søndag 6. januar 2013

Nr. 530: Et profetisk budskap til de Jesus-troende i Norge, del 3

Nr. 530:

Et profetisk budskap til de Jesus-troende i Norge, del 3

2Krøn 24:19 Og Herren sendte profeter blandt dem for å føre dem tilbake til sig, og de advarte dem, men de hørte ikke på dem.

Kurt Urhaug får stå for noe av det sunneste og beste innforbi Kristen Norge som troende bør støtte i forbønn og økonomisk. En av hovedgrunnene for dette er at hans forkynnelse har rett innhold i hvordan man lever og hvis man bryter Guds bud så får det konsekvenser. Det har med å ha «tukt i ånden» i sin virksomhet, forkynnelse og undervisning, som ellers er en stor mangelvare i det store og det hele i kristen Norge.Det er tre aspekter eller sider ved hva troende har falt i og som de må omvende seg fra som jeg her tar opp. Del 3

Dette er den tredje at tre artikler der jeg har belyst hva Gud har lagt på mitt hjerte som et budskap til de troende i Norge. Den siste artikkelen belyser viktigheten av og unnlate å støtte de forkynnere som ikke lever etter Guds ord og taler som Guds ord. Og støtte de forkynnere og de menigheter lever etter Guds ord og taler som Guds ord.

1 Pet. 4. 10 Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde: 11 om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

Vi må høre på Herrens sanne vitner og skvise ut de falske profeter!

2Krøn 20:20 Morgenen efter tok de tidlig ut og drog avsted til Tekoa-ørkenen; og med det samme de drog ut, stod Josafat frem og sa: Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!

Det å tro på Herrens profeter er forutsetningen for å lykkes på en sann måte i Guds Kongerike. Men er det motsetninger mellom å forkynne Guds ord gratis som Jesus selv sa:

Matt 10:8 Helbred syke, opvekk døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har I fått det, for intet skal I gi det.

"For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det" Men selv en Herrens tjener og den som vil gjøre noe for Gud og som gjør noe for Gud er også avhengig av timelige midler. Gud har talt til meg at de troende gir mer egentlig til Satan enn til ham. De skjønner og er ikke ledet av Ham, mange ganger er de direkte misledet derfor vinner også de falske profeter i tiden mer og mer fremgang mens Guds rike og Guds menighet lider. Står på stedets hvil og går tilbake. Det med å gi rett økonomiske midler er av en langt større betydning enn hva de aller fleste er klar over. Gud står over alle, og alt hva han vil, det gjør han, ingen tvil om det. Men han kaller oss sine medarbeidere. Derfor er han også avhengig – noe han har selv valgt å gjøre – hvordan vi troende er. For at hans rike, budskap og vilje skal ha fremgang!

La deg ikke bedra av at du blir manipulert!

Jeg har sett det gang på gang hvordan mange så lett blir manipulert. Hvis en kommer å forteller om store vekkelser, så gir en. Noen viser fattige og trengende, så gir en. Alt dette er selvfølgelig mennesker som trenger penger, men hvem skal vi gi til som troende? Hvilke kriterier skal vi sette? Det er mange kriterier vi skal sette. Her lister jeg opp fem kriterier som må ligge til grunn:

1.) De som lever moralsk riktig:

Det som legger grunnlaget for alt i Guds Kongerike er vår moral og etiske standard som troende, der forkynnere og ledere er et mønster for alle andre troende. Uten at en vektlegger det moralske, og alle troende, spesielt forkynnere som ikke lever opp til den kristne standarden. Får oppleve også tukt og formaning. Vil menigheten alltid gå nedover! Men er moralen og de etiske verdiene intakt vil menigheten og menighetslivet peke oppover!

2.) De som forkynner og taler som Guds ord:

På samme måte som forkynneren er bundet av Guds ord, må også tilhørerne ta imot budskapet som det Guds ord det er. "Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære!" 2. Tim.4,2 Også i dag er det noen som forkynner Guds Ord sant og rett. Noe annet har Gud ikke tillatt. Forkynnelsen må - av den enkelte kristne og forsamlingene - prøves mot Bibelen: "Hva sier Skriften?" I dag vrimler det av mange falske forkynnere, biskoper, prester, pastorer og predikanter som taler det som er "in", som folk liker og vil høre - "det som klør i øret". Bibelen advarer mot å invitere, oppsøke, lese eller høre på disse. Falsk forkynnelse og vranglærere skal det advares mot sier Bibelen. Det viktigste er imidlertid å formidle og lytte til bibelsk forkynnelse - da blir det også lettere å avsløre det som "skurrer" og er falskt.

3.) De som ikke beriker seg selv:

Som troende er vi kalt til å tjene andre. Jesus selv underviste oss og forklarte disiplene sine for 2000 år siden: «Dere vet at herskerne over hedningene har fullt herredømme over dem, og de som er store utøver makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere. For den som vil være stor blant dere, han skal være deres tjener. Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres slave - slik som Menneskesønnen ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som løsepenge for mange.» (Matt.20,25-28) I tre år hadde de vært vitne til hvordan Jesus daglig fornektet seg selv i ydmyk tjeneste for andre. Han som var jordens skaper og Guds sønn, ofret tid og krefter på andre. Så Han en anledning til å hjelpe, benyttet Han den. Han helbredet syke, trøstet dem som var overveldet av sorg, tok seg av enker og foreldreløse, hjalp de fattige, mettet de sultne og gav til de trengende. Han hadde vist dem et rent eksempel på ekte selvoppofrelse og ydmykhet. Dette kallet, leve måte og liv er vi som troende kalt til å leve også i dag. Da er det helt feil at vi som troende beriker oss på innsamlede midler og gjennom vår tjeneste for Gud og våre medmennesker!

4.) Som har et klart mål med det de gjør:

Det er klart at ingen kan gjøre alt, men det er viktig at en har et klart mål og profil med sin tjeneste og virksomhetsområde. Alle har vi fått et mandats område for Gud. Det er de som svever hele tiden eller som står i stampe hele tiden, ingen av delene fører frem. Men de som tjener Gud og sine medmennesker med den nådegaven og gave enn har fått, støtt dem! Rom. 12. 4 For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, 5 således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer. 6 Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til, 7 eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer, på lærdommen,

Vi som troende er kalt til å utfylle og supplere hverandre!

5.) Som hjelper andre:

Det kristne livet er ikke til for seg selv, men for andre. Har en ikke en misjon til og for andre? Så har en ikke noen tjeneste. Misjon, diakoni, bibelundervisning, forkynnelse og alt annet er en tjeneste som er for andre og ikke oss selv. Selve målet med det vi gjør, er å ikke tjene oss selv, men å tjene andre. Driver enn en virksomhet, menighet eller tjeneste som ikke er for andre er det ingen sann kristen tjeneste. Er tjeneste for andre, da er en på riktig spor og det er en Gudvilet oppgave og tjeneste enn har.

Sluttkommentar: Dette finnes også andre kriterier, men jeg stopper her. Det er forskjellige kristen virksomhetsgreiner jeg vil si er farlig å støtte. Hvis enn støtter disse så støter enn egentlig ikke Guds rike og Herrens arbeid. Men Satan og hans demoner. Kunne listet opp mange, men kan nevne noen: Visjon Norge. Oslo Kristne Senter, Sarons Dal, Oase bevegelsen, Jesus Church, Oslo Kirken med Jan Åge Torp og mange andre såkalte kristelige orgenasjoner. Kan også nevne noen kristelige orgenasjoner og menigheter som er gode om jeg ikke går god for alt det de står for og gjør. Menigheten Smyrna her i Oslo er en meget godt alternativ. Norea Mediemisjon er et godt alternativ. Mye arbeid innforbi Frelsarmeen. Det «beste» arbeid innforbi pinsebevegelsen i dag er IBRA. Ordet og Israel, Evangelisten er også gode alternativ til å støtte. Vi skal ikke bare være imot noe, men også for noe, Hallelujah!

Det er også små orgenasjoner og menigheter som driver et meget viktig og godt arbeid, du finner en del av dem på vår side under bøker og linker. Kan nevne noen som gjør et meget viktig arbeid og som er som en motvekt til frafallet i tiden, nevner bl.a. Søkelys, Roy Vega og også her i Smyrna Oslo er en liten, men meget viktig motvekt mot det frafallet som er i tiden!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-529-et-profetisk-budskap-til-de.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-528-et-profetisk-budskap-til-de.html

Ingen kommentarer: