lørdag 26. januar 2013

Nr. 539: Summen av Guds ord er sannhet!

Nr. 539:

Summen av Guds ord er sannhet!

Det hjelper ikke å ha noen skriftsteder som taler om en triadegud da skriften ikke lærer det. Treenighetslæren kommer fra Satan dypest sett, ikke fra den eneste sanne Gud; Faderen eller Jahve! De virkelige kjetterne er de som tror på en triadegud eller treenighetslæren, ikke noen andre! De som trodde på treenighetslæren har alltid forfulgt de som hevdet at Gud er en, om de var Jøder eller hedningekristne, dette er den virkelig og usminkede sannhet! Illustrasjonsbilde viser Jesus som også måtte gå igjennom lidelse for å stå for sannheten og holde frem Guds ord og bibelens budskapSal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast

«Sannheten er så tilsløret i vår tid, og løgnen står seg så godt at man ikke kan kjenne sannheten igjen, med mindre man elsker den.» - Blaise Pascal

Å legge seg ut imot treenighetslæren er å bli stemplet som kjetter for mange

Kjetter, opprinnelig brukt om medlemmer av en religiøs bevegelse på 1100-tallet som ble forfulgt av paven, se katarer. Ordet ble senere betegnelse på en person som bevisst hyller (og søker å utbre) en lære som avviker fra den offisielle kirkes, særlig på viktige punkter, og som standhaftig holder fast på sitt avvik; dvs. vranglærer. Kjetter brukes også om person med meninger som avviker fra vedtatte (særlig religiøse) oppfatninger og som i alminnelighet ansees som forargerlige. Katarerene lærte bl.a. Kristus ble betraktet som en engel som hadde forkynt den sanne lære. (fra store Norske leksikon).

Dette er skrevet av Katarerene motstandere 900 år etterpå, men det viser at gjennom hele menighetens historie er det de som har prøvd å hevde hva Guds ord sier at Guds ord ikke taler om en triadegud som nå har fulgt den kristne menighet i ca. 1700 egentlig som en vranglære. Hvordan har da den vranglære som treenighetslæren er overlevd så lenge? Hovedgrunnen er todelt mener jeg.

1.) Den offisielle kristne menighet som har i det store hele vært majoritetskirken har alltid forfulgt de sanne troende i større eller mindre omfang. Derfor har det alltid vært vanskelig å stått og stå for Gud, selv i denne tiden vi lever i dag.

2.) Alle vekkelsesbevegelser har lagt vekt på opplevelse og den sannhet som de har stått for. Lutheranere på rettferdiggjørelse. Metodistene på helliggjørelse, baptister på dåp i vann. Frelsarmeen på avhjelp all nød, pinsevenner på Åndens dåp. Frie venner på hva Kristus har gjort for oss. Slik har den enkelte vekkelsesbevegelser også stagnert og ikke gått videre med den levende Gud.

Nesten alle jøder eller Israelitter som blir Jesus troende antar ikke treenighetslæren!

Hvordan kan Ordets folk – de som tilhører Gud – som har hatt Guds ord i sin midte ikke godta en slik lære som er en selvfølgelighet for de aller fleste troende?

Slik jeg ser det, så er de ikke slik påvirket og tilsmusset i sitt ånds- og trosliv som dessverre de aller fleste hedningekristne er.

Hvis vi sammenligner skrift med skrift så kan Jesus umulig være den eneste sanne Gud, men vår frelser, Herre og mellommannen mellom oss og den eneste sanne Gud, Faderen.

Hvert eneste bibelvers er Guds ord, men måten det er blitt oversatt på kan være feil, mangelfull og enkelte ganger direkte misvisende!

«Legger» vi i sammen alle skriftsteder som omhandler dette emne så gir bibelen et selv-vitnesbyrd som er meget klart og sterkt. Det er kun en som er den eneste sanne Gud, det er kun og alene Gud Fader. Dernest er Ånden ingen egen person, da hver gang Ånd eller Ånden er omtalt i Guds ord. Enten som Djevelens Ånd, Antikrist Ånd, menneskets Ånd, Guds Ånd, Jesu Kristi Ånd, så er det aldri nevnt som en egen person, men som en del av den personen eller personene som er nevnt i forbindelse med de personene og i den sammenheng det er nevnt.

«Problemet» er Jesus, hva sier skriften om Jesus? Og hva sier Jesus om seg selv?

Guds ord lærer at Jesus ikke er den eneste sanne Gud (Jamfør Joh.e. 17.3 og lignende skriftsteder). Men han nevnes enten som en blant flere Guder eller som Gudesønnen, men aldri som den eneste sanne Gud. Ergo, treenighetslæren er en menneskelaget lære i beste fall, hvis det ikke er demoners lære og forførende ånder som står bak. Det må det være i mange tilfeller da denne læren sitter som spikret hos så mange uten de vet egentlig hva de tror på.

Jeg har svaret på «alt», treenighetslærere har ingen svar som en har dekning for hvis en leser Guds ord i sammenheng.

Treenighetslæren er en lære som bygger på noen enkelte skriftsteder som blir tolket i en sær og meningsløs retning. Mens troen på èn Gud, er en lære som er bibelsk og som holder mål. Et eksempel er der Jesus sier at han og Faderen er et i Joh.e. 10.30. Dette sier også flere plasser om ektefolk at de er et. Hvis jeg og kona mi er et, da opphører ikke jeg å være mann og hun kvinne. Eller hun blir ikke mann og jeg kvinne? Det er her treenighetslærene har funnet en snodig og løgnaktig måte å tolke Guds ord. Det er mange treenighetslære som erkjenner at Jesus aldri er nevnt i skriften som den eneste sanne Gud, men at det er kun og alene Faderen som er nevnt her. Da kan en ikke begynne å overføre slike meninger som at Faderen er den eneste sanne Gud, ergo er Sønnen det fordi han og Faderen er et. Dette høres høyst merkverdig ut og er nonsens, Jesus er ikke den eneste sanne Gud, kun og alene Faderen.

Gjør Jesus til den eneste sanne Gud fordi han sier at han og Faderen til et?

Hadde en konfrontasjon med en ihuga treenighetslærer som kom med argumentasjon på følgende: «Jesus er den eneste sanne Gud fordi han sier at han og Faderen til ett».

Men dette er veldig lett å parere. Det står også om ektefolk at de to er ett! Slutter er blir kone mi å bli kvinne og blir mann fordi hun har giftet seg med meg? Blir Jesus da den eneste sanne Gud da han og Faderen er ett? Selvfølgelig ikke! For noe sludder og nonsens som treenighetslærere holder på med, hele den læren er i beste fall menneskelighet. Eller så er den Satanisk da den ikke forteller og lærer sannhet! De virkelige kjetterne er de som tror, forsvarer og argumenterer for en triadegud eller treenighetslæren som vitterlig ikke er fundert på summen av Guds ord. Det hjelper ikke om det kan se ut som et eller noen skriftsteder taler for at Gud er en triadegud da summen av Guds ord sier at Gud er èn og den eneste sanne Gud er kun og alene Faderen.

Joh. e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1 Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

1 Kor. 8. 4b. det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Jesus selv hevdet, lærte og underviste aldri at han var den eneste sanne Gud, det var kun og alene bare Gud Fader som det er som er den eneste som er fra evighet til evighet. Jesus har en begynnelse og er gått ut fra Faderen! De er ett som et ektepar er det, men allikevel to separate personer med hver sin funksjon og tittel. Legg merke til at i skriften er Den hellige ånd aldri nevnt med navn, hvorfor? Han er ingen egen person, akkurat som vår Ånd ikke er det. Men med egenskaper og utrustning som vår Ånd er det. Derfor å gjøre Guds og Kristi Ånd til en tredje person i en Gud, det er så totalt meningsløst og ugrammatisk og ubibelsk at en må og bør holde det opp som en vranglære og en lære som kommer fra løgnens Far, Satan!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://no.wikipedia.org/wiki/Romerriket http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

Ingen kommentarer: