fredag 5. oktober 2012

Nr. 485: Israel trenger og fortjener støtte og forsvar fra Vestens frie nasjoner også Norge. Men USA har det største ansvaret!

Nr. 485:

Israel trenger og fortjener støtte og forsvar fra Vestens frie nasjoner også Norge. Men USA har det største ansvaret!

Det har aldri vært en Palestinsk stat. Men den største kjeltringen, drapsmann, terrorist og muslim Yasir Arafat som verden omtrent har sett klarte å lure en hel verden til at Israel hadde stjålet «hans» og «Palestinernes» land! Snakk om kjeltring, løgner og bedrager! Verden vil bedras heter det i ordtaket, mer treffende har det nok aldri vært sagt!Historieløshet skaper Israel hat – kjenner enn historien forsvarer enn Israel!

Når mange – ikke minste mange Arabere at Israel har stjålet landet ved hjelp av USA, da er en så manipulert og lurt at enn tror på en farlig løgn som igjen gjør enn selv farlig!

Hva er sannheten? Sannheten er at de såkalte Palestinerne er Arabere som allerede har mange land, ikke minst Jordan som er deres land!

De frie og vestlige land med USA i spissen er garantister for Israels eksistens og at de skal kunne være Herre i eget land!

Hvor kommer navnet Palestina i fra?

Oskar Edin Indergaard skriver:

Etter at keiser Hadrian hadde slått ned det jødiske opprøret i 135 etter Messias, kalte han Jødeland eller Israel for ”Felestin”, som betyr ”filistrenes land”. Det var for å straffe jødene og utviske deres tilknytning til sitt eget land, at han avskaffet det gamle og opprinnelige navnet på Israel.

Navnene ”Felestin” og ”filistrene” ble opprinnelig brukt om det landet som lå på kyststripen ved Middelhavet nord for El Arish og om det folket som bodde der. Selve navnet ”filister” betyr ”fremmed inntrenger”, og disse folkene kom fra Kreta på 1200- tallet for Kristus og er for lengst utdød. De dannet 5 byer, og de var Israels verste fiender i oldtiden. Da araberne inntok Israel og Jerusalem i året i 638 etter Kristus, kalte de landet for ”Jødeland.” De brukte i det hele tatt ikke navnene Palestina og palestinere.

Disse navnene dukket opp igjen i 1922 som navn på det mandatområdet som England skulle administrere etter Første Verdenskrig. Dette området omfattet både hele Israel og Jordan, og de innbyggerne som bodde der fikk navnet palestinere. I deres pass stod det at de var innbyggere av Palestina. Jødene var også dermed palestinere i og med at de bodde i Palestina. Disse benevnelsene ble brukt i administrativt henseedende og gir ikke uttrykk for hvilke folkeslag som bodde i dette området. I 1922 ble Jordan skilt ut fra dette området som en egen stat, og man stod igjen med et Rest-Palestina. Araberne brukte heller ikke navnet palestinere om sin egen befolkning før etter krigen mot jødene i 1967.

Det har ikke vært noen stat som har hatt navnet Palestina eller noe folk som har het palestinere opp igjennom historien. Ordene er en forvanskning av ordene ”Felestin” og ”filistrene”, og de er utdødd for lenge siden. Araberne har heller ikke hatt noen stat i Israel. De administrerte dette området fra Damaskus i ca. 100 år. Det var først etter krigen mot jødene i 1967 at araberne begynte å kalle det området i Israel, som de ønsket å ha, for Palestina og de arabiske folk som bodde der, for palestinere. De såkalte palestinerne er ikke noen egen folkegruppe, men de er vanlige arabere, som enten har bodd i dette området i lang til eller er kommet dit i løpet av 1900-tallet. De har manipulert hele verdenssamfunnet og seg selv til å tro dette, så nå snakker ”hele verden” om Palestina som et eget land og palestinerne som en egen folkegruppe. Mange arabere regner også Jordan med til Palestina.

Ut ifra det som jeg har skrevet ovenfor, må vi spørre: Hva er Palestina? Det er følgende svar på dette spørsmålet: A) Det er den landstripen ved Middelhavet som filistrene hadde. B) Det er en del av Israel. C) Det er hele Israel. D) Det er hele det området som England hadde mandat over etter Første Verdenskrig. E) Det er et oppdiktet landområde i Israel. Det er det siste svaret som er rett.

Det er i det hele tatt merkelig at araberne, som betrakter seg selv som en stolt folkegruppe med en ærerik historie, ønsker å kalle seg med navnet til et folkeslag ”filistrene” som er utdødd for flere tusen år siden, men både araberne og store deler av verden befinner seg ikke i den virkelige og historiske verden når det gjelder forholdet til jødene. De lever i fantasiens verden, der drøm og virkelighet, sannhet og løgn lett går over i hverandre.

Dette er både manipulering og historieforfalskning, men hvem bryr seg vel om det når dette kan være med på å svekke jødene og deres sak. Det står i 5. Mosebok.33,29: ”Salig er du, Israel! Hvem er som du, et folk som har sin frelse i Herren, ditt hjelpende skjold og ditt høye sverd”. DINE FIENDER HYKLER FOR DINE ØYNE, MENS DU SKRIDER FRAM OVER DERES HØYDER.” Det er akkurat dette som skjer i verden i dag: At Israels fiender hykler for Israel, men Israel vil gå seierrik ut av disse kampene, for Israel er Guds land, og jødene er Guds folk. (sitat slutt).

Hemmeligheten til et sterkt Israel er uten tvil at USA forblir sterkt og forsvarer og hegner om Israel!

USA må vi som troende over hele verden be også for USA, ikke bare Israel. USA fremfor noe andre er selve garantister for Israel. Uten et sterkt, robust og «åndelig» USA så står Israel mye svakere! Hvorfor?

Det er flere grunner for dette, men jeg vil nevne tre grunner for dette:

1.) USA er verdens eneste supermakt.

2.) USA står for Jøde-kristne verdier!

3.) USA er blitt velsignet av Gud på mange måter mer enn noe annen nasjon for å kunne været til velsignelse for andre, ikke minst Israel!

ISRAEL HAR JURIDISK OG FOLKERETTSLIG RETT TIL Å BYGGE OG BO I HELE JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA OG GAZA.

Oskar Edin Indergaard skriver:

Det blir stadig vekk hevdet at Israel ikke har lov til å bygge og bo i disse områdene. Dette er ikke rett, for det er Israel som har den juridiske og folkerettslige retten på disse områdene. Dette ble slått fast på konferansen i San Remo. Den ble holdt den fra den 19-24-04 1920. På denne konferansen møttes seierherrene etter den første verdenskrigen, for å bestemme hva som skulle skje med eiendomsretten til det landområdet som ble kalt for ”Palestina”. Disse landene var England, Frankrike og Italia, Japan. U.S.A. var med som observatør da det ikke var medlem av Folkeforbundet.

Hensikten med denne konferansen var at den skulle legge det juridiske og folkerettslige grunnlaget for opprettelsen av en JØDISK STAT i HELE DETTE OMRÅDET. Dette området omhandlet hele Jordan, Galilea, Samaria, Judea, Jerusalem og Gaza. Dette landområdet ble kalt for ”Palestina”. Selve navnet ”Palestina” har aldri vært navnet på noe land. Det var en administrativ benevnelse for det landområdet som England fikk mandatet over etter 1.verdenskrigen. Det tilsvarte det området som romerne kalte for ”Felestin”. En ”palestiner” var dermed en som bodde i dette landområdet. Det kunne være jøder, arabere eller andre folkeslag.

Det var England som fikk oppdraget å legge alt til rette både for en JØDISK INNVANDRING til dette landområdet og til DANNELSEN AV EN JØDISK STAT PÅ HELE DETTE OMRÅDET. Det mandatet fikk England av Folkeforbundet. Det ble kalt for ”Palestina-mandatet”. Denne avtalen som ble utarbeidet på konferansen i San Remo, består av 28 artikler. (Se San Remo Convention. på Internett.) Jeg skal referere noen få av artiklene i denne avtalen. I innledningsteksten til denne avtalen står det: ”Anerkjennelse er herved gitt til det jødiske folks historiske tilknytning til Palestina.” Det betyr at England, Frankrike, Italia, Japan og U.S.A. erkjente at jødene hadde en HISTORISK RETT og en HISTORISK TILKNYTNING til dette landområdet. Dette blir for øvrig benektet av araberne av i dag. De hevder derimot at de representerer urinnvånerne i Israel, og at jødene flyttet inn i Israel på et senere tidspunkt. De hevder til og med at Jesus ikke var jøde, men at han var ”palestiner”. Alt dette er galt, og det er ikke vanskelig å motbevise, men araberne gjør alt for å svekke den jødiske tilknytningen til dette området. De fordreier de historiske fakta og tyr til usannheter, og det verste er at de selv tror på det. Det har med den arabiske identiteten å gjøre at dersom en løgn blir gjentatt ofte nok, så blir det etter hvert oppfattet som en sannhet og realitet. Vi skal i det følgende gjenta innholdet i 6 av de 28 artiklene i San Remo avtalen.

Artikkel 2 påla England ansvaret for å tilrettelegge de politiske, administrative og økonomiske forhold, slik at det kunne bli opprettet et JØDISK NASJONALHJEM I PALESTINA. De jødiske selvstyremyndighetene skulle sikre at alle innbyggerne i Palestina skulle være sikret sivile og religiøse rettigheter. Artikkel 3 påla England at det skulle oppmuntre til lokalt, jødisk selvstyre der dette var mulig. Artikkel 4 gav Den Sionistiske Organisasjonen oppdraget med å sikre samarbeidet med alle jøder som var villige til å hjelpe til med å danne et nasjonalt hjem for jødene i Palestina. Artikkel 5 gav England ansvaret for at ikke noe landområde i Palestina skulle bli overdratt til noe annet lands regjerning. Artikkel 6 påla England at det skulle gjøre det lett for jødene å immigrere til Palestina og oppmuntre til en tett bebyggelse av jøder i landet. Artikkel 7 påla England at det skulle lage en lov som skulle gjøre det enklere å oppnå statsborgerskap for jøder, som tok permanent opphold i Palestina. Balfour-deklarasjonen fra 1917, som lovet jødene et hjemland i Palestina, ble innlemmet i San Marion-avtalen. Den hører dermed med til gjeldende folkerett.

I dette dokumentet er det i det hele tatt ikke snakk om at araberne skulle få danne noen stat på dette området. De ble heller ikke lovet dem noen politiske rettigheter. De ble lovet religiøse og sosiale rettigheter. Araberne fikk derimot opprette 3 andre stater etter 1. verdenskrigen, og det var Irak, Syria og Egypt. Denne avtalen ble ENSTEMMIG GODKJENT av alle de 51 medlemslandene av Folkeforbundet den 24-07 i 1922. Denne avtalen er dermed GJELDENE FOLKERETT hva som gjelder dette området. I 1922 brøt England denne avtalen som landet var satt til å administrere og gjennomføre, og som et enstemmig Folkeforbund hadde godkjent, i og med at det tillot at staten Jordan ble opprettet på den del av ”Palestina”, som lå øst for elva Jordan. Det landet som jødene hadde blitt lovet, ble dermed redusert med 80 prosent.

I forbindelse med opprettelsen av staten Israel i 1948, ble ”Rest-Palestina” delt mellom araberne og jødene. Jødene fikk Galilea og den nye bydelen av Jerusalem. Araberne skulle få resten. Dette landområdet ble okkupert av Jordan i den krigen som brøt ut i 1948 mellom araberne og jødene. Dette området ble tatt tilbake av jødene i 1967. ”Rest-Palestina” er dermed IKKE OKKUPERT OMRÅDE, MEN DET ER BEFRIDD OMRÅDE. At jødene er blitt tvunget til å gi de araberne, som bor i Judea og Samaria, et visst selvstyre, betyr ikke at araberne har rett til å danne en egen stat på dette området. Det er jødene som har den juridiske og folkerettslige retten til dette landområdet.

Det blir hevdet fra mange hold at Israel og jødene ikke har lov til å bygge og bo i Judea og Samaria (Vestbredden). Dette er ikke korrekt, men i en verden som er full antisemittisme og jødehat, teller ikke en gang internasjonale avtaler som er blitt inngått mellom stormaktene. Stormaktene bryter selv de avtalene som de er blitt pålagt å håndheve. Sluttkommentar: Vet at denne artikkelen er en kort artikkel som på ingen som helst måte går i dybden, men ville bare kort belyse at USA og de frie nasjonene her i Vesten er som garantister og «brødre-nasjoner» å regne for Israel – Guds eget eiendomsfolk! Vi har også de samme verdier vi bygger våre samfunn på: Jøde-kristne verdier. Her et lite utdrag fra hva jeg har skrevet om dette før: Fra Wikipedia: Jødisk-kristne (i britisk engelsk, jødisk-kristne) er brukt i USA siden 1940-tallet for å henvise til standarder for etikk er felles med jødedommen og kristendommen. Begrepet brukes også i en historisk mening å referere til sammenhengene mellom forløperen til kristendommen og jødedommen (sitat slutt).

Nå skal jeg stoppe her, men båndene mellom Israel og USA er av uvurderlig betydning og vi bør ikke bare be for Israel, men også USA da de er Israels viktigste støttespiller og beskyttere, enn så lenge!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-192-usa-verdens-nest-viktigste-land.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-495-israel-guds-yensten.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-136-edvardsen-hvem-var-han.html http://blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-216-palestinerne-har-sin-egen-stat.html

Ingen kommentarer: