fredag 20. april 2012

Nr. 401: Det er narsissistisk og falsk åndelighet som gjengiftetde forkynnere representerer, selv om de kaller seg selv for Apostler, profeter eller Pastorer!

Nr. 401:

Det er narsissistisk og falsk åndelighet som gjengiftetde forkynnere representerer, selv om de kaller seg selv for Apostler, profeter eller Pastorer!

Jan Hanvold grunnleggeren av Visjon Norge gir seg ut for å være Pastor for Visjonskirken i Drammen selv om han lever i åpenbar synd og fordømmer andre til helvete som lever langt bedre enn ham selv, dette er narsissistisk, hva det åndelige mørke bringer og falsk åndelighet! Og la f.eks. en slik person be for deg og legge hendene på deg så overfører han sine åndsmakter til deg før det vet ordet om det, skremmende, farlig og et varsko!Se for mer her: http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-390-hvorfor-det-er-pakrevd-i-henhold.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html

Matt.5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Jesus selv sa hva som er virkelig sann åndelighet. Det er å lære andre hva som er rett og selv leve deretter! Enkelt? Ja, men utrolig viktig! Når f.eks. «Apostel» Jan Åge Torp og «Pastor» Jan Hanvold og mange flere som lever i åpenbar synd angriper andre som lever langt bedre enn dem. Så er det for å skjule sin egen synd og tilkortkommenhet!

Jeg har samtalt med en hel del gjengiftetde troende, også forkynnere, og de bruker veldig ofte hersketeknikker for å få andre til å anerkjenne deres synd!

Jeg er ingen diplomat over synd, horeri og selvbedrag! Det var ikke Jesus eller noen av bibelens menn eller kvinner. Men jeg bruker de bibelske ord, begreper og hele tiden hva skriften sier. De skal få høre sannheten, etterpå skal en vise dem i fra seg. De lever i hor og synd og en skal ikke engang spise i sammen med slike og den aller, aller siste plassen slike skal stå er og forblir på talerstolen. At Emanuel Minos, David Østby, Lise Karlsen, Norvald Yri og mange andre gamle men og kvinner som er like blind som presten Eli har sett det som sitt siste kall før de farer her i fra å støtte opp om slike, profetere over dem og delta i deres TV programmer og Gudstjenester gjør egentlig alt til mye verre. Det er Babylon og Guds ord sier om dette at vi skal komme oss ut i fra denne skjøgekristendommen, desto fortere desto bedre sier jeg! 1. Kor. 5. 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham.

Vi skal ikke engang spise i sammen med disse som skiller og gifter seg igjen som troende etter vi har advart de en eller to ganger lærer skriften!

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 18.1. Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen omkring ham. Atter igjen var det en engel som steg ned og opplyste jorden. Det trengte den i sannhet når det var mørke og mørkets time som rådet. Jesus sier om denne tid. Joh. e. 9. 4b. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide. 2 Han ropte med veldig røst: «Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, et tilhold for alle slags urene ånder, ja, en tilflukt for alle slags urene og avskyelige fugler. Gjennom alle tider så har skjøgekristendom og skjøge religion vært et sted for onde åndsmakter. Slik nå og slik da. Den er som et tilfluktsted og skjulested for mørke. Jesus hadde den utfordringen og den utfordringen har også hans menighet til enhver tid. Markus 1. 21 De kom til Kapernaum, og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og lærte folket. 22 De var slått av undring over hans lære, for han lærte med myndighet og ikke som de skriftlærde. 23 Nå var det i synagogen deres en mann som var besatt av en uren ånd. Han satte i å rope: 24 «Hva har du med oss å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!» 25 Men Jesus talte strengt til ånden og sa: «Ti stille, og far ut av ham!» 26 Og den urene ånd rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham. 27 Alle ble forferdet og spurte hverandre: «Hva er dette? En ny lære med makt og myndighet! Han befaler til og med de urene ånder, og de adlyder ham.» 28 Og ryktet om ham kom snart ut overalt i hele Galilea. 3 For alle folkeslag har drukket av hennes utukts vin, en vredens vin, kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmenn jorden rundt er blitt rike av hennes overdådige vellevnet.» I all falsk religion, også den kristne har kjødelige mennesker og verdslig stat mer å si enn Jesu sanne venner og de som er født på nytt og lever i lyset med sitt liv. Verden har aldri eller kommer aldri til å skjønne seg på sann kristendom, for dem er dette livet i og med Gud ukjent. Men å gjøre profitt på religion, det er de mestrer til. De er som kjøpmenn som kan prute og slå av på Guds ord litt her og der og legge til litt her og der. Alt for det skal passe inn og ikke vekke anstøt. Jesaja 5. 8 Ve dem som legger hus til hus og føyer åker til åker, til det ikke mer finnes plass igjen, så dere får sitte alene i landet! 9 Fra Herren, Allhærs Gud, lyder det i mine ører: Sannelig, mange hus skal legges øde og store, fine gårder stå tomme. 22 Ve dem som er helter – til å drikke vin, og djerve menn – til å blande rusdrikk, 23 som mot bestikkelser frikjenner den skyldige og ikke lar den uskyldige få sin rett! 4 Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. Oppfordringen og befalingen til menigheten og de troende er klar fra Herren. Ikke bland deg i sammen med verdslig kristendom, annen religion eller noe annet der ikke Guds ord kan bli tålt. Det er synder i menigheten som Herren ikke kan tåle. Og all annen religion som ikke han har stiftet og gått god for er en vederstyggelighet i hans øyne og ører. Er du med i dette så får du også oppleve hennes plager og dom. 5 For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort. For Gud er ingenting skjult, for ham er alt naken og bart. Uoppgjort synd og synd som en ikke har omvendt seg i fra venter på hans dom. Gud ser ikke gjennom fingrene med synd. Men er det oppgjort og en har omvendt seg i fra den, er den tilgitt og glemt hos Gud. Men her gikk en i tospann med synden og hadde ingen andre planer eller ønsker. Viljen til forandring og omvendelse var borte. 6 Gi henne igjen like for like, ja, gi henne dobbelt tilbake for alt hun har gjort, og skjenk dobbelt opp til henne i begeret hun selv har fylt. Gjennom sine liberale holdninger å være tilpasningsdyktige hadde hun klart å lurt mange, ikke få. Men nå skulle hun få dobbelt opp for sine synder og det samarbeide med mørke ville bli hennes endelikt, til slutt! (sitat slutt).

Skriften taler om å gi akt på seg selv først, her gir en akt på andre!

Det er ikke for ingenting at det sies i 1. Tim. 4,16:"Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved med dette. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg". Forholdet er nemlig slik at den sunne lære skaper det sunne liv. Først læren, så livet! Det første virker det andre. Slik er det også i skolen: Først teori og så praksis! I barneoppdragelsen er også prinsippet at det som læres må utfoldes i livet. Når det gjelder en kristen, er det slik at vår høye og herlige stilling i Kristus Jesus forplikter en opphøyet vandring. En høy bekjennelse skal vise seg i et verdig liv her i denne verden. Jovisst, må enhver kristen erkjenne å komme til kort, men Hebr. 12,1-2b viser oss en vei: "Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender". En konsekvens av bibeltroskap viser seg som vi ser her alltid i vårt praktiske liv. Intet er verre enn en mann som holder en høy bekjennelse som Apostel, hyrde og Pastor, mens han er en tyrann i hjemmet. Om ikke Guds ord skal bli spottet er det avgjørende at den sunne lære fører til et sunt liv. Læren skal vises i gode gjerninger. Her står kampen for oss alle - at livet kan bli slik Mattias Orheim skriver: "Kvardagskristen vil eg vera". Gud gi at vi ikke kommer inn under dommen i Tit. 1,16: "De sier at de kjenner Gud, men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er avskyelige og ulydige og udugelige til noen som helst god gjerning".

Guds ord taler om å skikke sitt eget hus som en forutsetning for å inneha et åndelig embete!

1. Tim. 5. 6 men den som lever efter sine lyster, er levende død. 7 Og dette skal du byde, forat de kan være ulastelige. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro. Når en som attrår og innehar et åndelig embete, men selv ikke lever deretter. Hva skal han\hun gjøre? Først og fremst omvende seg! Og den siste plassen de skal stå og være er som forkynner og som en leder, de er uskikket dertil. Hvis de fremdeles står frem som forkynnere og Pastorer, så pådrar de skyld over seg selv, menigheten og de som låner øret til dem. Og hvis de f.eks. ber for noen, så vil også de åndsmaktene som besitter dem og som har inntatt dem. Bli «overført», derfor er de som en kreftsvulst på Kristi legeme!

Disse personene leker med Satan og de er som han, en forkledning av noe de ikke er!

2. Kor. 11. 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger. De vet å «få» det til! De lever som regel på andre, jobber gjør de sjelden og sliter ikke for føden, vær du sikker! Og de kan manipulere, bruke ord, hersketeknikker og spiller ydmyke. De kan være offer den ene dagen og uovervinnelige neste, de er og forblir skuespillere med klare og markante narsissistisk og løgnaktige trekk i sin personlighet! At så få avslører i dag slike kommer mye av at i dagens kristen Norge ligner hvordan alt er i kveldskumringen. Der det ikke er dag og ikke natt, da blir alt grått og en evner ikke å se forskjell. Slik er også det åndelige klima i dagens kristne Norge. Ikke rart at det er slik albuerom for slike som lever t.o.m. i åpenbar synd og direkte i strid med Guds ord, selv om de gir seg ut for å være Apostler, Pastorer og TV-grundere etc.

Vi har alle et ansvar!

2. Joh.b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Hvis en stiller opp for disse falske apostler som gir seg ut for å være det motsatte. Så blir en delaktig i deres synder og onde gjerninger. Derfor er det absolutt det siste jeg kunne tenkte meg å låne mitt øre til dem eller at det som er enda verre at de skulle bedt eller profetert over meg! Hvorfor er det så mye profeti over disse og falske profetier? De er innfiltrert eller besatt av demoner og er innfiltrert av forførende åndsmakter. Derfor er det om å gjøre å holde seg så langt borte fra dem som mulig etter en har advart dem. De skal få en sjanse og to, men så er det stopp. Deretter skal en vende seg bort i fra dem, ikke engang spise med dem og se på dem som hedninger som en ikke pleier omgang med! Skriften er egentlig klar, enkel og radikal som den er på de aller fleste områder ellers. 2. Tim. 3. 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra. Vi skal vende oss fra dem, ikke til dem. At det er dessverre så pass mange som overser disse klare anvisningene fra Herren og Guds ord, gjør at det er Laodikea tilstanden som er rådene i menighetslivet, og ikke slik det skulle og burde ha vært, dessverre. Men muligheten er tilstede også for oss i dag hvis vi vil og omvender oss og søker Herren på nytt og følger de anvisningene og påbudene som Herren selv har gitt oss i sitt eget ord, Amen! Salme 119 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie. 9 Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord.

Jeg har nevnt om det å være narsissistisk, det er et fremtredende trekk med disse! Det er viktig å være klar over at dette er mennesker som utnytter enhver anledning for å fremme sin egen sak og ikke Guds sak. Derfor er det til hjelp å vite litt om den personligheten veldig ofte disse menneskene har. Det går igjen og igjen, derfor er det mitt håp og bønn at flere skal skjønne hvilke faktorer og mennesketyper dette er. De er ikke det de gir seg ut for å være, men ulver i fåreklær som Apostelen Paulus talte om ville komme inn i Guds menighet med full styrke etter hans bortgang for å villede og forføre de troende! Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

Fra Wikipedia: Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en diagnose som har visse fellestrekk med psykopati. Diagnosen finnes ikke i det europeiske diagnosesystemet ICD, men finnes derimot i det amerikanske diagnosesystemet DSM («Narcissistic Personality Disorder»). Noen mener at denne personlighetsforstyrrelsen oppstår som følge av vanskelige opplevelser i tidlig barndom. Karterud (2002,s.114) skriver at "Det patogene ligger i oppvekstmiljøet. Det er omsorgspersonens personlighet som er avgjørende. Det vil si deres evne over tid til å fungere som gode nok Selvobjekter". Kohut (1971) mener også " .. narcissistic personality disorder arises largely from a profound failure in modeling empathy by the parents early in a childs developement". I et foredrag 4 dager før sin død beskrev han dette. Akkurat hvordan dette skjer er det flere ulike teorier om. En teori bygger på at barnet utsettes for stress (cortisol) i tidlig alder og at det skader viktige komponenter i hjernen slik at de genetiske baserte forutsetninger for tilfredsstillelse av en del primærbehov ikke blir dekket. Slike primærbehov er behovet for selvbekreftelse, og der igjennom oppbygning av en psykologisk terskel for krenkelse. Gjennom læring i tidlig alder kobles milliarder av nerveceller sammen. Kronisk høye verdier av stresshormonet cortisol (mfl) skader slike nerveoppkoblinger samt vitale komponenter i hjernen (hippocampus, amygdala) som styrer våre emosjoner. Stress i tidlig barndom fører derfor til færre enn normale "oppkoblinger" samt skade eller redusert utvikling på viktige komponenter. En må anta at hjernen derfor primært kobler de koblinger som er viktige for organismens overlevelse og at de sekundære og høyere hjernefunksjoner tar skade/blir dårlig utviklet. Empati er en slik høyere hjernefunksjon, der igjennom utvikles den narsissistiske personlighet, mangel på empati og frykt for krenkelse av eget selv, eller sagt på en annen måte, frykten for at andre ikke skal ha empati med en selv, også kalt egoisme. Sigmund Freud snakket om «primær narsissisme», en naturlig tilstand for nyfødte barn, og «sekundær narsissisme» som betyr at personen ikke kom ut av spedbarnstilstanden og dermed vokser opp med et udekket behov for bekreftelse av sitt eget selv. Behovet for selvbekreftelse ble ikke dekket av omsorgspersonen(e). En person med narsissistisk personlighetsforstyrrelse fremstår som «selvopptatt», men det er en overflatisk og altfor enkel beskrivelse. Egentlig mangler personen en klar utvikling av sitt «Selv». Selvet ble aldri utviklet normalt (på det tidspunkt det skulle vært utviklet) fordi barnet i tidlig alder ble lært opp til å bygge opp omsorgspersonens selv gjennom frykten for ikke å få nødvendige oppmerksomhet. Resultatet var at barnets selv ble underutviklet/skadet. Som et desperat (biologisk drevet) forsøk på kompensasjon for dette prøver personen til enhver tid, og på forskjellige måter å bringe omgivelsene til å bekrefte eksistensen av personens «Selv», ettersom den eneste måten personen kan ha noe forståelse av egen eksistens er gjennom tilbakemeldinger fra andre. Et individs identitet, bygger på tilbakemeldinger i sosiale relasjoner. Bekreftelse og tilbakemelding fra omgivelsene er viktig for alle mennesker, men for en person med narsissistisk personlighetesforstyrrelse/fungering er behovet ekstremt, som om personen ville opphøre å eksistere dersom andre ikke retter sin oppmerksomhet mot dem. De styres i realiteten av primitive psykologiske forsvarsmekanismer normalt utviklede vokste av seg i barndommen. Projeksjon er en slik mekanisme. Kritikk mot slike personer utløser naturlig nok følelse av krenkelse mye tidligere enn hos normalt utviklede og dermed blir aggresjonen synlig gjennom passiv aggresjon, løgner (virkelighetsfordreininger), manipulasjoner, og i en del tilfeller vold. Slike mennesker utsetter oftere barn for vold fordi deres frustrasjonsterskel er så lav og fordi de gjennom sosial arv (læring) ofte har lært at konflikt løses med vold. Slike foreldre har lært at konflikter løses med vold i egen barndom, og utsetter ofte egne barn for den samme psykiske og fysiske vold. Særlig synlig blir dette om slike foreldre utsettes for kritikk av sin foreldrerolle. Å slå barn synes de er helt greit for det var det de selv "lærte" var greit som små! Påpekninger om slik vold møtes av umiddelbar benektelse selv om barnet fremviser tydelige skader. Slike barn ender med å beskytte overgripers adferd, noe en antar har sammenhneg med at tilknytningsystemet aktiveres. "Jeg tenker nok du skjønner det sjøl" uttalte Christoffer når noen spurte hvorfor han hadde blåmerker. Dette er typisk for barn som utsettes for slik adferd. Frykten for tap av tilknytning og frykten for mer vold gjør at mange slike barn ikke sier hva de utsettes for. Derfor ser ikke slike foreldre på sin vold som annet enn "normalt", det var det de ofte selv vokste opp med. Likevel mangler en person med NPF i en forstand muligheten til å anerkjenne andre personer som selvstendige individer. Dette som en følge av deres behov for objektrelasjoner. "Covert narsissister" investerer ofte i ytre objekter (barn, partner) og speiler seg således i disse objekters vellykkethet: "Se så fine klær mitt barn har ..og jeg er dets mor", eller "Se så vellykket dette firmaet er.. og jeg jobber her", eller "Se så vellykket min mann er ..og jeg er gift med ham". Slik brukes ytre objekter til bekreftelse på egen tilkortkommenhet. Dette må ikke forveksles med å være stolt av et ytre objekt, som alle kan være. Forskjellen ligger i at barnet ikke trenger fine klær, men emosjonell speiling, hvilket det ikke får. Isteden må barnet speile den voksene! De har ikke utviklet en normal evne til å vise respekt for andre, som en følge av at de selv ikke ble respektert som små, og har ikke normal mulighet til å føle empati, dermed blir en egosentrisk adferd viktig for å dekke behovet for egen bekreftelse. Oppførsel som kan se respektfull og/eller empatisk ut er motivert av mål styrt av bevisste/ubevisste behov for selv-bekreftelse. Det vil si at tilsynelatende respektfull og empatisk fremferd fra en person med denne forstyrrelsen er et skuespill/virkemiddel som blir brukt aktivt i en slags svindel for å manipulere omgivelsene. I realiteten har de ingen empati med andre, da all psykisk energi går med til "empati" for seg selv, det man kaller egosentrisme. Oftest er det partner eller "det ytre objekt" som opplever den avvikende adferd, fordi omgivelsene kun ser skuespillet! Siden en person med «NPF» mangler en klar oppfattelse av seg selv har personen vanskelig for å ha noen mening eller oppfatning av noe som ikke er direkte relevant for personens egen agenda. Derfor er det nødvendig å kopiere normale mennesker så godt som mulig når det gjelder fremvisning av personlige kvaliteter. Verdisyn, meninger, smak, talemåter og så videre, blir hentet fra andre, og den syke personen fremfører i neste omgang det som skal forestille tegn på ekte, egne personlige kvaliteter. De kopierer det de oppfatter som akseptabelt og høyverdig, for det dekker deres grandiose behov for bekreftelse. Herav kommer begrepet det falske «selvet», som utgjør fasaden de omgir seg med. Kritikk avslører at denne fasaden er meget sårbar og oppfattes derfor av slike som alvorlige krenkelser. Ofte kan talemåter høres ut som «copy & paste» og virke unaturlige og kanskje absurde i sammenhengen. Angivelige synspunkter og meninger kan være vanskelige å følge presentasjonen av, kan ha dårlig innbyrdes sammmenheng og til og med avvike grunnleggende ifra personens faktiske handlinger og livspraksis. «Forestillingen» kan virke forvirrende for den som er «publikum», og inntrykket i tillegg blir forverret av at den syke selv åpenbart ikke legger merke til mangel på sammenheng i uttalelser. Logiske brister i adferd er typiske. Narsissistisk personlighetsforstyrrelse regnes som vanskelig å kurere fordi den er så kronisk i sitt fundament.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-396-evangelist-og-dr-emanuel-minos.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-395-pastorer-og-forkynnere-som-er.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-388-skjuler-du-deg-bak-jesus-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-378-sang-evangelist-albert-anensen.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-371-det-er-kun-i-jan-age-torps-liv.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-361-jan-age-torp-skjnner-ikke-og-vil.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html

Ingen kommentarer: