torsdag 4. juni 2015

Nr. 1143: Nå må Anders Helge Myhren med sin «dominion-teologi» konsentrere seg om evangeliet og ikke oppfordre til ubibelske handlinger!Nr. 1143:

Nå må Anders Helge Myhren med sin «dominion-teologi» konsentrere seg om evangeliet og ikke oppfordre til ubibelske handlinger!

 http://undervisning.janchristensen.net/2015/01/nr-48-herredmme-teologi.html


Myhren som er Pastor i Evangeliekirken i Arendal skriver på Verdi debatt følgende: «Når vi germanere blir invadert er det vår tradisjon og plikt å forsvare oss. Med alle midler til målet er nådd og vår frihet igjen er vunnet.»

Slik jeg forstår Myhren, så er de vi skal forsvare oss imot. Så er det muslimer og mennesker fra den 3. verden. Er enig med at myndighetene gjør en alt for slepphendt politikk med å slippe så mange inn i landet, ikke minst muslimer. Men å bruke vold? Nei.

Herredømme teologi på norsk eller på engelsk: «dominion-teologi».
Det er lære at kristne skal arbeide mot enten en nasjon styrt av kristne eller en styrt av en konservativ kristen forståelse av bibelsk lov.
Det er en avlegger av dette som Myhren holder på med av disse såkalte tapte stammer av Israels barn etter min forståelse og vurdering. Jeg kan langt på vei være enig med Myhren av det er mye mulig at de tapte stammer finner en igjen her Nord på i Europa og i USA. Men å drive med selvtekt og forsvare oss med makt, det tror jeg er både ubibelsk og unødvendig.

Bilde av det Danske flagget og legg merke til korset i flagget. Da jeg var 18 år fikk jeg brev fra den Danske stat og de fritok meg fra å gå i militæret da de mente det ville bli for dyrt å hente meg fra Norge til Danmark. Og de ønsket at jeg skulle bare fortsette med livet. Men hvis Danmark kom i krig, så ville jeg bli innkalt. Men jeg kunne søke hvis jeg absolutt ville i militæret. Så jeg har aldr nektet for å gå i militæret, men slapp allikvel!

 

Dannebrog er Danmarks flagg som ifølge legenden falt ned fra himmelen under et av Valdemar Sejrs slag i Estland. Flagget er rødt med et hvit kors som går helt ut til kantene av flagget, og den vertikale korsarmen er forskjøvet mot stangen. Dannebrog betyr danenes fane eller rødfarget fane. Det regnes som Europas eldste offisielle flagg i kontinuerlig bruk.

Jesu undervisning var stikk motsatt en vi skal krige og gripe til sverd!

Petter Olsen skriver noe veldig godt:
Var Jesus ein krigshissar? 

Kulturredaktør Alf Kjetil Walgermo i Vårt Land samanliknar sverdversa i Koranen med ei utsegn av Jesus som inneheld ordet «sverd». Det heng ikkje heilt saman.

«Er det naivt å meine som fleirtalet av muslimane sjølve, at terror og drap ikkje samsvarer med ei rotfesta muslimsk tru? Betyr sverdversa i Koranen at muslimar flest godtek krig og vald og står med ein fot planta i Fredens hus og ein i Krigens hus? Også Jesus sa ein gong at han ikkje var komen med fred, men med sverd. Det tyder ikkje at kristendommen er ein sverdreligion, sjølv om korsfararane i mellomalderen mistolka han på den måten og Noreg ein gong vart kristna ved hjelp av sverd», skriv Walgermo i kommentaren «Ringar av mistru» 27. februar.

Eg har lese (men ikkje sjekka) at det skal finnast 109 vers i Koranen som legitimerer vald og drap mot ikkje-muslimar (til dømes Sure 9,5 og 47,3-4). Eg korkje kan eller skal setja meg til dommar over kva som ligg i «ei rotfesta muslimsk tru», men konstaterer at dersom «terror og drap» er framand for ei slik tru, så er i alle fall ikkje Najmuddin Faraj Ahmad (mulla Krekar) eller den danske imamen Abu Bilal Ismail blant dei som har trua.

Eg er glad for at mange muslimar tek avstand frå utsegnene til desse to og deira likemenn. Samstundes kan me ikkje lukka augene for dei drivkreftene som kan påvisast. Fleire har i det sista våga å seia at ein ikkje kan utelukka samanheng mellom islamisme og ekstremistiske haldningar og islam.

Kulturredaktøren i Vårt Land finn det altså relevant å trekkja følgjande utsegn av Jesus i Matt 10,34 inn i dette biletet. Her står det (i min bruksbibel på bokmål): «Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd».

Dette avsnittet i Matt 10 (v. 34-39) handlar ikkje om religionskrig, men om den forfylgjinga som Jesu disiplar kom til å oppleva. Jødane venta ein Messias som skulle vera fredsfyrsten (Jes 9,6), og Jesus kom med fred (t.d. Joh 14,27). Dette tyda likevel ikkje fredelege tilhøve, men ville òg føra til «sverd» i form av kamp og splitting. Kampen ville bryta familieband (Matt 10,35), og læresveinane laut bryta jordiske bindingar (Matt 8,18-22). I parallelverset Luk 12,51 er ordet «sverd» bytta med «strid», og neste vers handlar om at medlemmer i ein familie kan bli ueinige på grunn av bodskapen Jesus kom med.

Måten Jesus enda jordelivet sitt på, skulle gjera det tydeleg at han hadde ei heilt anna hensikt enn å bruka den makta han hadde – som sann Gud og sant menneske. Då Peter greip til sverd under arrestasjonen i Getsemanehagen og hogg øyra av tenaren Malkus, sa Jesus: «Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke drikke den kalk Faderen har gitt meg?» (Joh 18,10-11.) I Matt 26,52-53 får me eit litt fyldigare svar frå Jesus til Peter: «For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. Eller tror du ikke jeg kunne be min Far, og så ville han nå sende meg mer enn tolv legioner engler?»

Men Jesus sende ikkje bod etter englehæren på 72.000 mann. Det var ikkje difor han var komen. Han var komen for å gi liv, ikkje for å ta.

Å trekkja Jesu jordeliv inn i ein kontekst av terror og drap står ikkje til truande, korkje for tusen år sidan eller no.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:
For å ikke bli så lang med denne artikkelen. Det å tro at fysisk vold vil føre frem, så skulle det vært fred for lenge siden. Er det noe vi mennesker virkelig har drevet med, så er det krig. Fra tidenes morgen da Kain drepte sin bror Abel.
Tror nok Myhren, Israels venner som går inn i den Israelske hær virkelig gjør Herrens gjerning tviler jeg sterkt på.

Men av alle hærer, så har faktisk den Israelsks hær verdens fineste og beste slagord. Det er den Israelske forsvars hær, hallelujah. Angrep, nei, men forsvar.
Her fra Wikipedia: Israels forsvar, eller Tzva Haganah le-Yisra'el (hebraisk: צבא ההגנה לישראל; i Israel brukes ofte bare akronymet צה"ל, som uttales Tzahal; i media ofte engelsk Israeli Defence Forces – IDF), består av et integrert militærvesen med formål «å forsvare staten Israels eksistens, territoriale integritet og suverenitet, dessuten å beskytte staten Israels innbyggere, og å bekjempe alle former for terrorisme som truer det daglige liv».
(sitat slutt).

Legg merke til at den Israelske hær heter følgende:
Israeli Defence Forces på Norsk: Israels forsvarshær. Det er så et vidunderlig ord og hva et forsvar skal være, for å forsvare landet, ikke angripe andre!

Relaterte linker:

4 kommentarer:

Anders Helge Myhren sa...

Jeg oppfordrer ikke til ubibelske handlinger! Hva ville Israel ha vært idag, uten en enestående militær hær? De hadde blitt radert ut av Midt-Østen, og det var det...Jesus hadde et fredens budskap, men det var fordi Han var kommet for å dø på et kors. Når Jesus kommer for 2. gang, er det en helt annen Jesus. En med sverd i hånden, og som vil legge hele jorden under seg.
Nå er vi kristne i krig med muhammedanere. Vil du legge ned våpnene mot dem også, Jan Kåre? Skal vi stå å se på terroren i Paris og Bryssel, og gjemme oss? Neida, her er det de gamle korstogene som igjen skal gjenreises, og Gud er med oss. Til slutt er vi der vi kommer ifra, et stor-Israel her på jorden. Les mer om dette på Evangeliekirken Arendal.

Jan Kåre Christensen sa...

Slik vi holder på i Europa og Norge med ukritisk ta inn muslimer.
Så vil problemet bare øke i omfang!

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg er ikke i krig mot noen.
Denne konflikten med muslimer og den vestlige verden er på mange måter selvforskyldt.

Først bomber vi de.
Så kommer de til oss i store horder.

Jan Kåre Christensen sa...

Så Myhren. Du vil ha de gamle korstogene tilbake?