søndag 11. mars 2012

Nr. 382: Pinse Pastor Thor Einar Horn Krogh gjengiftet som troende men er Pastor og bibel lærer fremdeles, hvor skal dette ende?

Nr. 382: Pinse Pastor Thor Einar Horn Krogh gjengiftet som troende men er Pastor og bibel lærer fremdeles, hvor skal dette ende?

Thor Einar Horn Krogh er uskikket som Pastor etter hva Guds ord lærer
Denne gjengiftetde forkynneren er født i 1970 og er nå så langt jeg vet Pastor i Evangeliehuset i Porsgrunn. Han er også Hoved Pastor og er skilt og lever med ny kone stikk i strid med Guds ord. Her tar de seg selv til rette og fører både seg selv og menigheten under dom. Hvordan kan dette foregå og nå er snart ikke bare hele pinsebevegelsen som godtar dette, men hele den protestantiske kristenheten. Hvor ille skal det bli før noen flere våkner opp? Dette er beskrivelsen om ham av PB: «Thor Einar Krogh er pastor i Evengeliehuset Porsgrunn. Thor-Einar er en god kommunikator og har et aktuelt bibelsk budskap som treffer folk midt i hjertet». Her beskriver han seg selv: «Jeg er en etterfølger av Jesus, gift med verdens herligste kone og har 3 nydelige døtre. Jeg jobber som pastor og foredragsholder». Men hvorfor fortier en det at han er skilt og gjengiftet? Akkurat som utrolig mange andre, men den siste plassen de som er gjengiftet som troende skal være å stå er på en talerstol og lære andre. Hvor ille skal det bli før noen flere våkner opp?

Pinsebevegelsen er grunne i lære og trosspørsmål

Jeg har min bakgrunn fra frie venner og pinsebevegelsen og min erfaring er at begge disse bevegelsene er veldig grunne i tros og lære spørsmål, spesielt pinsebevegelsen er blitt det de senere årene. Da de skulle utrede et felles anbefalings brev for alle forkynnere i pinsebevegelsen sendte jeg et skriv til omtrent 100 menigheter og lederskapet i pinsebevegelsen at det ikke skulle være gjengiftetde Pastorer og lærere i pinsebevegelsen. Noe som de ikke overhode ville diskutere men det var slått fast lenge føre denne prosessen hadde startet at det dreide seg om en ting, å ha kontroll over bevegelsen. Ikke noe annet! Slike ting som hva skriften sier betydde null og niks, det var en helt annen agenda de hadde en de ga ut for å ha. Det var å ha kontroll over alt og alle, for et råttent kirkesamfunn sier jeg.

Hvor skal dette ende?

Nå er det såpass mange som er gjengiftet som troende og lever i hor også blant pinsebevegelsen egne forkynnere. Hvor skal dette ende? Er det ingen som tar ansvar og ser utviklingen? Eller er det bare å kjøre i vei og innbille seg som Laodikea menigheten gjorde at Gud var med men han sto langt utenforbi, det er blitt slik!

Ikke mange skal bli lærere

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

Gjelder ikke dette i dag? Det tror jeg. Hvis en ikke klarer å skikke sitt eget hus og holde styr på sitt eget liv i privaten, er en ikke skikket og skal ikke være Pastor og lærer. Vi skal ikke spise engang i sammen med slike, da som søstre og brødre i Herren. Dette er skriftens klare tale, det forholder jeg meg til. Ikke hva pinsebevegelsen lære og praktiser, det vil ende i gru og forferdelse hvis en følger en slik praksis og lære som pinsebevegelsen i Norge fører. Gud er god, men han er også streng. Derfor er det om å gjøre at vi skikker oss og tar oss i vare slik at den onde og synden ikke får fotfeste i vårt liv. Men her legaliserer og tillater en synden.

Det finnes tilgivelse, hvis en omvender seg

Det er underlig og et stort selvbedrag som en holder på med, spesielt innforbi den frikirkelige del av kristenheten. Der en bekjenner sin synd og sine feilgrep, men en ikke omvender seg. Det er meget klare forordninger i Guds ord hvordan en skal forholde seg til slike som Pinse Pastor Thor Einar Horn Krogh. Vi skal ikke engang spise i sammen med ham, langt mindre ta en kopp kaffe med ham som han liker så godt etter eget utsagn. Vi skal rett og slett boikotte ham, men hva er tilfelle? Han er Pastor, bibellærer og foredragsholder. Hvilket Satans bedrag, dette åpner opp og sluser synd, åndsmakter og annet fra mørke og demoner inn rett i menighetslivet slik at synd blir «normalt» og en ikke er en seirende troende.

Her et utdrag fra en tidligere artikkel som jeg har skrevet om skilte og gjengiftetde forkynnere, meget godt artikkel får jeg selv si

Tjeneste og gjengifte

Men allikevel er en blitt skilt som troende og en innehar en tjeneste, så stilles det strengere kriterier. Der heter det flere plasser i Paulus undervisning at en skal være èn kvinnes mann (se Pastoral brevene). Hva da? Jakob sier i sitt brev kapittel 3:1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For vi vet at vi skal få desto strengere dom».

Ansvaret er meget stort å være forkynner. Det er en stor forskjell å være et vanlig menighetsmedlem og å være forkynner. Men det er ikke dermed sakt at en er mer elsket av Gud, men det har med å være tro over det ansvarsområde Gud har gitt en. Jeg tror at Gud vil tilgi alle enhver synd. Men her er det andre ting som må komme i betraktning, som forkynner innehar man et spesielt ansvar. Ville noen i en profan sammenheng tillatt en pedofil å arbeide med barn? Nei. Like klar er Skriften på at vi ikke skal tillate at en gjengifte forkynner skal forkynne for andre mennesker med et Pastoral og lærer ansvar. At en er Evangelist som bl.a. Frank Mangs var etter han ble fraskilt, kan vi tillatte. Men ikke bli innsatt som Pastor, Hyrde eller eldste. En skal ikke være leder for flokken og hjorden, men være selv under et form for tilsyn.

Men når en innehar et embete som forkynner, så kreves det mye. Derfor sier Jakob at ikke mange skal være forkynnere. Derfor kan ikke en forkynner ta seg friheter bare på egen bekostning, han har et spesielt ansvar over Gud og sine medmennesker.

Når det gjelder ekteskapet, så er det ikke tillatt for en forkynner å gifte seg opp igjen under noen omstendighet, da diskvalifiserer han seg for det embete han har fått. Det er som en idrettsmann hogger bena av seg, han er ikke lengre skikket til å være idrettsmann, om han så gjerne vil. En forkynner skal være èn kvinnes mann ser vi Paulus underviser om gang etter gang. (1. Tim. 3.2 og Titus 1:6). Skulle noe være uklart her, så anbefaler jeg å sende inn et spørsmål til bloggen vår eller skrive noe selv der. Dette burde og skulle vært en felleskristen forståelse der ikke gjengiftetde fikk og kunne dra land og strand runde. Det er åndsmakter, demoniske sådanne som følger i fotsporet av løs seksual- og moral liv.

1. Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. 2 De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. 3 Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. 4 For alt det Gud har skapt, er godt, og ingen ting er forkastelig når det mottas med takk. 5 Det blir helliget ved Guds ord og bønn.

Det er ikke snakk om A og B kristne. Ekteskapet er en Gudgitt ordning som også viser forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor ligger det i selve naturen her, at det stilles så store krav. Gud står bak sitt ord, derfor er dette et forbilde på noe enda større og rikere. Vårt forhold til Jesus og hans forhold til oss. Vær derfor nøye med både den du gifter deg med og at du ikke tilsøler ditt liv her. Ved at du lever i samsvar med Guds ord her, er den beste forutsettingen at du vokser som troende.

1. Tess. 4. 1. For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2 Dere vet jo hvilke påbud vi gav dere fra Herren Jesus. 3 For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; 4 enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, 5 ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6 Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8 Derfor, den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin Hellige Ånd.

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligeste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann». På samme måte som at Skriften sier at det er demonisk og forførisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillatte at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt! Bl.a. Derek Prince som var en flott bibellærer giftet seg med ei fraskilt, dette var selvfølgelig aldri Guds vilje. Får bare håpe at han ble frelst om han gjorde imot Guds vilje. Assembly of God har også skrevne statuer for hvordan en skal gå frem for forkynnere som er utro etc. Det var bl.a. dette som gjorde at den store og mektige Evangelisten Jimmy Swaggart ble utstøtt, noe som viste seg i ettertid var nødvendig og riktig da han ikke var fri sine sexdemoner og lyster. Vi må holde oss til Jesus og Guds ord i denne tiden, så vil det gå bra! Hvis ikke så ender det i frafall og katastrofe!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-10.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-84-skal-vi-navngi-vranglrerne-og-de.html http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html

Ingen kommentarer: