søndag 7. juli 2013

Nr. 631: Ordet Gud brukes både om Englene, de falne Englene, Satan, menneskene, Jesus og Gud Fader. Men den eneste sanne Gud går alltid på kun èn; Gud Fader!

Nr. 631:

Ordet Gud brukes både om Englene, de falne Englene, Satan, menneskene, Jesus og Gud Fader. Men den eneste sanne Gud går alltid på kun èn; Gud Fader!

Den tradisjonelle treenighetslæren der en tror på tre likeverdige Guder i en Guddom er ingen bibelsk eller Jødisk tro og lære. At dessverre storparten av kristenheten er forledet her kommer av flere momenter. Et av dem er uten tvil mangel på bibelstudium og vilje og evne til å prøve å studere Guds ord i sin sammenheng. Dette prøver vi her gjennom min tjeneste og Smyrna Oslo. Du er hjerteliv velkommen til å ta kontakt og støtte oss også økonomisk da det ikke er gratis noe i dag, t.o.m. å drive en kristen menighet, en kristen internettside og to kristne blogger som vi gjør. Her er Kontonummeret vårt:

Kontonummer i Posten for bibeloversettelse-prosjektet: 1204 33 59280

Har du tro på dette vi driver på med? Jeg tenker spesielt undervisningen vi legger ut? Bibelkommentarene og alt annet trenger vi hjelp med da jeg går i fullt arbeid. Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med? Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn! Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten.

Troen på flerguderi er noe som har pågått mye lengre enn kristendommen og er utbredt over hele verden. I motsetning til sann Jødedom og kristendom som tror på èn Gud. Her bilde av en Indisk triade Gud!Fra Wikipedia om Gud: Det finnes både filosofiske og religiøse gudsbegreper som gjør at definisjoner av begrepet «gud» kan bli svært forskjellige. Gudsforestillingen kan være konkret, det vil si et menneske- eller dyrelignende vesen som er fysisk plassert i naturen, i verdensrommet, i tida og historien. En gud kan også være en abstraksjon, uttrykt for eksempel som «Det ene», «absolutt væren», «det nødvendige vesen», «årsakenes årsak». Monoteisme er troen på én eneste gud, og/eller at den ene, sanne guden blir tilbedt under ulike navn i ulike religioner. Det er likevel verdt å merke seg at monoteister i en religion kan se på den monoteistiske guden i en annen religion som en falsk gud. Eksempelvis mener enkelte kristne fundamentalister at guden Allah i islam er en falsk gud eller demon, selv enkelte teologer og språkvitere går god for at Allah kun er det arabiske ordet for Gud og ikke noe bokstavelig navn på en særskilt muslimsk gud. Jøder ser på den kristne Messias (det vil si Jesus Kristus) som en falsk gud ettersom Messias-begrepet kommer fra den hebraiske Bibelen og har særskilt betydning for jøder. De fleste kristne mener at Bibelens Gud er den eneste, en treenig Gud og at alle andre religioner tilber en falsk Gud. Det er også blitt hevdet at alle andre guder i andre religioner er i virkeligheten demoner i forkledning (se til eksempel Paulus' andre brev til korinterne, kapittel 11, vers 13-14) Østortodokse kristne og liberale kristne er mer åpne for at folk som har en annen tro faktisk tilber den samme guden som de selv. Flere retninger innen kristendommen anerkjenner også andre åndelige vesener som Satan, demoner, helgener og engler, som en kan velge å tilbe. Eksempel på monoteistiske religioner er jødedom, kristendom, islam og bahai. I Vesten mener man med «Gud» vanligvis den kristne eller jødiske guden. I islamske land eller sammenhenger mener man derimot Allah. Enkelte andre trosretninger, blant annet bahai, bygger på at det er snakk om «samme Gud». (sitat slutt).

Vi finner i skriften, både det gamle og det nye testamente at ordet Gud ikke brukes bare på den eneste sanne Gud Faderen, la oss ha dette klinkende klart eller så får vi til mye rart i vår tolkning av bibelen. Men ordet Gud brukes på som jeg sier i overskriften og heddingen min:

Ordet Gud brukes både om Englene, de falne Englene, Satan, menneskene, Jesus og Gud Fader. Men den eneste sanne Gud går alltid på kun èn; Gud Fader!

Er Jesus Gud? Er vi mennesker Guder og er Englene Guder? Ja sier skriften. Men ingen er den eneste sanne Gud, det er kun Gud Fader som er det.

Joh. e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1 Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

Jesus og Apostelen Paulus bruker det samme ordet på Gud Fader, den eneste Gud. Skal vi ikke tro hva Jesus selv og Apostelen Paulus lærte? Det gjør jeg, Hallelujah!

Den tradisjonelle treenighetslæren er egentlig en avstandstagning overfor den troen som Israel hadde og de første kristne som trodde på èn Gud, da inklusiv Jesus og Apostlene. Etter hvert så fikk denne læren å tro på en triade Gud større og større oppslutning p.g.a. tvang, uvitenhet og dominansen fra de ledende menn i kirken. Da ble en ble pålagt å tro på denne vranglæren. Derfor er det så vanskelig å bryte ut av den da det er en Satanisk åk som henger over denne lære, eller ved denne vranglære.

Eksempler i skriften der Gud, Guder eller lignede er nevnt, dette er bare et lite utdrag da det blir for mye å nevne. Jeg tar først noen der Gud Fader, der Sønnen, oss mennesker og dernest de falne englene eller Satan. Men det er kun og alene en som er større enn alle andre, det er Gud fader og ham alene:

Gud Fader:

1Joh 4:7 I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Sal 68:36 Forferdelig er du, Gud, fra dine helligdommer; Israels Gud, han gir folket makt og styrke. Lovet være Gud!

Sønnen Jesus Kristus:

Joh. e. 1. 1. begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 1 Mosebok 1. 26 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede (dette sa Jesus til de andre Englene eller Gudene), efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden

Mennesker:

Sal 82:1 En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt Guder holder han dom. Sal 82:6 Jeg har sagt: I er Guder, og I er alle den Høiestes sønner.

Satan og da falne englene:

Sal 95:3 For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle Guder, Sal 96:4 For stor er Herren og høilovet, forferdelig er han over alle Guder.

Blant Guds Engler:

Sal 97:7 Til skamme blir alle de som dyrker utskårne billeder, som roser sig av avguder; tilbed ham, alle guder! Sal 97:9 For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder.

Jesus viste oss hvem Gud er til det fulle:

Gud er et Lys, og Hans Sønn vår frelser Herren Jesus er Verdens Lys, gjennom at vi mottok Ham som vår Herre og frelser er vi også verdens lys. Bare gjennom Gud Faderen kan verden få frelse og evig liv ved å tro på Hans Sønn Jesus Kristus som frelser og Herre. Kristne fulgte Kristus, Guds Sønn, som åpnet døren til sin Far for oss og gav dem/oss ånden av kjærlighet, tilgivelse og evigvarende liv. Og dette er det evige liv, at de kjenner Deg, den eneste sanne Gud, og Ham du utsendte, Jesus Kristus." (Joh 17:3) "Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, Han har forklaret Ham" (Joh 1:18)

Guds mål med oss er at vi skal bli Konge Sønner og Døtre. Jesus er Guds prototype, han er Gud ikke bare som en teori, men i ordets rette forstand da han er Gud Fader lik. Slik er det Guds mål for oss, å bli likedannet med Guds Sønn bilde:

Rom. 8. 29 For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns billede, forat han skulde være den førstefødte blandt mange brødre.

Vi skal også bli de kommende Konger, hvorfor? Det var Kongestatusen Adam tape i fallet, det skal vi til fulle få tilbake igjen.

Åp 5:10 og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden! Åp 22:5 Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem; og de skal regjere i all evighet. Åp 20:6 Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

Sluttkommentar:

Det er så mye mer som kunne vært sagt. Men selv om min erfaring er at veldig ofte er de som bekjenner seg som kristne oppfører seg akkurat stikk motsatt. Men jeg velger å tro ordet fremfor alt annet. Kong Harald her i Norge og Kong Carl Gustav i Sverige har gått frem på to forskjellige måter. Carl Gustav har ikke akkurat oppført seg og vært på en Kongelig måte i flere henseender. Men han er Konge allikevel. Dessverre er det så alt for ofte slik også med de troende her i Norge, de oppfører seg akkurat motsatt enn det de egentlig er, Kongelig og Guder!

Vi må ha det klart for oss at ordet Gud, det er i den relasjon ordet brukes og nevnes til og for som gjør forskjellen! Det er mange Guder, men kun en som er den eneste sanne Gud; Faderen og ingen andre, det skal og bør være hevet over enhver form for tvil.

1 Kor. 8. 4. b. At det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kristi-Guddommelighet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-ble-treenighetslaeren-utformet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-gale-treenighet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=forskjellige-kristne-sekter http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=sjekkpunkter-for-en-sunn-og-evangelisk-menighet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Hvem-er-Israels-Gud

Ingen kommentarer: