torsdag 2. mars 2017

Nr. 1866: Kampanjen med Franklin Graham er mislykket lenge før den er begynt, da det er horkarlen Sten Sørensen som står i spissen for det hele!

Nr. 1866:
Kampanjen med Franklin Graham er mislykket lenge før den er begynt, da det er horkarlen Sten Sørensen som står i spissen for det hele!
http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-467-pastor-sten-srensen-fra-karmy-er.html

Bilde av Biskop Bernt Eidsvig som er med i bønn for Oslo som på mange måter denne Franklin Graham kampanjen må sees i sammenheng av.
Da både Franklin og hans far Billy vet å pleie omgang med katolikkene selv om de ikke har forkastet noe av de som Luther og reformasjonen gikk imot for 500 år siden. Med andre ord, skjøgedøtrene er i dag med å vende tilbake, og det med rekordfart! Allt skal samles under en «paraply», som vi ser det er i ferd med å skje i dag. katolikkene vil og det katolske med sine rosenkranser, bønn for avdøde og relikvier. Samt med messing, askekors og jeg vet ikke hva, vinne mer og mer fotfeste og få plass. Da passer det godt med protestantene syn på ekteskapet at det er fritt frem, for en «herlig» smørje det er i ferd med å bli, eller er blitt!
Så fremmed det er i fra Guds ord, at vi kan ikke kalle det lengre for evangelisk eller sann kristendom! Det er «Babylon – den store skjøge» blitt!Jakob 2. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle. 11 For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter. 12 Tal så og gjør så som de som skal dømmes efter frihetens lov!

Dette skriver Sten Sørensen i avisen Dagen:
«Men etter å ha lest om den opprivende og alvorlige debatten som endte med en ny ekteskapsliturgi i Den norske kirke, hvor det med rette kan skrives at kristenfolket er splittet, blir det underlig at Dagen bruker en slik sterk overskrift om Franklin Graham. I lys av den årelange kampen som har funnet sted angående synet på ekteskapet, skaper denne overskriften negative assosiasjoner og en bismak.»

Hvorfor skal disse homosekuelle og lesbiske «betale» prisen for at andre kan få leve i synd?
Her angriper horkarlen Sten Sørensen igjen det samme som de gjør, de homofile og lesbiske. Men hans egen brøde og synd, er helt fint å leve i.
Dette er hykleri og dobbeltmoral. Har du bryt et av Guds bud, så har du bryt dem alle.
Det hjelper ikke å peke på andre, hvis en selv lever i synd. Da passer dette Jesu ord in.

Matt. 7. 3 Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var?  4 Eller hvorledes kan du si til din bror: La mig dra splinten ut av ditt øie? og se, det er en bjelke i ditt eget øie!  5 Du hykler! dra først bjelken ut av ditt eget øie, så kan du se å dra splinten ut av din brors øie!

Her prøver Kristen Norge å dra splinten ut, men er ikke klar over at de har en bjelke selv når de godtar gjengifte blant oss kristne. Dette er synd til døden, ikke noe annet å gifte seg på nytt som en troende mens den andre ektefellen lever.
Dette gjelder i særdeleshet for forkynnere som er et «mønster for hjorden!»

Denne kampanje er allerede ufarlig og latterlig i den åndelige verden når en som lever i hor skal være leder for denne kampanjen!

«Pastor» Sten Sørensen er gjengiftet som en kristen, da hans første kone trengte han som mest var han i seng med en annen kvinne, dette er ondt i Guds øyne!

Vi kommer ikke bort i fra at Gud har en helt annen standard for oss troende enn det er for denne verdens barn.
Vi er Lysets barn, mens de er Mørkets barn!
Men i dag så kan en nesten snu dette på hode, og dette rører ved Guds hjerte og han kan ikke utså eller tåle det!

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker!

Det har ingen betydning om det ser ut som at majoriteten av kristne godtar nå både den ene og den anen synd, ikke minst gjengifte blant forkynnere når Guds ord sier det motsatte.

Jeg får høre så mye om meg som påpeker dette, men det preller av som vann på Gåsa. Jeg vet hva min bibel sier om disse, at de ikke skal arve Guds rike og de lever i synd. Ja, skriften sier rett ut at slike personer som Sten Sørensen og andre som er gjengiftet som troende er horkarler og ekteskapsbrytere når den første ektefellen enda lever!

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Realiteten av at det faktisk finnes religiøse åndsmakter som har et skinn av Gudsfrykt, men fornekter dens kraft kommer vi ikke bort i fra, så at det lønner seg å være meget våken i denne tid er det INGEN tvil om. I Bibelen står det at Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom tegn og under.

Det er så masse tilsynelatende flotte ord og tanker, men hvor er bekreftelsen fra himmelen på det som gjøres gjennom at mennesker blir radikalt frelst og tegn og under skjer? Det at mye av det som gjøres nå er så blodfattig sett etter Bibelsk standard, er det ikke et tegn på at Gud faktisk ikke får stort å bekrefte på tross av all aktivitet som utføres og hvis så, kan mange av disse menighetene da sies å være på rett spor eller feil?

Sluttkommentar:

Kampen med denne Franklin Graham er dødfødt, tror dette er ikke noe annet enn en gedigen villfarelse bare en ser på de troende som gir sin tilslutning her i Norge til denne kampanjen.
Samt jeg stiller også et spørsmål med Franklin Graham som ikke er helt sturen selv med alle sine katolske venner og andre. Jo, dette som vi nå ser. Stiller jeg meg helt avvisende til da synd og umoral florer i Guds menighet.
Samt det er vranglære og annet blant de troende. Denne kampanjen minner meg også som en forlengelse av Bønn for Oslo der katolikkene og andre villfarne troende er med.

Det faktum at Biskop Bernt Eidsvig som den øverste leder av romer-katolikkene i Norge har blitt gitt en sentral plass i Bønn for Oslo hvor så mange frimenigheter er med og hvor hovedbasen er Filadelfia Oslo og Storsalen her i Oslo.
Som arrangeres hvert år i januar, er mer alvorlig enn det mange kanskje har tenkt på med all den vranglære og åpne avgudsdyrkelse denne organisasjonen står for over store deler av verden.

Jesus kommer snart igjen når vi ser all denne villfarelsen, da han selv har sagt at det sikreste og første tegn på hans gjenkomst er åndelig og religiøs villfarelse!

Matt. 24. 3 Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?  4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.

Ingen kommentarer: