søndag 14. september 2014

Nr. 867: Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!Nr. 867:
Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!


Aril Edvardsen sympatisører får fri spalteplass i aviser og på nettsteder rundt omkring. Men det var først og fremst læremessige sider og Edvardsen syke innstiling til Guds ord som gjorde at den såkalte hvitboka ble gitt ut. Og det var flere hundre forkynnere, eldste og andre som skrev under på denne. Det var ikke noen få, men en samlet pinsebevegelse som var imot Edvardsen. Ikke noe av dette kommer frem i dag slik at den oppvoksende slekt kan få vite dette, trist og ille!

Se her for hva jeg skrev for noen år siden om Aril Edvardsen:

Jeg har vært i Sarons Dal og hørt Aril Edvardsen flere somrer på 1980 tallet, og han var en flink skuespiller og en stor bløffmaker.
Bilde av Guds mannen Levi Pethrus som alltid var imot Edvardsen helt inntil sin død selv om han var åpen for den karismatiske vekkelse der Gud også døpte andre en pinsevenner i den hellige ånd med tunger som tegn.

 STORHET: I mars var det 130 år siden Lewi Pethrus ble født, og 4. september var det 40 år siden han døde. Få er uenige i at Lewi Pethrus var 1900-tallets viktigste svenske kristenleder.

Edvardsen var imot dåp i Jesu navn som de første kristne praktiserte. Og han vår total åpen for gjengifte og alt som luktet etterfølgelse av, han var og forble det bibelen kaller en falsk profet.

Husker godt hvordan han profeterte og skrev bøker om at 1990 tiåret skulle bli det store tiåret for Gud med eventyrlige vekkelser, også her i Norge.

Aril Edvardsen profeterte mye, og et av mange falske budskap han gjorde i sin profet-karriere var da han skrev boken, "Guds tiår i Europa!" Der fortalte han at han lenge hadde sett at i 1990 årene skulle det komme en stor vekkelse som ingen hadde sett maken til. Boken var tykk og velskrevet, men feilen var bare at det aldri kom noen vekkelse på 1990 tallet! Men ingen brydde seg om det, alt gikk videre uten noen form for selvkritikk eller kritikk fra andre. Kritiserte man det da, eller nå, så er man dømmende eller en fariseer etc. men normal tilstanden for en troende er alltid å sjekke om det stemmer med skriften der som blir forkynt, undervist eller profetert.

Ap.gj. 17. 11 Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte.

Edvardsen som forkynner må vi som alle andre forkynnere etterprøve det for å se om det han forkynte, lærte og profeterte stemte med Guds ord og at hans profetier gikk i oppfyllelse. Det vi ser er at hans forkynnelse stemte ikke med Guds ord. Hans «venner» og tilhengere som fulgte ham var også og er vranglærer. Og ingen av hans profetier som går på vekkelser, bølger og frelse til mennesker har noen gang skjedd, egentlig ting har skjedd stikk motsatt av hva Edvardsen profeterte.

Han omgang med katolikkene var slik at han aldri konfronterte dem med Guds ord, men godtok dem og aksepterte alt med dem. Underlig, uforståelig og stilltiende aksept er å egentlig godta katolikkenes vranglære.

Muslimer ble hans «bestevenner» på slutten av hans liv og tjeneste.

Edvardsen var en slik stor, ekkel og forferdelig løgner på Guds vegne. Selvfølgelig var det ikke Gud, men en hærskarer av onde åndsmakter som virket i han og de aller fleste karismatiske forkynne da som nå. Bl.a. sa mente han følgende: «Vår generasjon kan unnslippe Harmageddon hvis folk vender om fra sin umoral og synd til tro på Jesus Kristus».
Dette er profetert så mange steder i Guds ord, og det komme til å skje når Gud holder et oppgjør med menneskene. Edvardsen forkynnelse og lære var farlig. Og å be ham om unnskyldning eller hva nå dagens pinseledere holder på med er egentlig å søke hjelp til dødningemanere eller spiritisme!


Aril Edvardsen møtte Arafat og ba på vegne av alle kristne om unnskyldning for undertrykkingen av palestinerne. Edvardsen kritiserte også Carl I. Hagen for hans omtale av profeten Muhammed. Han sa til Araberne at de var like mye, om det ikke var de som var Guds utvalgte folk.

Her fra hva det ble skrevet om og mot Aril Edvardsen i 1999:
Aril Edvardsen og Sarons Dal møter nå massiv og knallhard kritikk fra sentrale kristne ledere etter at Edvardsen og Sarons Dal nylig arrangerte et fellesreligiøst bønne og dialog møte mellom kristne og muslimer. Edvardsen som både er initiativtaker og hovedarkitekt bak den omstridte konferansen om "universell fred og harmoni" avviser blankt kritikken om at han bedriver religionsblanding, og om kritikere av konferansen sier han; "kristne ekstremister". Blant dem som er stemplet av Aril Edvardsen finner vi blant annet Dagen redaktør Odd Sverre Hove.

"Aril Edvardsen og Troens Bevis driver religionsblanding når de nå prøver å "snik inkludere" troende muslimer i fellesskapet av mennesker som dyrker Bibelens Gud," sier teolog Sveinung Jensen til Søkelys.
"Gjennom å avholde den fellesreligiøse konferansen om "universell fred og harmoni" ønsker vi å understreke at både jøder, kristne og muslimer tilber den samme guden," sier Arild Edvardsen som likevel fastholder at dette ikke er religionsblanding.  Beskytter for den omdiskuterte "vennskapskonferansen" var Jon Lilletun (Krf) som forøvrig er en av pådriverne for å bli kvitt prester i Den Norske Kirke som fastholder troen på Bibelen som Guds Ord.
Den omstridte konferansen mellom 25 karismatiske kristne, deriblant Åge Åleskjær fra Oslo Kristne Senter og 250 muslimer som nylig ble avholdt i regi av Troens Bevis, en pinsemenighet og Holmlia Moske  har vakt sterke reaksjoner blant evangeliske kristne i mange kristne kirkesamfunn.
I Allahs hus!
"Vi er ikke kommet her for å omvende noen," sier Aril Edvardsen i det han åpner den omstridte konferansen i Holmlia Moske.
"Snarere er vi her for å dyrke et vennskap med mennesker som tilber Israels Gud," fortsetter Edvardsen mens han gjentatte ganger presiserer "at dette ikke er et religiøst møte, men en freds og vennskapskonferanse og at han ikke er der for å forkynne tro til frelse.
Bønnemøte i et avgudstempel!
Rammen for guru Edvardsens patetiske forsøk på å skape religiøs enhet mellom kristne og muslimer er Allahs hus på Holmlia i Oslo.
På tross av Edvardsens gjentatte forsikringer om at "dette ikke er et religiøst møte", blir det klokken 1900 kalt inn til kveldsbønn i Moskeen, der Allah tilbes mens de "kristne" holder seg litt i bakgrunnen.
Klokken 1930 er bønnemøtet over, og det kalles inn til et felles "freds og vennskapsmøte" i hovedsalen i avguds tempelet.
"Dette er ikke et religiøst møte" har Edvardsen gjentatte ganger sagt, - men han kan knapt stilles til ansvar for at det muslimske vertskapet bruker mer enn tjue minutter på agitere for sin religiøse tro.
Godtar bønn til Allah?
Først lyder et fem minutter langt arabisk bønnerop. Så leses det fra Koranen om at "jøder og hedninger er mest fiendtlige overfor de sanne troende, mens de kristne omtales som de som står nærmest islam, fordi de ikke er "hovmodige". Deretter setter en ung gutt i gang og messe en salme om sitt inderlige forhold til profeten Muhammed som ut i fra en bibelsk vurdering må karakteriseres som en falsk profet. "Og dette er ikke et religiøst møte?" spør journalisten seg selv i det Aril Edvardsen gjør seg klar til å entre talerstolen. Og Aril Edvardsen entrer mikrofonen;
"Kjære venner. Det er veldig fint å være samlet her.  - Og det er fint for oss kristne  å høre dere be å ha gudstjeneste sammen. På hver vår måte og i hver vår tradisjon kan vi alle be om fred på jorden," følger guruen fra Sarons Dal opp med.

Fred og kompromiss

Aril Edvardsens vennskaplige og nærmest "økumeniske" innledningstale til de 275 deltakerne på "freds og harmoni konferansen" som ble arrangert i regi av Sarons Dal og flere tros og pinsemenigheter får tankene til å gå til de advarsler som ble fremsagt i forkant av konferansen av blant annet Tormod Engelsviken i Mellomkirkelig råd; "Jeg er redd for at dette kan gi inntrykk av at vi kristne aksepter muslimenes bønn som rett bønn. - Hvis budskapet er at alle guder hører bønn, så har man gått over grensen til religionsblanding, og vi havner i konflikt både med det første bud og andre tekster i Bibelen.
Felles tro?
"Både kristne, muslimer og jøder tror alle på en Gud, den samme Gud, og vi skal ikke omvende hverandre." (hvem trenger vel Jesus?) fortsetter guru Edvardsen fra Sarons Dal.
Men når vår felles stamfar Abraham omtales som "Guds venn", så kan vi lære av Abraham å være venner, og som venner forsøke å gjøre verden til et bedre sted å leve på," fortsetter Edvardsen og legger til;
-Vi som tror på en Gud, tror på kjærlighet og vennskap, - som Abrahams etterfølgere."
"Det er problematisk at muslimene får den oppfatning at bare de ber til sin gud, er alt vel og bra. - Og videre, at det finnes en annen vei å gå enn gjennom Jesus," har redaktør Oddvar Johansen i Korsets Sier (et organ for pinsebevegelsen) formant i forkant av vennskapskonferansen,
Og videre fortsetter evangelist Edvardsen.." Så vil jeg følge Gud (hvilken gud?) - og han som jeg tror på, Jesus, - som dere også tror på og som koranen kaller en "Messias", sier Aril Edvardsen som ikke er videre glad for den senere tids omtale i massemedia og påstandene om religionsblanding.
Hva er et religiøst møte?
Under den tre dager lange "freds og vennskapskonferansen" sammen med "Allahs folk i Allahs hus" stresset Edvardsen en rekke ganger at "dette ikke er et religiøst møte".
Og dette på tross av at det ble bedt bønner til Allah, messet salmer til samme avgud og lest fra muslimenes hellige bok; "koranen".
I tillegg til dette ble det også agitert for den muslimske troen som blant annet inneholder en rekke antikristelige og antijødiske doktriner.
Et eksempel er at islam avviser tanken på at Gud har en sønn og i tillegg fornekter de den bibelske treenighetslæren.
Uansett hva Aril Edvardsen måtte mene om dette, så er i hvert fall vi hellig overbeviste om at folk flest vil tolke bønn, messing av salmer samt religiøs agitasjon og skriftlesning fra "en hellig bok" som elementer man vanligvis forbinder med religiøse møter eller gudstjenester.
Det er jo godt mulig at Aril Edvardsen og Åge Åleskjær legger noe annet i begrepet "religiøst møte" enn det de fleste gjør, for her manglet jo både tungetale, helbredelser og andre karismatiske fenomener som preger den karismatiske bevegelsen! Det er kanskje mangelen av dette som gjør at Edvardsen & co kan påstå at dette ikke var religiøst?

Edvardsen ut mot Odd Sverre Hove og Dagen

Debatten omkring dialogkonferansen har kraftig provosert den dalende superpredikanten fra Troens Bevis og Sarons Dal. På en kort pressekonferanse legger ikke Edvardsen skjul på at han mener at kritikken skyter langt over mål. Aril Edvardsen som åpenbart elsker å være i medias søkelys uttalte under en pause i konferansen at han "med glede irriterte en del ekstremister. På direkte spørsmål la han ikke skjul på at han regnet avisen Dagens lederskribent (Odd Sverre Hove) som ekstrem i denne sammenheng. "Jeg regner det som ekstremt og ukyndig å hevde at å be til Allah er å be til en avgud, for nå man sier det dømmer man ikke bare meg og muslimene, men alle arabiske kristne. Disse har jo i alle år bedt bønner til Allah," sier Edvardsen som med dette understreker at han mener at "Allah er identiske med Bibelens Gud som er Jesu Kristi Far. " - Å evangelisere for Allah troende er både unødvendig og bortkastet," fortsetter Edvardsen som mener at også muslimene tilber den "samme Gud" som både kristne og jødene ber til. Det faktum at Allah er mye mer enn bare en arabisk oversettelse for ordet "gud" er noe evangelist Aril Edvardsen øyensynlig ikke gidder å bry seg med. At mange kristne med god grunn hevder at Allah er en avgud, og at troende muslimer forkaster Kristus som Guds Sønn er noe Edvardsen åpenbart velger å lukke øynene for.

 "Allah er en arabisk demon gud!"

"Islams røtter er begravd i Arabia -i Mekka -i en kvadratisk steinbygning kalt Kaàbah, som i følge Koranen ble bygd av Abraham. I Kaàbah var det 360 Jinn (ånder, avguder, engler og demoner), og en av dem het Allah!"
"Ordet "Allah" kommer fra det sammensatte arabiske ordet alilah. Al er den bestemte artikkel (tilsv engelsk "the") og ilah er et arabisk ord for "gud".
Allah er et rent arabisk uttrykk som blir brukt med henvisning til en arabisk guddom." - " Allah er et egennavn som bare brukes om arabernes spesielle Gud!" "Opprinnelsen til Allah går tilbake til før -muslimske tider. Allah er ikke et fellesnavn som betyr "Gud" (eller en gud)."
"Allah er et før -islamsk navn, som korresponderer med det Babylonske
"Beel og Allah var kjent for de før -islamske araberne, han var en av guddommene i Mekka." "Allah tilbedelsen var i likhet med Baal -tilbedelsen en stjerne -religion, ved at de tilba solen, månen og stjernene."
"I Arabia ble solguden betraktet som en kvinnelig gudinne og månen som en mannlig gud. Navnet Allah ble brukt som et personlig navn på måneguden."
"Allah, måneguden, giftet seg med solgudinnen. Sammen produserte de tre gudinner som ble kalt "Allahs døtre". Disse tre gudinnene het Al -lat, Al -Uzza og Manat." "Koranens Allah er ikke identisk med Bibelens Gud" sier den jødiske Dr. Anis Shorrosh. Kilde; Ramon Bennett. 
(sitat slutt).

Aril Edvardsen ettermæle

Dypest sett, la alt gå i den store glemmeboka. Han hverken var en Guds mann, eller noe som lever etter han i forkynnelse eller profetisk tale som er verd å nevne som noe viktig og stort. Å be ham om tilgivelse etter sin død og så mange andre ting gjør bare vondt verre!

Sluttkommentar

Matt. 24. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.

I Sarons Dal 1977 forkynte den falske profeten David Yonggi Cho at innen 10 år skulle 2 millioner nordmenn bli frelst.
I 1985 profeterte den falske profeten Arnfinn Clemetsen nesten det samme, men da hadde antallet sunket til 1 Million. Også det innen 10 år hvis jeg ikke husker feil.
Gjennom hele 1980 tallet profeterte flere forkynnere det samme villfarelsen som Aril Edvardsen. Tidligere Sarons Dal rektor profeterte av bedehusene ville bli for små, de ville nesten revne av mennesker som ville bli frelst!

Jeg kunne ha fortsatt. Men forførelsen, bløffen og humbugen med Aril Edvardsen og den karismatiske vekkelse er vel ingenting å be om tilgivelse for? Eller nå si at f.eks. pinsebevegelsen gjorde Edvardsen urett etc.?

Nei, dessverre folk lar seg ikke slutte med å bløffe av de falske profeter og apostler. Og dessverre, det vil øke nå inn imot avslutningen før Antikrist og den falske profet skal stå frem og lede Babylon – den store super og skjøge kirken over hele vår jord!

Skulle ønsker egentlig alt om Aril Edvardsen forble i glemmeboka. Men at Gilbrandt misbrukte sin posisjon som redaktør ved å sende ut den såkalte hvitboka i 1977 er bare et av mange feilsteg dagens pinse ledere tar. Det var ikke misbruk av noe, men høyst påkrevd og den skulle vært sendt ut på nytt til lesning for alle og enhver. Jeg har lest den, og det går mest på ulik lære og at Edvardsen rakket ned på pinsevenner. Ikke minst de norske misjonærene som opptok de innfødtes plass etc. nei og atter et nei, Edvardsen var ingen ressurs. Egentlig kun en parasitt som klarte å få karet til seg det andre egentlig hadde bygget opp og gjort. Men kristenfolket har dessverre latt seg lure igjen og igjen, og det er hvis ikke stoppet opp om Edvardsen døde nå for flere år siden!


Ingen kommentarer: