Sider

tirsdag 27. februar 2018

Nr. 2175: I følge avisen Dagen er Pastor og horkarl Sten Sørensen eneste Nordmann som er invitert til Evangelist Billy Grahams begravelse!

Nr. 2175:
I følge avisen Dagen er Pastor og horkarl Sten Sørensen eneste Nordmann som er invitert til Evangelist Billy Grahams begravelse!

http://blog.janchristensen.net/2018/02/nr-2174-pave-vennen-billy-graham-dd-99.html

http://blog.janchristensen.net/2017/03/nr-1866-kampanjen-med-franklin-graham.html

Faksmile fra avisen Dagen som skriver om at horkarlen Sten Sørensen er eneste inviterte såkalte kristen leder til Grahams begravelse.
 

Ekteskapet er hellig, og gjengifte er hor.

Når Jesus snakker til jødene i Matteus´ evangelium, så er det ikke lett å misforstå. De visste om denne trolovelsesfasen som varte i 12 måneder (minst, noen ganger opptil 15 år), og visste at det var kun i denne perioden, som trolovede etter Kiddushin-festen (eksempelet er Josef og Maria, Jesu mor i Matt 1), hvor de hadde lov til å skille seg fra sin trolovede partner, om denne hadde bedrevet utukt (fornication på engelsk). IKKE etter ekteskapet hadde blitt fullbyrdet, som skjedde på Nisuin-festen. Om en kvinne ble grepet i ekteskapsbrudd, som det heter (Adultery på engelsk), så var ikke det snakk om noe skilsmisse, men steining til døde. Når vestlige predikanter som ikke har satt seg nok inn i dette, hevder at det er lov å skille seg og gifte seg igjen, fordi de ser at det står "noe" i Matteus´ evangelium, så er det altfor lettvint, og i tillegg bruke Erasmus´ forklaring på det. I 1. Kor 7, står det følgende, fra min bibel fra Bibelforlaget: "Til de ugifte og enkene

Når det gjelder jomfruene, har jeg ikke noe påbud fra Herren. Men jeg gir råd som en som av Herren har fått miskunnhet til å være troverdig.

Jeg mener derfor at det på grunn av den nøden som er nå, er godt for et menneske å bli i den stand han er:

Er du bundet til en kone? Søk ikke å bli løst! Er du løst fra en kone? Søk ikke etter en kone!

Men selv om du gifter deg, har du ikke syndet. Og hvis en jomfru gifter seg, har hun ikke syndet. Men disse vil få trengsel i dagliglivet, noe jeg gjerne vil spare dere for. " HER bruker mange kristne ledere å mene at "tillatelsen" til å gifte seg, for oss hedninger ligger, men det de ikke ser, er at Paulus i 1. og 2. Korinterbrev BÅDE snakker til hedningekristne og messianske jøder. Og en messiansk jøde, som har vært trolovet med en kvinne, som har vært utro i trolovelsesfasen, har FULL RETT til å skille seg, og gifte seg, om han skulle finne det for godt. Men om du er en vestlig person, og er gift, så er det ikke noen annen vei ut av ekteskapet enn døden. Derfor sier Romerbrevet 7,1-3 at selv om du skulle skille deg OG gifte deg igjen med en annen mens din første ektefelle er i live, så er du fortsatt bundet til vedkommende, og skal dermed kalles en horkvinne. Og siden Bibelen også nevnet horkarer, så gjelder det samme for dem. MED HENSYN om at et ekteskap er helt uavhengig av både kirke og myndigheter, så er det helt feil. Ekteskap er en sosial ordning som Gud har utvalgt seg, og det ser vi allerede når Johannes Døperen mister hodet for å påpeke at den sosiale ordningen som gjør at Herodes ( i Matteus 14) har fått høre fra Johannes at det ikke var tillat for ham å ha Herodias, som hadde vært gift med Herodes sin bror Filip. Så det at den sosiale ordningen med ekteskap ikke har noe å gjøre med myndigheter, er helt feil.

Det blir da totalt feil og horribelt at denne horkarlen Sten Sørensen er invitert til Billy Grahams begravelse. Han skulle ikke ha vært invitert der i det hele tatt, da han lever i hor.

Her er en artikkel jeg skrev om Sten Sørensen for noen år siden.

Nr. 467:
Pastor Sten Sørensen fra Karmøy er gjengiftet som troende og lever i hor. Det hjelper ikke å være «Israel-fan» og leve imot Guds ord!

Pastor Sten Sørensen er hva Guds ord sier en horkarl men fremdeles forkynner han Guds ord til sin egen og andre undergang, Sørensen er en gammel horkarl på snart 60 år ifølge Guds ord da han stakk uten for «hors» skyld og giftet seg på nytt! Alt som Pastor og som troende! For en motbydelig kristendom som vinner mer og mer terreng her i Norge, her avbildet av nevnte horkarl i følge Guds eget ord! Og hvem står han sammen med? Den motbydelige Emanuel Minos som går god for alt som er falskt og uekte for Gud!


Alt på hjemmesiden vår og bloggene våre er gratis! Men å produsere dette er ikke gratis. Du får høre undervisning og forkynnelse som ingen andre steder i Norge og ellers. Vil du være med å støtte arbeidet og tjenesten? Du har mulighet her til å gi:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845 eller 1204 33 59280

De gjengiftetde i menigheten kan en ikke tale imot lengre da det er blitt for mange av dem!

Før da det var en og annen som var skilt og gjengiftet både blant troende og ikke troende heiset de troende flagg. Men i dag er en blitt helt stille om det, og sier en noe. Så forsvarer enn denne grove synden alltid, spesielt innforbi de frikirkelige. Det er noen lutheranere og Katolikere som holder igjen, og noen ytterst få frikirkelige som meg. Men i det store og det hele er dette fullt ut akseptert. Og skulle enn tale imot dette Satans verk som det er. Så er det over og ut med den som holder frem Guds ord, snakk om «broderkjærlighet». Det er rett og slett ikke lov å tale imot gjengifte som synd i dag ser det ut som?!

Evangelist Emanuel Minos illustrerte dette på Visjon Norge, for en feig hykler han og likesinnede er!

Dette var noe jeg kom ut med når jeg skrev på verdi debatten på Vårt Land før jeg ble stengt ute da jeg holdt frem Guds ord og den klare lære om bl.a. gjengifte når en selv er skyld i ekteskapsbrudd. Jeg er også blitt stengt ute på kristenbloggen og av KS av noenlunde samme grunn. Nå har jeg ikke det som ble skrevet på VL da de har forandret bloggen men her er noe fra Lydmisjonen som skrev noe om det: Emmanuel Minos – En bedrager? Kommentert ved Evangelist: Ove Jan Ludvigsen.

Emmanuel Minos ble spurt på Visjon Norge av ekteparet Hallman fra Sverige om: Det er riktig og lovlig for en forkynner å være skilt og gift opp igjen. Kommentar: Burde ikke være noe problem med å gi et klart svar på spørsmålet! Til det svarte han at det ville ikke han svare på da det var for vanskelig å svare på det. Kommentar: Det er vanskelig å få seg til å tro at spørsmålet er for vanskelig å svare på, Bibelen har en klar tale, hva skilsmisse og gjengifte går ut på!

Etter mitt skjønn, så kreves det egentlig kun et ja eller nei, og nei er det bibelske svaret.

Kommentar: Man må si seg enig med Jan Kåre Christensen, at Bibelen gir ikke noe samtykke i gjengifting etter en skilsmisse. Emmanuel Minos burde ha gitt et klarere svar på dette spørsmålet, litt mer fyldig og innholdsrikt, innholds givende. Kommentar i parentes: (Mener at Emmanuel Minos sa følgende: Én mann for én kvinne – Eller var det, det motsatte? Én kvinne for én mann.) Uansett er det selvsagt slik ekteskapet skal fungere, ikke flere verken den ene eller den andre veien. Er ikke Emmanuel Minos da med og legaliserer for synd, og han er ikke skikket å være forkynner da han ikke evner å svare på et slikt elementært viktig emne

Kommentar: Hva som er årsak, til at ikke Emmanuel Minos svarte verken et ”JA” eller ”NEI?” Er ikke enkelt å svare på, derfor kan det være til dels vanskelig å ta en avgjort stilling til saken. Derfor er det også vanskelig å avgjøre hvor vidt han er skikket til å være forkynner, eller ikke, men han burde i hvert fall ha gitt et klart svar. ”JA!” eller ”NEI! «Vil være for langt å gå, om man sier at han ikke er skikket til å være forkynner, han er tross alt den klareste av pinsebevegelsens gjenlevende forkynnere i denne tiden. Vårt Land 30. 07. 2008. Debattinnlegg: Jan Kåre Christensen. Dette er fra når Emanuel Minos ble intervjuet av ekteparet Hallman på Visjon Norge og ikke kunne svaret på et så elementært spørsmål så å si at han er mer en villeder en veileder og ingen høvding i den åndelige verden, mer som en tragedie. O, at heltene skulle falle! Det kunne vært bedre å tilbragt sitt otium under palmene for Minos & Co. enn å villedet her i Norge? Kan ikke se at det er mange i Norge som virkelige evner å tale Guds ord i en slikt omfang at synden og mørke blir avslørt, og lyset fra himmelen og Ordet blir det som veileder oss videre på veien! Her er hva Guds ord sier om de skal forkynne Guds ord: 1. Pet. 4. 11 Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen. 2. Tim. 4. 1. For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike: 2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. 5 Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.

Ingen som er gjengiftet som troende skulle være Pastorer eller bibel-lærere

Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom».

Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner. Men det er ikke dermed sakt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar. Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengiftet forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og lærer ansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillatte. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under et form for tilsyn. Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker.

Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet, da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6). Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftetde fikk og kunne dra land og strand runde. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moral liv. Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn.

Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss. Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende. 1. Tess. 4. 1. For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2 Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. 3 For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; 4 enhver skal vite og vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6 Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd.

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligeste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann». På samme måte som at Skriften sier at det er demonisk og forførisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillatte at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt! Bl.a. Derek Prince som var en flott bibellærer giftet seg med ei fraskilt, dette var selvfølgelig aldri Guds vilje. Får bare håpe at han ble frelst om han gjorde imot Guds vilje.

Vedkommende som er gjengiftet må aldri stå i en Hyrde og Pastoral rolle, eller være lærer for andre som bibel-lærer eller eldste!

En liten surdeig syrer hele deigen lærer Guds ord

«Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!» (1 Kor 5,5) Fortsatt feires påske i Israel på gammelt vis. Huset renses for surdeig. Frysen blir tømt og vaska. Den samme grundighet utføres med kjøleskap, skuffer og skap. Alle spor av gammel surdeig skal bort. I butikker gjemmer de bort eller fjerner all gjærbakst. De følger Herrens befaling i (2 M 12,19): ”I sju dager skal det ikke finnes surdeig i deres hus.” Om Israels barn kan være ivrige på å holde symbolikken ved like, er det få som skjønner hva det egentlig er tale om.

Usyret brød er brød som ikke er hevet. Det er derfor raskt å lage. Dette symboliserer utgangen av Egypt. De skulle være reiseklare og ete i hast (2 M 12,11). Slik taler det usyrede brød sammen med reisekledningen at vi skal være reiseklare. Snart er vi ved målet. Snart kommer Jesus igjen! Fest ikke teltpluggene for godt! Surdeigen brukes også som bilde på vrang lære. Jesus advarer mot fariseernes og saddukeernes lære (Mat 16,11-12). Den er som surdeigen. Blandes bare litt av denne vranglære inn i våre hjertes lære, ødelegges hele troen. Saddukeerne var den tids liberale teologer som prøvde å gjøre Gud fornuftig. Jesus passet ikke inn hos dem. Fariseerne var den tids konservative, men som ikke hadde forstått sitt hjertes store forderv, og håpet på en blanding av egen vilje, Guds kraft og Guds nåde. Jesus passet ikke inn hos dem heller. Denne fariseiske lære ser vi Paulus tar oppgjør med i Galaterne (Gal 5,9). Her var det en lære som satte en betingelse for Jesu nåde. Det skal ikke mer enn en betingelse til, så er hele nåden ødelagt. Blandes gjerninger inn i troen, ødelegges troen. En surdeig syrer hele deigen. Dette hjelper oss til å forstå hva Paulus har på hjertet her.

Paulus er konkret og forklarer hva surdeigen er. Vi kan dele den i to. 1. ”I det hele høres det om hor blant dere”. 2. ”Og dere er oppblåste!”

Sadukeernes surdeig Den første konkretiseringen er en variant av saddukeernes lære. Denne lære var preget av verdens tankegang, og tilpasset Guds ord til fornuften. I Korint var det noen i menigheten som levde etter Guds lov. Det skjedde med dem som med så mange andre, de innordnet seg ikke etter det 6. bud. ”Du skal ikke bryte ekteskapet”. Det var ikke et syndefall, men et valg hvor de bevisst satte Guds ord til sides. Det ble heller ikke tatt oppgjør med det i menigheten. Disse ble fortsatt sett på som kristne brødre. Det er vanskelig å si nei til synd som kommer oss så nær i menighet eller familie. Vi har så lett for å bli så fornuftige da! Akkurat som saddukeerne. Men Paulus vil rope til oss: Litt surdeig syrer hele deigen! Dette forgifter hele forholdet til Gud. Forståelsen av påskelammet betydning vil en ikke kunne tilegne seg uten omvendelse. Å rense bort surdeigen, er ikke å rense bort synden. Da vil ingen forstå dens betydning. Det er å vende seg til den falske lære som godtar synden. ”Samklang mellom liv og lære”, synger Mathias Orheim. Han har et viktig poeng. Likevel vil jeg hevde: Lære og liv kan ikke skilles ad. Det finnes dem som lærer en ting, men lever noe annet. De lyver om sin lære. Vi lærer alltid det vi lever. Det er livet som viser vår lære. Sier vi med vår munn noen annet, lyver vi. Det samme gjelder hva vi sier til dem som lever i synd. Sier vi til dem at de fortsatt er Guds barn uten at de omvender seg, har vi akseptert deres lære. Det er mye hor blant de troende i dag i form av gjengifte, og dessverre Pastorer som Sten Sørensen og mange, mange andre går foran som elendige og skrekkelige forbilder.

Sluttkommentar:

Pastor Sten Sørensen er en meget travelt opptatt mann og har tillitt innforbi store deler av kristen Norge selv om han stakk fra sin første kone og giftet seg på nytt! Uansett så er han ikke skikket for noen tjeneste i Guds menighet ved å være gjengiftet som en kristen og Pastor. Og det er i dag i kristen Norge lagt lokk på dette da nesten ingen forkynner om dette. Eller underviser om hva Guds ord sier om dette emne! Da nesten bortsett fra noen få, og de kommer som regel alt for lite frem med hva de står for og tror på. For meg så fremstår den Norske kristenheten mer og mer som menigheten i Laodikea som Jesus stor uten forbi og banket på for å komme inn for å gi dem øyensalve (se mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring om menigheten i Laodikea). Hvor skal dette ende? Det aner jeg ikke, men jeg vet hva jeg vil. Jeg vil si som Josva; «Jeg og mitt hus vi vil tjene Herren!».

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-401-det-er-narsissistisk-og-falsks.html http://janchristensen.net/Guds_ord_om_ekteskap_skilsmisse_og_gjengifte_3.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr442-er-gjengiftetde-forkynnere-verre.html http://blog.janchristensen.net/2012/07/nr-447-et-profetisk-milj.html

onsdag 21. februar 2018

Nr. 2174: «Pave-vennen» Billy Graham død 99 år gammel!

Nr. 2174:
«Pave-vennen» Billy Graham død 99 år gammel!
Se her for artikler med Billy Graham som var flere ganger og besøkte Paven.

Det er temmelig åpenbart at en av grunnen til hans enorme popularitet var hans evne til å inngå kompromisser med alle. Fra den katolske kirken, pinsevenner, muslimer, buddhister og andre!
Skrevet for over 4 år siden.


Etter disse seansene med Billy Graham er det vel åpenbart for de mest positive at Billy Graham ikke er en Ordets forkynner som mener at frelsen ikke er nødvendig og påkrevd hvis en er en «god» muslim, buddhist etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=axxlXy6bLH0

https://www.youtube.com/watch?v=4MZWug3QAvs

https://www.youtube.com/watch?v=BdodMaLRRts&list=PLBFB12701259866D4

Billy Graham på "Hour of Power" show sier at folk kan komme til himmelen på en annen måte i tillegg gjennom å høre evangeliet om Jesus Kristus og så omvende og tro på evangeliet. Han sier i utgangspunktet at "gode" og "oppriktige" folk som ikke vet noe om Kristus er på vei til himmelen. Jeg vet at lyd og video er en liten bit av, men dette virkelig skjedde. For de av dere som ikke tror meg, sjekk ut noen av disse nettstedene også: Utskrift fra dette showet:

Og her er innholdet av seansen:

Dr. Schuller : " Si meg, hva er fremtiden for kristendommen ? " Dr. Graham : " Vel , kristendommen og det å være en sann troende , du vet , jeg tror det er Kristi legeme , som kommer fra alle de kristne grupper rundt om i verden , eller utenfor de kristne grupper tror jeg at alle som elsker Kristus eller vet . Kristus , enten de er bevisst på det eller ikke , de er medlemmer av Kristi legeme . Og jeg tror ikke at vi kommer til å se en stor feiende vekkelse som vil snu hele verden til Kristus når som helst . Hva Gud gjør i dag er å kalle folk ut av verden for hans navn . Enten de kommer fra den muslimske verden , eller den buddhistiske verden , eller den kristne verden , eller den ikke- troende verden , er de medlemmer av Kristi legeme fordi de har blitt kalt av Gud . de kan ikke engang vet navnet på Jesus , men de vet i sitt hjerte at de trenger noe som de ikke har , og de ​​slår til det eneste lyset de har, og jeg tror de er frelst og de ​​kommer til å være med oss i himmelen . "

Dr. Schuller : " Hva jeg hører du sier er at det er mulig for Jesus Kristus å komme inn i et menneskelig hjerte og sjel og liv , selv om de har blitt født i mørket og har aldri hatt eksponering mot Bibelen er at en korrekt tolkning . av det du sier ? " Dr. Graham : . " Ja, det er fordi jeg tror at jeg har møtt mennesker i ulike deler av verden i stamme situasjoner som de aldri har sett en bibel eller hørt om en bibel , har aldri hørt om Jesus, men de har trodd i sine hjerter at det finnes en Gud , og de prøvde å leve et liv som var helt bortsett fra det omkringliggende samfunnet de levde . " Dr. Schuller : " Dette er fantastisk jeg er så begeistret for å høre deg si at det er en vidde i Guds nåde . . . Dr. Graham : Det er . Det er definitivt . "

Samtalen ovenfor skjedde mellom Billy Graham og Robert Schuller , som er pastor i Crystal Cathedral i Garden Grove , California , og grunnlegger av Time Of Power fjernsynsprogram . Intervjuet ble sendt den 31. mai 1997 på Hour of Power TV-program, med tittelen "Si ja til muligheten tenkning , "

Relaterte linker:
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/


Nr. 1865:

Bilde av Billy Graham som har en tvilsom frelseslære det det finnes også frelse i andre religioner og mennesker enn Jesus Kristus og kristendommen!
Her er han i samme med Paven og trives godt med det, selv om Paven gir seg ut for å være Jesu stedfortreder på Jorden. Som er hovmod, blasfemi og totalt ubibelskt!Her sier Billy Graham at frelsen i Kristus Jesus trengs ikke hvis du tror på en Muhamed, Buddha eller en annen religion!

Artikkel av Kjell Sørsdal

Graham hykleriet!

Mange kjente hyklere kunne vært nevnt, men det er ikke poenget. Poenget er at det hykles dobbelt. Og dette blir langt merke til i Himmelen. Først sier man at ja vi vil gjerne ha Franklin Graham som da er en paveelsker, men vi vil ikke ha de som støtter en demokratisk valgt statsleder som holder sine valgløfter.

Helt siden starten i 1950 har Billy Graham Evangelistic Association (BGEA -Billy og Franklin) fortalt katolikker som ønsker å omvende seg at de skal gå tilbake til den Romersk Katolske Institusjon. Franklin Graham bruker katolske prester til å be på sine møter. Han har Knight of Columbus (The Knights of Columbus is the world’s largest Catholic fraternal service organization) som møter-verter og han var tilstede ved innsettelsen av Frankiboy. Han har dessuten talt i Katolsk kirke i Polen. Listen er lang som beviser hans forkjærlighet for Roma, antikrist.

Det var den katolske kirke som sponset de to første årene av Billys korstog og dette skryter Franklin av. Den kjente overgitte katolikken og mediemagnat Randolf Hearst ga ordre om å “puff Graham» så tidlig som i 1949. Dette var starten på en lang rekke med pavebesøk, fem i alt for Billy.

BGEA elsker Vatikanet, det antikristelige. Dette er hva Jesus sier:

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Åp 18:4

Når da de samme menneskene som ikke vil ha Graham på Norges besøk kan gå til ytterligheter for å få pavens hoff predikant, Cantalamessa, på besøk til Hedmarktoppen i 2015 så blir jo hykleriet enormt da de nå sier at de ikke vil ha Graham som nettopp støtter opp om dette med Paven med alt han har. For de sier; «vi vil ikke ha Graham for han støtter Trump». De kan ta inn antikrist, men en som støtter Trump, nei der går grensen.

«KristenNorge» må jo være noe av det mest hyklerske som finnes. Og spør du meg så topper faktisk Pinsevenner den statistikken. Andreas Hegertun sier at Filadelfia ikke kan være med på dette. Altså å støtte Graham besøket. Han sier rett ut at de vil gjerne ha en som forkynner Jesus, men ikke hvis han støtter Trump. Hans far Terje går same veien og sier at kirken taler gjennom Frans når paven går imot folk som Trump. (Populistiske statsledere) Det var jo nettopp disse som sto så kraftig på barrikadene både i 2006 (Terje) når de skrotet Frikirkerådet til fordel for et samarbeid med katolikker gjennom Norges Kristen Råd og i 2015 da Andreas som Pinsebevegelsens pressetalsmann og medlem av komiteen på Hedmarktoppen trumpet igjennom Cantalamessa.

Mange kjente hyklere kunne vært nevnt, men det er ikke poenget. Poenget er at det hykles dobbelt. Og dette blir langt merke til i Himmelen. Først sier man at ja vi vil gjerne ha Franklin Graham som da er en paveelsker, men vi vil ikke ha de som støtter en demokratisk valgt statsleder som holder sine valgløfter. De legger seg jo på linje med Antikristlige Hollywood. De kan ikke lese verken Skriften eller skriften på veggen eller egne skrifter.

Jeg er ingen Trump tilhenger da jeg ikke involverer meg i politikk som er på linje med Jesus og hans vilje. Jeg involverer meg dog i det som har med endetiden å gjøre og denne hyklerske villfarelsen er nettopp et tegn på at Jesus kommer snart. Hvem som går hvor skal ikke vi bry oss med, men det skulle ikke forundre meg om både Trump og Pence går foran en rekke kjente pinsevenner.

Relaterte linker:Nr. 1866:
http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-467-pastor-sten-srensen-fra-karmy-er.html

Bilde av Biskop Bernt Eidsvig som er med i bønn for Oslo som på mange måter denne Franklin Graham kampanjen må sees i sammenheng av.
Da både Franklin og hans far Billy vet å pleie omgang med katolikkene selv om de ikke har forkastet noe av de som Luther og reformasjonen gikk imot for 500 år siden. Med andre ord, skjøgedøtrene er i dag med å vende tilbake, og det med rekordfart! Allt skal samles under en «paraply», som vi ser det er i ferd med å skje i dag. katolikkene vil og det katolske med sine rosenkranser, bønn for avdøde og relikvier. Samt med messing, askekors og jeg vet ikke hva, vinne mer og mer fotfeste og få plass. Da passer det godt med protestantene syn på ekteskapet at det er fritt frem, for en «herlig» smørje det er i ferd med å bli, eller er blitt!
Så fremmed det er i fra Guds ord, at vi kan ikke kalle det lengre for evangelisk eller sann kristendom! Det er «Babylon – den store skjøge» blitt!Jakob 2. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle. 11 For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter. 12 Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov!

Dette skriver Sten Sørensen i avisen Dagen:
«Men etter å ha lest om den opprivende og alvorlige debatten som endte med en ny ekteskapsliturgi i Den norske kirke, hvor det med rette kan skrives at kristenfolket er splittet, blir det underlig at Dagen bruker en slik sterk overskrift om Franklin Graham. I lys av den årelange kampen som har funnet sted angående synet på ekteskapet, skaper denne overskriften negative assosiasjoner og en bismak.»

Hvorfor skal disse homosekuelle og lesbiske «betale» prisen for at andre kan få leve i synd?
Her angriper horkarlen Sten Sørensen igjen det samme som de gjør, de homofile og lesbiske. Men hans egen brøde og synd, er helt fint å leve i.
Dette er hykleri og dobbeltmoral. Har du bryt et av Guds bud, så har du bryt dem alle.
Det hjelper ikke å peke på andre, hvis en selv lever i synd. Da passer dette Jesu ord in.

Matt. 7. 3 Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var?  4 Eller hvorledes kan du si til din bror: La mig dra splinten ut av ditt øie? og se, det er en bjelke i ditt eget øie!  5 Du hykler! dra først bjelken ut av ditt eget øie, så kan du se å dra splinten ut av din brors øie!

Her prøver Kristen Norge å dra splinten ut, men er ikke klar over at de har en bjelke selv når de godtar gjengifte blant oss kristne. Dette er synd til døden, ikke noe annet å gifte seg på nytt som en troende mens den andre ektefellen lever.
Dette gjelder i særdeleshet for forkynnere som er et «mønster for hjorden!»

Denne kampanje er allerede ufarlig og latterlig i den åndelige verden når en som lever i hor skal være leder for denne kampanjen!

«Pastor» Sten Sørensen er gjengiftet som en kristen, da hans første kone trengte han som mest var han i seng med en annen kvinne, dette er ondt i Guds øyne!

Vi kommer ikke bort i fra at Gud har en helt annen standard for oss troende enn det er for denne verdens barn.
Vi er Lysets barn, mens de er Mørkets barn!
Men i dag så kan en nesten snu dette på hode, og dette rører ved Guds hjerte og han kan ikke utså eller tåle det!

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker!

Det har ingen betydning om det ser ut som at majoriteten av kristne godtar nå både den ene og den anen synd, ikke minst gjengifte blant forkynnere når Guds ord sier det motsatte.

Jeg får høre så mye om meg som påpeker dette, men det preller av som vann på Gåsa. Jeg vet hva min bibel sier om disse, at de ikke skal arve Guds rike og de lever i synd. Ja, skriften sier rett ut at slike personer som Sten Sørensen og andre som er gjengiftet som troende er horkarler og ekteskapsbrytere når den første ektefellen enda lever!

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Realiteten av at det faktisk finnes religiøse åndsmakter som har et skinn av Gudsfrykt, men fornekter dens kraft kommer vi ikke bort i fra, så at det lønner seg å være meget våken i denne tid er det INGEN tvil om. I Bibelen står det at Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom tegn og under.

Det er så masse tilsynelatende flotte ord og tanker, men hvor er bekreftelsen fra himmelen på det som gjøres gjennom at mennesker blir radikalt frelst og tegn og under skjer? Det at mye av det som gjøres nå er så blodfattig sett etter Bibelsk standard, er det ikke et tegn på at Gud faktisk ikke får stort å bekrefte på tross av all aktivitet som utføres og hvis så, kan mange av disse menighetene da sies å være på rett spor eller feil?

Sluttkommentar:

Kampen med denne Franklin Graham er dødfødt, tror dette er ikke noe annet enn en gedigen villfarelse bare en ser på de troende som gir sin tilslutning her i Norge til denne kampanjen.
Samt jeg stiller også et spørsmål med Franklin Graham som ikke er helt sturen selv med alle sine katolske venner og andre. Jo, dette som vi nå ser. Stiller jeg meg helt avvisende til da synd og umoral florer i Guds menighet.
Samt det er vranglære og annet blant de troende. Denne kampanjen minner meg også som en forlengelse av Bønn for Oslo der katolikkene og andre villfarne troende er med.

Det faktum at Biskop Bernt Eidsvig som den øverste leder av romer-katolikkene i Norge har blitt gitt en sentral plass i Bønn for Oslo hvor så mange frimenigheter er med og hvor hovedbasen er Filadelfia Oslo og Storsalen her i Oslo.
Som arrangeres hvert år i januar, er mer alvorlig enn det mange kanskje har tenkt på med all den vranglære og åpne avgudsdyrkelse denne organisasjonen står for over store deler av verden.

Jesus kommer snart igjen når vi ser all denne villfarelsen, da han selv har sagt at det sikreste og første tegn på hans gjenkomst er åndelig og religiøs villfarelse!

Matt. 24. 3 Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?  4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.

fredag 2. februar 2018

Nr. 2172: Jesu gjenkomst og de siste ting – endetidsbegivenhetene og endetidsbildet, hvordan ser det ut og hva kan vi forvente skal skje med denne nåværende verden!? Del 1.

Nr. 2172:
Jesu gjenkomst og de siste ting – endetidsbegivenhetene og endetidsbildet, hvordan ser det ut og hva kan vi forvente skal skje med denne nåværende verden!? Del 1.


Hva kan vi forvente oss skal skje? Vil skrive en egen artikkel om dette, men når en leser igjennom mine bibelkommentarer fra Markus 13, så vil du få utrolige mye med deg. Les igjennom dette kjære venn, det vil hjelpe, oppmuntre og istandsette deg.

Det blir også ofte sagt at Markus er identisk med den unge mannen som løp naken bort da Kristus ble arrestert i Getsemane (Mark 14,51-52).

Uansett, Markus ble en Jesu disippel og apostel.

Det sies om Markus at han møte endog løver som Daniel, og de ble fredsommelige. Det samme som vil skje under 1000 årsriket!

Fra mine bibelkommentarer Markus 13. 13. 1. Da Jesus var på vei ut fra templet, sa en av disiplene til ham: «Mester! Se, for noen steiner og noen byggverk!»

Templet i Jerusalem var enormt. Det hadde stått flere templer der. Salomos tempel var det første, videre det gjenoppbygde etter bortførelsen til Babylon, det såkalte Serubabels tempel.

Og nå det som ble kalt Herodes tempel. Selve bygningen rundt var også meget stor med Tempelplassen som lå i Jerusalem på høyden Moria. Der lå også administrasjonsbygningene som Salomo bygde. Man mener at tempelplassen var like bak det stedet hvor Klippemoskeen ligger nå, men den nøyaktige beliggenheten er omdiskutert. Før den tid hadde David hatt sitt palass på den andre høyden, Sion. I romertiden lå flere andre viktige bygninger på eller ved Moria, som søylegangene og Antoniaborgen. Begge templene hadde to store rom eller saler, det hellige og det aller helligste, og de hadde også sidebygninger med flere rom.

Det skal bygges to templer til i Jerusalem. Det første til Antikrist, 2.Tess 2, Joh.åp 11 og det andre og siste til Jesus Kristus, Esek. 40-48.

2 Han svarte: «Ja, ser du disse veldige bygningene? Det skal ikke bli stein tilbake på stein; alt skal rives ned.»

Denne profetien gikk i oppfyllese i år 70. Keiser Titus ødela deretter det jødiske tempelet og alt annet i år 70 e.Kr. Ifølge historiker Josefus var den jødiske befolkningen da mellom 5 og 7 millioner, men ble kraftig redusert av forfølgelse, ca. 1 Mill jøder ble drept i Jerusalem i år 70 ved ødeleggelsen av staden.

3 Da han satt på Oljeberget rett overfor templet, og Peter, Jakob, Johannes og Andreas var alene med ham, spurte de ham:

Her var Jesus på Oljeberget som han for opp i fra og skal komme tilbake til ved inngangen til 1000-årsriket. Det blir en herlig fremtid for Jødene og alle andre som tror på Gud og hans sønn, Jesus Kristus.

4 «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet når alt dette skal fullbyrdes?»

Her var hans nærmeste disipler samlet, Peter, Jakob, Johannes og Andreas. To brødre par som hadde fulgt Mesteren og Rabbien Jesus Kristus de 3 1\2 år av hans offentlige tjeneste. De var opptatt av når det skulle skje og han gir mange detaljer senere i sin endetids tale.

5 Jesus tok til orde og sa:

Pass på at ikke noen fører dere vill!

Jesu første og viktigste advarsel til sine disipler var å ikke å bli ført vill i troen. Vi lever i en tid der andre religioner gjør seg gjeldende, men forførelsen vil komme innenfra de evangeliske menigheter lærer Guds ord.

Ap.gj. 20. 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden. 30 Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg.

6 For mange skal komme i mitt navn og si: «Det er meg.» Og de skal villede mange.

Når de sier at de skal komme i mitt navn. Så menes det at de sier de er utsendt og ledet av Gud. Men de holder seg ikke til skriftens ord verken i liv eller lære.

De er oppøvd sier Peter. Disse falske Profetene som holder på i dag er dyktige, flinke og vet hva de holder på med. Det er mange falske Profeter, ikke minst innforbi pinsekarismatiske kreter. Men de sprer seg ut over i alle kristne menigheter og bevegelser som åpner opp for dette. Satan lar seg ikke be to ganger før han setter i gang!

7 Når dere hører om kriger, og det går rykter om krig, da la dere ikke skremme! Dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.

Dette Jesus taler her er også trøstens og formanede ord til oss som hans brødre og søstrer at vi ikke skal la oss bli forurolige over det som skjer. Selv krig og rykter om krig vil vare ved, og hvor store fremskritt menneskene gjør på alle plan.

8 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være jordskjelv mange steder, og hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsveene.

Selv store fremskritt for menneskene på alle plan skaper ikke fred mellom menneskene, det skal eskalere i endetiden alle disse tingene som Jesus nevner her. Krig, rykter om krig, jordskjelv, hungersnød og etc.

9 Vær på vakt! De skal overgi dere til domstolene, de skal piske dere i synagogene, dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld og stå som vitner for dem.

Vær på vakt sier Jesus igjen og igjen. Det lurer farer på alle plan om en blir forfulgt eller ikke. Satan vet han har liten tid igjen og vil enten prøve med forfølgelse eller forførelse!

10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

Legg merke til ordlyden, her nevner Markus evangeliet. I Matt 24. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Jødene, spesielt de 144.000 som Åpenbaringsboka taler om skal i endetiden forkynne evangeliet om riket – 1000 årsriket. Men vi som troende hedninger men også Jesus troende Jøder har forkynnelsen om evangeliet og korset i sentrum. 1.Kor.1. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

11 Men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund! For det er ikke dere som taler, men Den Hellige Ånd.

Vi skal ikke gå rundt å være bekymret for noe eller noen, men våke og be. Alle utfordringer og vanskeligheter som kommer i vår vei har Gud gitt oss en ressurs til dispensasjon. Sin egen Ånd, den Hellige Ånd som skal gi oss de rette ordene i rette tid i enhver anledning.

12 Bror skal angi bror og sende ham i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død.

En skulle trodd at så mye forkynnelse som det er om kjærlighet at det hadde skapt mer kjærlighet. Men det er sannheten til kjærligheten som mangler, da blir resultatet deretter. Normløshet skaper harde og kalde hjerter.

13 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst.

Dette gjelder alle frelste og troende til alle tider å holde ut til slutt skal bli frelst og berget. Men allikevel spesielt Israel og Jesus troende mennesker som Antikrist, den Falske Profet og hele verden ville forsøke å utrydde. Det som Hitler mislykkes med vil Antikrist gjøre alt for å lykkes med.


Åpenb. 14. 12 Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud (Israel) og troen på Jesus (alle som tror på Jesus). Dette er Satans største mål å få utryddet Israel og alle Jesus troende, da spesielt når Antikrist kommer til makten i sammen med den Falske Profet.

Men under den store trengsel som er en periode på 7 år delt i to perioder på 3 1\2 år. Det er Profeten Daniel som taler om det gjenstår en årsuke på 7 år i Daniel 9.

Når det gjelder de 70 års uker er hver uke på 7 år. Daniel så i et syn hvor han så engelen Gabriel komme til ham med et budskap. 70 år er tilmålt ditt folk. Hvilket folk? Jo, israelittene. Vi vet jo at Daniel på den tid var bortført til Babylon. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet fyrste står frem. Dan.9,25. Nehemias fikk det så at han skulle reise til sitt hjemland og bygge opp igjen Jerusalem. Kongen gav ham lov til det. Dette var i år 445 f.Kr. Gabriel hadde sagt at det skulle ta først 7 uker som = 49 år for å istandsette byen, og så skulle det gå 62 uker hvor en salvet skulle komme, altså Jesus. 62*7=434år+ 49 år= 483 år med 360 dager i året. Dvs. at når vi deler 483 med 7 får vi 69 uker. Nå legger vi merke til at det var for jødene det gjaldt. Etter at Jesus døde for oss alle, stoppet jødenes tidsregning på 69 årsuker. Nå lever vi i hedningenes tidshusholdning. den har som sagt vart i 2000 år. Når de frelste blir opprykket inn i himmelen, begynner altså den siste årsuken som gjenstår for jødene. Denne årsuken på 1 uke som er 7 år kalles også for den store trengsel. I denne perioden skal Gud konsentrere seg om jødene. På 1 dag skal de bli frelst.

Nøyaktig i den 69 uken, 483 år etter at ordet om Jerusalem skulle oppbygges stod Jesus fram. Det står i Gal 4,4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn... Han kom på den rette dag og time

14 Men når dere ser «den ødeleggende styggedom» stå der den ikke skulle stå – forstå det, den som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.

Den ødeleggende styggedom hva det er og hvilket innhold det er taler Paulus om i 2.Tess. 2. 3b Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.

Når den GT ofringene blir gjenopptatt i Jerusalem igjen, de som Jesus har avskaffet med sitt offer på Golgata. Hebr.10. 12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.

Da må de som er i Judea og ellers er Jøder som har sitt liv kjært, flykte opp i fjellene og over mot Jordan til klippebyen Petra og der en kan gjemme seg. Dette er Jesu klare oppfordring til sine landsmenn etter kjødet, Jødene.

15 Den som er på taket, må ikke gå ned og inn i huset for å ta med seg noe,

Selv de som er oppe på taket og hvilket gjøremål en har. Fly for ditt livs skyld, Antikrist og verdens vrede over Israel og Jødene vil bli meget stor.

16 og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin.

Antisemittisme er en vanlig betegnelse for rasemessig begrunnet hat mot jøder. Begrepet oppstod i 1879 da tyskeren Wilhelm Marr definerte jødene som en egen rase. Marr innførte benevnelsen antisemittisme som en eufemisme for det tyske Judenhass, det vil si «jødehat». I normal språkbruk benyttes derfor begrepet antisemittisme bare om hat mot mennesker med jødisk opprinnelse. I arabiske land som motarbeider staten Israel har man imidlertid argumentert for å utvide begrepet til også å gjelde mennesker av arabisk herkomst. Begrunnelsen deres er at både hebraisk og arabisk tilhører den semittiske språkfamilien. Kritikerne av denne omdefineringen mener at den representerer en sammenblanding av et lingvistisk begrep med et politisk begrep.

Antijudaisme, som er en religiøst motivert fiendtlig holdning til jødedommen, er beslektet med antisemittismen, som er et nyere fenomen og i første rekke rasemessig motivert. Antisemittisme er egentlig et dårlig ord, antijødisk eller anti Israel er egentlig et riktig ord.

17 Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager!

Nå er det ingen hemminger lengre. Ingen lover eller samvittigheten som holder igjen. Alt er tillatt og blir lov. Her et anarki og Antikrist som råder grunnen.

18 Men be om at det ikke må hende om vinteren!

Det er vanskeligere om vinteren enn om sommeren å flykte. Når en blir premiert for å drepe, forfølge og angi alle troende, da i særdeleshet Jøder og Jesus troende. Er mørke som har overtatt fullstendig.

19 For i de dager skal det bli slike trengsler som det ikke har vært siden Gud i begynnelsen skapte verden, og som det heller aldri mer vil bli.

Dette vil skje i midten av den store trengsel, de siste 3 1\2 åra lærer skriften. Da vil det være Jakobs trengsel sier Jeremia 30. 7 Ja, stor er denne dagen, dens like finnes ikke
Det blir en trengselstid for Jakob,
men han skal berges ut av den.

20 Om ikke Herren forkortet den tiden, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for deres skyld som han har utvalgt, har han forkortet den tiden.

Hadde Antikrist, den Falske Profet, Satan, hans demoner og alle andre ugudelige mennesker fått holde på lenge nok hadde ikke et eneste menneske blitt igjen etter Satans og hans allierte herjinger, blitt tilbake. Satans mål og hans tanker er vi ikke uvitne om sier Paulus. Her er og forblir Satans sanne program og hensikter om han også går snikveier for å oppnå sine mål og hensikter.

Joh.10. 10a Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge

21 Om noen sier til dere: «Se her er Messias» eller: «Se der er han», så tro det ikke!

Når en sier at en er Messias så skjønner de aller fleste at en er på ville veier. Men en kommer som en reformator og med fremmed lære. Samtidig så tillater en kjødets gjerninger i livet sitt, så er en kommet inn i den villfarelsen som Jesus anvender her. Den Pinse\ karismatiske bevegelse står i så måte sterkt her med alle sine falske lære setninger og en samtidig tillater kjødets gjerninger over en lav sko.

22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under for om mulig å føre de utvalgte vill.

Selv under og tegn i seg selv skal vi ikke følge, ikke minst i endetiden og under den store trengsel. Satan skal få ild til å fare ned og Simon trollmannen kunne fly flere meter opp i luften. Men dette er endetidens villfarelse som vil bre om seg selv inn blant troende og blant Jøder.
23 Vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd.

Jesus advarer oss igjen. Vær på vakt og vær åndelige edrue. De store vekkelser som er blitt profetert om har vist seg å være en bløff. At en gjør evangeliet populært. har vært mislykket. Antikrist har kommet til makten og all religion ved siden av hans og den Falske Profet vil bli forsøkt utryddet. Slik er det Babylon får sin dom også som vi finner i Åpenbaringen 17-18.

24 Men i de dager, etter denne trengselstid, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys.

Selv himmellegemene vil komme ut av kontroll når atombomber, natur katastrofer og forfølgelse mot Jødene og Jesus troende blir fullt ut akseptert og forsvart. En vil få belønning for å drepe, angi og forfølge Jøder og Jesus troende.

25 Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes.

Disse stjernene som skal falle ned tror jeg ikke er først og fremst fysiske stjerner. Men da er mørket som råder fullt ut og det er Satan og hans demonhær som nå er i himmelrommet som innvandrerer og angriper Jorden.

Åpenb.12. 12b For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.

26 Og de skal se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet.

Hvem er denne Menneskesønnen er ikke vanskelig å vite; det er Jesus Kristus.

Han vil bli menneskene og denne Jordens redningsmann. Miljøbevegelser, politiske partier og alt annet vil ikke kunne redde noen. Kun Jesus Kristus

27 Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense.

Hvem er disse utvalgte som skal samles? Alle troende gjelder dette men i særdeleshet Jødene som da vil bli samlet i sitt eget land som Gud gav dem gjennom fedrene for flere tusen år siden.

28 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene oskyter blad, da vet dere at sommeren er nær.

Fikentreet er et bilde på Israel. Dommerne 9. 10 Da sa trærne til fikentreet: «Kom du og vær konge over oss!» Er det også et ordspill om diverse trær. Dette er noe av bibelens biled språk.

29 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at han er nær og står for døren.

Når Israel fikk sitt land igjen som Gud har gitt dem. Etter det så skal det skje at alle andre land som ikke er frie skal oppleve det samme som Jødene. Først Jødene, så hedningene er noe som går igjen i hele Guds ord. Slik også under 1000-årsriket, først blir Jødene dømt og deretter velsignet. Slik også med alle andre hedninger o

30 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.

Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Dette som her skjer vil bli komprimert og utviklingen i endetiden vil gå så fort at før en har oppfunnet en ting før neste står på døren og banker. Det som en brukte hundrede og tusener av år for å gå til neste fremskritt vil kun ta en kort tid i endetiden.

31 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Det står ikke dette i grunnteksten. Der står det følgende: Himmel og jord skal kunne forgå, men ikke mine ord skal kunne forgå. Det sikreste vi har er og forblir Guds ord.

2.Pet.1. 16 Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.» 18 Vi hørte selv denne røsten lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell.

19 Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.

32 Men den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.

Den dagen og time kjenner ingen mennesker. Å begynne å angi Jesu åpenbarelse i skyen for å hente menigheten og de videre hendelser er kun Faderen som er den eneste som er fra evighet og som er den sanne og evige Gud. Det er kun han som vet nøyaktig tider for disse begivenheter, selv Sønnen Jesus Kristus vet ikke alt.

33 Vær på vakt og våk! For dere vet ikke når tiden er inne.

Vi må leve som om hver dag er den siste og være rede hver time og stund. Slik levde de første kristne og vi skal leve akkurat slik i dag.

2.Tim.4. 8 Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg..Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.

34 Det er som når en mann skal reise utenlands: Før han drar hjemmefra, overlater han styre og stell til tjenerne og gir hver av dem en oppgave, og pålegger dørvokteren å våke.


Vi alle blir oppfordret til å være tro og fullføre vår tjeneste. Ut i fra det vil vi få belønning både innfor Kristi domstol og hvor mye vi vil bli betrodd å styre og regjere i sammen med Jesus under 1000-årsriket.


35 Våk da! For dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen.

Vi vet ikke dagen eller timen, men tiden skal vi kjenne og forstå.

Amos 3. 7 For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.

36 Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende.

Alle blir oppfordret til ikke å sove. Spesielt nå i endetiden når så mye skjer skal vi være våkne. Den moralske og læremessige utglidningen er stor, derfor vil også det være anstrengende for åndelivet å være en levende troende.

Daniel gjorde det riktige som vi alle må og skal gjøre.

Daniel 1. 8 Daniel satte seg fore at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han bad den øverste hoffmannen om å få slippe å gjøre seg uren.

37 Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!

Gud har ingen favoritter. Men alle gis vi muligheter for å bli med og være hans sanne barn. Oppfordringen blir gitt til alle: Våk og vær rede!