torsdag 1. mars 2012

Nr. 367: HOMO SEKSUALITET OG LESBISK LIV I LYS AV GUDS ORD OG SKAPELSESSORDNINGEN!

Nr. 367: HOMO SEKSUALITET OG LESBISK LIV I LYS AV GUDS ORD OG SKAPELSESSORDNINGEN!

Homoseksuell praksis er synd og imot Guds skaper ordning, men en kan bli fri bare en selv vil!
Det er underlig å tenke på at homoseksualitet og gjengifte blant menneskene har eksplodert i de siste 20 årene her i Norge. Husker som nyfrelst i begynnelsen på 80-tallet da vi pratet om hvordan det skulle bli rett før Jesus kommer igjen. Slik er det i Norge i dag, nøyaktig og kanskje i ferd med å bli enda verre. Tenk at nå i Norge er den fremste kristne lederen en horebukk Pastor Jan Hanvold, skilt og gjengiftet for tredje gang, og så har han et kobbel av gjengiftetde predikanter og andre bak seg! Men så har også de homoseksuelle fått mer og mer innpass. Da vi diskuterte hvordan det skulle bli, så var det både av hva vi hørte det som ble forkynt og hva vi leste i Guds ord. Lukas 17. 26 Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: 27 de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen. 28 På samme vis - likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget; 29 men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen - 30 således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares. Når vi studerer dette, så finner vi klare sammenligner med i dag. Hva preget Noahs dager? Hva preget Sodoma og Gomarra på Lots tid? Flere ting, men det var seksuell løssluppenhet som preget på to måter. En var at en lå med den en ville når det gjaldt mann og kvinne, det livslange ekteskapet som varte livet ut var byttet bort med å skifte på partnere, en var gift eller sambo med en om gangen, og også gjerne flere sexpartnere, akkurat som i dag. Dernest så var det helt legitimt å ha omgang med personer av det samme kjønn. En var enten lespisk eller homo, akkurat som det er blitt i Norge i dag, Jesus kommer snart! BILEAM BEORS SØNN AVLEGGER EMANUEL MINOS! Joh. e. 11. 49 Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest det år, sa til dem: 50 I forstår ingenting, heller ikke tenker I på at det er til gagn for eder at ett menneske dør for folket og ikke hele folket går til grunne. 51 Dette sa han ikke av sig selv, men da han var yppersteprest det år, spådde han at Jesus skulde dø for folket, 52 og ikke for folket alene, men for også å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Joh 18:14 Men det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var gagnlig at ett menneske døde for folket. Det er med undring jeg tenker på meg selv som nyfrelst. De forkynnerne som ledet oss inn på sporet slik vi grep disse ting, viser seg å kun å ha dette i munnen for det meste. Emanuel Minos er en døråpner for den ene falske profeten etter den andre. Ulf Ekman er vel Sveriges største erkekjeltring på det religiøse og åndelige område i dag, og noe som han har vært de siste 20 årene. Hvordan kan han godta en som i dag har sine aller beste venner blant de katolikkene som er Maria tilbedere? Og her i Norge så er han en døråpner for Norges største erkekjeltring på det religiøse og åndelige område «Pastor» Jan Hanvold. Han lever i åpenbar synd og står for den okkulte karismatiske «vekkelse». Det var bl. a Emanuel Minos gjennom sin forkynnelse som fikk meg og mine kamerater til å forstå hvordan endetiden skulle bli, slik den er blitt i dag. For ham og likesinnede så var det lett å tale om ting, så lenge de ikke måtte stå til ansvar og betale prisen for hva de forkynte. I dag når dette er aktuelt, da er han stilletiene og en døråpner for dette Sataniske mørke, forstå det den som kan! Emanuel Minos miner meg om Kaifas som talte profetisk men selv var en vanhellig kar. HVA ER ANNERLEDES OG NYTT MED DE HOMOSEKUELLE I DAG? Det nye er at de er allment akseptert og en kan ikke angripe dem uten å regne med også bli motsagt, latterliggjort og de blir forsvart. Og en kan også risikere å komme i fengsel hvis en sier hva Guds ord og hva som er rett å si om disse menneskene, de lever i synd når de lever i sammen med en person av det samme kjønn som seg selv. Og de er ikke bare en og en som lever som homo, men i dag er de en maktfaktor med mange små og store organisasjoner og foreninger som arbeider og står for deres sak! HVA SIER GUDS ORD OM HOMSEKSUELL ELLER LESPISK PRAKSIS? Kort og godt, det er synd og bryter 100 % imot Guds skaperordning og Guds ord. Jesu kjærlighetsbud sier en opphever og tilsidesetter hva Guds ord sier om homoseksuell praksis. Det er løgn fra satan. Ingenting av Guds ord kan gjøres ugyldig. Forskjellige vers siteres (ikke i kontekst) og de versene som viser at homoseksualitet er galt, bortforklares. Verden ønsker å forandre Guds ord og meninger til noe som passer bedre til sine syndefulle ønsker. Ikke desto mindre står sannhetene fast: Bibelen fordømmer homoseksualitet som synd! La oss se hva Bibelen sier: •3 Mos 18:22: ”Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.” •3 Mos 20:13: ”Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!” •1 Kor 6:9-10: ”Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.” •Rom 1:26-28: ”Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duger, så de gjorde det usømmelige” Homoseksualitet er klart fordømt i Bibelen. Det er imot Guds skapte ordninger for oss, mens det livslange ekteskapet er Guds gode vilje for oss. Han skapte Adam og så skapte han en kvinne. Det er hva Gud har forordnet og det er hva som er riktig. Ulik andre synder har homoseksualitet og sexuelle synder som gjengifte (løssluppen sex) en alvorlig dom som tildeles av Gud selv. Dommen er enkel: De overgives til sine lidenskaper. Det betyr at hjertene deres forherdes av synden deres (Rom1:18 ff og 1. Kor 6:15 ff) Som et resultat kan de ikke se de feilene de begår. Vi lever i sannhet i endetiden! KIRKEVIGSLER. Jeg synes det er ille med homoseksuell praksis i det store og hele, men dobbelt ille blir det når en skal gifte seg i kirka og endatil skal prestene praktisere som homoseksuelle. Det hele er et stort selvbedrag. Gud tåler ikke synd. Hold deg derfor langt unna Gud og prekestolen er et hellig sted. Å være forkynner av Guds ord kreves den samme moralske integritet som Gud selv står for. Jeg vet at vi alle kommer til kort, men allikevel kan ingen som er gjengiftet som troende være pastor eller lærer i Guds ord og ingen som lever som homo eller lesbisk være forkynner på noen som helst måte. Det vil gå dem lettere på dommens dag hvis de fjerner seg fra talerstolen når de lever i synd. Gud er en hellig og nidkjær Gud som attrår den ånd han har latt bo i oss, sier Jakob i sitt ord. Som privatperson har jeg ingenting i mot de som lever slik som her nevnt. Selvfølgelig ønsker en at de hadde levd annerledes, men det er først og fremst innforbi Gud og hans ord og hva han sier som jeg har tatt mine standpunkt ut i fra. Gud elsker synderen men hater synden, da den skiller oss fra Gud og hans nærvær. ER MENNESKE FØDT SOM HOMO ELLER BLIR DE DET. Personlig tror jeg at dette kom inn med syndefallet og det er noen som sikkert har større tilbøyelighet enn andre for et slikt levesett. Det skjer gjennom arv miljø og ellers det en blir påvirket av. Uansett om en sier en er født som homo eller en er blitt det så advarer Gud gjennom sitt eget ord at det å leve sammen med en av det samme kjønn og det å ha omgang, det er imot Guds skaperordning og Guds ord, derfor skal en uansett dersom en kjenner slike følelser aldri gi etter for dem eller leke med dem i tankene og sinnet. Og å leve sammen med en person med det samme kjønn er synd og det skiller deg fra Gud. Men som for alle andre synder, om en bekjenner og omvender seg, så finnes det tilgivelse for det som for alle andre synder, selv for slike heslige synder. Jeg tror også at for dem som er homo, kan en gjennom bønn og bearbeidelse opparbeide den rette form for kjærlighet og kjenne dragelse mot det motsatte kjønn som er det naturlige og rette, så det finnes gjenopprettelse for alle ting i våre liv. I Salme 23 leser vi at han vederkveger min sjel i den norske bibel, men i grunnteksten står det at han gjenoppretter min sjel, med andre ord dersom en homo kjenner dragelse mot det samme kjønn kan han gjennom Jesus Kristus bli renset og helbredet og få på plass i livet sitt det som er naturlig som at en mann kjenner dragelse mot en kvinne og en kvinne kjenner dragelse mot en mann. Men dette skal også foregå gjennom at det blir et livslangt ekteskap som tidligere nevnt. Det er flere mennesker som kan vitne om og har erfart kraften i evangeliet og har fått sine lyster gjenopprettet og lever i dag i ekteskap etter Guds ordning. Ja for Gud er ingenting umulig og alt er mulig for den som tror. KONKLUSJON: Gjengifte, homo og lespiske mennesker skal vi som troende akseptere. Men når de seier de er brødre og søstre i troen, da skal vi ikke engang spise i sammen med dem. 1. Kor. 5. 9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i alminnelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder! Med andre ord så står Jan Hanvold, Jan Åge Torp og alle andre gjengiftetde troende like langt fra Gud og Guds ord som de homoseksuelle, da når de gir seg ut for å være troende. Vi som troende skal ikke ha noen omgang med de som gir seg ut for å være troende men som lever i synd. Men som «vanlige» mennesker som vi møter ellers ute i samfunnet, er vi kalt til å være medmennesker. Selv overfor de menneskene som bryter Guds bud på et eller flere punkter. Gud elsker alle mennesker og vi skal som troende være kjent for å være vennlige og gode. De er ikke «spedalske» men bare kommet ut av kurs med sitt liv! SOM TROENDE SKAL VI IKKE HA OMGANG MED GJENGIFTE, HOMOSEKUELLE OG LESPISKE Den beste måten å «kurere» de som går imot Guds ord på er å boikotte dem og ikke engang spise i sammen med dem. Det er her den store, store kardinal feilen ligger hos de troende. En pleier heller omgang med de som lever i synd enn de som lever helt for Gud, det er å snu alt på hode. Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-229-den-norske-kristenhet-er-ratten.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-69-er-homofili-synd.html

Ingen kommentarer: