tirsdag 2. juli 2013

Nr. 650: Det er «gårsdagens» Hyrder og ledere som har skylden for dagens skjeve og direkte forføriske utvikling i kristen Norge, spesielt i frikirke Norge!

Nr. 650:

Det er «gårsdagens» Hyrder og ledere som har skylden for dagens skjeve og direkte forføriske utvikling i kristen Norge, spesielt i frikirke Norge!

Bilde viser en hånd. Hvorfor? Fordi å gi Satan lillefingeren, da vil han også ta hele hånda. Det er det vi ser i dag, at «gårsdagens» kristne ledere og Hyrder har gitt Satan lillefingeren, i dag har han snart hele hånda, det er ikke mye som står igjen.I dag er frafallet, forførelsen og avviket så stort fra Guds ord at Guds menighet i dag tror at det som er rett er feil, og det som er feil er rett! Det er som den mørke middelalderen åndelig mørke er kommet over Guds menighet atter igjen!

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

2 Tess. 2. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Matt. 24. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

Joh. e. 16. 2 De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.

Det er mange sider og ting å gripe fatt i her, ønsker å nevne en ti (10) sider ved hvorfor vi i dag ser et slikt gedigent frafall i lys av at det var «gårsdagens» Hyrder som ikke gjorde «jobben» sin. Jeg kjenner best til pinsebevegelsen og skriver i det lys av det. Derfor når jeg angriper dagens ledere og Hyrder, så er det «gårsdagens» menn som har i hovedskylden for den skjeve og katastrofale utviklingen.

1.) De «gamle» pinselederen og andre frikirkeledere er som presten Eli.

Presten Eli levde på mange måter et «godt» liv, men var ute av stand til å formane og veilede sine sønner Hofni og Pinehas. Elis to sønner oppførte seg meget dårlig, men han grep inn i liten grad. Det ble krig med filisterne og hans to sønner drog ut og hadde med seg paktens ark. I denne krigen falt de to sønnene og paktens ark ble stjålet. Ved budskapet om dette falt han ned fra sin stol og brakk nakken.

Vi leser om Hofni og Pinehas i 1 Samuelsbok 2. 12 Men Elis sønner var ryggesløse; de brydde sig ikke om Herren. 13 Sådan var prestenes adferd mot folket: Så ofte nogen kom med et offer, og kjøttet blev kokt, kom prestens dreng og hadde en gaffel med tre grener i sin hånd; 14 den stakk han ned i kjelen eller i gryten eller i pannen eller i potten, og alt det som kom op med gaffelen, tok presten til sig. Således gjorde de med alle israelitter som kom der til Silo. 15 Endog før de brente fettet, kom prestens dreng og sa til den mann som ofret: Kom hit med kjøtt til å steke for presten! Han tar ikke imot kokt kjøtt av dig, bare rått. 16 Så sa mannen til ham: Først må fettet brennes; siden kan du ta for dig efter som du har lyst til. Da svarte han: Nei, nu straks skal du komme med det; ellers tar jeg det med makt. 17 Og de unge menns synd var meget stor for Herrens åsyn; for mennene ringeaktet Herrens offer.

Hva har disse «gamle» Hyrdene gjort? De har dessverre latt «ungdommen» holde på som de selv ville, det ser vi vi fruktene av i dag.

Beretningen om Samuel, Saul, Eli, David og de personene vi finner i Samuelsbøkene forteller oss meget. Ikke minst at det pågår en åndelig strid ikke bare overfor verden, men også innad i menigheten der de kjødelige elementene står imot de åndelige. Hvem stred imot hvem? Jo, Sauls ble brukt av Gud så lenge han var ydmykt, fulgte Gud og adlyd hans ord gjennom Samuel. Men hva skjedde? Jo, han som Gud brukte først, men sviktet. Han ble en forfølger av den som Gud brukte og salvet i neste omgang, det var David. Slik skjer dessverre til alle tider. Dette skjer i dag også, det ser vi at f.eks. at det som Gud er i ferd å gjøre i dette landet blir holdt utenforbi av samtlige menigheter, kirkesamfunn, kristne blader etc. Da tenker jeg det Gud gjør ikke minst gjennom Smyrna Oslo og min tjeneste. Men dette som jeg og vi erfarer er egentlig «gammelt nytt»! ikke noe nytt under solen som Kong Salomo skrev.

2.) Misforstått lederskap – det igjen har skapt dette som vi ser i dag at det meste er tillatt og ingenting blir advart imot da alt er bare «nåde».

En av de tingene som en gjorde feil var at en la «lista» lavere enn Guds ord. Det var parolen på 80-tallet blant såkalt kristen ungdom at det var bedre at de dro ting inn fra verden, bare en klarte å «bevare» ungdommen. Å gå på akkord med Guds ord vi alltid straffe seg i det lange løp.

3.) Å gi Satan lillefingeren, da vil han også ta hele hånda. Det er det vi ser i dag, at «gårsdagens» kristne ledere og Hyrder har gitt Satan lillefingeren, i dag har han snart hele hånda, det er ikke mye som står igjen.

La meg ta et konkret eksempel, kunne tatt så mange andre. Før så var det utenkelig i frimenigheter å ha kvinnelige eldste, Pastorer og Hyrder. Men at kvinner kunne være Evangelister og ha en profetisk tjeneste. Eller nådegaver var etter Guds ord og den nytestamentlig lære. Men hva ser vi i dag? Begynner enn å hevde dette hva Guds ord sier, så tror de at en er kommet fra en annen planet. Så langt er en kommet i dag at en tar seg selv til rette og bare innsetter t.o.m. kvinner i en tjeneste som er forbeholdt mannen. Kong Ussia ble spedalsk, i dag er det hele menigheter og kirkesamfunn som er blitt det!

4.) Kvinnelige Pastorer, eldste, lærere, og kvinnelege lovsangs ledere som opptrer i mannsklær og blottlegger underlivet sitt er nå blitt så vanlig og in at det er ingen tilsynelatende som reagerer. Dette tirrer kun en ting, det er sex og kjønnslivet til folk. Ikke så rart at skilsmisse og gjengifte statistikken og andre ting er på topp i de PinseKaresmatiske bevegelser og menigheter.

Skriften taler igjen og igjen om å kle seg sømmelig og at en kvinnen skal være tildekket under gudstjenesten. Her er det motsatt og det er blitt «normalen». Sier enn imot dette så forbanner de deg eller ler av deg. Alt ettersom! Her har vi ulver i fåreklær er jeg stygt redd for.

5.) En gjør ikke opp synd, men skyver det under «teppe».

Noe som mange frikirkelige og andre kristne også gjør. Men allikevel så vil jeg påstå at de verste er her de Pinse Karismatiske kristne. De evner, kan ikke og ønsker aldri omtrent å gjøre opp hverken sin egen eller påpeke andres synder slik de får mulighet til å gå i seg selv og omvende seg. Jeg som advarer imot dette får som sagt høre at jeg har sikker synd i livet blir det påstått etc. Men de som dette gjelder, de går i det store og det hele stort sett fri. Gud er så «nådig» og vi er ikke under lovet etc. Alt dette er et skalkeskjul for å ikke gjøre opp sin synd og få alt opp og frem i lyset.

6.) Profetier

Det er helt utrolig dette som jeg har nå sett i mer enn tredve år. En profeti er så viktig og stor, at alle andre realiteter gjelds ikke. Om det er Guds ord, omstendighetene eller hva det en måtte være. Hvis en person får en profeti, så skal den prøves sier skriften. Men hva har jeg erfart? Det er faktisk hvis den profetien blir prøvd, og det viser seg at den ikke stemmer. Hva har jeg fått høre gang etter gang? At jeg er negativ, dømmende og ser ikke hva Gud gjør etc. Jeg tror på profetier, men jeg tror på å «kontrollere» det opp imot virkeligheten. Og fremfor alt, Guds ord. Og det finnes noen enkle tommelfinger regler. Har en person profetert før? Var den en sann profeti? Kontroll den «nye» profetien med om den forje slo til, hvis ikke så glem den «nye», den vil også med all sannsynlighet slå feil. Og prøv det på Guds ord, og prøv det på om vedkommende lever et hellig liv og ikke er f.eks. gjengift som en troende.

7.) Sannheten er i ferd med å komme for dagen.

Det er noe underlig jeg har sett. Det er at det finnes såkalte kristne «stjerner». Men formidler de Guds ord? Hvis det er noen som kommer opp og frem i Guds menighet men er liberale eller lever et usømmelig liv. Da er det aldri sann fremgang. Da er det et «bevis» på at menigheten er på frafallet vei. Er det forkynnere og andre som kommer opp og frem, og de ikke lever for Kristus. Da er det et svakhets tegn og et kraftig tegn på at menighets kurve er nedadgående og ikke oppadgående.

8.) De som er virkelig farlige for Guds menighet blir tatt i og med silkehansker.

Noe jeg har sett gang på gang er den urett det er at de som vil følge Guds ord, de blir av enkelte nærmest nedsablet og stemplet av såkalte kristne ledere og hyrder. Mens de som virkelig skulle blitt steng ute og «fryst» ut og blitt overlatt til Satan som Apostelen Paulus taler om til Korinterne. De blir enten tiet stille om eller lukket inn i varmen i menighetsfelleskapet. Alt blir egentlig snudd på hode for hvordan det skulle vært ifølge Guds ord.

9.) De som er en ressurs og har noe å gi, de blir som oftest behandlet meget tøft.

Menighetslivet i Norge elsker middelmådighet. Det som ikke er helt likt verden, og ei heller det som er rett 100 % ifølge Guds ord. Det som er mitt mellom hva Gud vil, og som er etter Guds ord. Og det som ikke er så ytterliggående som verden holder på med. Der finner vi den såkalte «sunne» menighet. Det er hverken sunt, godt eller rett. Og de som er virkelig en kapasitet, de blir holdt utenforbi. Men de som er hva skal jeg si, mitt i mellom alt, de blir lovprist, det er middelmådigheten som er rådende. Eller som skriften sier om menigheten til Laodikea at du er lunken, hverken kald eller varm. Derfor vil jeg spy deg ut av min munn sier Gud om dagens Norske kristne er jeg stygt redd for og overbevist om. Og jeg ser dessverre ingen forandring her til det positive for det store og det hele blant de troende her i Norge og Europa.

10.) Historien gjentar seg, slik har det dessverre alltid skjedd!

Vi kjenner alle til pendelsvingens lov. Slik er dessverre også menighetens og vekkelse kristendommens historie. I dag er den i ferd med å bli på det dypeste, større frafall enn det var på middelalderens mørke. Ikke minst i den protestantiske verden her i Norge der alt NÅ er tillatt. En kan leve i hvilke synder enn vil, det er alltid en menighet, kirke eller felleskap som tar imot deg. Jeg har skrevet en del om gjengifte av troende som er synd etter Guds ord. Dette og mange andre synder som å gå med ondt øye, lyve, baktale og annet blir også tillatt, men mer sofistikert og skjult. La meg ta et eksempel på dette som jeg selv har opplevd. Jeg har ved flere anledninger bedt om å bidra med matvarer på en eller annen måte, men skal få det betalt tilbake. Hva har skjedd? Kan ikke huske at noen menighetsledere omtrent som står bak sitt eget ord, hvis de er kristne. Men min erfaring blant verdens barn er at de alltid omtrent holder ord hvis det gjelder penger. Det er slik jeg ser det så utbredt blant troende å ikke holde ord at jeg vil kalle det å lyve!

Sluttkommentar:

Gårsdagens ledere er «Saul-ledere», da får vi håpe og tro at dagens ungdommer hadde vært «David-kristne». Men det har dessverre gått fra vondt til verre! Jeg vet allikevel botemidlet. Det er bønn, overgivelse, renselse og å begynne å studere skriften på nytt igjen. Da skal du se at den kommende generasjon blir som en hær som reiser seg for den eneste sanne Gud i Jesu navn!

Vi må dessverre si at gårsdagens ledere og Hyrder har sviktet. Og da har dagens ledere og Hyrder ikke fått den mulighet og anledning til å bli opplært, istandsatt og blitt klar over hva som egentlig kreves. Det kristne livet er slik at det kreves alt av oss. Derfor er det om å gjøre at vi har forbilder, eksempler og Hyrder som lever og vandre Gud til behag. Og som lærer andre hva det innbefatter å gå Herrens vei.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-235-den-norske-pinsebevegelsen-er-en.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-419-anbefaling-som-evangelist-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-514-det-er-blitt-farlig-og-forfrisk.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-521-den-nye-biskopen-i-agder-gifter.html http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-641-den-herre-jesus-kristus-ve-klage.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-610-hvordan-kristen-norge-er-bygget.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-530-et-profetisk-budskap-til-de.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-575-hvilke-forbilder-er-det-den.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/index2.php?side=video

Ingen kommentarer: