søndag 21. juli 2013

Nr. 638: Lucifer ville ta Gud Faders plass, Jesus underordnet seg Gud Fader og ble Kristus!

Nr. 638:

Lucifer ville ta Gud Faders plass, Jesus underordnet seg Gud Fader og ble Kristus!

Dypest sett er treenighetslæren en fortsettelse av Lucifers påbegynte gjerning i tidenes morgen da han ville bli Gud Fader lik og ta hans plass i engleverden. Resultatet ble katastrofalt! Lucifer ble kastet ut og i sammen med ca. 1/3 av englene ble dradd med i fallet. Det er ingen i all evighet som vil bli som Gud Fader og ta hans plass, lovet være Gud og Lammet roper jeg! Treenighetslæren plaserer Jesus på den plassen som Lucifer ønsket, og som ingen skal ha uten Gud Fadern – den eneste sanne Gud eller for å si det på en annen måte. Ingen er Gud som ham da han er den eneste som er fra evighet og inntil evighet. Treenighetslæren er og forblir Satans lære (1. Tim.4.1.). Bilde av Satan eller Lucifer som ønsket å bli det som treenighetslærene hevder Jesu er, men som er og forblir løgn, blasfemi og undergraver Sønnens lydighet mot Faderen totalt! http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-632-frelsen-er-guds-faders-insentiv.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-634-gud-fader-er-strre-enn-jesus.html

Jesus er Konge, ikke den eneste sanne Gud.

Messias, betegner i jødedommen og i Det gamle testamente kongen, skjønt det også kan tales om den salvede prest (ypperstepresten) eller de som er salvet av Ånden (profetene). På gresk oversettes messias med khristos, og derfra stammer navnet Kristus, den vanligste betegnelse på Jesus i Det nye testamente.

Satans ønske om å bli Gud lik ble hans bane og hans fall!

Satan ble skapt som en hellig engel. Jesaja 14:12 kaller Satan for Lucifer. Esekiel 28:12-14 beskriver Satan som en kjerub, det vil si den tilsynelatende høyst oppsatte engelen. Han ble arrogant i sin skjønnhet og status og besluttet at han ønsket å styre over Gud (Jesaja 14:13-14; Esekiel 28:15, 1. Timoteus 3:6). Satans ønske om å ta Gud Faders plass og bli Gud lik, førte til hans fall.

Satan er motsatsen til Jesus som er Kristus – den salvede!

Satan, kjent som Lucifer før han syndet, ønsker å være Gud Fader lik og ta hans plass i engleverdenen. Det står i Bibelen, Jesaja 14,12-14. Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag! Det var du som sa med deg selv: Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste.”(legg merke til at dette er treenighetslæren rett ut!).

Motsatsen er Jesus!

Hvordan oppførte Jesus seg i forhold til den arrogante stoltheten og den selvopphøyende holdningen som Satan viste? Det står i Bibelen, Filipperne 2,6-8. ”Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik.. Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var hans som et menneske; han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død.”

Her er en artikkel jeg skrev for noen år siden:

Herren er èn!

Jakob 2.19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver! Good news: at det er bare en eneste Gud. 5. Mosebok 6. 4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. De onde åndene skjelver ikke ved troen på en treenig Gud fordi det var flerguderi som var en av de alvorligste syndene i Israel. Men ved å gjøre rangen til Gud stridig. Gud sier om seg selv i Jesaja 44. 6 Så sier Herren, Israels konge og forløser, Herren, Allhærs Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, foruten meg er det ingen Gud. Videre i 43. 10 Men dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne meg og tro på meg og innse at jeg er Gud. Før meg er ingen gud blitt til, og etter meg skal ingen komme.

At de aller fleste kristne ber og tror på en treenig Gud som etter bibelens eget vitnesbyrd ikke er gud er tragisk og katastrofalt. Gud er èn. Det er ingen ved siden av ham. Vi finner ingen plasser i Guds ord at det er 3 sidestilte Guddomsperson, langt mindre å tilbe og ære dem. Kun Gud skal æres, da som Fader, skaper og han som var villig og i stand til å skape en gjenløsning for oss. Når vi leser i Jesaja 14 og Esekiel 28 når Satan og ca 1\3 av englehæren ville gjøre Gud og hans trone stridig, ble de styrtet ut og får aldri muligheten til å prøve å gjøre det igjen. Vi leser også om det samme i Åpenbaringen flere steder, bl.a. det 12 Kap.

I Jesaja 14. 14 Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste.» Står det om Satan at han ville gjøre Guds trone stridig og bli Gud lik, derfor ble han kastet ut med sine allierte. Når Satan og de onde åndsmakter tenker og vet om dette, da skjelver de. Ingen kan gjøre Guds troene stridig. Selv ikke den falske treenighetslæren med 3 sidestilte Guder. Faderen er og forblir den eneste sanne Gud og han fra evighet til evighet, han er opphøyet over alt. Fra ham kommer alt og han er opprettholder av alt liv og lys.

Jesus som hans første skapning gjorde ikke hans trone stridig. Derfor Sier Jesus om seg selv i Joh.14. 28 Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. Jesus gjorde aldri Guds trone stridig, Faderen er større en jeg sa han. Det samme møter vi i Fil.2. 6 Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, 7 men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, 8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. 9 Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. 10 I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, 11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud vår Far til ære!

Jesus var annerledes, han gjorde ikke Guds troene stridig derfor har også Gud høyt opphøyet ham.

Vi leser i Daniel skulle ble den 3. i rike i Daniel 5. 13 Så ble Daniel ført fram for kongen, og kongen sa til ham: «Du er altså Daniel, en av de bortførte judeere, som min far, kongen, brakte hit fra Juda! 14 Jeg har hørt om deg at gudenes ånd er i deg, og at du har vist deg å ha opplysning, innsikt og usedvanlig visdom. 15 Nå er vismennene og åndemanerne ført inn til meg for å lese denne skriften og tyde den for meg. Men de er ikke i stand til å si meg hva den betyr. 16 Men jeg har hørt om deg at du kan gi tydninger og løse vanskelige spørsmål. Kan du nå lese skriften og si meg hva den betyr, skal du bli kledd i purpur og få gullkjede om halsen og herske som tredjemann i riket.»

Hvorfor skulle ikke han bli 2. mann? Fordi Kongen regjerte i sammen med Sønnen. Det sier også historien. Det er akkurat det samme vi møter i Guds ord. Jesus satte seg ved Faderens side. Hebr.1.1. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. 2 Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. 3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. 4 Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er s å mye større enn deres.

Jesus er ikke fra evighet som Faderen, men han er den førstefødte. Den første som ble skapt. Kol.1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. Videre i v. 17 Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Det står rett ut at han er den som er før alt. Mika 5.1. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Her møter vi det igjen at Jesus har sitt opphav og tilblivelse fra eldgamle dager, ikke fra evighet som Gud Faderen.

Men Jesus var lydig og hengitt til sin oppgave og gjerning her på jorden. Joh.5. 30 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk. Faderen gjorde er legeme til Jesus for å utføre forløsningsverket. Hebr.10. 5 Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden: Slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg; 6 brennoffer og syndoffer har du ingen glede av. 7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg.

Jesus omtaler også Faderen som sin Gud og Far. Joh.20. 17 Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine søsken og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»

Men Jesus sier også om seg og Faderen følgende i Joh.10. 30 Jeg og Far er ett. De er ett i vilje, hensikt og mening. Men Jesus satte seg ikke på Faderens trone men på høyre side da han er underordnet Faderen. Hebr.1. 3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Når Jesus har regjert i 1000 år og dommen har vært innfor den hvite trone vil han overgi all makt tilbake til Faderen.

1. Kor.15. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Vil avslutte med et ord av Paulus som setter alt på plass. Da må vi forkaste både Jesus alene bevegelsen, treenighetslæren og mange andre ubibelske og falske lærer. Da det ikke stemmer med Guds ord.

1. Kor.8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer. 6 Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi. (sitat slutt).

Sluttkommentar:

Jesus er motsatsen til Satan!

Jesus og Satan er begge utgått fra Gud Fader. Men Jesus var «fornøyd» og er «fornøyd» med å være Nr. 2 etter Gud Fader som er den eneste sanne Gud. Det finner vi gjentatte ganger i skriften, her er sikker det klareste når han etter 1000 års riket overgir riket tilbake til den eneste sanne Gud:

1 Kor. 15. 23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme; 24 derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. 25 For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 26 Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden; 27 for han har lagt alt under hans føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

Her står det direkte rett ut som jeg underviser og lærer: «Derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. For han skal være konge inntil han får lagt alle sine fiender under sine føtter. Men når han sier at alt er ham underlagt, så er det klart at han er undtatt som har underlagt ham alt; men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

Treenighetslæren er en viderefører av hva Lucifer påbegynte, det er ingen tvil om å tro på en Triade Gud med tre likeverdige Guder som treenighetslæren er. Er demonisk ond og ubibelsk lære og forkynnelse!

Hvorfor ble Jesus Kristus – den salvede?

Han var lydig, så enkelt kan det sies. Eller for å definere det, han var tro sin oppgave, posisjon og stilling. Her ser en i dag at hele kristenheten er helt ute kjøre. De tar seg selv til rette akkurat som det passer dem, akkurat som verdens mennesker gjør det. Dette har vi skrevet nok om andre steder og gjentar det ikke igjen. Men det er sammenfallende å se det opprøre som det er imot den eneste sanne Gud, er faktisk de som tror på en Triade Gud eller treenighetslæren i front med tillatte gjengifte, homoseksualitet og etc.

Treenighetslæren undergraver Jesus totalt!

Jesus var et menneske som meg og deg som hadde sin egen frie vilje. Selvfølgelig var han også noe mer, hav var den fremste i engleverden før inkarnasjonen. Men fremdeles hadde han sin frie vilje. Men han var, ble og forblir lydig mot Faderen og hans vilje. Det er derfor så viktige at vi forkaster treenighetslæren først som sist kjære venner! Disse treenighetslærere har påstått og påstår gang etter gang at jeg driver med vranglære, for en løgn. Sannheten er at den ubibelske og totalt meningsløse treenighetslæren splitter de troende.

Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter. 19 For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

Det står tvedrakten. Når De som tror på en Triade Gud advarer imot andre er det virkelig noe å se opp for. De ikler seg noe de innbiller andre at de er, men de er og forblir vranglærere av verste sorten.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-58stemmer-treenighetslren-med.html http://blog.janchristensen.net/2010/12/nr-38.html http://blog.janchristensen.net/2010/11/nr-36.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-17.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Ingen kommentarer: