tirsdag 8. august 2017

Nr. 2036: Når artisten Ole Paus leker Gud, og dømmer andre til å være Satans løpegutter, må det bli så feil det kan få blitt!

Nr. 2036:
Når artisten Ole Paus leker Gud, og dømmer andre til å være Satans løpegutter, må det bli så feil det kan få blitt!

Bilde av Sylvia Listhaug som bader i Middelhavet. Dette mener Ole Paus gjør henne til Satans løpegutt, men tror nok her er det motsatt at det er Paus som mer er den Ondes løpegutt. Sylvia Listhaug gjør en utmerket jobb.


 


Dette skriver ABS nyheter og jeg går ut ifra at de siterer Ole Paus rett:
«Det som opprører meg mest nå er folk som Listhaug som løper den ondes ærend og hevder at det er kristendom. Jeg har aldri sett et så obskønt bilde som det av Listhaug som bader i Middelhavet hvor tusenvis av flyktninger dør. Det er en sjofelhet som man aldri har sett, i et format man aldri har kunnet drømme om tidligere.»

For det første, at Listhaug bader i Middelhavet som millioner andre gjør, at dette er Satans gjerning er selvfølgelig ikke noe annet enn oppe i Ole Paus sitt rare hode. Sylvia Listhaug gjør for øvrig en utmerket jobb i det store og det hele som Innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet i Erna Solbergs regjering, en ministerpost som ble opprettet med virkning fra 16. desember 2015 for øvrig.

Hvem er det som gjør Satans gjerning og som løper den Ondes ærend som Ola Paus mener å ha monopol på å vite?

Dette er selvfølgelig et spørsmål med flere svar i den forstand at vi alle faktisk er den Ondes løpegutter eller jenter når vi gjør den Ondes gjerning. Men for å prøve å være mer konkret, så er det først og fremst de som har forkastet Jesus som sin personlige frelser som løper den Ondes ærend.

Her fra minebibelkommentarer Efeserbrevet 2. 2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 

Paulus tar seg selv med: ”Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre”. Ef.2,2-3. Det må bli et før og nå i et menneskes liv dersom de vil høre Kristus til. Det er ikke tale om å bli bedre enn andre, men å bli en kristen betinger et brudd med denne verdens syndige vesen, og en overgivelse til Kristus.” Det var før sin omvendelse at Paulus mente om seg selv at han var bedre enn alle andre. I Filipperbrevet skriver han: ”Jeg har riktignok det jeg kan vise til av menneskelige fortrinn. Om noen mener seg at han kan stole på slikt, kan jeg det enda mer.” Men etter sin omvendelse har tonen blitt en annen: ”Vi har vår ros i Kristus og setter ikke vår lit til noe menneskelig.” Ved denne klare Kristusbekjennelse kom han i motsetningsforhold til folket og til tidens religiøse ledere. Men etter møte med den oppstandne Jesus Kristus var det en umulighet for ham å forkynne noe annet evangelium enn det han hadde mottatt. Den Hellige Ånd hadde klart avslørt for Paulus hvem han var. ”Jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv bor det ikke noen godt.” Han fastholder både for seg selv og for alle andre at eneste vei til frelse var å vende seg til Jesus Kristus for å ta imot den ufortjente nåde og tilgivelse fra ham. Han fikk selv oppleve den forfølgelse som han tidligere hadde satt i gang overfor de kristne. Men han som tidligere brente av hat mot de kristne, brenner nå av kjærlighet til både jøder og hedninger. ”Jeg har en stor sorg i hjertet. Noe som alltid piner meg. Jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn.” Rom.9,3.
Det er ikke vanskelig å registre at de antikristelige krefter er virksomme i dag. Det går både på forkynnelse og former. De mest aktive til å forfølge kristne er nettopp de som mener om seg selv: ”Jeg har riktig-nok det jeg kan vise til av menneskelig fortrinn.” Når både ordførere, politikere, bispedømmerådet og media motarbeider en bispekandidat fordi han velger å stå på Skriftens ord, er de alle med på å avsløre det store skille det er mellom denne verden og Guds rike. Egentlig er dette bare naturlig skriver Paulus i Korinterbrevet: ”Slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.” ”Så snart motsetningsforholdet tages bort er det at være kristen vrøvel.”

3 Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.
     
Alle mennesker er ikke åndsnøytrale. Enten er vi påvirket av Gud eller Satan. Ved syndefallet så ble alle mennesker “solgt” til Satan. På Golgata ble alle mennesker “vunnet” tilbake til Gud.

4. 17 Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet,

Guds ord stiller det ugjenfødte og kjødelige menneske veldig lavt. Derfor blir vi oppfordret til å leve helt motsatt. Dessverre så preger verden mange ganger menigheten en menigheten preger verden. Gud vil at vi skal sette spor etter oss.

18 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham.
”For denne verdens gud (Satan) har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, Han som er Guds bilde.” (2. Korinter 4:4)
”Alt er rent for den rene. Men for dem som er urene og vantro, er ingenting rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene.”
Sjelen og sinnet er derfor en kampplass! Og det er jeg og du som avgjør hvem som skal vinne!
”Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal Han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for Han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.”     (Jesaja 55:7-9)
Som vi ser, er det en stor kontrast mellom den ugudeliges tanker og Guds tanker. Den ugudelige skal forlate sine tanker og veier, og få del i Guds tanker, planer og veier. Dette taler om en totalforvandling av tankelivet.
”Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som Han har behag i, det fullkomne.” (Romerne 12:2)
Ordet forvandle (gresk: metamorphosis) taler om en totalforvandling. Det taler også om å være annerledes enn det alle andre er.

19 Avstumpet er de blitt, de har kastet seg ut i utsvevelser, gir seg hen til all slags umoral og jager etter penger.

Guds tanker er først og fremst åpenbart i Guds Ord. Derfor må vi lese mye i Guds Ord, slik at Ordet får lov til å virke i våre liv. Det vil gradvis begynne å forvandle våre tanker, holdninger og hele vår forstand. Det er dette som er hele nøkkelen.
”Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt Ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud! I mitt hjerte har jeg gjemt ditt Ord for at jeg ikke skal synde mot deg.” (Salme 119:9-11)
”Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.” (Salme 119:105)
 Guds Ord er levende Ord. Derfor er de livsforvandlende. Når Guds Ord trenger inn i sinnet, er det levende og virkekraftig, og hjelper deg å skille mellom Guds tanker og det menneskelige.
”For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver (skiller mellom) sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.” (Hebreerne 4:12)
 Vi må derfor la Guds Ord få rettlede oss, undervise oss, overbevise oss og oppdra oss. Da blir vi istandsatt til tjeneste i Guds rike.
”Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.” (2. Timoteus 3:16-17)
 Da Jesus ble fristet av djevelen i ørkenen, var Hans sinn bunnsolid. Han svarte med Guds Ord. Når vi lar våre sinn fornyes, så kan også vi takle både prøvelser og fristelser ved å holde fokus på Guds Ord.
 Mennesket i seg selv gjør kjødets ufruktbare gjerninger og trives med det.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Når politiet f.eks. indirekte forsvarer nazismen med å anholde de som vil komme med motprotest imot dette. Og samtidig gjør alt for å få tatt meg og den Himmelske blogg. Tror nok dette er mye mer å være den Ondes løpegutter en at Sylvia Listhaug tar noen svømmetak i Middelhavet.

Ingen kommentarer: