte ytringer blir møtt med trusler om represalier om man sier det eller det.
Så p.g.a. trusler er det mange nordmenn som ikke våger å si hva de mener fordi at belastningen er blitt for stor om man sier noe "feil".
Det er en del hat ute og går, og dette kommer til uttrykk om man sier noe som hopen ikke er enig i. Sier man noe som enkelte ikke liker er truslene der med en gang, og dette er et effektivt hinder for ytringsfriheten.

Sluttkommentar:

Det vi holder på med, kan virke så lite og useèlig. Men det er verdens viktigste saker da dette er det eneste som har evig verdi, og vil vare for evig – en frelst sjel!

1 Kor. 1. 18 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; 19 for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 20 Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 21 For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror, 22 eftersom både jøder krever tegn og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. 26 For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Disse dommerne som jeg har hatt som er vel skolerte, men skjønner ikke det mest elementære som er viktig for at sannheten skal komme frem. Det er at man må bli spurt om en sak.
Eller som en sier det, bli konfrontert med en ting.
Faktumet er at jeg aldri er blitt spurt eller konfrontert med noen ting av det de har dømt meg for i retten. Ei heller min advokat, vi står overfor en dom ala Nord Korea eller Kongo, ikke verd egentlig papiret den er skrevet på!
Slik dommer og lignende ting har det med seg at det skaper frykt! Dette er uten tvil Satans fremste våpen, da vet vi hvem som står bak kampen imot meg og den Himmelske blogg. At dypest sett er det Satan som både Jan Aage Torp og andre har åpenbart latt seg bruke av.

Når en leser disse dommene fra Oslo tingrett og Borgarting lagmansrett oser det av løgn og hat imot meg og kristendommen. De dømmer meg for noe de ikke har konfrontert meg med.
Alle som driver med å få frem sannheten, og arbeider med mennesker lærer fort at hverken Rom ble bygd på en dag eller sannheten kommer frem med en gang.
De siktet meg for en ting, vi drøftet dette i Oslo tingrett. Så i lagmannsretten ble lovanvendelsen drøftet, ikke noe annet. Så dømte de meg igjen for noe som ikke er blitt debattert.
Dette er så undermåls at dommen ikke er verd papiret den er skrevet på. Skriften sier: «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?»

Hva er løsningen, også for åpenbart dommere som ikke kan jobben sin? Skriften er klar:

Ord. 1. 7 Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap; visdom og tukt foraktes av dårer.

Selv jeg som er en enkel arbeidsmann og fritidsforkynner har langt mer forstand åpenbart enn disse dommerne med mange års utdannelse og titler som forteller at de heller må gå til den gamle bibelboka og finne fred med Gud. For skriften sier klart at mange år på skole og titler er det ikke visdommen finner sitt sete. Men i den mann og kvinne som frykter Gud!

Skriften sier: «det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud.»

Selv jeg som ikke er utdannet, skjønner det mest elementære at skal en få vite sannheten. Så må en spørre vedkommende, konfrontere vedkommende. Ikke bare en gang, men helst flere. Hele dommen imot meg bygger på at dette er helt bevist utelatt, som bare viser at disse dommerne ikke var skikket for jobben sin. Skal man få vite sannheten, så må en begynne med å spørre og konfrontere. Dernest må man helst spørre enda noen ganger for å få et mer utfyllende svar, og høre motparten hva den sier. Dette er helt, helt bevist utelatt i saken imot meg og den Himmelske blogg!

Dommen i dag er ikke verd papiret den er skrevet på, den er en dom ala Kongo eller Saudi Arabia, det har ikke foregått rett for seg. Derfor er det vi også ønsker å ta denne dommen til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. For om mulig å finne rettferdighet der, og få meg og den Himmelske blogg frikjent!

Hvorfor blir jeg og den Himmelske blogg angrepet slik? Det som jeg har skrevet og talt er «peanøtter» imot hva Torp selv har skrevet, og hans disipler?
Hva som ellers blir skrevet daglig på nettet er det også «peanøtter» i forhold.
Det er åpenbart det ligger noe bak da. Og jeg har ikke fått en rettferdig og god rettergang engang.
Det er at alt som har med Gud og hans ord, at å gifte seg på nytt som en troende er ut i fra Guds ord synd. Slike røster hva Gud sier i sitt eget ord, det skal knebles, boikottes og raderes ut!
Derfor kjære troende Jesus venner, stå med i forbønn og støtt min advokat Brynjar Meling i sitt ankeskriv og på alle andre måter stå med!

Vil også anbefale dere å høre på Brynjar Meling sin tale som jeg har lagt ut på Youtube. Der han prosederer og holder på med lovanvendelse i flere timer, og dommerne er med på dette «spillet». Så dømmer de meg og den Himmelske blogg for noe som ikke er blitt debattert. Det ble brukt flere timer på lovanvendelse, og null minutter på å konfrontere meg med hvorfor det er skrevet så mye om Torp. Dette dømmer de meg for, snakk om tidenes justismord! Hele saken er ekkel, da det ikke er noe annet enn en dom som skaper frykt for å si hva Guds ord sier! Men det vil aldri føre frem!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2060-vi-nsker-ta-denne-saken-imot.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

lørdag 26. august 2017

Nr. 2060: Vi ønsker å ta denne saken imot narreApostel Jan Aage Torp til Strasbourg i Frankrike, da vi mener at saken ikke har blitt drøftet her i Norge for det jeg er dømt for, at det er skrevet "mye" om narreApostel Jan Aage Torp!

Nr. 2060:
Vi ønsker å ta denne saken imot narreApostel Jan Aage Torp til Strasbourg i Frankrike, da vi mener at saken ikke har blitt drøftet her i Norge for det jeg er dømt for, at det er skrevet "mye" om narreApostel Jan Aage Torp!
Begge dommerne, både i Oslo tingrett har ikke konfrontert meg eller spurt meg om det de har dømt meg for.
Dette vitner om at de ikke har vært skikket for jobben og burde aldri ha vært dommere da de rett og slett ikke er skikket for jobben. Dette er minste som en kan forlange av en dommer og et dommerkollegias, at de spør deg om det som de mener er straffbart.
Dette har ikke skjedd i denne saken, derfor er det også tidendenes fabrikkerte dom. Hele saken er ikke noe annet en fabrikkert fra begynnelse til slutt!
Som de gjør det i Kongo og Nord Korea, på det nivået er hele saken, dessverre!

Dommer i Oslo tingrett var en umoden dame som het Malin Strømberg Amble som jeg ser i ettertid aldri skulle vært dommer i denne saken som ikke kunne spørre en eneste gang hvorfor det er skrevet så mye om Jan Aage Torp. Og dømme meg for at jeg har skrevet «for mye» om ham, dette er et justismord!Dommer i Borgarting lagmansrett Øystein Hermansen var om mulig enda verre, som tross alt var en godt voksen mann. Som også åpenbart helt bevist unnlot å spørre meg og min advokat. Men holdt min advokat i ånde med at han brukte noen timer på lovanvendelse. Snakk om manipulator av verste sort.Det jeg ble dømt for, å skrive mye om Torp. Det brukte han null komma null sekunder på. Dette viser bare at Øystein Hermansen ikke overhode klarte å lede rettforhandlingene på en måte som var retten verdig.
Har jobbet så mye med mennesker, skal en få sannheten ut av dem. Må en spørre dem både en, og to og tre ganger, minst.
Her blir jeg ikke spurt om dette en gang, ei heller min dommer. Det forteller meg bare at Øystein Hermansen var ikke rette mann for å være hoveddommer i retten. Når Norsk Høyesterett også aviser anken, gjør dette hele saken imot meg til en farse! En skamplett i Norsk rettshistorie, ikke noe annet!

Problemet er egentlig at denne saken ikke har vært behandlet her i retten på en fyllestgjørende og god måte.
Det kommer av bl.a. at siktelsen sier en ting. Mes drøftelsen i retten har ikke gått inn på det som dommen legger vekt på.
Både i tingretten og lagmannsretten har det ikke vært drøftet og belyst hvorfor det er skrevet så mye om og ting rettet imot den falske apostel Jan Aage Torp.

Dette er jeg ikke blitt spurt en eneste gang om hverken i tingretten eller lagmannsretten. Da kan en ikke dømme meg og det vil bli en god og rettferdig dom. Her er det både unnlatelsessynder og oppkonstruert fra rettens side som gjør at saken imot meg og den Himmelske blogg er tidenes justismord og en fabrikkert dom! Egentlig ikke verd papiret den er skrevet på, den holder rett og slett ikke mål!

Derfor mener jeg og det er også flere andre ting. Bl.a. feil lovanvendelse som Brynjar Meling har påpekt. Dette har vært veldig stygt og narraktig av retten å la ham holde på slik han har gjort. Og de har overhode ikke brydd seg om Melings argumentasjon.
Da er det uredelig og råttent å ikke vinkle spørsmål og drøftelse inn på det som har blitt det «fellende» her i denne saken. Hvorfor er det skrevet så mye om den falske Hyrde og Pastor Jan Aage Torp.

Det er ganske enkelt at vi har debattert den falske apostel Jan Aage Torps miserable liv, og hva jeg og andre mener om hans gjengifte og andre ting.
Bl.a. at han loppa en person for 1.5 Millioner og kalte han nokså syk etterpå.
Ba vedkommende beholde de 1.5 Millionene og ha dem for seg selv.
Da har jeg utfordret Torp og hans venner å betale tilbake de 1.5 Millionene som han loppa denne serberen for.
Dette har ikke skjedd, og at det da har blitt en del frem og tilbake i ordvekslinger, artikkler og annet. Straffes for dette uten at jeg er blitt konfrontert med dette i retten forteller at saken imot meg er et regelrett justismord, ikke noe annet!

Begge dommerne som har dømt meg, henholdsvis i Oslo Tingrett og Borgarting lagmansrett har ikke spurt meg en eneste gang om hvorfor jeg har skrevet en slik mengde med innlegg om narreApostel Jan Aage Torp.

Torps troverdighet er i mine øyne langt lavere enn noen annen jeg har truffet på. Da å feste sin litt til denne mannen, er egentlig en umulighet. En må støtte opp hans forklaring med troverdige bevis og at andre som er troverdige vitner og sier det samme. Dette er ikke blitt fulgt i noen av rettsakene, derfor å si at noe er et faktum etc. Det er egentlig å tro på løgnen fremfor sannheten.

Advokat Brynjar Meling sitt ankeskriv, er jeg særs godt fornøy med, da det setter både dommen i fra Oslo Tingrett og Borgarting lagmansrett ut av spill.

Dette skriver Brynjar Meling:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon

Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.
Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retorsjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammenlikning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrunner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne avgjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.
Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.

Saksbehandlingsfeil, berettiget harme

Av flertallet av de karakteristikker hvorigjennom domfelte har ytret seg om fornærmedes livsførsel fremgår det at Christensen har vært moralsk – eller moraliserende om man vil – opprørt over visse sider ved pastor Torps livsførsel og adferd, forhold som rent objektivt ser ut til å være i strid med Bibelens ord.
Selv om bokstavtro og unyansert anvendelse av moralbud i religiøse, angivelig hellige tekster ikke lenger er et vanlig fenomen i norsk sosial virkelighet, spesielt når det ikke er tale om straffbare handlinger i sekulær forstand, og selv om det å angripe andre på et slikt grunnlag i full offentlighet etter hvert er enda mer uvanlig enn blott og bart å inneha fordømmende holdninger på religiøst grunnlag, må man stille seg det spørsmål om det ikke – innenfor de snevre kretser hvor fundamentalistiske holdninger til slike spørsmål ennå er utbredt og anses fullt legitimt – kan være grunnlag for å anse pastor Torps livsførsel som grunnlag for «berettiget harme», jfr. strl. (1902) § 56 nr. 1 litra b)?

Kan Christensen m.a.o. anses å ha handlet i berettiget harme, gitt den spesielle teologiske kontekst både domfelte og fornærmede tilhører?

Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige. Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.
(sitat slutt).

Her er nøkkelpåstanden:
«Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige.»

Dommen i fra Oslo Tingrett og Borgarting lagmansrett bygger begge to samme påstand.
At jeg har skrevet om Jan Aage Torp x antall ganger både det ene og det andre.

Her er minst to faktafeil!

1.)  Det er overhode ikke dokumentert hva Jan Aage Torp påstår her:

«Forholdene saken gjelder er blogginnlegg i tidsrommet januar 2012 til mars 2015. Torp har foretatt en opptelling av innleggene om ham og kommet til at han er nevnt i bloggen over 3 000 ganger. Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en “hore” 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en “gammel gris” over 30 ganger, “horebukk” over 110 ganger, “narcsissist/narresist” over 30 ganger, “psykopat” over 200 ganger og “falsk pastor/profet/apostel” over 400 ganger. Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist. Retten legger videre til grunn at dette er det samlende antallet ganger Torp er omtalt, og at tallene må nedjusteres noe sett hen til tidsperioden tiltalen gjelder. Retten legger likevel til grunn at Torp er omtalt på bloggen svært hyppig i den aktuelle perioden, at de overnevnte karakteristikker er brukt hyppig. I tillegg til dette er Torp flere ganger kalt “spedalsk”, at han “lever i hor” og er en “horkarl”, er “selvsentrert, ekkel, frekk og narsissistisk”, at han fremstår som “syk, ukontrollert og presset”, at han “er og blir forblindet og styrt av demoner”, at han er “en gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken akkurat som Todd Bentley”, at mennesker som Torp “ikke er ledet av Gud, men av kjødet sitt, og at demonene får da fritt spillerom”, at Torp er et “sykt maktmenneske og opptrer som en hensynsløs psykopat” og at han er en “taper”. Videre har tiltalte uttalt at “Skulle jeg fått det til, hvis det hadde hjulpet, så skulle jeg tatt piggsko eller arbeids skoene mine fatt og sparket Hanvold, Torp og alle andre gjengiftede mitt i skrittet for det som de holder på med bringer ikke vekkelse eller fremgang med seg. Men dom død og fordervelse!”. Videre har han lagt ut et bilde av en gris med vinger, og skrevet at “Bilde av griser som sikter til hva folk kaller en person som gifter seg med ei dame som kunne vært hans datter. Dette er bare et Illustrasjonsbilde på et forhold der en kaller noen for å være en gammel gris, men dette er bare et Illustrasjonsbilde. Selv griser kan se “hellige” ut, men en gris er en gris!”. De overnevnte karakteristikker om omtaler av Torp er hentet fra større tekstinnlegg som handler om Torp og ulike bibelske temaer. Torp forklarte at det i perioder kunne være så mye som 2-7 innlegg i uken om ham, mens det gjennomsnittlig har vært 1-3 innlegg. Intensiteten har økt etter at Torp anmeldte forholdet i september 2014. Torp forklarte videre at den massive negative omtalen av ham, men også hans kone og andre familiemedlemmer, har vært en stor personlig belastning.»

Nesten alt dette er fabrikkert. For eksempel har jeg aldri nevnt hans nye kone i den utstrekningen som Jan Aage Torp påstår. Og ordet horebukk er vel omtrent ikke nevnt, og alt annet er kun udokumenterte påstander fra Jan Aage Torp. Som er like lite troverdige som en person som er notorisk kriminell eller belastet på en annen måte!

2.)  Hva som er blitt skrevet imot meg og min familie er overhode ikke tatt med. Med andre ord, mine verbale skyts er som små kinaputter imot hva Jan Aage Torp og hans lakeier og pudler har kommet med.

Jeg og min familie har de 4 – 5  siste årene fått alt som er mulig å få imot oss av enten Jan Aage Torp, eller hans disipler og som har allierte seg med han.
Der Norges 2 største og verste nettroll, har stått helt med narreApostelen Jan Aage Torp.

Det har vært dokumentforfalskninger, utallige personlige mail til meg, min kone, våre overordnede, arbeidsgiver, min sønn og opprettet også egen blogg for å sverte meg og min familie.
Regner med at de som står imot meg og den Himmelske blogg, har skrevet ca. 300 artikkler imot meg og min familie. Lagt ut et sted mellom 20 – 30.000 hatmeldinger +++ mye, mye annet!

Sluttkommentar:

Dommerne og meddommerne Oslo Tingrett og Borgarting lagmansrett fremstår med null troverdighet, integritet og redelighet.
Begge dommene bygger på et «faktum» som Brynjar Merling skriver følgende om: «overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.»

Med andre ord, her er vi ved selve sakens kjerne. Og hvorfor da dette er egentlig et angrep på tros- og ytringsfriheten.
Da hele dommen imot meg er fabrikkert, stygg og vise den mørke siden ved også Norsk rettsvesen. Det er undermåls i denne saken!

Når begge dommerne, og to forskjellige rettsinstanser bygger på det samme som ikke har vært debattert som advokat Brynjar Meling sier. Da blir hele saken imot meg og den Himmelske blogg et falsum! Dette står seg bare ikke!
 
Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2049-jan-aage-torp-forteller-na-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2047-sa-er-advokat-brynjar-meling-i.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html