Sider

fredag 16. mars 2018

Nr. 2188: Det som skjer i og rundt Sylvi Listhaug har en åndelig dimensjon i seg som gjør at vi troende bør ha henne med i våre forbønner, da det er åpenbart at hun står under åndelig angrep i fra vår fiende Satan!

Nr. 2188:
Det som skjer i og rundt Sylvi Listhaug har en åndelig dimensjon i seg som gjør at vi troende bør ha henne med i våre forbønner, da det er åpenbart at hun står under åndelig angrep i fra vår fiende Satan!

http://blog.janchristensen.net/2018/03/nr-2187-sylvia-listhaugs-store-brlert.html

Narreapostel Jan Aage Torp som forledet både politiet og domstolene for å få meg dømt, hva høstet han?

I dag er det ikke en eneste troende som tar Torp seriøst, de bare overser ham.

Mailet med Vebjørn Selbekk. Som skrev at han ikke gadd engang å lese hva narreapostel Jan Aage Torp skrev, det vitner om at mannen er langt, langt utenforbi åndskampen.
Bildet av Vebjørn Selbekk.Slik vi sår, skal vi høste. Sylvia Listhaug var ansvarlig for den famøse politiaksjonen på Fitjar der en nyomvendt liten kristen familie som satt i kirkeasyl i et menighetsbygg ble kastet ut. Dette var selvfølgelig langt, langt over streken og hva som er rett og riktig.

Det Listhaug høster nå, er en «dom» av fra krefter som nok hun ikke var klar over!

Fra mine bielkommentarer Efeserbrevet 2. 2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige.

Paulus tar seg selv med:” Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre”. Ef.2,2-3. Det må bli et før og nå i et menneskes liv dersom de vil høre Kristus til. Det er ikke tale om å bli bedre enn andre, men å bli en kristen betinger et brudd med denne verdens syndige vesen, og en overgivelse til Kristus.” Det var før sin omvendelse at Paulus mente om seg selv at han var bedre enn alle andre. I Filipperbrevet skriver han:” Jeg har riktignok det jeg kan vise til av menneskelige fortrinn. Om noen mener seg at han kan stole på slikt, kan jeg det enda mer.” Men etter sin omvendelse har tonen blitt en annen:” Vi har vår ros i Kristus og setter ikke vår lit til noe menneskelig.” Ved denne klare Kristusbekjennelse kom han i motsetningsforhold til folket og til tidens religiøse ledere. Men etter møte med den oppstandne Jesus Kristus var det en umulighet for ham å forkynne noe annet evangelium enn det han hadde mottatt. Den Hellige Ånd hadde klart avslørt for Paulus hvem han var. ” Jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv bor det ikke noen godt.” Han fastholder både for seg selv og for alle andre at eneste vei til frelse var å vende seg til Jesus Kristus for å ta imot  den ufortjente nåde og tilgivelse fra ham. Han fikk selv oppleve den forfølgelse som han tidligere hadde satt i gang overfor de kristne. Men han som tidligere brente av hat mot de kristne, brenner nå av kjærlighet til både jøder og hedninger. ” Jeg har en stor sorg i hjertet. Noe som alltid piner meg. Jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn.” Rom.9,3.

Det er ikke vanskelig å registre at de antikristelige krefter er virksomme i dag. Det går både på forkynnelse og former. De mest aktive til å forfølge kristne er nettopp de som mener om seg selv:” Jeg har riktig-nok det jeg kan vise til av menneskelig fortrinn.” Når både ordførere, politikere, bispedømmerådet og media motarbeider en bispekandidat fordi han velger å stå på Skriftens ord, er de alle med på å avsløre det store skille det er mellom denne verden og Guds rike. Egentlig er dette bare naturlig skriver Paulus i Korinterbrevet:” Slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds Ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes på åndelig vis.” ” Så snart motsetningsforholdet tages bort er det at være kristen vrøvel.”

(sitat slutt).

Det som skjer i og rundt Sylvia Listhaug har en åndelig dimensjon i seg som gjør at vi troende bør ha henne med i våre forbønner, da det er åpenbart at hun står under åndelig angrep i fra vår fiende Satan!


I dag er det ikke en eneste troende som tar Torp seriøst, de bare overser ham.

Mailet med Vebjørn Selbekk. Som skrev at han ikke gadd engang å lese hva narreapostel Jan Aage Torp skrev, det vitner om at mannen er langt, langt utenforbi åndskampen.

Jeg tror at Sylvia Listhaug står i en form for åndelig kamp, selv om hun kjemper politiske saker. Derfor er det om å gjøre for oss troende å be for og med henne.

Her fra minebibelkommentarer Efeserbrevet 6. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,

Å ta på seg Guds fulle rustning og kjempe i åndskampen kan være et slit og hardt arbeid. Men Jesus har ikke kalt oss til sofaslitere, men til arbeide i hans vingård, som lemmer på hans legeme, som frivillige medhjelpere og aktive kristne i menighet og kirke. Mye har preg av arbeid. Slik er det også med bønn. Det er ikke meningen at bønnen skal være en fritidssyssel kun når man ikke har annet å gjøre. Det lønner seg å sette av tid til bønn, men bønn er også hvile. Jesus sier til sine trette soldater for evangeliet og fredens sak:” Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.” Matt.11,28.

19 også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet,

Paulus ville forkynne på en rett måte evangeliets hemmeligheter. Her ligger det mye. For å nevne noen sannheter her så er det Jesu død på Golgata beseiret Satan. Men dette er bare en begynnelse for alle Guds hemmeligheter.

20 som jeg er sendebud for også her i fengslet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal.

Nå satt han i fengslet, dette var et ledd i Guds plan. Da fikk han tid og anledning til å skrive de brevene vi har av hans hånd i dag. Uten hans “avbrekk” hadde vi nok ikke hatt alle de gode brevene. Det at Gud tillater ting skje, selv det negative er som oftest et ledd i hans store og betydningsfulle plan og hensikt.

21 For at også dere skal få vite hvordan jeg har det og hvordan det står til med meg, skal Tykikus fortelle dere alt. Han er vår kjære bror og en trofast Herrens tjener.

Paulus beskriver Tykikus: "Tykikus, vår kjære bror, trofaste tjener og medtjener i Herren ..." (Kol 4,7)

Det er tydelig at Tykikus er en person Paulus har stor hengivenhet for. Hans karakter, livsstil og kjærlighet til Kristus knyttet sterke bånd mellom dem. Tykikus hadde også en stor omsorg for både arbeidet Paulus utførte, og for helsen til Paulus. Han var følsom for de praktiske behovene apostelen hadde og forsøkte å dekke dem så langt det var mulig. Å være noen som beskrives som "trofast tjener ..." viser at Tykikus var en uselvisk person, hjelpsom og snill. Ingenting var "for mye" for Tykikus. En tjenende ånd var selve "varemerket" for hans liv.

Men Paulus er ikke ferdig med dette. Han kaller også Tykikus for "trofast". Med de ordene beskriver apostelen at Tykikus var en som brydde seg om mennesker. Han var forkynner, men også en oppmuntrer, en som utøvde en stor tjeneste i det å trøste og utfordre. Tykikus hadde de troende på sitt hjerte.

Tykikus var trofast mot Guds ord og mot Kristi forsamling. Han var derfor den rette personen å sende til Kolossæ, i en tid da vranglærer banket på døren til denne menigheten. Tykikus underviste i sannheten, i den apostoliske lære, trofast, som en medtjener, i lojalitet til misjonsbefalingen.

For Paulus var Tykikus også en "medtjener". I dette ordet ligger det en dyp mening. Først beskriver det jo Tykikus som en kollega, et medlem av teamet. Tykikus var ikke ute etter å ta vare på egen rykte, eller mele sin egen kake. Han var del av noe større, av en sammenheng. Han arbeidet for Guds rike, ikke egen interesse. Han var glad og fornøyd med å tjene apostelen Paulus. Det i seg selv var belønning nok.

Det er vel slik med mange av oss. I møtet med noen av Kristi disipler, som lever et så rikt liv sammen med Ham, er det en velsignelse bare å være i deres nærhet. Slik var det også for Tykikus i forhold til Paulus.

Men det er viktig å merke seg dette. Paulus så ikke på Tykikus som sin personlige tjener. Tykikus var en medtjener i Herren.

22 Jeg sender ham til dere nettopp for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot.

Paulus lot ham gå. Vi ser at Paulus ble mer og mer ydmyk med årene. Slik skal det være med oss alle. Og hva tjener felleskapet best? Det skal alltid gå foran hva som tjener oss selv best. Dette bytte ble mer og mer synlig også hos Paulus. Men alt har sin tid og hensikt. Av og til så kan Gud tillate våre kjødelige kromspinger for at hans evige og beste hensikter skal og måtte komme frem.

23 Fred være med brødrene, og kjærlighet og tro fra Gud, Faderen, og fra Herren Jesus Kristus!

Her ser vi den todelingen i Guddommen igjen. Det er Faderen som nr. 1 og Sønnen som nr. 2. Vi trenger å få en forståelse her som er riktig og bibelsk. Faderen er fra evighet, Sønnen er utgått i fra ham dette var Jesu eget vitnesbyrd. Joh. e. 17. 8 For jeg har gitt dem de ord du gav meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg.

24 Nåde og uforgjengelig liv være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus!

Her er Paulus sine “vanlige” hilsninger. Nåde står i sentrum! Dernest uforgjengelig liv. Det får vi kun gjennom sønnen Jesus Kristus. Alle som ikke har ham, har ikke dette livet da det er kun gjennom ham vi kan få og oppnå det.

1. Joh. b. 5. 10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet.

Uforgjengelig liv er noe kun Gud Fader har og er i besittelse av. At vi skal også få det, viser den enormt store tillitt han gir oss ved at vi tar imot Kristus og forblir ham tro. Dette er nåde og nåde, ubegripelig stort!

Joh. e. 1. 16 Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. 17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.

Nr. 2187: Sylvi Listhaugs «store» brølert var ikke å advare imot AP, men å tillatte politiet å hente ut uskyldige og kristne asylanter som var blitt troende, og det i et menighetsbygg! Får hun nå igjen som fortjent?!

Nr. 2187:
Sylvi Listhaugs «store» brølert var ikke å advare imot AP, men å tillatte politiet å hente ut uskyldige og kristne asylanter som var blitt troende, og det i et menighetsbygg! Får hun nå igjen som fortjent?!

Sylvi Listhaug la ut et bilde med tekst under, som etter min mening ikke hadde noe med 22. juli hendelsen å gjøre.

Men at AP ikke skjønner, eller vil skjønne at deres poltikk er farlig for Norge!


Men så får Sylvi Listhaug på «pukkelen» som bare det, som et veldig hat kommer frem imot henne og hva hun står for!

Hvorfor? På mange måter så virker det nesten som den behandlingen hun tillot overfor disse stakkars asylsøkerne, fikk hun erfare selv. Skriften sier, graver du en grav for andre, så faller du selv i den. Er det dette Listhaug nå erfarer?

Konflikten som Sylvi Listhaug er mer åndelig enn vi aner tror jeg, da hun står opp for Guds ord med at Herren i sitt eget ord har satt landegrenser for å beskytte oss og verne om vår identitet, verdier og kunne leve et rolig og godt liv der vi er trygge og kan utvikle oss og bli velsignet.

Med sosialistenes politikk med nærmest åpnelandegrenser, ikke minst der muslimer i hopetall kan få komme til Norge og den vestlige verden er jeg redd for vil straffe seg. Da de tar helt andre verdier med seg, ikke minst en tro som er blasfemisk og Antikristelig i sitt utspring.

Ap.gj. 17. 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.

Det står på mange Moskéer og Islam lærer at Gud ikke har noen Sønn!

Det er dette som er så viktig, at Gud har en sønn som ble sendt ned i vårt sted. Tok på seg våre synder, og opprettet muligheten for oss å få kontakt med Gud igjen på et legalt og rettmessig nivå og mulighet igjen!

Samtidig, den som er mye betrodd, vil også bli stilt til ansvar deretter!

Da er mitt spørsmål, er det fordi at Sylvia Listhaug ikke viste noen form for barmhjertighet, nåde og forståelse for disse forsvarsløse, uskyldige og kristne konvertittene at hun nå er satt i «gapestokken»?

Akkurat det har jeg ikke nå et fullgodt svar på, men det er slående i hvert fall at hun selv får en etter min mening urettferdig og hard behandling. Som hun selv var med å møte disse nyfrelste x muslimene på i Fitjar. Der de ble regelrett tvangshentet i fra menighetshuset til de Frie Venner på Fitjar.

Skriften er klar, graver du en grav for andre. Ønsker du at andre skal komme inn i vanskeligheter, det slåt tilbake på deg selv.

Se nå med narreapostelen Jan Aage Torp, som la meg og den Himmelske blogg for hat! Han gikk med en fiktiv anmeldelse til politiet her på Manglerud i Oslo.

Åndsmaktene i disse hedningen var åpenbart klar til hogst, for å ta meg som forkynte Guds ord og står for Kristus og Guds ord, der de da med letthet kunne få tatt meg.

Etter Torps fiktive anmeldelse har han opplevd den ene tragedien etter den andre. Der bl.a. hans barn åpent har gått imot ham. Der også hans sønn Anders Torp har skrevet en hel bok der han går i rette med sin egen Far som er så nedverdigende for en Far som det er vel mulig å erfare det? Hans egen datter har også skrevet innlegg imot sin egen Far, narreapostelen Jan Aage Torp!

Jan Aage Torp har etter han angrep meg og den Himmelske blogg blitt stilt til spot og spe for hele det Norske folk som en mann som de aller fleste ler av, ikke minst her i Norge.

At han «høster» annerkjennelse utenfor Norges grenser, det betyr ikke noe når han er blitt avslørt her i Norge som en mann som satte sitt eget kjød foran Gud og hans ord med bl.a. å skille og gifte seg igjen med ei dame som ikke er hans kone etter Guds ord og bibelens lære!

Her artikkel om å grave en grav for andre, å falle i den.

Nr. 1855:

Graver du en grav for andre, vil duselv falle i den! Ønsker du andres noe, snart vil det ramme deg selv!

Bilde av Jan Aage Torp som prøvde å grave en grav for meg, men som selv falt for eget grep der ikke minst hans egne barn gikk imot han på verst tenkelige måte!Samtidig ble Torp hengt ut og avslørt på VGTV da Rut Helen Gjævert lagde en programserier om slike narreApostler som Jan Aage Torp.

Ord. 26. 27 Den som graver en grav, skal falle i den, og den som velter en sten op, på ham skal den rulle tilbake.

Salm. 57. 7 De stiller garn for mine trin, min sjel er nedbøiet; de graver en grav for mig, de faller selv midt i den. Sela.

Vi møter flere eksempler på dette i skriften. Og historien forteller det samme.
Vi kjenner til sikkert aller best da den onde Haman lagde en galge til den gode Mordekai, som han selv ble hengt i.

I dag har vi sett bl.a. at Jan Aage Torp gikk imot meg med løgn, ondskap og for å skjule sin egen synd med at han er gjengiftet som en troende.
Ble hengt ut i alle fora og media i dette landet, og i dag ser hele Norge på han som en stor, stor vits. En narreApostel og manipulator av rang! 


Torp gravde en grav for meg, som han selv falt i!
Han er som den onde Haman, graver en grav for andre som han selv faller i!

Ester 7. 8 Da kongen kom tilbake fra slottshagen til huset der drikkelaget var, lå Haman over benken som Ester satt på. Kongen ropte: «Vil han til og med forgripe seg på dronningen, og det her i mitt eget hus?» Ikke før var disse ordene kommet ut av kongens munn, så dekket de ansiktet til Haman.  9 Da sa Harbona, en av kongens evnukker: «Se, Haman har satt opp en påle for Mordekai, han som en gang reddet kongen gjennom det han fortalte. Den står ved Hamans hus og er femti alen høy.» Kongen sa: «Heng ham i den.» 10 Så hengte de Haman i pålen som han selv hadde reist for Mordekai, og kongens sinne la seg.

I 1930 oversettelsen står det i v. 10: «Så hengte de Haman i den galge han hadde gjort i stand for Mordekai, og kongens vrede la sig.»

Haman forberedte et forløp og utfall for den gode Mordekai.
Enden på det hele var at han selv falt for sitt eget grep!
Det er dessverre det onde mennesker gjør, de faller for sine egne feilgrep og går sin egen undergang i møte.

Gud har kalt oss til å velsigne og gjøre godt! Da vil det gode falle tilbake på oss.

Ord. 11. 25 Den som velsigner, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv lesket.

Ja, gå rundt og loppe mennesker for penger, angripe alt og alle. Det fører nok aldri frem.
Lage en fallgruve for andre, det fører ikke frem.
Det er å leve i velsignelse, kjærlighet og søke det beste for andre, som er sann kristendom.

Skriften sier: Joh. e. 13. 34 Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre. 35 Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjærlighet.

Ja, dette er vi kalt til. Ikke drive med et renkespill og leve slik at vi ønsker og planlegger andres død og undergang.

Skriften sier: Matt. 22. 36 Mester! hvilket bud er det største i loven? 37 Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din næste som dig selv. 40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.

Ja, det er dette Gud har kalt oss til i Kristus Jesus. Leve slik at vi tekkes Gud, og elsker våre medmennesker som Jesus har elsket oss. Vi skal vise noe av hans kjærlighet og gjenskinn. Det var også dette Israels barn opplevde etter den onde Haman hadde blitt hengt. At velsignelsen og Gud lys var over dem og med dem.

Ester 8. 15 Mordekai dro ut fra kongen i kongelige klær i purpurblått og hvitt. Han bar en stor gullkrone og en kappe av lin og rødt purpur. Og byen Susa jublet og gledet seg. 16 Hos jødene var det lys og glede, fryd og herlighet. 17 I hver provins og i hver by, så langt som kongens ord og befaling nådde, ble det glede og fryd blant jødene, en dag for fest og feiring. Og blant folkene i landet erklærte mange seg som jøder. For det hadde kommet over dem en redsel for jødene.

Selv om det er mennesker og Satan med sin hærskare som vil oss ondt og som står oss imot. Har vi en vei som fører frem! Det er selv leve i kjærlighet, tro og hengivenhet til Gud.
Vi leser så vidunderlig om Israels barn, at de fikk erfare Guds underbare velsignelse: «Hos jødene var det lys og glede, fryd og herlighet.
I hver provins og i hver by, så langt som kongens ord og befaling nådde, ble det glede og fryd blant jødene, en dag for fest og feiring.»

Gud vender alt til det beste for oss som tror og stoler på ham!

Men for de som går imot oss, så blir dette som en boomerang som kommer tilbake på dem selv! Jo, dette går til seier!

Grave en grav for andre har aldri ført godt med seg!

Fra mine bibelkommentarer Markus 12. 28 En skriftlærd, som hørte dette ordskiftet og forstod hvor godt Jesus hadde svart, gikk bort til ham og spurte: «Hva er det første av alle bud?»

Her kom en skriftlærd bort til Jesus som opptrådte mer ydmykt en de aller fleste andre skriftlærde. Han kom med et godt og ærlig spørsmål; Hva er det første av alle bud?

29 Jesus svarte: «Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én;

Her gikk Jesus direkte tilbake til hva Jødene har som trosbekjennelse i 5.Mosebok 6. 4-5. Dette er et direkte sitat fra den Jødiske trosbekjennelsen, som de bekjenner hver dag. For mange er dette det første de sier når de står opp hver dag.

30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft.

Selv Jesus trodde ikke på treenigheten, men på Guds Fader som opphavet til alt og som står over alle, selv ham selv om han også var Gud kommet i kjød. Men i motsetning til sin Fader er ikke han fra evighet men evighets dager. Han har en begynnelse noe som Faderen ikke har. Og de to har èn felles Ånd som i grunnteksten står er Hellig. Derfor er den rette oversettelsen Hellig Ånd.

Treenighetslæren er egentlig resultatet av at noen tidlige teologer, senere godt hjulpet av en hedensk romersk keiser, satte seg fore å forstå og forklare Guds vesen.

31 Det andre er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe bud er større enn disse to.»

Her siterer Jesus Mose lov igjen men han forsterker det og setter det å elske sin neste i sentrum og ikke i periferien. 3.Mosebok 19. 18 Du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din næste som dig selv; jeg er Herren.

32 Den skriftlærde sa til ham: «Du har rett, mester! Det er sant som du sier, at Herren er én og at det ikke er noen annen enn han.

Gud er ikke tre personer i en Gud men en Gud som har en Sønn. De første kristne trodde ikke på treenigheten. Hør Paulus i 1. Kor.8. 4b. Da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Denne skriftlærd ga Jesus rett og anerkjennelse og satte Faderen i sentrum ved å si; Herren er én og at det ikke er noen annen enn han.

33 Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer.»

Her er kjernen i evangeliet hvordan vi skal leve og hvilke påbud vi har. At troende blander inn loven og andre ting fra gt, bl. sermoniloven, sabbats overholdelse og andre elementer er 100 % ubibelsk. Jesus har gitt oss to nye bud som alt annet kan summeres i; Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv som den skriftlærde her sa og Jesus selv underviste ved flere anledninger.

34 Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til ham: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.


Jesus roste denne skriftlærde for å ikke være langt borte fra Guds rike når han hadde forstått hva han selv ville ha sakt. Loven krever men nåden gir er en kjennes gjerning. Som troende er vi døde fra loven ved Kristi legeme, vi døde med Jesus fra loven, synden og alt annet. Men er blitt levende med Kristus for leve som han levde i denne verden.

Relaterte linker: 

http://blog.janchristensen.net/2017/02/nr-1850-narreapostelen-jan-aage-torp.html


http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1195-den-falske-apostel-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1184-jan-aages-siste-sprell-er-at-na.html
Nr. 2186: Sylvi Listhaug «to ansikter», eller var det en feilglipp å kaste ut asylsøkerere/konvertitter fra et menighetslokale!?

Nr. 2186:
Sylvi Listhaug «to ansikter», eller var det en feilglipp å kaste ut asylsøkerere/konvertitter fra et menighetslokale!?

http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1289-vebjrn-selbekk-jeremy-hoff-er.html

http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-613-hviler-det-blodskyld-pa-norge.html

http://blog.janchristensen.net/2018/03/nr-2183-kristen-norge-hykler-som-vanlig.html

Bilde av Sylvi Listhaug, med kors. At hun også har gjort feil i enkelte tilfeller, og da nevne at hun ikke bærer korset med verdighet er kvalmende!


For min del, så har jeg alltid likt Sylvi Listhaug som en rettskaffen, klar og dyktig politiker. Husker henne fra da hun jobbet i politikken her i Oslo, for regner jeg med 2005 og utover etter vi kom tilbake til Oslo etter en del år på Vestlandet!
Altea-saken!

Jeg fulgte med på saken, den såkalte Altea-saken. Der Oslo kommune kjøpte en tomt for å bygge sykehjem for eldre i fra Oslo.

At dette ikke gikk igjennom var en tragedie. Sylvi Listhaug var mer fremsynt enn de fleste, men i dette bakvendt landet vi til tider bor i. Så hadde en ikke den rette tålmodigheten, og Oslo kommune solgte tomten med tap. Trist, for et opphold ikke minst på vintertid måtte være det beste for eldre mennesker når det er kaldt, mørkt og vanskelig til tider her i Norge.

2013 fikk de lov å bygge.

Fra Aftenposten:

Oslo kommune kjøpte tomten på den spanske solkysten i 2006. Hensikten var å bygge et sykehjem der, men eiendommen var ikke regulert for slikt, og byggingen ble derfor satt på vent.

Til sammen har kommunen brukt 30 millioner kroner på prosjektet. I tillegg har forsøk på bestikkelser og korrupsjon skapt hodebry for Høyre og Frp-politikerne som ville bygge sykehjemmet. Det ble blant annet fremmet mistillitsforslag mot Frp-byråd Sylvi Listhaug i Oslo i 2010 for hennes håndtering av saken.

I dag meldte Spaniaavisen at Oslo kommune omsider har fått byggetillatelse. Den kommer etter at Ombudsmannen i Valencia-regionen nylig sendte brev til ledelsen i Altea og ba om at kommunen gir Oslo klarsignal til å bygge.

I brevet ba ombudet Altea om å oppheve blokkeringen av utbyggingen innen en måned. Ombudsmannen påpekte at Oslo-prosjektet vil kunne trekke tusenvis av brukere med middels til høyt inntektsnivå til kommunen. Sykehjemmet kan dessuten gi 200 nye arbeidsplasser i området.

Regionsmyndighetene mente det ikke var noen juridiske problemer med utbyggingen.

Både Røsland og Johansen beskriver prosjektet i Altea som lang og komplisert. Direktøren i Omsorgsbygg viser særlig til korrupsjonsforsøkene i sin forklaring på hvorfor byggetillatelsen har uteblitt.

— Vi skulle hatt en tillatelse langt tidligere. Vi mener denne saken er blitt trenert, noe vi ser i sammenheng med at vi er utsatt for korrupsjonsforsøk, sier Johansen.

Stian Berger Røsland mener at saken er blitt mer tidkrevende enn noen kunne se for seg.

Burde dere kvittet dere med tomten før kostnadene skjøt i været?

— De siste årene har det spanske eiendomsmarkedet vært dårlig. Vi anså det som mest fornuftig å vente før spørsmålet ombyggetillatelse var avklart, enn å selge på bunn, sier han.
(sitat slutt).

Kirkeasyl – en «gammel bibelsk ordning»!

Vi leser om at Israels barn skulle ha 6 tilfluktbyer som «manndraperne» kunne flykte til. De som av vanvare hadde drept noen. På mange måter kan en si at dagens asylordning har slående likheter med seg. Da myndigheten gjør også feil, og da å kunne flykte til en kirke eller menighetshus. Det er en nødvendighet i enkelte tilfeller da myndighetene også gjør sine feil, og da kan kirken eller menigheten være som et fristed.

At Sylvia Listhaug og politiet ikke respekterer dette er bare dypt beklagelig!

Be for Listhaug, at hun må få øynene opp og la seg bli korrigert! Vi trenger modige og flinke politikere som Listhaug, og andre!

4 Mosebok 35. 25 Og menigheten skal verge manndraperen mot blodhevneren og la ham vende tilbake til den tilfluktsstad som han var flyktet til; og der skal han bli til ypperstepresten - han som er salvet med den hellige olje - er død. 26 Men dersom manndraperen kommer utenfor den tilfluktsstads enemerker som han er flyktet til, 27 og blodhevneren treffer ham utenfor hans tilfluktsstads enemerker og dreper manndraperen, så har han ingen blodskyld på sig. 28 For manndraperen skal bli i sin tilfluktsstad til ypperstepresten er død; men efter yppersteprestens død kan han vende tilbake til den bygd hvor han har sin eiendom. 29 Dette skal være en rettsordning for eder fra slekt til slekt hvor I så bor.

Dette med å ha et tilfluktsted, og kunne rømme der. Det er en bibelsk tanke som bl.a. dette med at konvertitter kan få en mulighet å skjule seg når myndigheten som her på Fitjar åpenbar gjør overgrep mot mennesker!

søndag 11. mars 2018

Nr. 2185: Narreapostel Jan Aage Torp «overgikk» seg selv da han for første gang linket til en artikkel av meg der jeg kunne si ifra om ting fra mitt ståsted, men artikkelen ble fort slettet da den slo tilbake på ham!

Nr. 2185:
Narreapostel Jan Aage Torp «overgikk» seg selv da han for første gang linket til en artikkel av meg der jeg kunne si ifra om ting fra mitt ståsted, men artikkelen ble fort slettet da den slo tilbake på ham!

http://blog.janchristensen.net/2018/03/nr-2184-jeg-ble-utsatt-for-et.html

Narreapostel Jan Aage Torp la ut for første gang en artikkel av meg som innbød til saklig diskusjon.

Dette slo fort tilbake på Torp, og han slettet den fort!

Trist at en ikke tillater sunn diskusjon der flere synspunkter har mulighet for å komme frem!

Se her for artikkel og videre diskusjon med skjermdump i fra hans artikkel om og av meg!

Denne artikkelen linket Torp til, før han slettet den:

Her får Torp ros for å tillate meg å kommentere, da ble den fort slettet, trist!

Nr. 2184: Jeg ble utsatt for et justismord – tapte rettsaken imot narreapostel Jan Aage Torp, som er i ferd med å ende i fortapelsen med sin «nye» hustru, som bibelen beskriver som horkvinne, og Torp som en horkarl!

Nr. 2184:
Jeg ble utsatt for et justismord – tapte rettsaken imot narreapostel Jan Aage Torp, som er i ferd med å ende i fortapelsen med sin «nye» hustru, som bibelen beskriver som horkvinne, og Torp som en horkarl!


http://justismord.janchristensen.net/2018/03/nr-261-narreapostel-jan-aage-torp.html
 

Blir du krenket av ord er det fordi du er dum!
-Frank Zappa

Jeg forklarer på YouTube om tidenes justismord.


Vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol.

Rom. 14. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? eller du, hvorfor ringeakter du din bror? vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. 11 For det er skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøie sig, og hver tunge skal prise Gud. 12 Så skal da hver av oss gjøre Gud regnskap for sig selv.


Saken mellom meg, Brynjar Meling vis a vis Oslo politiet, Norges domstoler og narreapostel Jan Aage Torp er kommet til veis ende med Norges historiens største justismord at jeg er blitt dømt for noe som retten ikke drøftet og som jeg bestred i Borgarting lagmannsrett. At det var «for mye» skriving om Torp selv om ytringene mine er stort sett skrevet i ettertid av anmeldelsen og det er i et ordskifte som faktisk har pågått over år, med stort sett ikke Torp tilstede men hans «lakeier» og «pudler» Torodd Fuglesteg (bildet) og mannen med fjærnavnet (psevdonym) Ansgar Braut.


Se her for dokumentasjon hva de har skrevet:


Har enda til gode høre narreapostel Jan Aage Torp sagt at den endelige dom skal vi alle møte først innforbi den levende Gud, alle andre dommer her på jorden er som «peanøtter» å regne, det er da det gjelder for oss alle!

Er glad for at jeg for min del kan si det samme som apostelen Paulus.

1 Kor. 4. 1. Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter!  2 For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro.  3 Men for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol; ja, jeg dømmer mig ikke engang selv; 4 for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren.  5 Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.

Apostelen Paulus sier: «for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol.»

Det å bli dømt av en menneskelig domstol har svært lite, ja ingenting å si i mitt tilfelle som har opplevd et pillråttent og Djevelsk justismord!
Det er den dagen vi alle skal stå innforbi Gud, og da svare med våre liv. Da tror jeg narreapostel Jan Aage Torp ligger dårlig an, og da i sammen med både hans første kone som også er nå gjengiftet. Og den personen som Torp nå lever med, er etter Guds ord en horkvinne og Torp en horkarl. Da gjengifte etter skilsmisse eller gifte seg med en fraskilt etter skriften er å leve i hor. Der er skriften så klar at det er umulig å misforstå bare en leser Guds ord som det står skrevet.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Rom. 7. 1. Eller vet I ikke, brødre - jeg taler jo til slike som kjenner loven - at loven hersker over mennesket så lenge det lever?  2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Her er skriften veldig klar, at hvis du gifter deg med en fraskilt eller gifter deg på nytt etter en skilsmisse lever vedkommende i hor, da som en troende!

Så får Torp heller vinne rettsaker i sammen med ugudelige og hedninger, men den dagen han skal stå innforbi Gud med å leve som en horkarl. Da tror jeg at det er for sent, og han vil gå bort til den totale utslettelsen som ildsjøen og fortapelsen er.
Da i sammen med alle andre som han både indirekte og direkte har ført til det samme sted!
Jeg har da bare prøvd å advare imot at et liv i synd som Torp både lever og forsvarer, er et liv i verdens største selvbedrag!

Tar med til slutt et utdrag fra en artikkel skrevet om ekteskapet og dets hellighet som Torp ønsker og lever vanhelliget med å leve i sammen med ei dame som ikke er hans hustru.

La meg si det med en gang, gjengiftede prester og Pastorer er i Guds øyne det aller verste. For de skal være et forbilde, i å følge Guds ord men er det ikke.

1 Pet. 5. 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden;

Dernest, så er både det å være samboende, gjengiftet og leve med en person av de samme kjøn som en selv synd imot Gud. Det bryter med Guds ord, og slike skal ikke arve Guds rike sier skriften.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Vi kan ikke diktere Gud til å mene noe som han åpenbart ikke mener. Det er det som biskopene og kristenfolket i Norge gjør.

Faktisk, av alle store kirkesamfunn er det bare den katolske kirken som holder fast på hva Guds ord sier om ekteskapet. Hadde noen sagt dette til med for 20 år siden at dette kom jeg til å skrive. Så hadde jeg bedt dem tatt seg en valium. Men faktumet er at alle er på vikende front her.

Skjønner ikke at en ikke ser at samboerskap og gjengifte er like feil. Guds ord sier faktisk at gjengifte er enda verre, for da går man inn i et ugyldig ekteskap. Samboer kan tross alt gifte seg, og få orden på sitt liv. Mens de som er gjengiftede, må bryte opp fra sitt ugyldige ekteskap og sitt syndeliv!

For meg så fremstår dette som både hykleri og direkte ubibelskt. Samboerskap, gjengifte og leve i sammen med en person som det samme kjønn som seg selv. Det er ut i fra det nye testamentet, spesielt hva Jesus og Paulus lærte og forkynte. 100 % ubibelskt og imot Guds vilje. At en skal gi aksept for deler av det som Gud er imot, men samboerskap skal da være den «store» synden nå. Før var det homofili som var det, er for meg utrolig banalt og uforståelig!

Bilde av meg og min kone.


Selbekk skriver i avisen Dagen på lederplass lørdag 30. januar 2016 følgende:
«Han viste til de tekstene i Den nye testamentet som handler om skilsmisse og gjengifte og pekte på at ordet «hor» brukes om slike forhold. Torp er skilt fra sin kone og gift på nytt og i Christensens forestillingsverden gjør det Torp til en horkarl og uskikket til å være kristen leder.»

Med andre ord, det er i min «forestillingsverden» dette har oppkommet at gjengifte er synd for troende? I hvert fall ifølge Vebjørn Selbekk.

Det har vært svært vanskelig og lærerikt å møte en person som «Pastor» Jan Aage Torp da han har brukt alle metoder som er mulig for å prøve å knekke meg og min familie. Enten selv eller gjennom «stråmenn» som har fått operer fritt under Torps og politiets beskyttelse.

Jeg er ikke advokat som, men også rent juridisk er denne dommen åpenbar feil da det står at jeg har overtrådt den private sfæren etc. noe som er også løgn.
Men det har Jan Aage Torp og hans støttespillere og «lakeier» gjort, og det til gangs.

Jeg har aldri tatt kontakt med Torp, men han med meg.

Og hans støttespillere og «lakeier» har virkelig til gangs tatt kontakt med min sønn, min arbeidsgiver, med min kone både på hennes jobbmail og private mail. Hennes skole, arbeidsgivere og ledelsen. Truet, løyet og holdt på. Dette overser politiet totalt, det hele bilde er akkurat motsatt enn det politiet sier og fremstiller saken!

Jeg er underveis, og prøver å forbedre meg og gjøre ting rett. Men her har de benyttet seg av de aller skitneste triks som er, det er å kontakte og sette min familie ut av spill!

Det at min familie, også nå mine to døtre er offentlig nevnt med navn. Dette er virkelig skittent spill som drives imot meg!

At jeg har reagert? Kanskje også overreagert? Det vitner om at da har Torp allikevel lykkes med sin taktikk og skitne spill? Men aldri om jeg gir meg, om jeg ikke er fullkommen! Jeg må ha lov på egen blogg å skrive akkurat hva jeg tror og mener er rett og bibelsk uten at dette blir kriminalisert? Eller skal tros- og ytringsfriheten bli helt utradert og satt til side for at slike personer som Jan Aage Torp med sitt skitne spill skal få lov å holde på?

Det er vitterlig bibelens lære at gjengifte er synd, hor og ekteskapsbrudd for troende. Eller har jeg dette bare i «forestillingsverden» dette har oppkommet at gjengifte er synd for troende? I hvert fall ifølge Vebjørn Selbekk, men ikke ifølge Guds ord! 
Ære være Gud og Lammet fra nå av og inntil evig tid!

Tar med en artikkel (litt lengre nede) til slutt angående ekteskapet fra en «katolsk» nettsted som Torp mener at jeg og to sko er. Les selv, og vurder ut i fra Guds ord, det er ikke noe som er i min «forestillingsverden», men som stemmer med hva Jesus og apostelen Paulus forkynte og lærte. Og de forkynte og talte Guds ord!

Før var det straffbart å gifte seg på nytt og leve som lesbisk og homoseksuell.
Blant de kristne var gjengifte før helt utenkelig, og å være forkynner og være gjengift, helt utenkelig. I dag vil en ikke engang nevne det og ta det opp i forkynnelsen.
Hvor vil Guds menighet og verden ende? Det er vel ikke vanskelig å se og vite? Det som kjer i verden, og er tillatt i verden. Det går 5 – 10 – 15 år. Så er det samme standard blant de kristne, om ikke enda verre da de ikke vil vedkjenne sin miserable og ubibelske standard og liv.

Hvor skal grensene gå? Der Gud har satt dem for oss troende, åpner vi opp for noe mer, så setter vi døra på gløtt for Satan, synden, kjødet og verden. Og er døra først satt opp, et vindkast, så er døra full åpen blitt. Det er akkurat dette som har skjedd og som skjer. Hva er da de to store kardinal syndene for Guds menighet i dag når dette skrives i januar 2016?

1.) Gjengifte blant de troende.

2.) Tillatelse å gifte seg med en fraskilt.

Det heter at en må være to om det, derfor har den som også gifter seg med en fraskilt det samme ansvaret som den er fraskilt og som gifter seg på nytt!
Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Tar med litt av en artikkel: "Et ekteskap - en gang" av Ruth Silje Johansen.

Å gifte seg på nytt

Rom 7:3: Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann.
I Guds øyne vil gjengifte uten at ektefellen er død, forbli ett problem, da du fortsatt er din første ektefelles kone eller mann. Guds Ord beskriver dette som ekteskapsbrudd.
Mark.10:11-12: «Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i ekteskapsbrudd.
Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun ekteskapsbrudd. Det vil si det som gjør at du lever i vedvarende synd er ditt seksuelle liv med din nye ektefelle.
Å skille seg vil du kunne få tilgivelse for. Å gifte deg på nytt vil du kunne få tilgivelse for, om du omvender deg og går ut av det. Men å leve seksuelt med det som i utgangspunktet ikke er din rettmessige ektefelle vil føre deg i vedvarende synd i mot Gud og din egen kropp. Hor er ikke synd som er utenfor legemet, men det er synd i mot din egen kropp.
1Kor 6:18 Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.
Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!

Hor

I det nye Testamentet beskrives hor med to ulike betydninger. På norsk sier Bibelen at synden som kunne oppløse ekteskapet, er hor. På norsk blir dette ordet gjerne oppfattet som seksuell aktivitet av en gift person. På gresk forteller Bibelen oss noe helt annet. Ordet som Jesus brukte for hor er Porneia, som oversettes utukt, seksuell aktivitet av en UGIFT person. Dette gjelder en person som aldri hadde vært gift. En person som giftet seg med en fraskilt kvinne, begår ikke Porneia, men Moicheia, som oversettes med utroskap, seksuell aktivitet av en gift person.
Om en ugift mann og en gift kvinne har samleie gjør mannen seg skyldig i Porneia, og kvinnen i Moicheia. Porneia og Moicheia er to vidt forskjellige handlinger.
Porneia, brukes som det vanlige ordet for utukt og løsaktighet, en person som ikke er gift, og aldri har vært gift. Moicheia, brukes om ekteskapsbrudd. Mark.10:11-12: Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i ekteskapsbrudd. (Moicheia) Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun ekteskapsbrudd. (Moicheia)

Luk.16:18: «Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor (Moicheia)
Matt.5:32: «Men Jeg sier dere at hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor(Porneia),er årsak til hun bryter ekteskapet(Moicheia). Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet(Moicheia).
Matt.19:9: Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor(Porneia), og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet(Moicheia). Og den som gifter seg med henne som er skilt, bryter ekteskapet(Moicheia). (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det som er så trist, er at synden vil alltid utvikle og forsere nye ting og nye sider.
Åpner en først opp for det som er synd og ikke rett, så kommer alt det andre også med. Det skal bli som bl.a. det var på Lots dager, der en tvang seg til den sexen en ville ha, og en bli alltid ustraffet. Alt var tillatt!

Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom.  Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå. Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham.
12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.
Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her. Matt. 6. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. (sitat slutt).
Det er i sannhet mye negativt som foregår, og som ligger foran oss. Hvorfor? Fordi vi ikke tar et oppgjør med synden i vårt eget liv, og når andre også klapper oss på skuldrene og sier at dette ekteskapet er av Gud. Det forje var ikke det som jeg har hørt mang en gang i PinseKaresmatiske menigheter så trenger enn ikke lure på hvorfor utviklingen er så negativ og i samsvar med hva den Onde ønsker og vil. Men for oss troende, som går med Gud som Enok, hvordan skal vår vandring være?
Ordspr 4:18 Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.
Ordspr 31:25 Kraft og verdighet er hennes klædebon, og hun ler av den kommende tid.
Hvordan skal vår vandring være? «De rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag». Og hvilken fremtidstro har vi som sanne kristne som vandrer med Gud og i lyset med våre liv? «Hun ler av den kommende tid». Det er klart at det er mye som tar på, men det er mye som løfter og bærer også. En ting som bærer mer enn noe annet, er at alt det vi ser i dag, både positiv og negativt, alt dette har Gud talt om i sitt eget ord at slikt komme det til å være og skje, og da, hvordan skal vi som Jesus troende forholde oss? Rette opp både rygg, hjerte og vitnesbyrd, for dagen for å se og møte Jesus er da like rundt hjørnet.

Luk 21:28 Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.

Relaterte linker: