torsdag 5. april 2012

Nr. 381: Jesus døde på en onsdag, sto opp antageligvis tidlig søndag morgen da han ble sett på søndagen, men graven var tom tidlig søndags morgen!

Nr. 381:

Jesus døde på en onsdag, sto opp antageligvis tidlig søndag morgen da han ble sett på søndagen, men graven var tom tidlig søndags morgen!

Matt. 28. 1. Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. 2 Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den. 3 Og han var som et lyn å se til, og hans klædning var hvit som sne; 4 og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde. 5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede; 6 han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå! 7 Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det! 8 Og de gikk i hast bort fra graven med frykt og stor glede, og løp avsted for å fortelle hans disipler det. 9 Og se, Jesus møtte dem og sa: Fred være med eder! Men de gikk frem og omfavnet hans føtter og tilbad ham. 10 Da sa Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se mig.

Markus 16. Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. 2 Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk op. 3 Og de sa til hverandre: Hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss? 4 Og da de så op, blev de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. 5 Og da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høire side, klædd i en hvit, sid kjortel; og de blev forferdet. 6 Men han sier til dem: Forferdes ikke! I søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede; han er opstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham. 7 Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham, som han har sagt eder. 8 Og de gikk ut og flydde bort fra graven; for beven og forferdelse var kommet over dem; og de talte ikke et ord til nogen; for de fryktet. 9 Men efterat han var opstanden tidlig den første dag i uken, åpenbarte han sig først for Maria Magdalena, som han hadde utdrevet syv onde ånder av.

Lukas 24. 1. Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven, og hadde med sig de velluktende urter som de hadde tilberedt. 2 Men de fant stenen veltet fra graven, 3 og da de gikk inn i den, fant de ikke den Herre Jesu legeme. 4 Og det skjedde mens de stod rådville ved dette, se, da stod to menn hos dem i skinnende klædebon; 5 og da de blev forferdet og bøide sitt ansikt mot jorden, sa de til dem: Hvorfor søker I den levende blandt de døde? 6 Han er ikke her, han er opstanden; kom i hu hvorledes han talte til eder mens han ennu var i Galilea, da han sa 7 at Menneskesønnen skulde overgis i syndige menneskers hender og korsfestes og opstå på den tredje dag! 8 Da kom de hans ord i hu.

Joh. e. 20. 1. Men på den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennu var mørkt, og hun så at stenen var tatt bort fra graven. 2 Hun løp da avsted, og kom til Simon Peter og til den andre disippel, han som Jesus elsket, og sa til dem: De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. 3 Peter og den andre disippel gikk da avsted og kom til graven. 4 Men de to løp sammen, og den andre disippel løp i forveien, hurtigere enn Peter, og kom først til graven, 5 og da han bøide sig ned, så han linklærne ligge der; men han gikk ikke inn. 6 Simon Peter kom da bakefter ham, og han gikk inn i graven, og så at linklærne lå der, 7 og at svededuken som hadde vært på hans hode, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for sig selv. 8 Da gikk også den andre disippel inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde; 9 for de forstod ennu ikke Skriften, at han skulde opstå fra de døde. 10 Disiplene gikk da hjem igjen. 11 Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nu gråt, bøide hun sig og så inn i graven, 12 og hun fikk se to engler sitte i hvite klær, en ved hodet og en ved føttene, der hvor Jesu legeme hadde ligget. 13 Og de sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham! 14 Da hun hadde sagt dette, vendte hun sig om og så Jesus stå der; og hun visste ikke at det var Jesus. 15 Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du efter? Hun trodde at det var urtegårdsmannen, og sa til ham: Herre! dersom du har båret ham bort, da si mig hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham! 16 Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun sig om og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! det er mester.

Påske

Jesus døde på en kors stamme som nok ikke var helt slik som vi forsestillers oss den og det skjedde ikke på langfredag, det er en katolsk bløff som treenighetslæren, læren om helvete er evigvarende straff for ikke troende etc.Siden 800 tallet har man hver søndag proklamert sin tro på Jesus i gudstjenesten: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Hvert eneste år, siden 300 tallet, har kirken feiret Jesu død på Langfredag og hans oppstandelse på 1. påskedag (søndag). At oppstandelsen hadde funnet sted før det begynte å lysne på en søndag det året Jesus døde, bekreftes jo av bibelen: "Etter sabbaten, da den første dagen i uken (søndag) begynte å lysne, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven."

Matteus 28:1 {Han er oppstått!}

"Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: "Frykt ikke, for jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. 6 Han er ikke her; for Han er oppstått, som Han sa. Kom, se stedet hvor Herren lå! 7 Og skynd dere å gå og si til disiplene Hans at Han er oppstått fra de døde. Og se, Han går foran dere til Galilea; der skal dere se Ham. Se, jeg har sagt dere det." Matteus 28:5-7 Så langt, så greit. Man har klart å få slutten nesten riktig, det var søndag i år 30 e.Kr. , men hvilken ukedag skal dette feires på i 2011? Når det gjelder dagen da Jesus døde, har man nok snublet. Det skjedde IKKE på en fredag. Det kan vi slå fast ved å se på de skriftlige bevisene. Matteus 26:2 "Dere vet at om to dager er det påske, og Menneskesønnen skal overgis til å bli korsfestet." Jesus og disiplene feiret hvert år Guds påske slik den er forordnet i 3. Mosebok 23. Der slås det fast at påsken skal feires "på den fjortende dagen i den første måneden (14. Aviv) – mellom de to aftenstundene (kl. 15 – 18) . Det var da også denne påsken han feiret det året han ble korsfestet. " I Johannes 19:31 står det: "De jødiske lederne ville ikke at de døde skulle henge der neste dag, siden det var sabbat (og dessuten en meget spesiell sabbat, for det var påske). Derfor bad de Pilatus gi ordre om at bena måtte brytes og kroppene tas ned."

Det er viktig å ha klart for seg at bibelen opererer med to typer Sabbat.

1. Ukesabbaten (hviledagen) som går fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag 2. Alle Guds høytider innledes med en Hellig Sabbat. Høytider som går over flere dager, avsluttes også med en Hellig Sabbat. I enkelte år sammenfaller den Hellige Sabbat med ukesabbaten. Jødene har i dag oversikt over hvilke ukedager alle Herrens påske har kommet på, flere tusen år tilbake. I år 30 e.Kr., det året Jesus døde, kom den på en onsdag ( 5. april i gregoriansk/norsk kalender). Herrens påske er tiden mellom 15 og 18 på den 14. Aviv. Ved solnedgang samme dag, innledes De Usyrede brøds Høytid med en Hellig Sabbat. Jesus døde da prestene ofret påskelammet kl 15, onsdag 14. Aviv , og ble begravd før kl. 18 samme dag. Dette bekreftes jo også av Jonategnet som er beskrevet av Jesus selv:

Jona tegnet " 38 Da tok noen av de skriftlærde og fariseerne til orde og sa: "Mester, vi ønsker å se et tegn av Deg." 39 Men Han svarte med å si til dem: "En ond og utro slekt søker etter tegn. Men ikke noe tegn skal gis den, bortsett fra profeten Jonas tegn. 40 For som Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. 41 Menn fra Ninive skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse. Og se, her er Én som er større* enn Jona. <* noe som er større.> 42 Dronningen fra Syden skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den. For hun kom fra jordens ender for å høre Salomos visdom. Og se, her er Én som er større* enn Salomo." <* noe som er mer.> Matteus 12:38-42 Hvordan er det mulig å oppfylle dette tegnet om Jesus døde langfredag, og var stått opp fra de døde tidlig søndag morgen?

• Så vidt jeg vet ble Jesus gravlagt (lang)fredag før solnedgang, og sto opp første påskedag før soloppgang. Det betyr at han var i graven fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag, i alt to netter. Hva angår dager, var han i graven hele lørdagen, men bare en del av fredagen og søndagen. Selv om man godtar en fortolkning som mange lener seg på, at når det står dager, så kan del av dag være riktig forståelse, gjenstår fortsatt spørsmålet om antall netter. Uansett om jeg bruker kalkulator eller teller på fingrene, mellom fredag og søndag morgen er det bare to netter! Tell selv. Det ligger et brev i British Museum i London, England. Det er fra Pontius Pilatus til Cæsar i Rom, der han forklarer hvorfor han lot Jesus korsfeste. Brevet var datert 5. april. Bare i år 30 e. Kr. kom Herrens påske på den datoen. (Men, hallo – har vi ikke lært siden søndagsskolen, at Jesus begynte sin gjerning i en alder av 30 og døde da han var 33? Jo, men dette er galt. Dvs – det stemmer at han døde i år 30, i en alder av 33. Forklaringen er å finne i det faktum at man rotet det til da man innførte den gregorianske kalender. I sin iver etter å rive seg løs fra bibelens (den jødiske) kalender, bommet man med ca. 3år. Jesus ble altså født i år 3 f.Kr. Dette betyr at vi nå egentlig er i år 2014 e.Kr.) At største delen av kristenheten fortsetter å feire skjærtorsdag og langfredag på tross av hva Guds ord sier, er tragisk. Det skyldes det sørgelig faktum at store deler av kristenheten er blitt ført vill hva angår de bibelske – eller, mer korrekt, Guds høytider. Bakgrunnen er at den hedenske soltilbederen keiser Konstantin i Rom tok avstand fra jødene og forandret hellige tider, og satte det hele i scene fra Kirkemøtet i Nikea i år 325 e.Kr. Resultatene av dette kirkemøtet ga ikke bare grobunn for erstatningsteologien, men ga også legitimitet for inkvisisjonen, korsfarerne, pogromene mot jødene og holocaust. Der ble treenighetslæren til og mye annet som er direkte ubibelsk og demoners lære som er selvfølgelig inspirert av Satan og hans åndehær (1. Tim. 4. 1.-5).

Vi er dypest sett ikke pålagt å holde noen høytider, helligdager eller noe av dette før 1000 års riket. Men feirer vi disse jødiske høytiden, så la oss gjøre det rett. Og å han den åndelige forståelsen som ligger bak, er viktig. Dette er skyggebilder på selve virkeligheten som er i Kristus Jesus.

Jesus Kristus var død i tre hele netter og tre hele dager, og det blir 72 timer. Skriften sier:

Tradisjonen sier at Jesus døde på en fredag, dersom det er tilfellet hvordan kan det bli tre netter og tre dager? Fra Fredags natt til Søndagsmorgen blir to netter og en dag. En natt + en dag + en natt er kun to netter og en dag. Natt til Lørdag + lørdagen + natt til søndagen. På hvilken dag skjedde korsfestelsen, på Onsdag eller på Fredag? Bibelen har alltid rett, derfor la oss se hva som er sannheten. Vi regner et døgn fra midnatt til midnatt. Mens Jødene regner et døgn fra solnedgang til solnedgang. Ved en nøyere undersøkelse av skriften ser vi at Jesus blev korsfestet på en onsdag, og ikke som tradisjonene sier på en fredag. Jesus blev lagt i graven på ONSDAGs kveld like før solnedgang, og sto opp ved lørdagens ende ved solnedgang. Slik at LANGFREDAG skulle ha blitt forandret til LANGONSDAG.

I 3 Mosebok kap 23 leser vi om syv av Israels høytider som er profetiske høytider, og tre av dem blev oppfylt da Jesus døde og sto opp igjen. Den første høytiden var Påske høytiden, som taler om Jesu død. Den andre var de Usyredebrøds høytid, som taler om Jesus i dødsriket, se 1Pet.3.18-20. Den tredje høytiden var Kornbåndets høytid, som taler om Jesu oppstandelse.

Vi skal se på to aktuelle spørsmål:

1. Var den sabbaten som fulgte etter jesu død ukesabbaten, lørdagen, eller var det påskesabbaten?

2. Hvis det var påskesabbaten, på vilken dag i uken falt da den det året? får vi det klart, er alt klart.

Ang.sp. 1. Forteller Joh.19.14. "...Det var beredelsedagen i påsken", altså ikke lørdagssabbaten. Ang.sp. 2. Men hva så med spørsmål 2. På hvilken dag i uken falt påskesabbaten det året? Av Joh.12.1. vet vi at Jesus kom til Betania seks dager før påsken, dvs. seks dager før den 15 Nisan; altså den niende Nisan. Vidder vet vi av Luk.19.1-40. at Jesus og disiplene kom til Betania den niende Nisan fra Jeriko. Dette bør vi endelig merke oss! For hvis 15 Nisan falt på fredagen, betyr det at Jesus foretok reisen fra Jeriko til Betania på sabbatsdagen, og det er utelukket, for det var i mot loven og foreta en så lang reise på en sabbat.

Forholdet er at Jesus må ha reist fra Jeriko og kommet til Betania enten før eller etter sabbaten. Etter sabbaten kunne det ikke være, all den stund han kom til Betania seks dager før den 15 Nisan. Disse seks dager gjør det klart at han kom til Betania på fredagen, og festen for Jesus i Simon den spedalskes hus, (Matt.26.6-7. og Mark.14.3 flg.) ble holdt den niende Nisan. Av dette vet vi da at den 15 Nisan da falt på en torsdag, for seks dager fra den niende tar oss til den 15. Den følgene dag (den tiende) fant inntoget i Jerusalem sted, å reise fra Betania til Jerusalem på sabbaten, var tillatt, for Betania lå en sabbatsreise fra Jerusalem. Luk.24.50-51. Apg.1.12. Joh.12.12 flg. Så fulgte begivenhetene slag i slag: Innstiftelsen av nattverden, avskjedstalen, kampen i Getsemane osv. Dette svarer nøyaktig til forbildet i 2Mos.12 som sier at påskelammet skulle taes ut på den tiende dagen og så has i forvaring til den fjortende dag. Da skulle det slaktes mellom solens nedgang og nattens frembrudd. Men fire dager fra Lørdagen den tiende tar oss til Onsdagen den fjortende. Vi må her være oppmerksomme på at Jesus ikke døde på påske sabbaten den femtene., men på BEREDELSEDAGEN den fjortende. Derfor døde Jesus på onsdag og ble lagt i graven på torsdag, altså i skiftet mellom den fjortende (14) og den femtene (15) Nisan. Og slik får vi nøyaktig TRE DAGER og TRE NETTER i jordens skjød.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=dode-gud-paa-korset http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-312-hva-skjedde-med-jesus-fra-korset.html

Ingen kommentarer: