lørdag 6. februar 2021

Nr. 2824: Nok et tilsvar til Plan- og bygningsetaten herjinger med oss der de har som sitt åpenbare mål å knekke oss som Familie!

 Nr. 2824:

Nok et tilsvar til Plan- og bygningsetaten herjinger med oss der de har som sitt åpenbare mål å knekke oss som Familie!


Her er vårt svar:


Sak 201908605, 201510929 og 202006740

 

Oslo 5 februar 2021

 

Dere snur alt på hode.

 

Det som er ulovlig og virkelig ille, er slik som PBE har gått frem i denne saken.

Vi har bygget etter den anvisningen vi fikk av dere, dog muntlig.

 

Det som er virkelig ulovlig og til hinder for trafikken, gjør dere ikke noe med.

Der lar hatet deres velte over oss som bare har prøvd å bygge, og ordne eiendommen vår til det beste for oss selv og alle andre.

Proposisjonene på vår «ulovlighet» og den straffen vi skal ha, er helt, helt hinsides.

Dette er straffen dere vil pålegge oss:

 

Hva skjer dersom dere ikke retter innen fristen?

Tvangsmulktene vedtatt 28. februar 2020 gis nye frister.

 En tvangsmulkt på kr 60 000 vil forfalle den 15. april 2021

 En tvangsmulkt på kr 80 000 vil forfalle den 1. juni 2021

 En tvangsmulkt på kr 100 000 vil forfalle den 1. juli 2021

 

Dersom dere retter de ulovlige forholdene innen fristen, vil dere unngå å måtte betale tvangsmulkt. Dette inkluderer også tvangsmulkten som forfalt 1. juni 2020 på kr 45 000.

Dersom dere ikke retter de ulovlige forholdene innen fristen, vil tvangsmulkt innkreves uten ytterligere varsel. (forje gang dere prøvde galskapen og hatet deres, så ble saken avvist som foreldet av Namsmannen.)

 


At dere ikke vil komme oss i møte, men bare kommer med nye vedtak og tvangsmulkter og alt annet er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk ut av en annen verden!

Vi skal tvinges til å lyde «nazi-ordrene» deres om dere forfeiler gang på gang.

Ikke noe stopper dere, hvilke hevngjerrige mennesker som ikke kan roe seg ned og prøve å finne en god løsning som er minnelig, god og rettferdig!

 

Det er da mulig selv for dere å stikke fingeren i jordet, og se hvilket omdømme som PBE får med dette hatet og urettferdigheten dere holder på med!

 

Hat forblinder heter det, og dette ser enn i disse byggesakene oppe på Hellerudtoppen der lite blir stort, og litt sunt bondevett og være litt rimelig og ettergiven er totalt oversett.

 

Våre såkalte ulovligheter står overhode ikke i stil til den straffen dere vil påføre oss.

Vi har bare bygget i god tro og veiledet av PBE, og blir straffet som vi hadde bygget en villa ulovlig i strandsonen,

Mens vi bor 50 meter i fra Østmarka, og så langt i fra strandsonen det er mulig å komme.

Her er proporsjonene så langt ifra hverandre og straffen så urimelig at det hele er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk!

 

Tenk, vi har oppgradert område, vi har oppgradert vår eiendom.

Før hadde vi en dårlig, elendig skrånet, sørpete og stygg skråning ut i veien.

 

Nå har vi en pen, funksjonell mur, som holder massen inn på vår eiendom.

Som er oppgradering for både oss og alle andre.

Da skal det gis dispensasjon, ikke straff!

Dere oppfører dere som om vi har tatt oss til rette, og gjort noe ille.

Sannheten er at vi har oppført oss og bygget noe til gunst for alle.

Dere sender endog mailer til advokater som en må regne som spam, selv om dere lovet å ikke sende mer mailer.

Dette og drøssevis av andre feil dere har gjort, vil dere hverken kommentere eller ta inn over dere. Svare oss for dette eller andre forhold som er veldig kritikk verdige, er helt allright når dere gjør det.

Gjør vi noen små feil så skal vi straffes uansett!

 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

 

Vi bor ikke i strandsonen, men 50 meter fra Østmarka og er blitt veiledet av PBE hvordan bygge muren, og blir behandlet på verst tenkelig måte av noen hatefulle på et kontor nede i Oslo sentrum.

 

Dette skrev vi i vår søknad i 2016:

 

Ved søknad om dispensasjon skal søknaden begrunnes, hensynene i formålsbestemmelsene ikke bli vesentlig tilsidesatt, samt fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl § 19-2. Tomten er regulert til boligformål. Boden er ment å betjene boligformålet og beboernes behov for lagring. Formålet anses ikke å bli vesentlig tilsidesatt, verken i fm. tiltaket eller i fm. innvilgelse av dispensasjon mht. BYA. Reguleringsbestemmelsen angir maksimal BYA for eiendommen. Hensynet i denne anledning er – sammen med høydekrav etc. – å regulere omfanget av bebygd miljø på eiendommen. Lys og luft internt på tomten, og i ft. omgivelsene, er i så måte av betydning i en realitetsvurdering. Boligene utgjør opplagt det primære bebygde miljø på eiendommen. Boden er lagt inntil nabogrense i en relativt skrånet terrengsituasjon. Bodens utforming og begrensete høyde er tilpasset/ underlagt gjerde i tråd med avtale med aktuell nabo, og tilpasset boligbebyggelsen i volum, utrykk og farge. Boden trappes ned med terrenget. Boden oppleves ikke som omfattende eller ruvende på noe vis, og påvirker i liten grad lys og luft mellom boligene internt på eiendommen, eller i sammenheng med nabobebyggelse og omgivelser for øvrig. Tiltakshaver anså det svært hensiktsmessig med en utvendig bod som sikret god og tørr lagring, uavhengig av garasje og kjeller. Alternativet ville være at sykler og annet ble stående utendørs, hvilket både ble ansett å være en dårligere løsning mht. forfall på de enkelte objektene som måtte stå ute, en mindre sikker løsning med risiko for at objektene ble stjålet og ikke minst en mindre ryddig løsning – altså en dårligere estetisk løsning for omgivelsene. Boden ble etablert på et areal som var i lite bruk (nordvendt mot skråning/ gjerde). Bodløsningen ble akseptert av nærmeste nabo, tiltaket er godt under 15 kvm, og tiltakshaver var av den klare oppfatning at denne ikke ville utløse søknadsplikt. Tiltakshaver har så vidt vi forstår ikke fått negative tilbakemeldinger på boden, som både er designet med et dempet uttrykk, med god estetisk utforming og videre fagmessig godt utført. Boden ligger med høyde under nabogjerde, og er i liten grad synlig for omgivelsene. Etablering av bod er ikke til vesentlig eller urimelig ulempe for naboer, verken mht. tiltakene i seg selv eller trafikale forhold. Det foreligger samtykke fra nærmeste nabo. Etter en samlet vurdering er det etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene. Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan innvilges. Søknad om dispensasjon fra krav til begrensninger til terrengarbeid i S-4220 § 6.5 (i fm. etablering av mur): Det søkes med dette om dispensasjon fra krav til BYA i S-4220 § 6.5. Begrensningene gir i aktuell situasjon anledning til terrengarbeider med høyde 0,5-1,0 m. 4 Det søkes med dette om dispensasjon fra overnevnte krav da murens høyde er på det høyeste 1,85 m. Terreng inntil denne er tilnærmet like høyt (på det høyeste), men er i det vesentligste betydelig lavere enn dette. Ved søknad om dispensasjon skal søknaden begrunnes, hensynene i formålsbestemmelsene ikke bli vesentlig tilsidesatt, samt fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl § 19-2. Tomten er regulert til boligformål. Muren – og terrenghevningen – er etablert for å sikre bedre/ flater utearealer med en mer definert avgrensning mot vei. Formålet anses ikke å bli vesentlig tilsidesatt, verken i fm. tiltaket eller i fm. innvilgelse av dispensasjon mht. BYA. Veibanen er regulert til veitekniske hensyn. Deler av muren legges i veibanen. Det vises i denne forbindelse til vurderinger i fm. søknad om dispensasjon mht. plassering nærmere 15 m fra midt vei, jf. punkt under. Reguleringsbestemmelsen angir maksimal bearbeidelse av terreng for å begrense terrengarbeidene innenfor reguleringsplanens virkeområde. De aktuelle arbeider ble gjennomført for en tid tilbake, men omsøkes i medhold av dagens gjeldende plankrav. Arbeidene virker i noen grad negativt mht. disse forhold da det er avvik mht. bestemmelsen. Det presiseres imidlertid i denne anledning at muren gir en klar avgrensning mot veibanen, og at man ved etablering av mur og terrengoppfylling sikrer betydelig økt brukbarhet på de tomtens utearealer. Dette har vært viktig for tiltakshaver mht. bruk og møblering av disse arealene. Det presiseres for øvrig at murens uttrykk er godt tilpasset boligens arkitektoniske uttrykk. Det er i området gjennomført mange terrengoppfyllinger samt etablert mange skjæringer/ fyllinger som både er mindre, tilsvarende størrelse og også betydelig større enn det aktuelle tiltaket. Etablering av mur er ikke til vesentlig eller urimelig ulempe for naboer, verken mht. tiltaket i seg selv eller trafikale forhold. Tiltakshaver misforstod regelverket og erkjenner at tiltaket ikke er omsøkt iht. pbl, men ber likevel om forståelse for at man trodde dette var i tråd med hva man kunne gjøre uten søknad. Man oppfattet det videre slik at dette faktisk var avklart med PBE etter samtaler med saksbehandler hos PBE. Dette gjør selvfølgelig ikke «ulovligheten» noe mer lovlig, men det bes likevel om forståelse for at tiltakshaver da føler det meget urimelig hvis man må fjerne hele muren. Økonomisk er dette svært belastende for tiltakshaver. Man har allerede brukt mye tid og ressurser på muren. Etter en samlet vurdering er det etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene. Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt. Dispensasjon kan innvilges.

 

Dette er pent, vår mur i Krokstien 2 c

 

 

Slik som dette vil PBE at vi skal ha det.

Men en bedriten skråning som lå ½ m lengre ute enn muren vår i veibanen.

Her er hate som råder og som gjør en blind og galen ……

Saken er fabrikkert av dere som en «ulovlighetsak» selv om vi har søkt i 2016 på en slik måte som at deres avslag er mye mer en ulovlighet enn hva vi noen gang har gjort i denne saken, dere snur alt på hode!

Det er dere som gjør feil på feil gang etter gang. Og vi må betale for deres feil, da vi ble veiledet av dere hvordan bygge.

Vi vet ikke heller i dag om det er kun muren som er «ulovlig»?

Da i deres øyne, ikke i våre da boden er det kun et minimalt overskrivelde på, der dispensasjon skulle vært gitt for lenge siden og den skulle vært godkjent.

Trappen står på vår eiendom, og før vi bygget den slengte vi oss ned på veibanen i et tau som i jungelen.

Hvor vil dere hen?

At eiendommen skal være ubeboelig?

Hva mener dere?

 

Eller om det også gjelder bod, mur og trapp? Hva er ulovlig NÅ?

Hva skal søkes om?

Vi hadde møte med dere, da fikk vi forsikring om hjelp. Hva gjør dere etterpå? Setter den verste mann dere har på saken, og siden da har vondt blitt til verre!

 

 

(slik som dette hadde vi det før vi bygget muren, bedritent, stygt og ut i veien. Mens vi i dag har en pen mur som holder dritten på vår eiendom som vi ikke hadde før vi bygget muren,)

 

Dette er til hinder for trafikken, den muren som ligger over på andre siden av veien.

Ikke det vi har gjort, det er til gunst for alle og har gjort at vi har fått en mye mer funksjonell og pen tomt!

 

Alt som dere kommer med av argumentasjon, er mer som konspirasjonsteori og fabrikkert løgn!

Dere presser lovverket, slik at det som er rett blir galt, og det som er galt, blir rett. Her er en hel bevist paragrafrytter for å bruke det imot oss, ikke for å se helheten og komme frem til et godt og rettferdig vedtak.

Nei, helt bevist presser enn lovverket, for å bruke det imot oss.

Faktumet er at det er ikke en eneste negativ ting med det vi har bygget, bare positive ting. At dette da ikke kan godkjennes og gis dispensasjon, er ikke noe annet enn hat og vrangskap som ligger bak ifra Oslo kommune og PBE.

 


Løftebrudd

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

Vi har gjennom nå vel 7 – 8 år spurt om møter gjentatte ganger. Vi fikk et møte med dere 11.04.2019 der Nils Henrik Henningstad og Lene Cathrine Amdahl fra PBE.

Da skulle vi få søke på nytt, og med tett oppfølgning.

Siden da har det blitt null møter, og PBE har bare blitt mer og mer hatefulle og kompromissløse imot oss. Dette er løftebrudd.

 

Det er en sak til på vår eiendom, der naboen vår også har en såkalt ulovlighet sak.

Vi ser mye av det samme at saken der også dras ut, men det er allikevel en stor forskjell.

De blir møtt med vennlighet, vi med det stikk motsatte selv som sakene er på mange måter like. Det er konstantert ulovligheter på begge plasser.

Bortsett fra at vi fikk veiledning hvordan bygge.

Med andre ord, «fordelen» er på vår side men vi blir behandlet som dritt.

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201011373

 

Null tillitt til PBE som fremstår som direkte inkompetente og vrange.

 

Her kan en lese om noe om den mangel på kompetanse, redelighet og dyktighet som PBE har, den er meget lav kompetanse og meget stor vrangskap.

 

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

https://www.sokelys.com/krangler-med-plan-og-bygningsetaten-over-advokatregning-pa-kroner-24000-pbe-prover-pa-nytt-a-fa-heftelse-pa-eiendommen/

 

https://www.sokelys.com/striden-fortsetter-christensen-tvang-nabo-til-a-klippe-treet-med-skriv-til-pbe/

 

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2820-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Gå igjennom saken vår en gang til, og tenk hvordan dere holder på.

Våre små feil, gjør dere astronomiske. Som om det er en umulighet å komme forbi skrev nabo Roar Telje, tror dere på disse løgnene enda?

Vår forje saksbehandler Kaja Aubert Lange var hyggelig og forsvarte oss.

Da hun ble tatt av saken har det kun være kaos!

 

Når dere gjør feil, og de er det mange av.

Så bare fortsetter dere som før med nye urettferdige pålegg mot oss, later som ingenting har skjedd når det gjelder de feilene dere gjør.

Når naboer får dispensasjon 57 ganger mer enn oss, og ellers alt dere holder på med så gjør det at vi har null tillitt til dere.

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2800-svar-til-turgaer-i-stormyrveien.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2491-maten-plan-og-bygningsetaten.html


Denne mailen her er svar på denne mailen her vi fikk av PBE.

 11 kommentarer:

Jørgen Jensen sa...

Du burde gå til retten med denne saken. Du kunne jo få Kaja Aubert Lange til å vitne om at hun veiledet deg til å bygge.
Siden hun var saksbehandler og gav deg tillatelse til å bygge,burde ikke dette være et problem. Stevn henne inn for retten slik at hun kan avlegge en forklaring til din fordel.
Det er derfor rettsvesenet er der, for å løse tvister og gi deg en fair mulighet til å vinne frem. Det denne saken står og faller på et vitnemålet fra Kaja Aubert Lange.
Siden du ikke har en skriftlig godkjennelse er du 100 prosent avhengig av om hun vitner til din fordel. Det spiller egentlig ingen rolle om du har en god eller dårlig advokat på saken.
Din tidligere saksbehandler som gav deg tillatelse til å bygge og som veiledet deg, er det eneste momement som kan snu saken til din fordel.
Var jeg deg, ville jeg ha satt advokat på saken, innstevnet Kaja Aubert Lange som vitne og når hun bekrefter at hun veiledet deg med å bygge muren, er PBE toast.
Det er den kvinnen som er selve nøkkelen til seier.
Uten hennes vitnemål fremstår du som en lovbryter for alle.
Men siden hun jan vitne til din fordel blir det PBE som blir forbryterne

Jan Kåre Christensen sa...

Det er ikke lett å gå til retten her, da de vil si at jeg lyver.
Det har jeg prøvd.
Når det gjelder Kaja Aubert Lange har hun et enormt press på seg, og hun sier at hun ikke husker.
Da kommer jeg ingen vei på den måten.
Men vi kommer ikke til å godta hva enn PBE gjør til vår bakdel!

Se her for hva Aubert Lange har uttalt seg.

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2545-foresprsmal-til-huseiernes.html

Hun sier følgende:

Jeg husker ikke!!!!!!!!!!!


Jørgen Jensen sa...

Jeg forstår. Saksbehandler er sikkert presset til å "ikke huske".
Mulig hun har begått feil ved å gi deg muntlig tillatelse og da er det bedre å skjule det bak dårlig hukommelse.
Hun var ditt sterkeste kort og skulle så avgjort ha blitt presset litt av en advokat for å hjelpe på med hukommelsen.
Litt synd at du ikke har noen argumenter eller paragrafer på din side.
Myndighetene pleier å valse over folk uten å tenke på omkostninger.
Bare se på barnevernet og fengselsvesenet.
Hvor mange barn blir ikke avskåret fra kontakt med sin far eller mor fordi myndighetene har buret inne mange?
Jeg vet ikke hva du skal gjøre.
Jeg tenker det mest fornuftige og billige er å rive.

Jan Kåre Christensen sa...

Jørgen Jensen, du skriver:

«Jeg tenker det mest fornuftige og billige er å rive.»

Det er akkurat slik det fleste tenker, handler og gjør.

En møter motstand av myndigheten, og kaster inn både årene, anker og seil!

Jeg og min kone akter ikke på noen som helst å gi etter for de pøblene og arrogante maktmennesker som sitter i Oslo Kommune, aldrIIIIII!!!!!!!!!!!!

Jørgen Jensen sa...

Jeg skjønner at dette er vanskelig. Å bli urettferdig behandlet er ikke bra. Men samtidig må man huske på at man skal følge myndighetene.
Myndighetene skal følges selv om myndighetene gjør urett.
De har sine lover og regler og føler disse.
Dessverre er dette slik Norge er.
Det er disse som har makten, og når de mener at noen bryter deres lover -så har de rett og plikt til å straffe.
Derfor kaller de det de holder på med for ulovlighetsoppfølging.
Det er jo ikke tvil om at du har brutt lover og regler og således er en lovbryter i deres øyne. Det er ulovlig å bygge en støttemur ute i grunn som er regulert som veigrunn.
Derfor er du rent objektivt en lovbryter selv om du subjektivt opplever at du ikke er det.
Du skriver et sted at det er "såkalte ulovligheter" og at disse er bagatellmessige.
Rent moralsk er det du har gjort noe som kan sammenlignes med butikktyveri.
Det er som å gå inn i en butikk og ta varer uten å betale.

Jan Kåre Christensen sa...

Jørgen Jensen du skriver:

Jeg skjønner at dette er vanskelig. Å bli urettferdig behandlet er ikke bra. Men samtidig må man huske på at man skal følge myndighetene.
Myndighetene skal følges selv om myndighetene gjør urett.

1.) Det er jeg ikke enig i. Vi skal følge myndighetene når de gjør rett, men ikke når de gjør feil. Men det er klart, som kristne driver vi ikke med vold eller annet som ikke er bra.

Skriften sier at myndighetene skal gjør det gode, ikke lyve og drive med forskjellsbehandling.

Rom. 13. 4 for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.

PBE her i Oslo er jo man stikk motsatt. for den er Guds tjener, dig til onde. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som godt er passer på oss.

2.)
Det er jo ikke tvil om at du har brutt lover og regler og således er en lovbryter i deres øyne. Det er ulovlig å bygge en støttemur ute i grunn som er regulert som veigrunn.
Derfor er du rent objektivt en lovbryter selv om du subjektivt opplever at du ikke er det.
Du skriver et sted at det er "såkalte ulovligheter" og at disse er bagatellmessige.
Rent moralsk er det du har gjort noe som kan sammenlignes med butikktyveri.
Det er som å gå inn i en butikk og ta varer uten å betale.

Svar. De cm som er ut i vei kan jeg med letthet hogge av. Problemet er PBE som overholde ikke vil komme oss i møte og ha en dialog.

PBE opptrer uredelig, arrogant og hatefullt.
Kan ikke se at jeg har stjålet noe som helst, ikke en tyggegummi engang!

Man må da få lov å gjøre en liten feil når vi er blitt veiledet av PBE. Og etterpå vil de ikke engang prate med oss!

Vi hadde et møte, siden da vil de ikke prate selv om de lovet det.

Anonym sa...

Hvorfor skulle de velge å ha et møte med deg igjen? De vet at du aldri,aldri,ALDRI vil gi deg,slik du selv har skrevet på bloggen din mange ganger. Så hva er poenget fra deres ståsted med et møte til?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Hvorfor skulle de velge å ha et møte med deg igjen? De vet at du aldri,aldri,ALDRI vil gi deg,slik du selv har skrevet på bloggen din mange ganger. Så hva er poenget fra deres ståsted med et møte til?

Svar.

1.) Jeg har da ikke skrevet negativt om de noe særlig før møte med dem 11 april for snart 3 år siden.

Etter møte 11.04.2019 så ble vi lovet oppfølgning. Det er uredelig, uprofesjonelt og løgnaktig det PBE gjør-

2.) Jeg har da bare skrevet og talt det som er sant! PBE har ikke vært interessert i dialog med oss, kun komme med vedtak.

3.) Det er viktig å holde avtaler, PBE lyver konstant, er uredelig og hatefulle!

Med andre ord, de har bevist at de ikke er kompetente for den jobben de ar satt til å gjøre!Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, stå frem med fullt navn når du skriver så negativt!

Jeg er voksen, og står for hva jeg sier.

Det gjør ikke PBE som gav oss tilsagn å bygge muren.

I ettertid hadde vi møte med dem, og da lovet de oss veiledning.

Holder de ord på noen som helst måte?

Tøv, tull og idioti dine påstander!

Jørgen Jensen sa...

Flott at du har fått tilsagn om å bygge muren.
Det tilslaget bør du sende til diverse instanser og få disse til å kreve at PBE følger sitt tilsagn. Hvorfor var det nødvendig med et møte siden du alt hadde fått et tilsagn fra PBE? Et slikt tilsagn er et offentlig tilgjengelig dokument.
Ligger dette tilsagnet på sakinnsyn?

Jan Kåre Christensen sa...

Vi ble veiledet å bygge muren, men nå mener de at vi skal rive.
De vil ikke ha møte med oss.
Se her for saksinnsyn. Det er bare å søke på eiendommen vår.


https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+