tirsdag 8. mai 2012

Nr. 404: Synden ligger på lur i alles liv og hjerte! Dens attrå står til deg, men du skal være herre over den i Jesu navn!

Nr. 404:

Synden ligger på lur i alles liv og hjerte! Dens attrå står til deg, men du skal være herre over den i Jesu navn!

På mange måter må vi kalle Evangelist og Dr. Emanuel «Nikolaus» Minos en sjefs nikolaitt som kan t.o.m. godta en slik ekkel og demonisk mann som Pastor Jan Hanvold. Som er vulgær, et fortapt menneske og lever i synd og hor nå med ei 20 år yngre kone som er nr. tre (3) i rekken alt mens han har vært Pastor og misjonær, hvor langt skal frafallet komme før en vekkes opp til sant åndelig liv igjen før det kan være for sent?!Protestantismen er slik den er blitt i dag på mange måter kommet mer på avveier en selv katolisismen med sin Pavedyrkelse, hva kan grunnen være? Dette er et av temaene i denne artikkel! Jakob sier bl.a. som Luther ville ha fjernet at en tro uten gjerninger er en død tro. Arven etter Martin Luther henger fremdeles fast der en leger overdreven vekt på frelsen kontra frukten som frelsen skal skape i våre liv! Her illustrasjonsbilde der Kain drepte sin rettferdige bror Abel og ved det viste at han selv var urettferdig og en manndraper. Men hans ugjerning startet i hans hjerte og sinn der all synd begynner før den blir handling og en ugjerning.1. Mosebok 4. 7 Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte op ditt ansikt? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til dig, men du skal være herre over den.

Dette er hentet fra hva Gud Herren sa til Kain da hans hat og misunnelse til broren fikk bluse opp og gripe tak i hans hjerte og sinn slik at han ble en manndraper! Synden begynte ikke da han gjorde det han gjorde, men den begynte lengre før det i hans hjerte og tanke. Det er akkurat dette også vi leser om andre steder i Guds ord.

Jakob 1. 13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død!

Synden ligger latent hos oss alle sier skriften da vi har noe i vårt indre vesen som bibelen kaller for kjødet eller den sæd som satan har lagt ned i våres alle hjerter etter syndefallet. Adam var den første som fikk dette p.g.a. sin ulydighet mot Gud og lydighet mot Satan, siden har den fulgt alle hans etterkommer. Den eneste som ikke hadde dette i sitt indre vesen var Jesus, Guds egen sønn. Bortsett fra ham, har alle menneskbarn dette som en arv. Luther kalte dette for arvesynden og det er ikke et så feil og misvisende begrep og utrykksform om Lutheranerne har gått alt for langt med dette. Bl.a. lærer Lutheranerne som også kommer til utrykk ved trosbekjennelsen i kirka hver søndag at vi krenker og synder hver dag. Dette er like svermerisk og ubibelsk som syndefriehetslæren er! Sannheten er at vi som troende kan seire over synden og la den ikke f makt og innflytelse hos oss. Men forgår vi oss, som dessverre alle gjør fra tid til annen, så har vi en som taler vår sak innforbi Faderen og som gr god for oss der slik at synden og våre misgjerninger ikke blir tilregnet oss. Så fremt vi gjør opp synden og vender oss bort i fra den, dette er hva skriften lærer!

1. Joh. b. 2. 1. Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, 2 og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

Protestantismen vis a vis katolisismen!

Da protestantismen brøt frem med husittene Jan Hus, John Wyclif, Martin Luther, John Calvin, Huldreich Zwingli og mange flere så brøt alle med den katolske kirka frivillig eller ufrivillig! Alt dette ser jeg på som et Guds verk om det på ingen som helst måte var fullkomment. Senere har vi fått mange andre vekkelsesbevegelser både på nasjonalt og internasjonalt plan. Alt som en åndelig vårfornyelse der nye sannheter i fra Guds ord er blitt tatt frem. Alt dette er som et Guds verk, om noe ufullkomment så allikevel, et Guds verkt. Kan kort nevne noen av de sannhetene som de forskjellige vekkelsesbevegelser har brakt frem. Ikke se det som at jeg går god for alt og alle, dette er bare som et omriss for å se at Gud virker, selv om alle bevegelser fra pinsevenner til katolikkene også har mye ubibelsk lære fremdeles i «bagasjen» og vi må se alle bevegelser som sekter da ingen har blitt ledet frem til den hele og fulle sannheten og blitt forenet i en ånd, sjel og tro på Guds ord! Kan kort nevne ti (10) forskjellige vekkelser eller bevegelser som har brakt forskjellige sannheter frem i lyset. Ikke alltid helt korrekt, men allikevel med et glimt og lysstråler fra den evige Guds verden ned til oss mennesker. Ære være Gud og Lammet fra nå av og inntil evig tid, Amen!

1.) Lutheranerne og reformatorene med at en blir frelst og rettferdiggjort ikke ved egne gjerninger men ved troen på Jesus Kristus!

2.) Baptistene med troendes dåp og bibelske menighetsordninger der de troende skal lære opp og bli gjort til disipler.

3.) Metodistene med et hellig liv der en lever et innvidd liv med Herren og systematisk søker Gud og lever deretter!

4.) Frelsesarmeen der de troende ikke bare forkynner, men viser omsorg, barmhjertig og tar seg av alle, spesielt de svake og vanskelig stilte!

5.) Frie venner her i Norge og lignede hellighets bevegelser som tror på et renset hjerte og dermed seier over synden også her i tiden.

6.) Jesus only eller Jesus alene bevegelsen som lærer helt riktig at dåp i tre titler er en katolsk og ubibelsk lære. De første kristne døpte utelukket kun i Jesu navn, slik skal også vi gjøre i dag, ære være Gud og Lammet!

7.) Jehovas Vitner med som forkaster den ubibelske og demon inspirerte treenighetslæren. Der det er kun og alen Gud Fader som er den eneste sanne Gud, og han har en sønn som har utgått fra ham med en begynnelse og Den hellige ånd er ingen egen person men Guds kraft og Guds energi!

8.) Adventistene som forkaster den forferdelige og ubibelske helvetes læren som går ut på at den evige Gud skal pine, plage og torturere de ikke troende i all evighet. Men de skal bli tilintetgjort som Sodoma og Gomorra ble det.

9.) På 1800 tallet ble det forkynt for første gang på veldig lenge at Jesus skulle komme igjen for å hente bruden før ragnarokket gikk over denne verden. Der bl.a. William Miller, John Darby Nelson og andre som forkynte at det finnes forskjellige tidshusholdninger som vi må og skal forholde oss til. Etter Jesus gjenkomst kommer det 1000 årige freds og Messiasrike med Israel og Israel som et tolvstamme folk i sentrum av verdensbegivenhetene!

10.) Pinevekkelsen eller bevegelsen som forkynte åndens dåp og nådegavene samtid en sterk kjærlighet til Israel og det jødiske folk!

Hvor står protestantene i dag?

Skal ikke dvele ved den katolske kirke og tro, men kort nevne hvor protestantismen står i dag i den vestlige verden i det store og det hele. Dette er selvfølgelig er kortfattet svar, men vil kort nevne hvilken lære og hvilket åndelig nivå en er på.

Fra mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring 2. 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Om det var ting som skortet i det inderlige samfunns forholdet så hadde de allikevel Guds ord kjært. Nikolaittenes gjerninger er egentlig det Apostelen Johannes gikk imot i sitt første brev. At en kan synde med legemet men allikevel være en levende troende. Dette er kort fortalt hva nikolaittenes gjerninger er; å synde med legemet men allikevel være tilgitt og leve med Herren. Dette er selvfølgelig vranglære når synd blir allment akseptert både i våre liv og i menigheten. 15 Også du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære. Menigheten i Efesus hadde avslørt nikolaittenes gjerninger. Menigheten her hadde både godtatt, legemilitert og det hadde blitt en lære som bibelen omtaler som surdeig ut av dette. Her henviser Jesus til Bileams lære som det samme som Nikolaittenes lære. Bileam velsignet Israel men samtidig forledet ham dem til synd. Han fikk de unge menn til å drive hor med de midianittene unge piker og samtidig i seansen tilba de deres avguder. Vi ser at liv og lære skal være i overensstemmelse skal Gud velsigne.

Hva er nikolaittenes lære?

Det er flere brev viet i det nye testamente for å bekjempe denne forferdelige og farlige læren. Blant annet Paulus brev til Kolossenserne og Apostelen Johannes sine brev. Hva går egentlig denne læren ut på? Selvfølgelig kan ikke jeg gi et fullgodt svar og å belyse dette burde en ha skrevet flere bøker. Men kort fortalt så lære nikolaittenes at Gud tilgav alltid og en kunne synde da Gud alltid tilgav og ånden var alltid «ren» selv om en syndet med legeme. Det er her protestantismen i den vestlige verden er kommet, en er blitt nikolaitter og holder seg til den lære som Bileam Beors sønn også gjorde, skremmende, alvorlig men sant! Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære om kristent fellesskap. Dette begynte å gjøre seg gjeldende i Pergamum. Det var ikke bare eiendommer de skulle ha felles, men alt skulle de ha felles. De gikk så langt at de lærte at man kunne ha felles hustruer. Dette førte til hor, til synd mot det sjette bud. Det ser vi i dag også der bl.a. gjengifte blant troende foregår over en lav sko, protestantismen er blitt nikolaitter eller for å si det på en annen måte, de følger Bileam Beros sønn lære og vei!

Relaterte linker: http://www.gracepano.com/index.php?lng=no&menu=5&art=1011 http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-396-evangelist-og-dr-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-254-er-emanuel-minos-og-co-ved-sine.html

Ingen kommentarer: