tirsdag 29. november 2016

Nr. 1775: Syvendags Adventisten forkynnelse at de ikke troende skal ikke pines i all evighet, men tilintetgjøres er i samsvar med bibelens lære!

Nr. 1775:
Syvendags Adventisten forkynnelse at de ikke troende skal ikke pines i all evighet, men tilintetgjøres er i samsvar med bibelens lære!

Bilde av tenkt hvordan det skjer med et menneske som unnlot å ta imot Jesus, og hans navn ikke var skrevet i Livets bok!

Her er han i ferd med å bli tilintetgjort!


Fra den internasjonale siden deres: 


6. The unrepentant will be resurrected after the millennium to face judgment: The unrepentant are not resurrected at the second coming of Jesus. They remain “sleeping” in an unconscious state until the end of the millennium, at which time they are resurrected (see Rev. 20:5). This resurrection occurs before the final judgment (verses 12, 13). It seems only fitting that those who are to be judged will be present when the final verdict is given. Jesus speaks of this time: “For a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out—those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned” (John 5:28, 29).

7. The punishment of the unrepentant is called the second death: After the final judgment the unrepentant receive their punishment. This punishment is called the second death. “Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire” (Rev. 20:14, 15; see also 21:8). The Bible also uses words such as “perishing” and “destruction” in speaking of the ultimate fate of the unrepentant (e.g., 2 Peter 3:7, 9; John 3:16; Heb. 10:28; Mal. 4:1). These descriptions confirm that the second death refers to annihilation (or extinction) of the unrepentant, rather than a continual and eternal conscious torment.

8. Death itself will be destroyed in the end: Death is a cruel and bitter enemy. However, it will be overcome. As 1 Corinthians 15:26 clearly states: The last enemy to be destroyed is death (see also Rev. 20:14). The book of Revelation describes what eternity will be like for the saved: “There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away” (Rev. 21:4).

Oversatt:
6. unrepentant skal gjenoppstå etter tusenårsskiftet til dom: Den uomvendte ikke gjenoppstått på Jesu gjenkomst. De forblir "sover" i en bevisstløs tilstand til slutten av årtusenet, og da vil de oppstå (se Åp 20: 5). Dette oppstandelse skjer før den endelige dom (vers 12, 13). Det virker bare passende at de som skal bli dømt vil være til stede når den endelige dommen er gitt. Jesus snakker om denne gangen: "For en tid kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst og komme ut og de som har gjort det gode vil stige til å leve, og de som har gjort det som er ondt vil stige til bli fordømt "(Joh 5:28, 29).

7. Straffen for den uomvendte kalles den annen død: Etter den siste dommen uomvendte får sin straff. Denne straffen er kalt den annen død. "Da døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Ildsjøen er den annen død. Enhver hvis navn ikke ble funnet innskrevet i livets bok ble kastet i ildsjøen "(Åp 20:14, 15; se også 21: 8). Bibelen bruker også ord som "fortapt" og "ødeleggelse" i å snakke om den endelige skjebnen til uomvendte (f.eks 2 Peter 3: 7, 9, Johannes 3:16, Heb 10:28, Mal 4:.. 1 ). Disse beskrivelsene bekrefte at den andre død refererer til utslettelse (eller utryddelse) av uomvendte, snarere enn en kontinuerlig og evig bevisst pine.

8. Døden i seg selv vil bli ødelagt til slutt: Døden er en grusom og bitter fiende. Det vil imidlertid bli overvunnet. Som 1 Kor 15:26 sier klart og tydelig: "Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden" (se også Åp 20:14). Åpenbaringsboken beskriver hva evigheten vil være som for de frelste: "Det skal ikke være mer død sorg eller skrik eller smerte, for den gamle orden på ting har gått bort" (Åp 21: 4).
(sitat slutt.)

Her er hva en Pastor i Adventistene forkynner på sin egen blogg.

Adventistene og de millioner av andre evangelikale kristne som deler vårt syn, er verken helvetes- eller domsfornektere. Vi tror alt bibelen skriver om det endelige oppgjøret med synd.

Vi tror at syndens lønn er døden (Rom 6,23), men Guds nådes gave er evig liv. Vi tror at Gud alene er udødelig (1 Tim 6,16) og at vi mennesker i oss selv er forgjengelige (1 Kor 15,53). Vi tror at i oppstandelsen vil mange stå opp til evig liv og andre til dom (Joh 5,28-29). Vi tror fortapelsens ild innebærer at både sjel og legeme går til grunne (Matt 10,28, Matt 3,12; Åp 20,9), og vi tror det vil komme en dag hvor det ikke er noe skrik eller smerte eller pine lenger (Åp 21,1-4) og hvor Gud er blitt alt i alle (1 Kor 15,28). Når Jesus snakker om ”gehenna”, som våre norske bibler oversetter med ordet ”helvete” er det slik vi ser det snakk om å befinne seg utenfor frelsen – der det ikke er noe evig liv av noe slag. Opplevelsen av helvete er derfor tidsbegrenset fordi man borte fra Gud dør og opphører å eksistere. Adventister tror ikke Gud dømmer noen til evig bevisst pine, og Vårt Land burde etter å ha lyttet til panelsamtalen forstått at det finnes mange alternative måter å bruke ordet helvete på. Å benekte at Bibelen lærer evig bevisst pine er ikke å være helvetesfornekter.

Mange av oss adventister tillater oss i lys av vårt gudsbilde også et raust håp: På grunn av Jesus soningsdød på korset hvor han bar hele verdens synd og forsonet verden med seg selv (1 Joh 2,2, 2 Kor 5,19-20;), våger vi å håpe at mange som i dette livet har lengtet etter en rettferdig og god verden (Matt 5,6) vil stå opp til evig liv i Guds rike, selv om de ikke var så heldige å få oppleve livet med Gud i Kristus mens de levde. Vi opplever ikke at dette på noen måte gjør det mindre viktig å konfrontere ondskapen og mørket i denne verden med Guds kjærlighet og tilbudet om å bli borgere i Guds rike allerede nå!

Vennlig hilsen
Harald Giesebrecht

Sluttkommentar:

Hva Adventistene forkynner og lærer om Guds straff overfor de menneskene som ikke blir funnet verdige til å leve med Gud.
Er slik jeg ser det, helt i overstemmelse med Guds ord!
 

2 kommentarer:

Birgir sa...

Les Matteus 25. Jesus er veldig klar i sin tale.

Jan Kåre Christensen sa...

Birgir du må lese hva jeg har skrevet før i de artiklene jeg har gitt deg. De viser klart at du tar feil!