torsdag 17. januar 2013

Nr. 536: Guds Faders Kongerike er evig og himmelsk. Jesu Kristi Kongerike er midlertidig og jordisk. Kristi Kongerike vil gå over i Guds Faders rike når han overgir alt til den eneste sanne Gud; Faderen!

Nr. 536:
Guds Faders Kongerike er evig og himmelsk. Jesu Kristi Kongerike er midlertidig og jordisk. Kristi Kongerike vil gå over i Guds Faders rike når han overgir alt til den eneste sanne Gud; Faderen!

En som har tatt opp dette med forskjell på Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike er den eminente og utrolig innholdsrike studiebibelen til Finis Jennings Dake. Anbefaler alle, ikke minst de som forkynner Guds ord å skaffe, lese og studere i akkurat denne studie bibelen. Den er veldig bra; se her: http://www.dake.com/
20 aspekter som viser forskjellen på Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike. Jeg går ikke så mye inn på hvorfor Jesus forkynte så mye om Guds rike i oss, men fokuset mitt er på den synlige delen av Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike, ikke bare den rent åndelige. Rent åndelig er det egentlig likt, da både i Kristi Kongerike og Guds Faders Kongerike er det alltid Guds vilje som skjer, Amen, Hallelujah og Takk og Lov for det! Ordet "rike" eller "kongedømme" kommer av det greske ordet "basileia". Det kan ikke være noe rike uten at det har en konge (gr.basilevs). På hebraisk er disse ordene "maluk" og "malak". I de forskjellige fasene av Guds rike er det enten Gud eller Messias som er kongen. Når kongen er til stede, da fungerer riket slik som det var tiltenkt.

1.) Guds Faders Kongerike er evig, uforanderlig og himmelsk. Når vi leser Åpenbaringsboken fra kapitel 21-22 så møter vi den evige tilstanden. Det er da vi til fulle får se; den eneste sanne Gud. Møte ham og være nær han for alltid. 1. Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen. Hos Adam kom Gud på besøk, da vil ha bo i sammen med oss, for alltid!

2.) Jesu Kristi Kongerike er jordisk, tidsbegrenset og vil opphøre. Jesu Kristi Kongerike blir vidunderlig når lov og rett skal utgå i fra Jerusalem av. Men det vil allikevel ha sine begrensninger. Og det vil være først og fremst av jordisk og ikke himmelsk art. Og etter 1000 år vil det ta slutt. Selvfølgelig, 1000 seiersrike og herlige år! Det alle despoter og Antikrist ville ønske seg og aldri klarte og kunne, det vil Jesus Kristus få til. Hitlers tredje rike var egentlig forskudd på Antikrist`s rike. Likesom Kong David og Kong Salomos Kongedømme var en forløper til 1000 års rike. Studerer vi Hitlers tredje rike, så der vi der forløperen til det vi snart vil se når Antikrist vil tre frem for å prøve å overta hele verden, ikke minst Europa.

Forestillingen om at alle folkeslag skal komme til Jerusalem for å lære Herrens lov dukker først opp i de senere tekster i Det gamle testamentet. De mest kjente av disse tekstene er Jesaja 2 og Mika 4 som ligner hverandre: I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier!» For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte rett mellom folkeslag, felle dom for mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. Jesaja 2:2-4

Denne tanken kan man også finne flere andre steder i Det gamle testamentet som i Salme 22:29; 66:8 og 98:3. Denne forestillingen om Jerusalem som verdens senter, og som valfartssted for alle folkeslag utgjør den siste stasjon i utviklingen av Jødedommen som egentlig kristendommen er kommet ut av og fra. Slik da kan en si at kristendommen vender tilbake til Jødedommen. (Les Rom. 9-11).

3.) Ved Jesu Kristi Kongerike vil Kong David sitt ved Kristus høyre hånd. Slik jeg ser det, så var Kong David og Kong Salomos et forbilde på det kommende 1000 års riket og det herligste jordiske rike som noen gang har vært til nå, før Jesus kommer med sine hellige og oppretter sitt 1000 års fredsrike.

Esek 37:25 Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig. Esek 37:24 Og min tjener David skal være konge over dem, og én hyrde skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og gjøre efter dem. Esek 34:24 Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blandt dem; jeg, Herren, har talt. Esek 34:23 Og jeg vil opreise én hyrde over dem, og han skal røkte dem - min tjener David; han skal røkte dem, han skal være deres hyrde.

4.) Ved Guds Faders Kongerike som er evig, vil Kristus sitte ved hans høyre hånd.

Jesu rettmessige plass i det evige rike er ved Gud Faders høyre hånd, og på den måten har han også underordnet seg Faderen. Hebr 1:3 han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie, Luk 22:69 Men fra nu av skal Menneskesønnen sitte ved Guds krafts høire hånd. Apgj 2:34 For David fór ikke op til himmelen, men han sier selv: Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, Mark 14:62 Jesus sa: Jeg er det, og I skal se Menneskesønnen sitte ved kraftens høire hånd og komme med himmelens skyer. Mark 16:19 Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd. Mark 12:36 David selv har jo sagt i den Hellige Ånd: Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Kol 3:1 Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd! Ef 1:20 som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen, Hebr 1:13 Men til hvem av englene har han nogen tid sagt: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter?

5.) Ved Jesus Kristis Kongerike vil Israel bli løftet opp. Jødene skal være prester og konger i dette riket: Jesus skal være kongen, og de 12 apostlene skal sitte i templet i Jerusalem og styre over Israels 12 stammer. (Mat.19,28.) Den kristne menighet skal ha overordnede oppgaver i rikets tid. Jesus skal være hodet for den kristne menigheten. Jesus skal styre både ut ifra himmelen og ut ifra Jerusalem.

Her er noe fra Esekiel som viser den storhetstid Israel som nasjon og Israelittene som folk går i møte: Esekiel 36. 16 Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: 17 Menneskesønn! Israels hus bodde i sitt land, og de gjorde det urent ved sin ferd og sine gjerninger; som en kvinnes månedlige urenhet var deres ferd for mitt åsyn. 18 Da utøste jeg min harme over dem for det blods skyld som de hadde utøst over landet, og fordi de hadde gjort det urent med sine motbydelige avguder. 19 Og jeg spredte dem blandt folkene, og de blev strødd omkring i landene; efter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem. 20 Og da de kom til de folk som de kom til, vanhelliget de mitt hellige navn, og det blev sagt om dem: Dette er Herrens folk, og allikevel måtte de dra ut av hans land! 21 Da ynkedes jeg over mitt hellige navn, som Israels hus hadde vanhelliget blandt de folk som de var kommet til. 22 Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren, Israels Gud: Ikke for eders skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk som I er kommet til. 23 Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blandt folkene, det som I har vanhelliget blandt dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på eder for eders øine. 24 Jeg vil hente eder fra folkene og samle eder fra alle landene, og jeg vil la eder komme til eders eget land. 25 Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. 26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem. 28 I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. 29 Jeg vil fri eder fra alle eders urenheter, og jeg vil kalle på kornet og gjøre det foldrikt og ikke la hungersnød komme over eder. 30 Jeg vil mangfoldiggjøre trærnes frukt og markens grøde, så I ikke mere for hungers skyld skal lide hån blandt hedningefolkene. 31 Da skal I komme i hu eders onde ferd og eders gjerninger, som ikke var gode, og I skal vemmes ved eder selv for eders misgjerninger og eders vederstyggeligheter. 32 Ikke for eders skyld gjør jeg det, sier Herren, Israels Gud, det skal I vite! Blues og skam eder over eders ferd, Israels hus! 33 Så sier Herren, Israels Gud: Den dag jeg renser eder fra alle eders misgjerninger, vil jeg la det bo folk igjen i byene, og ruinene skal bygges op igjen, 34 og det land som var lag øde, skal bli dyrket i stedet for at det var en ørken for hver manns øine som gikk forbi. 35 Da skal de si: Dette land som var lagt øde, er blitt som Edens have, og de herjede og ødelagte og nedrevne byer er gjenreist og har fått murer. 36 Og de folk som blir igjen rundt omkring eder, skal kjenne at jeg, Herren, har bygget op igjen det som var revet ned, og tilplantet det ødelagte land. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. 37 Så sier Herren, Israels Gud: Også i dette vil jeg bønnhøre Israels hus, så jeg gjør det for dem: Jeg vil gjøre det så rikt på folk som en fårehjord; 38 som en hellig hjord, som Jerusalems hjord på dets høitider, således skal de ødelagte byer bli fulle av menneskehjorder, og de skal kjenne at jeg er Herren. 37. 21 Si så til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. 22 Og jeg vil gjøre dem til ett folk i landet, på Israels fjell, og én konge skal være konge for dem alle, og de skal ikke mere være to folk og ikke mere dele sig i to riker. 23 Og de skal ikke mere gjøre sig urene med sine motbydelige avguder og med sine vederstyggeligheter eller med nogen av sine misgjerninger, og jeg vil utfri dem fra alle deres bosteder, hvor de har syndet, og rense dem, og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. 24 Og min tjener David skal være konge over dem, og én hyrde skal det være for dem alle, og mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og gjøre efter dem. / 25 Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig. 26 Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem - en evig pakt med dem skal det være; og jeg vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike, og jeg vil sette min helligdom midt iblandt dem for evig tid. 27 Og min bolig skal være over dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 28 Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, som helliger Israel, når min helligdom blir midt iblandt dem til evig tid.

6.) Når Guds Faders Kongerike trer frem vil alle og enhver bli løftet opp og det vil aldri være forskjell på noen, hverken jøder eller grekere, hedninger eller kjødelige Israelitter. Da vil rase, hudfarge, kjønn, nasjonalitet, utdannelse, anseelse eller noe skille mer. Da er vi alle like, stiler likt og det vi ikke være mulig å falle, svikte eller komme utenforbi nåden. Edens have og noe utenforbi vil ikke være mulig. Alt vil være Livet tre. Selve universet vil være som en stor katedral, tempel og menighet og Gud Fader ved sin Ånd, allmakt og vesen vil ikke bare være tilstede. Men regjere ved sin lover, engler, oss frelste og alt! Vi er de kommende arvinger – til alt.

1 Kor. 3. 21 Derfor rose ingen sig av mennesker! for alt hører eder til, 22 enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nu er, eller det som komme skal - alt hører eder til, 23 men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

Det er herlig når Israel og Jødene blir løftet opp, ikke minst med den tanken på all urett som er begått imot dem. Men Guds tanke og mening er at alle skal bli løftet opp, det vil til fulle skje med dem som får del i denne verden der Gud Fader er på tronen og Sønnen Jesus Kristus sitter ved hans høyre hånd.

7.) Jesus Kristi Kongerike vil vare i 1000 år, Kong David og Kong Salamo «varte» i 80 år, det viser deres alle at her var det begrensninger og ikke er det fullkomment. Som sagt før, det at ting har også begrensning i tid, med hensyn til steder og tar slutt viser at det ikke er fullkomment, uansett hvor herlig det har vært. Slik var det også med den gamle og den nye pakt, den gamle pakt var herlig, men tok slutt, og den nye pakt overtok.

Hebreerbrevet 7. 7 Men uten all motsigelse er det den ringere som velsignes av den høiere. 8 Og her er det dødelige mennesker som tar tiende, men der en som har det vidnesbyrd at han lever. 9 Og om jeg så må si: Ved Abraham er endog Levi, som tar tiende, blitt lagt i tiende; 10 for han var ennu i sin fars lend dengang da Melkisedek møtte ham. 11 Var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske prestedømme - for dette var folket bundet til ved loven - hvad trang hadde det da vært til at en annen prest skulde opstå efter Melkisedeks vis og ikke nevnes efter Arons vis? 12 Omskiftes prestedømmet, da går jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven for sig; 13 for han som dette sies om, hørte til en annen stamme, hvorav ingen har tatt vare på alteret; 14 det er jo kjent nok at vår Herre er oprunnet av Juda, og til denne stamme har Moses ikke talt noget om prester. 15 Og enn mere klart er det når det opstår en annen prest efter Melkisedeks vis, 16 som ikke er blitt det ifølge et kjødelig buds lov, men ifølge et uforgjengelig livs kraft;

8.) Guds Faders Kongerike er det aller herligste og største da det ingen ende har. Hans Kongerike er evig, uforanderlig og vil kunne bestå av gjenfødte og troende mennesker. Fallet følger er total utslettet og alt er fullendt og fullkomment.

9.) Jesus Kristi Kongerike vil ende i et opprør mot ham og de som har styrt under 1000 års riket. Dette riket vil ha Jerusalem og Israel som sitt utgangspunkt som allerede nevnt og det vil strekke seg over hele verden. Det vil heller ikke være et rike som helt ut greier å underkaste seg hele verden. På slutten av dette rikets tid vil det bli et verdensomspennende opprør mot riket. Denne tidsperioden vil ende med dom.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 20. 7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Satan legger vi merke til er ikke i ildsjøen med Antikrist og den falske profet. 1000 år i fengsel i avgrunnen har bare gjort ham mer innbitt, hatefull og rebelsk. Satan er uforbederlig, han er ondskapen personifisert, han er mørke og hate i en og samme person. 8 Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand. Her må vi ikke blande Gog krigen omtalt i Esekiel 36-39 med denne krigen. Dette blir egentlig ingen krig, det er bare Satan og alle som ikke vil bøye kne og hjerte for Jesus under 1000 års riket som får en siste anledning å vise hva som bor i dem. Mennesket er også uforbederlig ondt hvis ikke evangeliet kommer til. 9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Denne siste revolten vil også skje i Israel, der Satan største og fremste hat er imot. Det var i Midt-Østen alle store begivenheter har skjedd på det åndelige område. Der ble mennesket drevet ut i fra Edens hage. Mennesket fikk de ti bud, Jesus døde og Ånden kom på Pinsefestens dag osv.

10.) Utstrekningen på Guds Faders Kongerike er uendelig, mens under Kong David og Salomo var begrenset, Jesus Kristi Herredømme vil omfatte nesten hele jorden, men ikke himmelene. Henviser til mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring og da her spesielt kapitel 21-22.

11.) Jesu Kristi Kongerike vil ta slutt, er begrenset og innflytelsen er begrenset. Det er ikke noe negativt i dette da Gud Fader har en plan og en vilje og en hensikt med dette. Han vil se hva som bor i den enkelte, oss mennesker og alle andre av hans skapte versner. Det inkluderer også Satan, Antikrist, den falske profet, de falne englene, demonen og alt det skapte. Alle vil bli stilt til ansvar for hvordan en forholdt seg og brukte de muligheten den enkelte hadde og fikk.

12.) Standarden på menneskene under Kristi Kongerike er variabel, under Guds Faders Kongerike er standarden «satt». Vi leser om at den som dør ung under 1000 års riket dør når han er 100 år. Og i Guds Faders evige Kongedømme dør ingen. Det er her små, men allikevel store vesensforskjeller. Jes 65:20 Det skal ikke mere komme derfra noget diebarn som bare lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål; nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes.

13.) Standarden på menneskene, englene og alt under Guds Faders Kongerike er fullkommen som han er fullkommen. Da skal Gud Fader ved sin Ånd være alt i alle, da, først da vil alt være fullendt og fullkomment.

1 Kor. 15. 24 derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. 25 For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 26 Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden; 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

14.) Under Guds Faders Kongerike vil det aldri bli noe opprør eller sykdom, for da er alt det onde og de onde tilintetgjort. Vi leser om at det vil komme en dom FØR den evige hvile, ikke ETTERPÅ! Da må vi skjønne at etterpå dommen er alle onde og den onde blitt tilintetgjort i ildsjøen der alle som har stått Gud imot og Kristus imot vil ende.

Her fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 20. 10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Her blir Satan og alle som fulgte ham siste endelikt. At de skal pines dag og natt er biledelelig tale da natt skal opphøre når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Bibelen taler ikke om bokstavelig evig pine, men når en har vendt seg bort i fra Gud og anledning er gått forbi. Så blir det en pinefull og smertefull inngang inn i intet og tilintelse - gjørelsen! 11 Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger til. Her står vi foran den endelige dom. At tronen er hvit taler om at den er guddommelig og ren. Samtidig at her vil alle ting komme frem, ikke bare gjerningene men motivene også. At jord og himmel svant bort taler om at nå kommer alt frem og ingen av den gamle skapning ikke vil få et oppgjør. 12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Enhver vil få en fullkommen rettferdig dom og et oppgjør hos Gud. Det er kun gud selv som kan holde en 100 % rettferdig dom. Vi mennesker kan ikke det om vi tror at myndigheten er av Gud og at det også for oss skal det være noe som er rett og noe som er feil. Men vår dom er alltid mangelfull og begrenset. Det er den aller siste og avgjørende dom. Her vil alle mennesker komme frem for Gud som ikke har vært det før. Og en vil bli dømt, selv de som ikke har hørt evangeliet vil få en rettferdig dom om jeg ikke vet hvordan. Rom. 2. 6 Han skal lønne enhver etter det han har gjort. 7 De som utrettelig gjør det gode og søker ære, herlighet og uforgjengelighet, skal få evig liv. 8 Men de som bare tenker på seg selv, som lar seg lede av uretten og er ulydige mot sannheten, har vrede og harme i vente. 9 Trengsel og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, jøde først og så greker. 10 Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. 11 For Gud gjør ikke forskjell på folk. 12 Alle de som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle de som syndet og hadde loven, skal dømmes etter loven. 13 For ikke de som hører lovens ord, blir rettferdige for Gud, men de som gjør det loven sier, skal godtas som rettferdige. 14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. 16 Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium. 13 Havet gav nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Her blir ingen glemt. Dette er den siste revolt, dette er den aller siste og viktigste dom. Ingen kan stå innfor Gud og leve. Slev havet gir alle tilbake. Dødsriket er det ikke bruk for lengre. Alt vil bli målt opp imot Gud selv. Hva han har sagt er rett og galt. At de ti bud også innbefatter i hans vilje. Men det er også mer en det, enhver vil bli dømt etter det lys og den mulighet han eller hun hadde i sitt liv. Hebr. 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død. Her kommer vi til en sannhet som har voldt strid for mange, selv i dag. For dem som ikke har sine navn skrevet i livets bok, hva skjer? Det vil oppleve den annen død. Første gang vi møter dette i Guds ord er i skapelsesberetning til mennesket. Vi mennesker får lagt foran oss livets eller dødens vei. Valget er vårt! Vi avgjør her i tiden om vi vil være en medborger av himmelen eller oppleve døden, når vi går ut av tiden er det for sent og vi har gjort vårt valt. 1. Mosebok 2. 15 Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. 16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.» 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Hva er ildsjøen eller helvete, det er samme sak. Det er å bli overlatt til ilden og total til Intels gjørelse og et opphør av liv og eksistens. Når ilden har gjort sin virkning, så er alt forbi. Slik vil det gå med Satan, Antikrist, den Falske Profet, demonen og alle mennesker som unnlot å ta imot Guds frelses tilbud i Jesus Kristus. Nå når menneskene dør så kommer de enten til Paradiset eller dødsriket og venter på enten frelse eller dom. De troende til Paradis og ikke troende til dødsriket. Men helt til slutt, hva da? Jeg er blitt lært opp til å tro (jeg har min bakgrunn i fra frie venner\pinsebevegelsen) at menneskene skal pines i all evighet. Og lærer og tror en ikke det er en vranglære. Men hva lærer Guds ord? Jesus sier det selv. Matt. 10. 28 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Her står det rett ut at Faderen kan ødelegge, utslette og tilintetgjøre menneskene i ildsjøen eller helvete. Vi leser fra grunnteksten at det står slik at menneske kan drepe og slå i hjel legemet. Men kun Gud kan døde\drepe\tilintetgjøre\utslette dem begge; sjel og legeme! Vi ser også Paulus sier noenlunde det samme. Rom. 6. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Når syndens lønn er døden som betyr atskillelse så må det menes en evig atskillelse fra Gud. Og når vi begynner å sammenligne andre skriftsteder kommer vi frem til at det ikke er snakk om evig bokstavelig pine som en evig avstraffelse. Men en utslettelse av alle som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet, også Satan og alle onde ånder inkludert. Hva så med evig pine i Åpenbaringen 20.10 som må være det siste ordet som eventuelt de som tror på at Gud skal pine og ikke utslette menneskene og alle demoner og Satan til slutt? Det finnes ikke noe ord på hebraisk eller gresk som betyr "evig" (noe som aldri opphører). Etter jødisk tankegang, hvorav skriftene har sitt opphav, blir alt sett i tidsaldere/n/ne/adj; tidsalderlig. ...- Ef. 2; 7: Slik vill Han (YHWH) i de kommende tidsaldrene (gr: en tois aiosin) vise Sin overveldende Nådes Rikdom på Godhet mot oss i Yeshua HaMashiavch.. / 2. Tess. 1, 9: ..deres straff (de ugjenfødte) blir en tidsalderlig (aionion) undergang bort fra Adonay`s Ansikt og fra Hans Herlighet og Makt. Det hebraiske; olam, og det greske, aion (eon), betegner noe som "svinner i horisonten. Noe for mennesket "uoverskuelig". Det er kun YHWH&Yeshua som vet tidsspennet`s lengde, for hver tidsalder - og tidslengden på flere tidsaldre etter hverandre: samt de Han åpenbarer det for ved Sin Ånd, når det er gagnlig. Når det gjelder tidsalderlig pine for djevel ånder og ugjenfødte/ulydige) - i den tidsalderlige (eoniske) ild, så betegner dette en smertefull utslettelsesprosess (ved ild ), som resulterer i fullstendig utslettelse/tilintetgjørelse. Det er kun YHWH som vet varigheten (tidslengden) på denne straffen/utslettelsesprosessen. Denne oversettelsesfadesen henger til dels igjen etter kirkens behov for å ("forsterke frykten" - skremme befolkningen til å betale avlat og støtte (underordne seg) kirken og kirkens lære. - Samt er et produkt av gresk-hedensk-filosofisk tenkning. I vår tid er faktisk de kirkelige bibeloversetterne fremdeles for feige til å oversette Olam/Aion, korrekt; tidsalder/eon/tids-spenn/ adjektiv; tidsalderlig/eonisk/vedvarende/(lang)varig. Det er jo kirkene og menigheten som betaler lønnen deres, og kirkene er avhengige av å opprettholde "tradisjonene" for å eksistere, også de u-bibelske og feilaktige - mot bedre vitende! Jeg har i hvert fall kommet fram til at ordene aion og olam begge taler om en uendelig lang tidsepoke, som også oversettes med evig, slik vi legger i ordet. Når det gjelder ordet aionos, så ser dette ut til å anvendes i betydningen uendelig uten slutt. Men dette er som sagt vanskelig. Jeg ser at mange (flertallet) av bibellærere og skriftgranskere har landet på at aionos betyr evig og uendelig. Så har vi da uttrykket "aionas ton aionon" som betyr "i all evighet" eller "i evigheters evigheter". Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne. Det er derfor ikke forunderlig at det kan være vanskelig å tolke dette med ”helvetes ild”. Det var et sted utenfor Jerusalem, en avfallsplass som het ”Helvete”(Gehenna). På denne avfallsplassen brant det kontinuerlig en ild, for å brenne opp avfallet. Her ble det også brent lik av kriminelle. Dette stedet blir i Det Nye Testamentet og oppover i historien, brukt som et bilde på straffen som skulle komme over mennesker som gjør onde gjerninger. - Det var mye ondt i livet, og håpet hos mange var at Gud ville holde en rettferdig dom. I et samfunn preget av vold og urettferdighet, som f. eks. antikkens Israel, syns jeg ikke det er så merkelig at mennesker utbroderer dette med helvetets ild og straff til å virke så forferdelig grusomt som det er overhodet mulig å forestille seg. Straff skal også virke avskrekkende, og har til hensikt å få mennesker med en ”ond agenda” til å avstå fra sine handlinger. For meg vil ikke en forestilling om en god Gud kunne forenes med at han skulle la mennesker bli torturert kontinuerlig i all evighet, selv om disse menneskene har vært skyldig i onde handlinger. – Men så har vi dette med rettferdighet. Det at Gud skal holde en rettferdig dom? Hvordan skal dette tolkes? Jeg tror dette med dommen at den er ”endelig”, at den er en avslutning, ikke ”evigvarende”. Konklusjon: Evig er en lang til og evig 2x korrekt oversatt fra hebraisk\grsk blir en tidsalder av tid. Eller en tid som kun Gud Fader vet. Som Jesus sier om sin gjenkomst at dette vet kun min Fader når han kommer igjen. Jesus kommer tilbake når denne tidsalder er slutt. Slik er det også med Faderens endelige utslettelse og tilintelsesgjørelse av alle onde og Satan med sine demoner. Det vil ta en tidsalder\epoke\(gr: en tois aiosin) å utføre denne gjerning. Vi leser i skriften at natten skal opphøre som står for det onde, være biledelig tale på at en dag er alt spor etter den onde og de ondes gjerninger og dem selv være borte. Åpenb. 22. 5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet. Gud Fader selv vet tid og på hvilken måte dette skal skje, men bibelens lære er ikke evig pine for alltid. Men en bokstavelig utslettelse som det skjedde med Sodoma og Gomarra sier Judas i sitt brev. Judas 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff. Hva skjedde med Sodoma og Gomarra? De fikk en dødelig straff som utslettet dem pga demmes levesett. 1. Mos.b.19. 24 Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. 25 Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken. 27 Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn. 28 Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn. Her ble Sodoma og Gomarra utslettet med en evig ild. Etter hva Guds ord lærer oss om den evige ild! Det har alle mennesker i vente som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet. En evig utslettelse som de fikk. Det var som en smelteovn. Slik vil det skje med alle ugudelige på dommens dag innfor den hvite trone som ikke har sitt navn skrevet i Livets bok. Alt som kom oppi der smeltet og ble ”et” med badet. Slik vil det skje med de ugudelige på dommens dag. Matt.3. 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild. Når det gjelder troende, så skal vi ikke innfor dom. Men våre liv skal bedømmes og vi kan tape lønn eller få full lønn! Dette er bibelens lære om den evige ild. Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne. Og det vil smerte Guds Faders hjerte noe veldig som har tilveiebrakt en løsning for alle mennesker. Og Jesus vil også lide da hans offer var for alle. For oss mennesker må den desidert største lidelse og kvalene være med dette hvis vi ikke får vår kjødelige familie med på himmelveien og alle andre mennesker som vi bryr oss om og er glad i! 1. Som dere sikkert vet, står ikke ordet "HELVETET" i grunnteksten. I grunnteksten står det "Gehenna" som altså var en søppelplass utenfor Jerusalem. Her brant man søppel og kroppene til dyr samt døde kriminelle som ikke var verdig noen begravelse. Når Jesus snakket om at man skulle "brenne i Gehenna" forsto jødene at han mente at liksom søplet og de døde kroppene brennes opp og tilintetgjøres, slik skal Gud brenne opp og tilintetgjøre de menneskene som nekter å omvende seg til Gud. Ingen jøder så for seg pine når de tenkte på Gehenna. Hverken søplet eller de døde kroppene "skrek om nåde" eller ble pint. 2. Når vi nå vet hva Gehenna er, nemlig en søppelplass hvor man brenner opp søppel og døde kropper, blir det lettere å forstå sannheten om Helvetet. For hva skjer i Helvetet? Jo, Matt. 10.28 sier: "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke dreper sjelen. Frykt heller for Ham (Gud) som kan ødelegge både sjel og legeme i Helvetet". Her ser vi altså at i Helvetet blir kropp og sjel ødelagt eller gjort til intet. Slik som en maur blir pulverisert dersom du legger den mellom håndflatene dine og gnikker. Den blir borte. Eller for å bruke Jesu eksempel: dersom noe kastes i Gehenna brennes det simpelt henn opp. 3. Den tradisjonelle Helveteslæren går ut på at Gud skal kaste mennesker i Helvetet (Ildsjøen). Det er riktig at han skal gjøre dette iflg. Bibelen, men det den tradisjonelle læren sier er at Gud skal da pine disse menneskene i all evighet. Det som ikke stemmer her er at dette krasjer med Guds moral og syn på rettferdighet. La meg forklare: I bibelen sier Gud at han ønsker "Øye for øye. Tann for tann! Dette var en lov som var rettferdig. Dersom du tok en ku av meg måtte du gi en ku tilbake dersom du ble tatt for ugjerningen. Dersom jeg skadet ditt øye, ja da kunne du skade mitt osv. Dette var altså en lov bygd på rettferdighet. Så må man da spørre seg: Er det rettferdig at en kjærlig og rettferdig Gud straffer en 3 års gammel Afghansk baby med tortur en hel evighet? Er det rett at en 20 år gammel bush-mann skal bli pint av Gud år ut og år inn i all uendelighet fordi han ikke visste noe om Jesus? Er det rett å gi en evig tortur som dom når overtredelsen var å gå i mot Guds vilje? Nei. Dom og straffeutmåling må stå i proporsjon til hverandre. Dessuten kan en kjærlig Gud være delaktig i et "Evig Auschwitz"? Sunt fornuft sier at vi skal sperre inne torturister! Gud er ikke slik. Det Guds Ord sier er at "Syndens lønn er: Døden" (Rom.6:23). Dersom noen dør i sine synder skal han altså ikke bli torturert, men han skal dø (Jamfør Gehenna og bli ødelagt for alltid - Matt.10:28). For hvordan kan en kjærlig Gud som ber oss ELSKE våre fiender samtidig PINE sine fiender i all evighet? 4. Når det står Evig pine i våre bibler, kunne det like gjerne stått Evig straff. Det som er viktig å forstå med dette ordet er at det kan bety både pine og straff (pluss noen betydninger til). Det er ikke torturen som er Evig, det er straffen. La oss se på mauren igjen. Den blir ikke torturert for evig, men straffen er evig da den aldri mer kommer tilbake som maur. Den er borte. Den er tilintetgjort. Se for eksempel Judas brev kap 1 vers 7. Der står det at "Sodoma og Gomorra ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen for en evig ild". Men er ilden der nå? Nei. Skulle det være en evig ild? Ja. Hva stemmer? Jo: Straffen Sodoma og Gomorra fikk var en "evig ilds straff" - noe som betyr at disse byene ble brent opp, men når de var brent opp, sluttet selvfølgelig ilden å brenne (vi ser jo ikke noe ild eller røyk der Sodoma og Gomorra ligger i dag - ikke sant, dessuten er det ingen som roper å trygler om Nåde i disse byene i dag - de er borte - alle mann...). 5. Et siste kjapt argument: Dersom Ildsjøen/Helvetet var en plass man ble pint av Gud, hvorfor sier Johannes Åpenbaring at "Døden og Dødsriket" blir kastet ned der? Man kan jo ikke PINE Døden eller PINE dødsriket!!!! Nei, dette skriftstedet forteller oss isteden at "Døden og Dødsriket" skal bli tilintetgjort - utslettes. Det skal altså ikke finnes død eller dødsrike i Paradiset! Jamfør Åp.21. Resultatet av en slik lære renvasker Jahve Gud fra anklagen om at Han skulle være ond, urettferdig og ufølsom. Den viser hvor kjærlig, rettferdig og barmhjertig Han er. Dessuten vil denne lære føre til at de ufrelste ikke får anstøt av Gud, men kanskje heller lettere ser Hans rettferdighetssans. DET gjør de definitivt ikke med den tradisjonelle Helveteslæren. Vel, her var noen av mine argument. Det er verdt å merke seg at det var Katolikkene som oppfant denne læren og at de frafalne kristne kirkesamfunnene har preket disse med brask og med bram. Mulig at det burde ringe noen bjeller hos oss.

15.) Gud har alltid en progressiv og planmessig utvikling. Hele bibelen gir det vitnesbyrdet at alt det Gud gjør starter en plass, går gjennom en utvikling og så fullendes det. Det finner vi over alt, i naturen, årstidene, med alt det skapte etc.

Det finner vi ikke minst i det såkalte oppstandelse kapitelet i 1. Kor. 15. 36 Du dåre! det du sår, blir ikke levendegjort uten det dør. 37 Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noget annet slag; 38 men Gud gir det et legeme efter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme. 39 Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker. 40 Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer; men én herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske. 41 Én glans har solen, og en annen månen, og en annen stjernene; for den ene stjerne skiller sig fra den andre i glans. 42 Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet; 43 det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft; 44 der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme. 45 Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, blev til en levende sjel; den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. 46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige. 47 Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen. 48 Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, 49 og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede. 50 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. 51 Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, 52 i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. 53 For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier. 55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? 56 Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven; 57 men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! 58 Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

16.) En dag vil Kristus overgi alt til Faderen, den eneste sanne Gud. Etter at Jesus har styrt i riket for Israel i 1000 år, skal han underlegge sitt rike under Guds evige rike, og Gud skal være alt i alle. "deretter kommer enden (på oppstandelsen), når han overgir riket (riket for Israel) til Gud og Faderen, når han har tilintetgjort all makt og all myndighet og alt velde. For han (Jesus) skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter." 1. Kor.15,24-25.) Denne fasen av Guds rike vil igjen bli delt inn i flere perioder, som vi ikke har kjennskap til i dag. Det er de kommende tidsaldere. (Ef.2,7.)

17.) Denne tidshusholdningen er en prøvelsens tid, en testens tid. For de som skal være med i den kommende verden, derfor er det å bli frelst å kjenne den kommende verdens krefter. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler og det er for å bli testet, prøvet og for å bli stilt til ansvar for alle våre handlinger, meninger og hva vi har talt. Og ved det vi vil vi bli dømt, bedømt og får vår lønn.

2Kor 4:17 For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål,

18.) Satan, demone og de falne englene var aktiv under Kong David og Salomo styre. Under Kristi styre vil han være bundet og når Guds Faders Kongerike trer frem er de utryddet. Her anbefaler jeg mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring f.eks. Kap. 20 for at denne artikkelen ikke skal bli alt for lang!

19.) Kjødet og det falne menneske vil være aktivt og til stede under 1000-årsriket. Og den som dør ung vil dø 100 år gammel. Her anbefaler jeg mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring f.eks. Kap. 20 for at denne artikkelen ikke skal bli alt for lang!

20.) Under Guds Faders Kongerike vil han ved sin Ånd fylle alt i alle! Her anbefaler jeg mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring f.eks. Kap. 21-22for at denne artikkelen ikke skal bli alt for lang! Og mine bibelkommentarer for Kolossenserbrevet og Efeserbrevet passer også meget godt inn kjære venn!

Sluttkommentar: Dette kunne jeg ha skrevet så mye mer om, men det er fremdeles mulig å blogge og send inn spørsmål angående dette emne og andre emner! Send inn her mail til meg: Jk.chris@online.no På mange måter kan en si at Kong David og Kong Salomo styre var som forgården, Jesus Kristi Kongerike som det hellige i GT. Og Guds Faders Kongerike som det aller helligste da alt vil være det aller helligste og det vil ikke lengre være noe tempel eller noe annet Guds hus da jorden og himlene og alt vil være et stor «Guds hus»! Alle rikene vi har nevnt er ikke av denne jorden og jordisk størrelse, men omfanget er av forskjellig omfang, betydning og varighet!

Eller SMS: 99598070.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-73-er-faderen-og-jesus-den-samme.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-29.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-19.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-97-er-jesus-en-engel-hadde-jesus-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-317-ezekiels-tempel-under-1000-ars.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-533-etter-jeg-forkastet.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48 http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=israel-guds-oyensten http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=himmelen

Ingen kommentarer: