fredag 11. januar 2013

Nr. 533: Etter jeg forkastet treenighetslæren har jeg fått et større syn på Gud Fader, større takknemmelighet og ærbødighet til Kristus Jesus. Og kjent at jeg er mer ansvarlig for mitt liv enn jeg var før!

Nr. 533:

Etter jeg forkastet treenighetslæren har jeg fått et større syn på Gud Fader, større takknemmelighet og ærbødighet til Kristus Jesus. Og kjent at jeg er mer ansvarlig for mitt liv enn jeg var før!

Jesus talte om fruktene som en rett tro ville virke frem. Det er derfor så viktig også ikke bare å ha et rett hjerte for Gud, men en lære som er i overstemmelse med Guds ord. Satan hater en rett lære, menigheten i Efesus ble rost av Jesus for å ta vare på Guds ord og avsløre det løgnaktige. Dette sier han: «Men dette har du at du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater». Nikolaittene førte fremmed lære inn i menigheten, at Menigheten i Efesus hatet fremmed lære lovpriste Jesus. Illustrasjonsfoto amfiteateret i EfesosDen subjektive opplevelsen kan ingen ta fra meg, den er min egen!

Jeg har en gang trodd på treenighetslæren, at det var en triadegud som var en gud som skulle tilbedes, æres og bes til på lik linje alle tre. Og at de tre gudene var fra evighet, det var jeg opplært til å tro både fra Luthersk hold og etter jeg ble en personlig kristen, så fikk jeg den samme lære. Men dette var tradisjonen som lærte, men Guds ord har aldri talt om en triadegud!

Hva jeg en gang trodde, oppfattet som bibelsk!

Jeg er ikke annerledes enn andre, det som en blir opplært til å tro, det trodde jeg også på. Jeg trodde at pinsebevegelsen lære var rett, riktig og bibelsk i et og alt. Hva var det?

Det var tre likeverdige guder som alle var fra evighet av. Der de tre hadde blitt seg innbyrdes enig om hvem som skulle være hvem. Og hvilken oppgave og funksjon den enkelte person i det som ble kalt å være en guddom. Faderen var likeverdig med Jesus, Jesus var likeverdig med Den hellige ånd. Og Jesus hadde ønske og ville blir den som ble menneske, og han var da den eneste sanne Gud som også ble et sant menneske. Etter Jesus hadde gjort sin gjerning kom hans stedfortreder, Den hellige ånd. Han er en person, den eneste sanne Gud som Jesus er den eneste sanne Gud og Gud Fader er den eneste sanne Gud. Tre sanne Guder, som allikevel er en sann Gud. Dette kan vanskelig forstås, men må bare tro det og ære alle tre som en Gud. Sann Gud fra evighet til evighet. Dette har jeg en gang trodd på, selv om det har ingen rot i virkeligheten og i Guds ord.

Maske

Fra Wikipedia: Ei maske er et ansiktsplagg brukt som beskyttelse, kamuflasje eller i rituelle og underholdende sammenhenger. Masker har vært i bruk siden oldtiden, både til praktisk og seremoniell bruk. Den eldste kjente maska er ei 5000 år gammel maske fra Irak. I det gamle Rom ble masker kalt for persona. Dette ordet ble også brukt til å betegne fullverdige romerske borgere. Gjennom historien har forholdet mellom maske og person vært omskiftelig og tvetydig. Maska skjuler det ekte ansiktet og representerer dermed noe falskt og overfladisk. Samtidig tydeliggjør og overdriver maskene menneskelige trekk på en måte det normale ansiktet ikke kan. Masker har vært brukt til å framstille det guddommelige, det demoniske, det avskyelige og det latterlige. På grunn av sin store ekspressive kraft, har masker vært brukt i teater i mer enn tre tusen år (sitat slutt).

Det er derfor treenighetslæren er en okkult og demonisk lære som gjør at Satan og demonene har fotfeste innforbi store deler av kristen heten som tror på en triade gud. Hva er denne masken? Det er at den eneste sanne Gud opperer under tre forskjellige personer (les maske), noe som bibelen lærer overhode ikke. Jeg ble opplært til å tro at den eneste sanne Gud viste seg i GT som Faderen, i evangeliene som Jesus og fra pinsefestens dag som Den hellige ånd. Alt dette var den eneste sanne Gud. Men hvor står det i bibelen? Ikke en eneste plass.

Jesus underviste at han ikke var den eneste sanne Gud, men at Faderen var det!

Joh.e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Legg merke til en-talsformen, at Faderen er den eneste sanne Gud, ikke Sønnen Jesus Kristus. Jesus tok ikke noen maske på seg og ble den eneste sanne Gud, det var han ikke om en kan si at han var en gud som englene også i skriften er omtalt som guder. Men han var fremfor alt Menneskesønnen.

Jeg var selv arrogant og vanskelig

Jeg må bare innrømme at jeg var vanskelig og arrogant overfor de som hevdet at Gud ikke var tre, men en. Jeg hadde bl.a. en broder som hadde forkastet treenighetslæren. Da han argumenterte evnet jeg ikke til å høre hva han egentlig sa, noe jeg har skjønt i ettertid. Hva er det som gjør dette? Jeg tror at det var en form for demonisk aktivitet som var tilstede i mitt liv som holdt meg borte fra å forstå og erkjenne de bibelsk sannheter.

R Karl Heinz Schgaguler ble et spesielt redskap fra Gud som forløste det jeg egentlig trodde.

Gud hadde blant annet gitt meg en drøm eller et syn som jeg beskriver her: Jeg fikk en herlig opplevelse for 4 år siden som gjør at jeg for min del gjør meg enda mer sikker på at både treenighetslæren er feil og likeså Jesu only læren. Jesu alene læren er egentlig mer rett, men de som tror på den læren virker så harde imot andre, det liker jeg ikke. Jeg underviste fra Johannes Åpenbaring og begynte å se på dette med treenigheten igjen. Da en lørdag morgen vel mars 2009 ble jeg først tilbake i Ånden for å si det slik. Før alt og fikk se at det var Faderen som var der helt alene med den Hellige Ånd. Da var den Hellige Ånd en del av ham selv, den klare forståelsen fikk jeg. Og Jesus var der da ikke, kun alene Faderen. Den tanken om tre Guder som fant hverandre ute i Space og ble til En Gud, er for meg vanskeligere å tro på en selv Big Bang. Det er og forblir nonsens og tøv. Slik jeg ser det, så er det på denne måten: Faderen er fra før tiden, Jesus er hans førstefødte og den som er hans høyre hånd og som regjerer, utfører og handler på Faderens vegne fult ut. Og som viste oss hvem Faderen er når han var her på jorden! (sitat slutt).

Karl Heinz fikk jeg kontakt med ca. ½ år etterpå denne opplevelsen. Som Jøde og troende Jøde evnet han å forklare meg hva Guds ord egentlig sa!

Det er av og til som Gud sender «nøkkel» personer i vår vei. For Paulus var det alfa og omega å få en Barnabas, for Moses en Aron etc. Slik var Karl Heinz for meg som fikk øynene opp for hva bibelen egentlig sa og hva jeg egentlig trodde på. Han forløste noe i meg. Jesus sa til disiplene da Lasarus var blitt vekket opp fra de døde: «løs ham og lan han gå», Hallelujah Amen.

Får si som Åge Samuelsen skriver i en av sine sanger: «den læren jeg nå har går jeg ikke i fra», Hallelujah hvor god Gud er, Amen!

Ønsker å ta med et intervju vi har på vår hjemmeside av Karl Heinz, les det og nyt det, Amen!

Hvem er Israels Gud?

"Hva betyr treenigheten for deg som jøde?"

En samtale med Karl Heinz.

Du har bakgrunn som karaitisk jøde. Hvem mener du er Israels Gud? Er han en eller tre eller begge deler? - Dette har ikke vært et tema som jeg har vært opptatt av. Det finnes få slike diskusjoner blant jøder, i noen kretser har det vært drøftet ut i fra press for å imøtegå de kristnes oppfattelse av Gud. Det er et derfor ikke et vanlig tema. Det finnes bare èn Gud, så enkelt er det. Enkelte jødiske samfunn går enda lenger i sin streben etter å markere at de er monoteister at de sier at de tror Gud er enere enn en. Dette gjør de mer for å skjerme seg og forsvare seg mot enhver debatt som måtte komme fra kristent hold. Jeg har alltid tidligere som andre, oppfattet det slik at de kristne trodde på tre guder. - Men så har du begynt selv å spørre de kristne om denne lære? Hva er dine inntrykk fra disse samtaler? - Mitt hovedinntrykk har vært at de kristne selv er usikre på hvordan det skal oppfattes. Jeg er forbauset over at mennesker har ulik forståelse, endog i samme kirkesamfunn og uavhengig av hvilket nivå de befinner seg i hierarkiet. En annen ting som forbauser meg er at selv om de fleste samfunn har dette nedfelt som en læresetning, så blir det ikke undervist i treenighetslæren. Det som gjør meg trist er at mange samfunn lærer og praktiserer en gudsforståelse som i beste fall gjør Faderen overflødig. I verste fall blir han skjøvet ut av bakdøren. Sønnen overtar og er i stedet for Faderen, og ikke ved Hans høyre side. -Det står skrevet at den som har sett meg har sett Faderen? - Det finnes tekster som kan tyde på at det er en treenighet, men de færreste går dypere inn i teksten for å se hva det egentlig er ment. Hele læren bærer preg av det. De tror på noe, men vet lite. Hvor kommer denne læren fra? Treenighetslæren er skapt av teologer, den vestlige treenigheten fra Augustin som måtte hente tenkning fra gresk filosofi for å forklare hvordan den kan henge sammen. Monoteismen holdt seg lengst i den østromerske kirken.

- Hvorfor er denne læresetningen viktig for deg? - Fordi det er lett å havne i den fellen at Sønnen oppfattes å være Faderen eller en så stor del av han at han tilbes som om han også var Faderen? Det er for meg viktig å skille mellom Yeshua og Faderen. Yeshua er ikke Faderen, men Han går i Faderens ærend. Dette at Han sitter ved Faderens høyre hånd er faktisk i jødisk forståelse en som er tilgjengelig for ett oppdrag, utfører en annens vilje. Dette reduserer ikke Yeshua, Hans rolle er klar og altomfattelig for oss. Han er gitt bemyndigelse og retten til å gi oss ett nytt liv og et nytt rike. Men det er Faderen som er den høyeste (hebr.:!wyla), den største og den sterkeste. Han er den suverene, universets overHerre. Yeshua sa; Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden (Matt.28:18). Dette er en delegert makt, gitt ham av Den som kan delegere en slik makt. Tenk over Israels Guds storhet og mektighet! Moses kom en dag til Farao og sa: VÅR Gud har BESTEMT at du skal la folket fare. Farao med sine guder satt som leder for datidens største verdensmakt. Men Israels Gud ydmyket alle Faraos og Egyptens guder. I denne konteksten må vi se Faderen. Sønnen sier at Han har fått all makt fra Ham. Da har Sønnen en mektig stilling! Han er hjørnesteinen i en stor bygning. Dette er en meget viktig stein. Han representerte sin Far fullt ut.

Dette er Guds status og posisjon. Den som er Gud over alle guder. Den eneste sanne Gud. «Jeg er Han. Før Meg er det ikke formet noen gud og etter Meg er det ingen… (Jes. 43:10) Paulus sier det samme i kampen mot andre guder, og forteller også hvem dette er (ikke tre, men en): For så er det likevel for oss bare èn Gud, Faderen….og en Herre, Jesus Kristus. Ordet kom og realiserte det Gud hadde bestemt. «Dersom Yeshua erstatter Faderen så er det feil...» Faderen er initiativtakeren til frelsen, derfor kan vi se i GT at Han også omtaler seg som Frelseren. Tilbedelsen, bønnen skal skje til Faderen. Det lærte Yeshua oss. Dersom Yeshua erstatter Faderen, så er det feil. Faderen skal du tilbe. Ham alene skal du tjene, sa Yeshua.

For jøder som vokser opp er Monoteisme det å tro på den eneste sanne Gud. - Hvem skulle Messias være?

- Israels Gud omtaler sin sønn lenge før han ble født. Sønnen er Messias. I gjenløsningsprinsippet er det helt klart at han måtte komme utenifra. Han måtte komme som den annen Adam. Dette innbefatter tanken om en preeksistens. Dette forklarer også jøden Matteus når han omtaler Maria og hennes unnfangelse. Sønnen er også sønn i det gamle testamentet. «Herren har sagt til Meg: Du er min sønn, i dag har jeg har født deg….Kyss sønnen for at Han ikke skal bli vred og dere gå fortapt på veien…Salige er alle de som søker sin tilflukt hos Ham. Salm 2:7.12 - Kjenner jødene Gud som en Far? - Israels Gud er også definert som Far i GT. «Som en Far er barmhjertig mot sine barn.. Salm 103:13…. og i Mal. 1:6: Hvis jeg er Faderen, hvor er min ære? Se også Salm. 89:27 og Jer.3:19: Jeg sa: «Min Far» skal dere kalle meg. «Det er den patriarkalske familieordning i det jødiske samfunn...» Hvorfor har Han definert seg selv som Far? Og hvilke signaler gir det til det israelittiske folk? Faren er den som leder familien. Det er den patriarkalske familieordning i det jødiske samfunn. Derfor gir det klare signaler til Israels barn, Han er større enn Sønnen. - Er det et stort hinder at Jesus kan bli godtatt som den Han virkelig er hos jødene når han blir en del av en treenighet? - Jeg påpeker ofte til enkeltpersoner i kristenheten at det er merkelig at Israels Gud gang på gang gjennom 1600 år har gjentatt Shema Israel! Herren vår Gud. Herren er èn, og samtidig vanskelig å forstå at Han kan ha holdt tilbake så viktige opplysninger til jødene om at Han egentlig er tre. Langt senere, i kirkehistorien, har Han da gitt til de kristne en enestående tilleggsinformasjon, som faktisk motsier det Han tidligere har sagt. Mange stopper da opp og tenker. For meg er det vanskelig å forstå at jeg må stole mer på Augustin og på kirkemøter fra en etter hvert frafallen kirke, enn på læren som er overlevert Fra Israels Gud. Hvem skal jeg lyde? Israels Gud eller kirkefedrene? For meg er valget enkelt. I Malaki 3:6 står det: For jeg er Herren, Jeg forandrer meg ikke. Dette må også gjelde Hans vesen, ikke bare Hans hensikt. - Opplever du at det er en bremse blant kristne i å drøfte dette spørsmålet? - Ingen er genuint opptatt av spørsmålet. Toneangivende bibelskoler i Oslo, beskriver det egentlig tynt. Argumentasjonsrekken og tankene rundt er usikre. Lærere er usikre. I samtale med en prest fikk jeg høre at han hadde berettiget tvil om læren var riktig og hva den innebærer. Mange teologer mener at læren går lengre i sin forklaring enn det er dekning for i Skriften. I oldtidens hete gikk man tidlig i «skyttergraver» og argumenterte for ulike syn. De misforsto enhet og ett. De fleste kristne er derfor også forvirret, men få tør å si fra eller ta opp spørsmålet. Det er mystisk og viktig på samme tid. Men læren er dogmatisert veldig tidlig. I flere sammenhenger er treenighetstro nevnt som betingelse for at du kan bli frelst. Det sies av noen jeg har snakket med. Det er også et viktig spørsmål for tilhørighet. - Men er ikke Faderen og sønnen ett? Jo, det er de. Men hvordan skal vi forstå begrepet ett ? I Johannes evangeliet 17 kap. får vi en forklaring som illustrerer hva jeg tenker om dette. Yeshua tar opp enhet mellom disiplene (jeg ber om at alle må være ett) Det betyr samme sinn og samme tanke. Å være ett med Kristus er å ha samme intensjon, mening og tanke. I GT står det om ekteskapet at de må være ett. Det er ikke noe mystisk over det. «Hvem skal jeg lyde? Israels Gud eller kirkefedrene?...» Betydningen av ordet èn derimot er det motsatte av et annet tall, to eller fire eller tre. - Har du en utfordring å gi videre? - Ja det har jeg. Jeg vil oppfordre alle om å gå til sin prest/pastor og be han om å undervise i treenighetslæren. Dernest at vi må ha en bevissthet om at det er viktig å ha kjærlighet til sannheten uansett hva det koster. Hvordan kunne det ellers være mulig for en jøde å tenke messiansk? En jøde må tenke gjennom om det er mulig at Yeshua var Messias som vi alltid har ventet på? Deretter må de ta konsekvensene av den tro de kommer fram til. Slik må vi alle helt fordomsfritt gå inn i det materialet som finnes, også om treenigheten, uansett de konsekvenser det måtte ha. Slik leder kjærligheten til sannheten videre til - lydighet mot sannheten. «Dette er det evige livet, at de kjenner DEG, Den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt.» (Joh. 17:3) (sitat slutt).

Her er noe jeg skrev for kanskje 2 år siden, les selv også mer på hjemmesiden og bloggen vår:

Den eneste sanne Gud!

Joh.e.17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Det står i Jesaja 44. 6 Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud.

Det som det står her i den hebraiske grunnteksten er: foruten meg er det ingen Gud som meg. Dette sier Gud Faderen om seg selv. Han er den eneste som er fra evighet. Den eneste sanne Gud. Alle andre er etter ham både i rang og opphav.

Sønnen er og forblir sønn. Han er født som den førstefødte, men ikke fra evighet som Faderen. Ord.8.23 Fra evighet er jeg blitt til, fra først av, før jorden var. 24 Da avgrunnene ennu ikke var til, blev jeg født, da der ennu ikke fantes kilder fylt med vann. 25 Før fjellene blev senket ned, før haugene blev til, blev jeg født. Legg merke til når Jesus beskriver seg selv, han er født før noe annet av det skapte. Før avgrunnen som sikter til englenes opprør mot Gud? Videre tales det om skapelsen av himmel og jord; jeg født, da der ennu ikke fantes kilder fylt med vann. 25 Før fjellene blev senket ned, før haugene blev til, blev jeg født. Jesus er født som den enbårne, helt annerledes en Adam (Joh.e.3.16).

Hva jeg er blitt lært Jeg er blitt lært at det er 3 Guder som er fra evighet; Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Alle 3 er like i majestet, ære og makt og skal tilbes. For meg i dag er dette vranglære. Den Hellige Ånd kan vi ikke finne et skriftsted på at skal bes til eller tilbes. Hvorfor? Det er ingen egen person, men Guds og Kristi Ånd. Men hva sier Jesus om seg selv? Joh.e.12. 49 For jeg har ikke talt av mig selv, men Faderen, som har sendt mig, han har gitt mig befaling om hvad jeg skal si og hvad jeg skal tale, 50 og jeg vet at hans befaling er evig liv. Derfor, det jeg taler, det taler jeg således som Faderen har sagt mig.

Jesus er utsendt fra Faderen. Han er en som gjør som Faderen vil? Hvorfor? Joh.e.10. 29a Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle.

Faderen er større en Sønnen. Men Jesus er Gud. Men allikevel skapt av Faderen med hans egenskaper. Sønnen er Guds bilde til oss. Vi leser også i Markus 12. 35 Og mens Jesus lærte i templet, tok han til orde og sa: Hvorledes kan de skriftlærde si at Messias er Davids sønn? 36 David selv har jo sagt i den Hellige Ånd: Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! 37 David selv kaller ham herre; hvorledes kan han da være hans sønn? Og den store mengde hørte ham gjerne. Her sier Jesus om seg selv at han kaller Gud Faderen for Herre han som også er Herre. David hadde forstått at Gud Faderen skulle sende Sønnen som også var Herre. Men i mindre betydning en Gud Faderen da han kalte ham Herre. Dronning Sonja er ikke Norges regent og Konge. Det er Harald. Men er ikke hun også Kongelig? Jo, men hun er under Harald og ved han side. Men er det to kongedømmer da? Nei, men pga av det er et underordnings prinsipp derfor blir det kun et Kongedømme om også Dronning Sonja er også Kongelig. Slik er det med Faderen og Sønnen også. Jeg er blitt lært

Det var en rådslagning i Guddommen der Jesus stilte seg villig for å bli ofret. Men det er fri fantasi og ubibelsk lære.

Faderen bestemte at Jesus skulle bli ofret.

Efes.1. 5 idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd. Gud Fadere bestemte at vi skulle få oppleve frelse kun gjennom Jesus. Vi leser et lignende vers i Hebr.6. 13 For da Gud gav Abraham løftet, svor han ved sig selv, eftersom han ingen større hadde å sverge ved. Faderen var i sammen med Sønnen som da var i sin preeksistens, men han rådførte seg med ingen. Hvorfor? Fordi Gud Faderen er og forblir den største. Det er ingen Gud som meg, sier han om seg selv i Jesaja

Når kommer Jesus tilbake?

Det vet ingen, selv ikke Sønnen. Markus 13. 32 Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader. Hvorfor? Fordi Faderen bestemmer og vet alt, i motsetning til sønnen!

Kun Faderen, tilbe og pris ham. Takk Sønnen at han var villig og i stand til å tilveiebringe frelse ved at han var lydig. Men fremfor alt, tilbe og ær Faderen som er den som tar insentivet for alt. Åpenb.22. 9 Og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødre profetenes medtjener og deres som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbede! Ikke tilbe andre enn Gud Faderen. Tilbe den Hellige Ånd og be til ”ham” er sprøyt og villfarelse. Og Jesus ga alltid ære til Gud Fader.

De kristne i Norge kan gjøre som strutsen og stikke hode i sanden for å håpe at faren er over. Men hvorfor ikke åpne seg opp for større, riktigere og den bibelske lære om Gud?

La både Jesus alene og treenighetslæren gå på båten og ta imot hva Paulus sa. 1. Kor.8.4b. det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Kan det sies bedre? Det er kun èn Gud, Faderen. Og han har kun èn Sønn, Jesus Kristus. Og det er kun èn Hellig Ånd, som ikke er noen egen gudeperson. Men den Hellige Ånd er Guds og Kristi utsending som gjøre Guds vilje.

Wikipedia skriver: Far eller fader, blant mennesker også kalt pappa, er et hannkjønn (forelder) som har fått avkom. Faderens avkom er Sønnen, men fordi han gav ham for oss alle har han ved ham fått mange sønner og døtrer. Gud Faderen hadde aldri benevnt seg som Fader uten å være det! Eller? Wikipedia har også en veldig fin beskrivelse om Gud Fader: I kristendommen har idéen om Gud som far en helt spesiell posisjon. Grunnen til dette er at han er ifølge Bibelen kilden til alt. Han «er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden» (Efeserne 3:15). I tillegg til å være den som skapte verden og opprettholder den, er han også Jesu Kristi far. Gjennom Kristus oppfattes han av de fleste kristne også som en far i en personlig forstand for alle som er gjenfødt. I Evangeliet etter Matteus 11, 27 sier Kristus: «Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»

Det er at samspill men også en underordning. I en familie som skal fungere må det være både struktur og kjærlighet. Opphavet til dette er Gud selv!

Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen Oslo

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete-%20i-Efesus http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/index2.php?side=linker http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=who-do-you-say-that-he-is

Ingen kommentarer: