Sider

lørdag 19. august 2017

Nr. 2048: Advokat Brynjar Meling sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett!

Nr. 2048:
Advokat Brynjar Meling sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett!

Feiden er mellom meg og narreApostel Jan Aage Torp, bilde.

 

 
Dessverre har Torps anmeldelse som var fiktiv (falske anklager), da det var mitt syn på oppadgiftede kristne som gjorde at Torp laget en fabrikkert anmeldelse.
Så ble jeg siktet for en ting, det ble tatt opp i retten, og Meling argumenterte for feil lovanvendelse. Noe som selvfølgelig var helt unødvendig, men vi hadde tapt uansett. Da jeg ble dømt for noe helt annet enn hva som var i siktelsen og som ble tatt opp i rettsforhandlingene.
Vi hadde i realiteten ingen mulighet da saken imot meg er et komplott og et regelrett justismord. Da kan man ikke forsvare seg når man ikke er blitt forelagt hva som skulle være straffbart og svare og imøtegå dette som hadde vært meget enkelt.
Da Torp selv og hans disipler har skrevet mye, mye mer enn meg og rent verbalt gått uendelig mye lengre. Slike justismord kan en ikke forsvare seg overfor, om en hadde hatt verdens beste advokater. En løgn er en løgn som hele saken imot meg og den Himmelske blogg bygger på.
Det er selvfølgelig Slangen som står bak det hele, ingen andre!

STAVANGER OSLO BERGEN
Advokatfirma Meling AS
Et selskap i Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co.
St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger - Tel: 51 84 20 60 - Fax:51 84 20 61 – Mob 47 89 32 20 / 93 05 01 58
www.smco.no
.
Stavanger 11. mai 2017

Vår ref: 22375
Deres ref: 16-086576AST-BORG/02
Ansvarlig advokat: Brynjar N. Meling
Borgarting lagmannsrett
Postboks 8017 Dep
0030 OSLO

ANKE OG STØTTESKRIV TIL NORGES HØYESTERETT I LAGMANNSRETTENS SAK NR. 16-086576AST-BORG/02

Innledning
Borgarting lagmannsrett avsa den 27.04.2017 dom i sak nr. 16-086576AST-BORG/02 med slik enstemmig domsslutning: «Anken forkastes».
Dommen stadfester Oslo tingretts dom av 25.01.2016 i sak nr. 15-073540MED-OTIR/02, hvor domsslutningen lyder:
1. Jan Kåre Christensen, f. 03.08.1964 dømmes for overtredelse av straffelovens av 1902 §390 a til en bot på 12.000 - tolv tusen – kroner, subsidiært fengsel i 20 - tyve - dager.
2. Jan Kåre Christensen frifinnes for oppreisningskravet.
3. Jan Kåre Christensen dømmes videre til å betale saksomkost-ninger til det offentlige med 3,000 - tre tusen - kroner.

Lagmannsrettens dom er forkynt for domfelte 28.04.2017. Nærværende anke og støtteskriv er inngitt i rett tid. Anken gjelder lagmannsretten saksbehandling og lovanvendelse. Ankende part legger til grunn at det er tale om to spørsmål som begge har betydning utenfor den aktuelle sak.

Sakens faktum
Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
Saksbehandlingsfeil, provokasjon og retorsjon
Som det fremgår nederst på side 4 og øverst på side 5 i lagmannsrettens dom, anførte domfelte til til sitt forsvar at hans ytringer måtte lates straffrie eller bedømmes mildt ut fra prinsippet om provokasjon og retorsjon.

Lagmannsretten har – til tross for denne anførselen – overhodet ikke gått inn på hvor omfattende fornærmede og meningsfellers imøtegåelse av ankende parts verbale angrep har vært, eller hva slags karakteristikker domfelte har måttet tåle som gjengjeldelse for sine verbale angrep mot pastor Torp.
Ettersom meningsfylt vurdering av evt. straffrihet eller redusert straff pga. provokasjon og retor-sjon i relasjon til gjensidige verbale angrep forutsetter både en kvantitativ og kvalitativ sammen-likning av de fremførte ytringer fra begge sider, anføres det at lagmannsrettens avgjørelsesgrun-ner er utilstrekkelige.

Lagmannsretten har – se første fullstendige avsnitt på side 8 i dommen – i aktuell sammenheng begrenset seg til å konstatere at Torps motangrep mot Christensen har bidratt til å eskalere og forlenge konflikten mellom domfelte og fornærmede. Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne av-gjøre «ytringsbalansens» eventuelle betydning, hverken for skyldspørsmålet eller straffeutmå-lingen.
Den omtalte utilstrekkelighet ved lagmannsrettens premisser har videre sammenheng med at strl. (1902) § 250 overhodet ikke er omtalt i rettens premisser, hvilket i seg selv også er en ytterligere utilstrekkelighet, gitt de spørsmål som knytter seg til lagmannsrettens lovforståelse, se nærmere nedenfor.

Saksbehandlingsfeil, berettiget harme
Av flertallet av de karakteristikker hvorigjennom domfelte har ytret seg om fornærmedes livsfør-sel fremgår det at Christensen har vært moralsk – eller moraliserende om man vil – opprørt over visse sider ved pastor Torps livsførsel og adferd, forhold som rent objektivt ser ut til å være i strid med Bibelens ord.

Selv om bokstavtro og unyansert anvendelse av moralbud i religiøse, angivelig hellige tekster ikke lenger er et vanlig fenomen i norsk sosial virkelighet, spesielt når det ikke er tale om straff-bare handlinger i sekulær forstand, og selv om det å angripe andre på et slikt grunnlag i full offentlighet etter hvert er enda mer uvanlig enn blott og bart å inneha fordømmende holdninger på religiøst grunnlag, må man stille seg det spørsmål om det ikke - innenfor de snevre kretser hvor fundamentalistiske holdninger til slike spørsmål ennå er utbredt og anses fullt legitimt - kan være grunnlag for å anse pastor Torps livsførsel som grunnlag for «berettiget harme», jfr. strl. (1902) § 56 nr. 1 litra b)?

Kan Christensen m.a.o. anses å ha handlet i berettiget harme, gitt den spesielle teologiske kon-tekst både domfelte og fornærmede tilhører?

Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å inne-bære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige. Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.

Feil lovanvendelse, strl. (1902) § 390a
Som retten i nest siste avsnitt på side 6 i dommen helt korrekt fastslår, har Norges Høyesterett ikke behandlet saker som gjelder strl. § 1902 § 390a (gjentatt i strl. (2005) § 266) i forhold til blogginnlegg eller annet, allment tilgjengelig materiale på internett.

Det anføres at lagmannsrettens lovanvendelse er feil, fordi det via internett å gjøre ytringer for-nærmede finner krenkende tilgjengelig for en vid og ubestemt personkrets evt. må anses som en æreskrenkelse, ikke som «ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en annens fred». Æreskrenkelser er ved ikrafttredelsen av strl. (2005) – i motsetning til videre-føring av tidligere § 390a - gjort straffrie. Korrekt lovanvendelse ville ha medført straffrihet for ankende part, strl. (2005) § 3, jfr. siste avsnitt på side 5 i lagmannsrettens dom.

Strl. (1902) § 390a og strl. (2005) § 266 tilsikter etter sin ordlyd å beskytte fornærmedes «fred», ikke hans æresfølelse. Strl. (1902) § 246 rammet den som krenket «en annens æresfølelse» § 247 den som skadet «en annens gode navn og rykte» eller som ytret noe som var egnet «til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit». Både egen æresfølelse og omdømme i andres øyne er – som ordlyden klart viser - noe annet enn og vesens-forskjellig fra fornærmedes «fred».

Av Grl. §§ 96, 1. ledd jfr. 113 og EMK art. 7 følger et klarhetskrav for så vidt gjelder lovhjemmel for straff. Lagmannsrettens lovanvendelse bærer– ut fra en følelse av straffverdighet – preg av å være en sterkt utvidende tolkning av strl. (1902) § 390a. Dvs. en for straffebestemmelsers del grunnlovs- og EMK stridig tolkning, anvendt for likevel å kunne ramme handlinger og ytringer som tidligere ble rammet av strl. (1902) §§ 246 og 247, etter at disse ikke ble videreført i den nye straffeloven, samt iflg. bestemmelsen i strl. (2005) § 3 skal lates straffrie også ved pådømmelse av eldre forhold etter lovendring.

Videre fastslår både Grl. § 100 og EMK art. 10 prinsippet om ytringsfrihet.
Opphevelsen av de eldre straffebestemmelser vedr. æreskrenkelser må sees i lys av dette: Også ytringer som er ube-hagelige, kontroversielle, til og med krenkende og sårende skal som det store og generelle ut-gangspunkt være straffrie. Når ytringene da heller ikke er rettet direkte til fornærmede – det hadde jo stått pastor Torp helt fritt helt å unnlate å lese akende parts blogg – og ikke påtvinges ham personlig på noe som helst vis, anføres det å være dobbelt konvensjons- og grunnlovsstridig å anse ytringene i Christensens blogg for straffbare uten å være beskyttet av ytringsfriheten.

Det anføres altså for det første å være i strid med klarhetskravet å tolke strl. (1902) § 390a utvi-dende på det vis lagmannsretten gjør, og for det andre at innholdet i de ytringer Christensen har kommet med ligger innenfor hva ytringsfriheten omfatter. § 390a kan uansett ikke innebære at ytringer som kanskje kunne, men ikke lenger kan straffes som ærekrenkelser i stedet straffes som krenkelse av en annens fred. En slik praksis blir etter ankende parts syn en uthulning og en om-gåelse av et klart lovvedtak.

HR-2016-1015-A er ikke relevant i forhold til saken mot Christensen. I HR-2016-1015-A var det tale om en helt annet type straffbart forhold, hvor ordlyden i den aktuelle bestemmelsen også helt klart tar sikte på å omfatte et flertall av tenkelige modus, jfr. bl.a. at ordlyden omfatter på-virkning av fornærmede via tredjeperson («hans nærmeste»). Rt. 2010 s. 845 gjelder handlinger klart innenfor strl. § 390a, i og med at det var tale om (en eksepsjonelt stor mengde) emailer di-rekte til fornærmede.

De øvrige domsreferansene i lagmannsrettens dom eliminerer ikke behovet for en klargjørende vurdering av riktig rettsanvendelse gjennom en prejudikatdom av Norges Høyesterett.

Kontroversielle ytringer om navngitte personer, så vel angrep på livssyn som livsførsel, florerer på internett. Det at ytringer rettet til allmenheten kommer også den omtalte til kunnskap og kan falle denne tungt for brystet, må ikke bli en omveg til likevel å kunne straffeforfølge ytringer som lovgiver – klokt eller uklokt - ved vedtagelse og ikraftsettelse av ny straffelov med bred penn valgte å avkriminalisere.

Skal enkelte slike ytringer på nytt kunne straffes, er det etter vår rettsorden en lovgiveroppgave evt. å vedta nye hjemler for dette, under iakttagelse av de krav om ligger i Grunnloven, EMK og evt. andre relevante konvensjoner. At påtalemyndighet og domstoler legger andre hjemler på strekk for å ramme noe man – med rette eller urette – finner straffverdig, er nettopp hva Rt. 1952 side 989 – telefonsjikanedommen – innebærer at ikke skal finne sted.

Avslutnings påpekes også at så vel strl.(1902) § 390a som strl. (2005) § 266 mangler tilknytning til en provokasjons- og retorsjonshjemmel, slik man i strl. (1902) hadde i forhold til §§ 246 og 247, i form av strl. (1902) § 250. At heftige meningsytringer – så vel kun to parter i mellom som i det offentlige rom, f.eks. internett – hyppig forekommer nettopp i form at ytring og motytring, er et reellt hensyn som viser hvor viktig det er at slike forhold som striden mellom Jan Kåre Christensen og Jan-Aage Torp vurderes etter balanserte lovbestemmelser som er ment å regulere nettopp slike forhold, og ikke etter en hjemmel som har en helt annet historikk. Og ikke minst (i hvert fall opprinnelig) et helt annet formål.

Påstand og prosessualia
Dersom saken henvises til behandling i Norges Høyesterett og retten så kommer til at ankende part har rett i sitt syn på lovanvendelsen for så vidt gjelder rekkevidden av strl. (1902) § 390a, har ufullstendige domsgrunner i forhold til mulige straffrihetsgrunner ikke lenger relevans. Det nedlegges derfor slik ærbødig

P Å S T A N D :
Prinsipalt: Jan Kåre Christensen frifinnes.
Subsidiært: Borgarting lagmannsretts dom av 27.04.2017 i sak nr. 16-086576AST-BORG/02 oppheves.
Saken anses ved henvisning egnet som prøvesak, og ankende part ønsker da også undertegnede forsvarer oppnevnt som sin forsvarer (til prøve) også for Norges Høyesterett.
Det antas tilstrekkelig å avsette en rettsdag for behandling av saken.

Med hilsen
ADVOKATSAMARBEIDET SJØDIN, MELING & CO
Brynjar N. Meling
Advokat

fredag 18. august 2017

Nr. 2047: Så er advokat Brynjar Meling i gang med å skrive sitt ankeskriv til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og vi trenger dine forbønner og støtte kjære troende Jesus-venner!

Nr. 2047:
Så er advokat Brynjar Meling i gang med å skrive sitt ankeskriv til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og vi trenger dine forbønner og støtte kjære troende Jesus-venner!

Illustrasjonsbilde fra terror handling. På mange måter er det samme metoder poltiet og påtalemakten har brukt overfor meg og den Himmelske blogg.
De har lat min advokat prosedere på en ting, siktet meg for en ting som er blitt behandlet i retten.
Og dømt meg for noe helt annet som ikke har vært oppe til behandling i retten.
Slik opererer kriminelle og tarvelige mennesker.
Vi ser det nå med disse terroristene som bruker en bil, lastebil eller semitrailer imot forsvarsløse mennesker.
Her blir det rått parti, slik også med å dømme meg for noe som jeg ikke har fått anledning å forsvart meg for. Vi ser likhetene her, skremmende!
 


Så er vi i gang med selve prosessen imot å anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Dette må jeg betale selv, men hvis vi vinner frem og får medhold.
Så får jeg pengene tilbake. Vil du være med?
Regner med beløpet for å betale den urettferdige boten, betale advokat Brynjar Meling + alle andre ting vil bli ca. 60.000,- kr.
Det kan bli mer, og det kan bli mindre. Men ønsker du å være med, kan du betale inn her:

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845
Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!
Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Her er kontrakten mellom meg og min advokat som viser at det jeg sier og skriver, ikke er tatt ut av luften. Det er reelt, det er de pengene vi trenger:

advokatbistand

Det vises til møtet ved vårt kontor

Som medlem av Advokatforeningen er vi pålagt å gi våre klienter skriftlig bekreftelse av nye oppdrag. Oppdragsbekreftelsen skal gis samtidig med oppstart av oppdraget eller snarest mulig deretter.

Vedlagt følger oppdragsbekreftelse hvor bla oppdragets omfang er nærmere beskrevet. Informasjon vil du også finne på vår hjemmeside www.smco.no.

Med hilsen
Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co

Brynjar N. Meling­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
advokat­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

OPPDRAGSBEKREFTELSE

DEL I

 1. Det er i dag inngått avtale om advokatoppdrag mellom

Advokatfirmaet Meling AS og Jan Kåre Christensen
            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 1. Ansvarlig advokat:

           Brynjar N. Meling­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 1. Oppdraget gjelder:
Sende klage til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg over krenkelse av Christensens ytringsfrihet etter EMK art 10.  Oppdraget er estimert til ca. 12 timers juridisk arbeid.

 1. Oppdragets varighet antas ikke å overstige 6 måneder. – Frist for anke løper fra Høyesteretts avvisningskjennelse.

 1. Salærsats og fakturering

Veiledende timesats for ansvarlig advokat (ekskl mva) for dette oppdraget: kr. 2000

Veiledende timesatser for advokatfirmaets medarbeidere (ekskl mva):

  • Partnere advokater                       2000
  • Fast ansatt advokater                   1600
  • Fullmektiger                                    1200


Arbeidet faktureres etterskuddsvis hver annen måned, med 10 dagers forfall.

 1. For oppdraget gjelder advokatfirmaets alminnelige betingelser, inntatt i oppdragsbekreftelsens DEL II.


Stavanger, 10. august 2017­­­­­­­­­

Sluttkommentar:

Som sagt, når Norsk Høyesterett aviste denne anken.
Etter min advokat Melings glimrende og gode ankeskrift, der han påpekte at det jeg er dømt for, ikke er siktet for eller er blitt behandlet av retten.

Samt det er veldig råtten gjort å la Meling bruke all sin tid på å prosedere på feil lovanvendelse.
Der de samtykker og gir utrykk for at han kommer frem med gode argumenter.
Dette setter retten – både i tingretten og lagmannsretten – strek over.
Dømmer for noe som er kun nevnt som en «sidekommentar» og som ikke er blitt behandlet i retten at det er skrevet mye om Torp.
Han igjen har kommet med et fantasitall som ikke er dokumentert.
Det forteller meg at jeg anser politiet og norske domstoler som på lik linje med kriminelle og tarvelige mennesker, stakkars sier nå jeg!

Dette skrev min advokat Brynjar Meling til Norsk Høyesterett som gjør dommen imot som et justismord.

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.

Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige.

Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.
(sitat slutt).

Som sagt, det er dette som gjør at vi legger så mye tid og penger ned i dette at selve rettsprosessen imot meg og den Himmelske blogg har vært under minstemålet.
Slik som dette kan man ikke holde på. Sikte meg for en ting, debattere det og lovanvendelsen i retten og konkludere med at det jeg har skrevet ikke er straffbart.
Så kommer en med en fellende dom allikevel, at det var skrevet så mye om Torp at vi må se på dette som personforfølgelse.

I realiteten er det jeg og min familie som er blitt forfulgt, dette blir ikke tatt opp til drøftelse.
Selve prosessen og dommen imot meg er jeg sikker på at jeg tror ikke det er et land i verden som hadde holdt på slik. Det er umulig å synke lavere her enn hva Norske domstoler har gjort, umulig rett og slett!
Stå med meg og den Himmelske blogg i forbønn og støtte kjære troende Jesus venner, for det er for hans navn skyld denne forfølgelsen pågår!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2046-det-er-ikke-advokat-brynjar.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2045-apent-brev-til-vebjrn-selbekk.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2043-det-kommer-bli-mye-mindre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2039-vebjrn-selbekk-vegrer-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2035-ynkelig-opptreden-av-politiet.html
http://blog.janchristensen.net/2017/08/nr-2032-nazistene-far-fritt-ut.html

torsdag 17. august 2017

Nr. 2046: Det er ikke advokat Brynjar Meling sin feil at vi tapte saken og må gå til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike med saken for om mulig å vinne frem og få meg og den Himmelske blogg frikjent!

Nr. 2046:
Det er ikke advokat Brynjar Meling sin feil at vi tapte saken og må gå til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike med saken for om mulig å vinne frem og få meg og den Himmelske blogg frikjent!

Harald Heide Steen Jr. i rollen som narren i «Reisen til julestjernen».
Slik synes jeg min advokat Brynjar Meling er blitt behandlet i retten her i Norge, derfor er skylden for mitt nederlag hos dommerne, ikke hos Brynjar.
 
Brynjar Meling har gjort en meget solid jobb for meg, der ankeskrivet til Norsk Høyesterett topper det hele.

Det er vel det beste ankeskrivet som er skrevet noen gang til Norsk Høyesterett og blitt avvist.

Saken imot meg og den Himmelske blogg ser mer og mer ut som et komplott, ikke en rettstat og demokrati verdig!


 
Jeg legger ikke noe skyld på advokat Brynjar Meling at vi tapte denne saken imot Jan Aage Torp og Oslo politiet.
 
Dette er noe som ikke min advokat kunne noe for, da han egentlig er blitt ført bak lyset, og lurt av både Oslo politiet og domstolene.

Ser du på hans ankeskriv til Norsk Høyesterett, så er det vel aldri skrevet et bedre skriv der til?
Det var fenomenalt godt skrevet!
Det ble Torp, politiet og rettsvesne i Norge satt sjakk matt. Det var vel en av grunnene fordi saken ble avvist i Norsk Høyesterett at Meling skrev «for godt»! Det tror jeg i hvert fall!

Oslo tingrett og Borgarting lagmansrett har til en viss grad holdt advokat Brynjar Meling for narr da de har gitt inntrykk av at de er enig med hans argumentasjon. Men i virkeligheten, så er det overhode ikke enig med ham!

Dommeren i Oslo tingrett som var Malin Strømberg Amble, og hennes meddommere som var vanlige legfolk og jeg ikke navngir derfor.
I Borgarting lagmannsrett var det lagdommer Øystein Hermansen. Foruten var det lagdommer Bjørn Edvard Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad var tredje mann. Disse navngir jeg da de anser jeg som offentlige personer.

Alle disse dommerne, spesielt i Borgarting lagmannsrett gav klart utrykk til Brynjar Meling under rettforhandlingene at de fulgte hans resonnement.
Men hva gjør de?
 
Det som ikke er i siktelsen, og som ikke har vært gjenstand for drøftelsen i retten.
At det er skrevet mye, ikke lite. Det legger de til grunn for å dømme meg.
Da Brynjar Meling argumenterte for feil lovanvendelse.
 
Brukte all sin tid og hele sin prosedyre på dette. Og dommerne gav utrykk for at dette var de enig med. Da, hvis de hadde vært noenlunde redelige og fair.

Så hadde de gitt utrykk for at dette var de ikke helt enig med ham, og gått på det som åpenbart har vært viktig i denne saken. Det er hvorfor vi har brukt så mye spalteplass. Men det gjør de ikke, som bare beviser at i mine øyne er politiet, retten og Torp er tre kriminelle som holder med hverandre for å ta to rettferdige.


Med andre ord, rettergangen har avslørt og viser at i realiteten er de som skulle vært domfelt her, ikke blitt det. Det er fremfor alle, Jan Aage Torp som kom med en fiktiv anmeldelse for å få stoppet meg og den Himmelske blogg da vi forkynte klart ut i fra bibelen at å være oppadgiftet som en kristen og apostel. Det er å leve i horeri og synd etter bibelen.

Og spurt både meg og han hvorfor det er skrevet så mye angående narreApostel Jan Aage Torp. Da hadde de fått klart svar, og hele saken imot meg hadde de ikke hatt noe å dømme meg for.
Dommerne her i Norge fremstår som råtne og uredelige i mine øyne når de går frem på denne måten.
Helt greit at de hadde kommet til denne sluttingen de har gjort, hvis de hadde gjort det på en redelig og god måte!

Matestykke!

Da jeg gikk på skolen så lærte jeg noe som var veldig viktig.
Bl.a. i matematikken som ellers i livet. Det var ikke bare å ha rett, men å sette ting opp rett. I matematikken var det viktig at en ikke bare fikk det rette svaret, men satte opp regnestykke rett. Begge deler skulle være rett, og mattelæreren min sa at han også gav halvt rett hvis mattestykke var rett satt opp rett.

Slik også her med disse rettsakene vi har vært igjennom.
Jeg har ikke noe problem med å bli bøtelagt for å ha skrevet ufordelaktig imot narreApostel Jan Aage Torp. Det går helt greit.
Men når det jeg er blitt dømt for, å skrive i mengde ikke er blitt behandlet i retten. Da blir og er det et justismord og det er fabrikkert.

Det som ble behandlet i retten, spesielt under rettforhandlingene i Borgarting lagmansrett. Det var lovanvendelse, men dette var kun et spill for galleriet da de dømte meg for noe helt annet. Med andre ord, det som ble tatt opp, og som dommerne nikket anerkjennende til. Det var kun et spill for galleriet, og de dømte meg for det som ikke ble tatt opp i retten.
Dette er en rettstat som Norge skal være, at de står totalt ribbet tilbake og det er uverdig og primitivt. Det hører til i mørke, og slik som dette påpeker jeg og er ikke redd for å skrive eller snakket nedsettende om noen. For slik oppførsel er langt under minstemålet!

Hva bør en nå gjøre?

Ja, egentlig så burde denne saken når den er kommet så langt vært behandlet i Norsk Høyesterett. Det er egentlig det eneste rette, elle så må vi ta den til Strasbourg.
Til menneskerettighetsdomstolen der, hva annet kan vi gjøre?

Sluttkommentar:

På mange måter er denne dommen og behandlingen uverdig. Også overfor Brynjar Meling som har lagt ned mye arbeid og prestisje i dette.
Synes det er temmelig falskt det som har vært hans hovedanliggende, som går på lovanvendelse imot meg er feil brukt.
At dommerne, spesielt i Borgarting lagmansrett spør spørsmål til ham og later som de er veldig enige og inntressert. Vi trodde da på frikjennelse, men fikk denne horrible og feilaktige dommen imot oss som mitt i ansiktet!

I Oslo tingrett var ikke dette med mengde gjenstand for drøftelse, som igjen forteller når siktelsen imot meg gikk på hva jeg hadde skrevet.
Det var at Jan Aage Torp åndelig sett er spedalsk, en psykopat, narreApostel, ekkel og en horkarl. Alt dette er jo man sant, og dette som jeg her skriver er jo man som barnemat i hva som ellers blir skrevet daglig på nettet.
Med andre ord, dommen imot meg er også kristendomsforfølgelse.
For det er kun ut i fra at jeg er en kristen, at de dømmer meg.
Hadde jeg vært muslim eller vanlig profan, hadde ingen brydd seg!

I virkeligheten nå i ettertid må jeg si at det hele er kun et spill for galleriet, og de holder Advokat Brynjar Meling som en narr.

Slik behandling er primitiv og ufint etter min mening.
Jeg får flau smak i munn over selve behandlingen, ikke først og fremst resultatet.
Jeg kan leve med å betale 15.000,- kr i bot for å ha skrevet noe ufint på nettet hvis det hadde vært riktig. Men her er det ikke det, det er motsatt.

Det er Jan Aage Torp og hans allierte som har skrevet minst tre ganger sterkere i verbale ord og utrykk enn meg. Samt også i mengde, mye mer.
De har ikke bare skrevet på nettet, de har oppsøkt meg og min familie med drøssevis av mailer, dokumentforfalskninger og skrevet også inn til våre arbeidsgivere og andre. Med andre ord, familien Christensen er fritt vilt!
Denne dommen hvis den blir stående er uverdig, primitiv og urettferdig!

Synes også synd på min advokat som er blitt holdt for narr, spesielt av Borgarting lagmansrett og Norsk Høyesterett.
Etter Brynjar Meling sitt fenomenale og utrolig gode ankeskriv til Norsk Høyesterett, at dette ble avvist er for meg en gåte.
Det er sykt urettferdig, og når vi vet at de ikke begrunnet det heller.
Så fremstår hele greiene som vi er mer i Kongo enn i Norge!

Saksgangen imot meg og den Himmelske dom er verre enn selve dommen, det er prosessen for å få en dom imot meg og den Himmelske blogg som gjør hele saken til en stor, stor farse. Det er å holde alle for narr, ikke minst min meget gode advokat Brynjar Meling som har prosedert på feil lovanvendelse.
Noe som har vist seg å være noe som retten ikke har brydd seg om et gram.
 
Men det som ikke har vært oppe til behandling, eller som vi er blitt spurt om.
Som ikke har vært på agendaen, mengde av skriverier.
 
Det bygger alt på, dette er som sagt en dom ala Nord Korea enn ala Norge og et vestlig, fritt demokratisk land!
 

onsdag 16. august 2017

Nr. 2045: Åpent brev til Vebjørn Selbekk for manglende støtte angående spørsmålet vedrørende tros- og ytringsfriheten!

Nr. 2045:
Åpent brev til Vebjørn Selbekk for manglende støtte angående spørsmålet vedrørende tros- og ytringsfriheten!
Bilde av Torodd Fuglesteg som kan få seg til å skrive absolutt alt.
Det er rart at poltiet lar han holde på, som tross alt er vel Europas største og verste nettroll få holde på uten stans?!

Selv om han skriver som satire er det ikke lov å skrive absolutt alt.
Politiet lo av ham i Oslo tingrett, som bare viser at de lar meg og min familie være fritt vilt! Et politi og rettsvesen uten empati er et dårlig «parti»!
 Mens meg skal de ta, som er vel Norges snilleste og redeligste mann!
Hva er dette? Et angrep på alt det som vi står for i den vestlige verden i fra politiet og domstolene i Norge.
 
Det er ikke bare muslimer og Araberne som oppfører seg dårlig i forhold til tros- og ytringsfriheten. Det kan like gjerne være både politiet, domstolene og andre, hvis de ikke blir passet på og får lov å holde på som de selv vil.
 
Det er derfor vi trenger den frie presse som du Vebjørn Selbekk er en del av, for å avsløre slike forhold. I denne saken mellom meg og Jan Aage Torp, har du visst en stor unnfallenhet av uvisse grunner?
 
Er du redd for Torp, eller er du nå begynte å «klatre» og passer på at ikke noe eller noen får hindre ham i å fortsette å klatre?
Ikke vet jeg, men at det er en stor unnfallenhet å ikke la meg få lov å skrive fritt. Både i avisen Dagen og på nettet, det er trist!

Ester 4. 14 For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om du ikke nettop for en tid som denne er kommet til dronningverdigheten?

Vebjørn Selbekk du fronter tros- og ytringsfriheten, dette er veldig, veldig bra!

Men såpass kjennskap har du til min sak. At jeg mener du gjør det her på et halvhjertet sett da du ikke har latt mine synspunkter få komme frem.
              
Er dette så viktig? Ja, ikke minst i min sak.

Du kjempet imot ytterliggående muslimske krefter, og det var selvfølgelig virkelig ille. Og svært vanskelig for deg, din familie og støttespillere.
Min kamp er annerledes, og har det til felles at de vil innskrenke vår mulighet for å kunne skrive, debattere og mene fritt!

Jeg har en kamp imot påtalemakten og poltiet som helt bevist har gått inn for å få tatt meg, og få meg og den Himmelske blogg dømt.
Med det til følge at jeg får et langt mindre albuerom til å skrive og tale.

Bare tenkt deg om Vebjørn hvor ille dette er. Jeg ble siktet for en ting, det ble debattert i retten. Ble dømt for noe helt annet. Da er det et justismord, og dette skriver du ikke om. Da fronter du ikke tros- og ytringsfriheten.

Brynjar Meling skriver i sitt ankeskriv til Norsk Høyesterett som er selve grunnen for at dette er et justismord:

Sakens faktum

Lagmannsretten har gjort tingrettens beskrivelse av faktum til sin egen ved å sitere de tre mest sentrale avsnitt i tingrettens gjengivelse av faktum på side 3 og 4 i lagmannsrettens dom. Så langt den rekker, må denne beskrivelsen derfor legges til grunn, str.prl. § 306, 2. ledd.
Det at lagmannsretten i sine premisser overhodet ikke drøfter problemstillingen, anføres å innebære at avgjørelsesgrunnene i dommen er utilstrekkelige.
Dette selv om strl. (1901) § 56 nr. 1 litra b) ikke eksplisitt ble påberopt fra forsvares side: Lagmannsretten våker ex officio over lov- anvendelsen.
(sitat slutt).

Når det jeg er blitt dømt for ikke har vært debattert i retten.
Da mangler dette vel sidestykke?
Jeg får beskyldninger imot meg som virker å være skrevet på et «gutterom» da det jeg blir beskyldt og tillagt meg av meninger, holdninger og synspunkter som ikke er blitt tatt opp til behandling i retten.

Dette skriver de i dommen imot meg at det virker til å være personforfølgelse imot Jan Aage Torp.
Da hele dommen bygger på dette, og dette spørsmålet har ikke vært gjenstand for drøftelse i retten, så er det selvfølgelig en fabrikkert dom!
Er dette så viktig? Livet går videre, og alt ser så bra ut!

Det tror jeg ikke, da en ikke kan holde på slikt som dette i et fritt og godt demokratisk samfunn.
Gjør en det så er vi på et rett sikkerhetsnivå som ikke er et demokratisk samfunn som Norge verdig!

Du vil at Muslimene skal forandre seg og blir mer demokratiske. Det gjør jeg også.

I din sak gikk det godt til slutt, men dessverre muslimske land har ikke forandret seg så mye som vi skulle ønsket. Men du er blitt tatt inn i varmen i det Norske samfunnet, noe som er bra!

Men i mitt tilfelle blir det motsatt, jeg blir forfulgt av det samfunnet du er blitt tatt inn i varmen av.

Da er mitt spørsmål hvorfor du ikke tør på la meg komme frem med mine synspunkter?
Har f.eks. skrevet leserinnlegg til avisen Dagen angående dette, og har ikke fått inn noe. Synes virkelig din støtte til tros- og ytringsfriheten er mangelfull.

Hvordan er saken min? Slik jeg ser den? Kort fortalt kommer den her:

Jeg har forkynt imot oppadgiftede forkynnere, der Jan Aage Torp har blitt rammet av det.
Han gikk med en «fiktiv» anmeldelse til Manglerud politikammer som trodd blindt på ham.
Vi har debattert Torps liv etter anmeldelse på nettet. Da ble vel 95 % av hva som er skrevet om Torp, etter hans anmeldelse skrevet.
I retten ble dette med mengde kun nevnt fra Torp sin side, og det var ikke dokumentert. Vi trodde dette ikke hadde noe fra sakens gang, derfor ble det ikke videre debattert. Akkurat dette, mengde ble det «fellende» beviset.
 
Som ikke var med i siktelsen, og som ikke er blitt behandlet i retten det avgjørende i denne saken. Da må vi si det er et justismord!

Hva Torp selv, og hans disipler har kommet imot meg både i mengde og verbale ord og utrykke er langt sterkere og mye mer i mengde.

Med andre ord, her opererer politiet og påtalemakten med to sett med lover. En for meg, og en for alle andre. Dette er også klart imot all rettferdighet, demokratiske lover og vanlig rettsfølelse!

Jeg og min familie har opplevd det meste som er mulig, av løgn, fabrikkerte ting og dokumentforfalskning. Drøssevis av personlige mailer imot meg og min familie og våre arbeidsgivere.
Våre barn er hengt ut, sågar som homofil. Blitt ønsket døden og mye, mye mer!

Skjønner deg Vebjørn Selbekk at du ikke vil skrive om dette eller la noen av dine journalister skriver om dette fra min side. Det vil sette deg i et dårlig lys nå som du tross alt er blitt respekter her i det Norske samfunnet.
Men hva viser min dom?
Det er ikke bare i den muslimske verden det er trange kår for tros- og ytringsfriheten. Men høyeste også her i Norge, og helt sikkert over hele den vestlige verden og verden for øvrig.
Den må vi sloss for her dag. En dag er det muslimer og araber som angriper den. Neste gang er det her i den vestlige verden og da både av kristne og sekulære hedninger.

Tros- og ytringsfriheten er absolutt, derfor er dommen imot meg både kristendomsforfølgelse, angrep på tros- og ytringsfriheten og tidenes justismord!

Dette er vel verd å skrive om, men kanskje omkostningene blir for høye?

Her er omtale om meg gått ut på at jeg har to barn utenforbi ekteksapet for å sverte min troverdighet. Jeg har fått høre at jeg er mentalt forstyret, har mange sykdommer. Og skulle vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus og mye annet,
Tar en med hva Torp har skrevet om meg, så overgår han meg mange, mange ganger. Han fremstår som et klassisk nettroll og full av hat imot meg og den Himmelske blogg. Dette noe jeg overhode ikke har gjort, da jeg har skrevet at Torp er en psykopat, ekkel, åndelig sett spedalsk og en narreApostel.
Da har retten bak ryggen min og Brynjar Meling gitt en dom som ikke er blitt behandlet i retten, som virkelig en burde ha skrevet om.

Min advokat Brynjar Meling har også til en viss grad blitt holdt for narr.

Under retten har alle dommerne vært så enig med ham, vi trodde da vi var inne på et rett spor. Min advokat har holdt frem at det er brukt feil lovanvendelse imot meg og den Himmelske blogg.
Da med støtte bl.a. fra Jon Wessel-Aas som har åpent sagt at denne saken hører hjemme i Norsk Høyesterett, men den ble avslått der uten noen form for begrunnelse.
Med andre ord, de har ført oss bak lyset med å debatterte dette i retten utførlig. Mens det jeg er blitt dømt for, er blitt totalt oversett.
Det forteller at hele dommen imot meg – selv om det dreier seg om peanøtter – da i forhold til penger. Så er dette en form for skuespill og juks som er en rettstat uverdig!

Er vi i Kongo eller Norge? Jeg ønsker å si Norge, men det føles som Kinshasa og Kongo.
Er en blitt tiltalt der med den type for rettergang som vi så på Tjostolv Moland og Joshua French som selvfølgelig ikke var noe annet enn en «Kenguru-rettsak», med en dom som var like troverdig som et eventyr. Med andre ord, hele retter prosessen imot meg og den Himmelske blogg er dypest sett et angrep på alt det vi i den vestlige verden har bygget opp gjennom tiden!

Vebjørn Selbekk, her bør du komme på banen, og slippe meg til. Og selv enten ta bladet fra munnen og la en av dine journalister intervjue meg slik at folk har en viss form for mulighet til å forstå saken. Her er dessverre denne saken blitt dekket så skjevt og upålitelig, at de fleste tror åpenbart mer på løgnen enn sannheten!

Håper på en posetiv respons og at du vil skjønne at tros- og ytringsfriheten er noe som vi må slåss for hver dag?
Ikke bare en dag, da en dag er det muslimer og Arabere som vil ha den bort. Her som i min sak, er det mennesker i den vestlige verden, med politiet, en narreApostel og domstolene. Det er like farlig og suspekt, uansett hvem det er som prøver å fjerne og innskrenke tros- og ytringsfriheten!

Ikke vær så blåøyd og tro at vi i Norge og den vestlige verden er «ferdig» modnet. Mens muslimer og Araber ikke er det. Uansett hvilket land, forhold og styresett vi lever under, så vil alt alltid bli satt under press!

Tros- og ytringsfriheten er noe vi må kjempe for og stå opp for hver dag!

Det har ikke minst vist seg i min sak, at her kan en narreApostel villede både politiet og domstolene.
Frivillig eller ikke, det har åpenbar skjedd her da hele saken imot meg og den Himmelske blogg er et falsum bygget på en politianmeldelse som er falske anklager da det er mitt syn og forkynnelse av det kristne ekteksapet som har skapt denne konflikten, ikke noe annet.
 
Anmeldelsen til Torp var et skalkeskjul for å få dette til, ser en ikke dette så er en naiv, svaksynt, nærmest blind!

Relaterte linker: