fredag 12. juli 2013

Nr. 633: Hvordan vil vårt kommende herlighets-legeme være? Og se ut og være «boende» i?

Nr. 633:
Hvordan vil vårt kommende herlighets-legeme være? Og se ut og være «boende» i?

Har kommer en artikkel om vårt legeme – som vi skal få. Hvordan ser det ut? Slik som Jesus har i dag, og som englene har. Vi vil da være Guder som englene og Jesus er det i dag. For en kommende herlighet som venter, bilde viser en kvinnelig engel, som vi vil se noenlunde ut som tror jeg etter hva skriften åpenbarer og viser oss. Da de som er kvinner blant oss frelste, jeg ser ikke for meg at jeg skal se slik ut. Jeg vil se ut som en hvit mann i den kommende verden som jeg er her på jorden, det er min tro.
Jeg spørs i overskriften: «Hvordan vil vårt kommende herlighets-legeme være? Og se ut og være «boende» i?». Vi skal se på en ti forskjellige sider ved dette. Tar det opp i stikkordsform eller kan det bli for mye for enkelte. Ønsker også å «treffe» de som er forholdsvis nye i troen og ukjent med denne undervisningen.

1.) Det legeme vi har i dag skal «byttes» ut med å få det samme legeme som Jesus har i dag etter oppstandelsen – et herlighetslegeme!

Fra mine bibelkommentarer Filipenser brevet 3. 20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Vi er på pilegrims reise her, det himmelske løfteslandet venter. Vi har en borgerrett her ned, men det er midlertidig og ikke vår egentlige borgerrett. Det er det nye Jerusalem og i Himmelen vi har vær borgerrett. Vi venter på Jesus men han venter på at Gud vår Far skal si til Sønnen; dra og hent dem. Hvilken dag det må bli.

21 Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt. Etter syndefallet kom død, sykdom og forgjengelighet inn. Det skjedde ikke bare noe med vårt åndsliv som ble formørket og vårt sinn ble uopplyst for åndelige sannheter. Selv vårt legeme er ikke laget lengre for å leve evig som var Guds tanke med oss. Derfor skal vi få et helt nytt legeme som vi skal bære i all evighet, et helt nytt. For Gud er ingenting umulig. Han som har skapt alt og som opprettholder alt skal også en dag forvandle alt etter sitt eget behag og til vårt beste. (sitat slutt).

Paulus sier det så vidunderlig: «Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten». Vi skal «bytte» legeme fra det vi har i dag til å få samme type legeme som Jesus har i dag – et herlighetslegeme.

2.) Det vil være forskjell på oss etter den troskap og kjærlighet vi har vist overfor Gud og våre medmennesker. Vi vil lyse sterkt hvis vi får full lønn, og lyse mindre etter «mindre» troskap og kjærlighet. Det vil være forskjell på oss troende i den kommende verden etter vår troskap imot Kristus og Guds ord. Og de som blir frelst, men gjennom ild. De vil ha et svakere skinn, enn de som er tro imot Herren gjennom hele livet.

1 Kor. 15. 37 Og når du sår, sår du ikke det legeme som skal bli, men et nakent korn, kan hende av hvete eller av noget annet slag; 38 men Gud gir det et legeme efter sin vilje, og hvert slags sæd sitt eget legeme. 39 Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i mennesker, et annet i fe, et annet i fugler, et annet i fisker. 40 Og der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer; men én herlighet har de himmelske legemer, en annen de jordiske. 41 Én glans har solen, og en annen månen, og en annen stjernene; for den ene stjerne skiller sig fra den andre i glans. 42 Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet; 43 det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft; 44 der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme.

3.) Herlighets legeme vil ikke «trenge» mat, søvn og hvile som vi må ha det nå. Men vi vil kunne gjøre det. Der hjemme er vi ikke styrt av våre jordiske rutiner, men av Gud og Guds forordninger og lover. Vi vil leve på et høyere plan, om vi ikke vet alt. Så vet vi noe, det er blant annet at vi ikke vil dø og være så sårbare som vi er nå med det legeme vi nå har.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22.1. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Engelen viste Apostelen enda en herlighet! Det renner en elv ut i fra Lammets trone. I Edens hage var det fire elver her er det en. Fire kan symbolisere fire verdenshjørner, men entall vitner om at vi alle drikker av den samme kilden. Ved det så får vi liv og en fullkommen enhet. Den springer ut taler om et kildevell som veller og veller opp igjen og igjen!

2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. I eden hage var livets tre og kunnskapens tre. Her er kun livets tre for muligheten til fall, synd, ulydighet og dom er over. Nå er det bare en evig vår og sommer som står igjen, noe som ingen mennesker kan fatte fylt ut. Kun tro det og la det dvele i tanke og hjerte! At bladene er til legedom taler om at sykdom der finnes men det tror ikke jeg. Det taler om en fullkommenhet som er vedvarende. Den legedommen er for alle i byen.

3 Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. Selv i den nye pakt er ingen under forbannelsen, men under nåden og har fått Ånden. Men da vil våre erfaringer ikke bare være objektive men også subjektive. Gal. 3. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om. Vil presisere, selv når den evige vår og sommer bryter frem vil alt det Gud gjør skje ved Ånden, ikke ved noen annen kraft og dimensjon i tilværelsene.

4 De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Vi skal se Guds åsyn og tåle det, i dag så er det mange som tar Gud som en selvfølge. Hadde Gud virkelig åpenbart seg så hadde en blitt slått ned til jorden hadde skjedd for mange. Men da vil vi være så innvidd og istand til å se Gud uten å rødme av skal. Våre navn vil være velkjente taler også at vi vil med letthet forstå hverandre på tross av at vi som er blitt frelst har kommet fra alle verdenshjørner på en periode på godt 7000 år som menneskene ble kastet ut fra Edens hage til dommen foran den hvite trone. Navn er også noe personlig og intimt, å kjenne og ha et navn som Gud har gitt oss taler om at han både kjenner oss og tar ansvar for oss som foreldrene gjør det med barna sine.

5 Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet. Når det står at natt ikke skal være mer der så vil selve den tradisjonelle helvts lære falle om kull at Gud skal pine menneskene i all evighet. Det kommer aldri til å skje, bibelen taler om enten å motta livet gjennom Jesus eller å dø, bli brent opp, bli til intet gjort etc. (sitat slutt).

4.) Det er ting som ligger foran som vi ikke vet om nå, men vil få viten da og i den kommende verden.

1 Kor. 2. 9 men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham. 13. 10 men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mann, la jeg av det barnslige. 12 For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent.

Vi vil da, og gjennom hele evigheten lang utforske og trenger oss mer og mer inn i hva Gud har for oss (hva frelsen innbefatter). For å kunne gjøre det fullt ut, må vi ha et legeme som er istand til det. For å tåle den påkjenningen og herligheten det er å gå med Gud.

5.) Herlighets legeme vil kunne bli skadet og det kan skje noe negativt med det, men det vil leges igjen. Vi leste at bladene på Livets tre er til legedom for folkene. Skulle det skje noe med oss, så vil vi ikke kunne bli legt. Vi vil bli legt, vi skal bare spise av bladene på Livets tre, og legedom tilflytter oss. Og det er mye mulig at vi vil få f.eks. noe slikt som vi har av tenner i dag. Skjer det noe med tennene, så får vi et par nye sett. Dette er kun med tennene, og en gang. Det er mye mulig at dette ligger i vårt hele legeme da? Vi vil erfare helbredelse hele tiden etter som vi trenger det!

6.) Bibelen beskriver dette med flere ord. Oppstandelse legeme, herlighetslegeme, vi skal bli overkledd etc. hvorfor? For å beskrive det mer utfyllende da dette romer så mye. Legemlig oppstandelse tales det om. Og videre om dette Apostelen Paulus sier i Romerbrevet.

7.) Herliggjørelsen som venter:

Rom. 8. 30 og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort.

Vi skal bli herliggjort. I dette ligger det noe veldig, langt mer enn det jeg kan forklare. Men Jesus opplevde dette på forklarings berg, og det er noe av det vi også skal oppleve.

Matt. 17. 1. Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell. 2 Og han blev forklaret for deres øine, og hans åsyn skinte som solen, og hans klær blev hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elias viste sig for dem og talte med ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre! det er godt at vi er her; vil du, så skal jeg gjøre tre boliger her, en til dig og en til Moses og en til Elias. 5 Mens han ennu talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag; hør ham! 6 Og da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og blev meget forferdet. 7 Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå op, og frykt ikke! 8 Men da de så op, så de ingen uten Jesus alene. 9 Og da de gikk ned av fjellet, bød Jesus dem: I skal ikke fortelle nogen om dette syn før Menneskesønnen er opstanden fra de døde.

Dette er så mektig, stort og vidunderlig, det som venter at jeg føler for å be en bønn, og be den i sammen med meg:

Kjære far vi ber til deg i den Herre Jesu Kristi navn. Det som venter dine barn er så ufattelig stort og herlig. La oss bli funnet verdig innforbi deg, du må se i nåde til oss alle og især meg. Jeg trenger din nåde, tilgivelse og kraft til å bli funnet verdig og bli stående etter å ha overvunnet alt. Da må du stå oss alle bi, og se i nåde til oss alle, vi ber og takker deg far i din elskede sønns navn Jesus Kristus!

8.) Det vil være mulig å flytte seg som Filip gjorde, akkurat som tankene kan flytte seg, vil vi helt sikker kunne flyte oss. Vi vil da ikke trenge bil, bår flu etc. Men vi vil allikevel ri på hester og ha ildvogner og annet. Vi skal også ha det «moro» og nyte tilværelsen fylt ut.

Ap. gj. 8. 39 Men da de steg op av vannet, rykte Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger; for han drog sin vei med glede. 40 Men Filip blev funnet i Asdod, og han drog omkring og forkynte evangeliet i alle byene, inntil han kom til Cesarea.

9.) Vi vil kunne kjenne hverandre igjen. Den som er svart på jorden vil være det også med det nye legeme. Den som er hvit, rød, brun eller gul vil være det også med det nye legeme er jeg overbevist om.

10.) Hvordan vil vi leve i det nye Jerusalem og i himlene og på den nyskapte jorden? Vil vi f.eks. være gift, ha sex og leve i parforhold? Skriften taler veldig lite om dette, derfor må vi «vente» å se. Alt vil bli og være fullkomment. Jeg og kona mi ser jeg for meg at vi også skal være par i himmelen, slik tror jeg mange andre også tenker innerst inne!? Det er sikkert hvis vi skal bli som englene, da vil vi også ha mulighet for å utfolde oss på det område da englene kunne forplante seg med oss mennesker. Om eksemplet her fra Guds ord er de onde englene. Kunne de forplante seg og ha intim kontakt, så kan også de gode englene ha det.

1 Mosebok 6. 4 I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige.

Sluttkommentar:

Det ligger så uendelig mye å venter på oss, bare vi får del i sluttfrelsen og holder ut inntil enden. Vi vil sikker også kunne kommunisere med hverandre på et språk som ligner det hebraiske tror jeg, dette er min mening. Og Jesus kunne lese andres tanker etc. slik vil det nok også være der, at vi vil kunne «se» hva som bor i den enkelte etc. Spennede, stort og herlig er det i hvert fall som ligger foran oss!

Har ikke berørt dette tema om vi kan synde i himmelen. Det kan vi ikke i den forstand at kjødet vårt er borte og Gud skal være alt i alle fullt ut, da ved sin Ånd, herlighet og kraft i og rundt oss. Samtidig vil englene gå i sammen med oss, hvilken kommende herlighet som venter oss, bare vi får bli med og funnet verdige for denne kommende rike, store og ufattelige glede! Med det nye legeme vil vi også kunne «fly», tåle uendelig med kulde og varme. Gå gjennom stengte dører som Jesus gjorde det etter oppstandelsen. Vi vil være uovervinnelige på alle plan, dette er hva jeg mener skriften sier om vårt kommende herlighetslegeme. Og jeg har også mye mer å si om dette emne, men får prøve å avslutte.

Personlig er jeg overbevist om det Moody sa er sant: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til Himmelen.

1.) At jeg er der.

2.) At de jeg forventet å være der er der ikke.

3.) De jeg forventet ikke å se der er der.

Men spennende, stort og noe ingen av oss har erfart før, det vil det bli, og med et helt nytt legeme – et herlighetslegeme – som vi vil ha og være «boende» i for alltid!

Det er uten tvil seider og ting som venter oss der hjemme som vi i dag kun skimter konturene og har en aning om. Men det vil bli mer og mer åpenbart for oss gjennom hele evigheten!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-317-ezekiels-tempel-under-1000-ars.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-595-under-det-kommende-1000-arsriket.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-siktemalet-med-var-helliggjrelse.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-61-hvor-havner-de-kristne-nar.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-31.html

Ingen kommentarer: