lørdag 11. januar 2014

Nr. 740: Beklager at jeg ikke har vært nok salvet, iherdig og flink til å få frem og forklare hvor frafallen og råtten den Norske og Vestlige Verdens kristenfolk er blitt!

Nr. 740:

Beklager at jeg ikke har vært nok salvet, iherdig og flink til å få frem og forklare hvor frafallen og råtten den Norske og Vestlige Verdens kristenfolk er blitt!

Hele dagens kristenhet er mer eller mindre blitt det Jesus selv sier at det vil oppstå mange falske profeter i endetiden. Denne min undervisning om disse tingen håper jeg du beundrer og studerer NÅ! Det er dessverre blitt slik med den undervisning og forkynnelsen en blir servert fra de fleste kirker og menigheter at ordtaket passer inn her: «Bedre ulært enn ille lært». Ja, faktisk så skaper den forkynnelsen som er gjengs i dag åndelig analfabetisme!

Biskopene i Den norske kirke, her samlet utenfor Nidarosdomen høsten 2011Utviklingen blant de kristne bare i min tid som kristen – treogtredve år er et gedigent frafall fra det som de en gang sto for da jeg ble frelst 25. januar 1981

Jeg ble født på nytt – en kristen – 25- januar 1981, og det var herlig og storartet. Men bare på de treogtredve årene har den Norsk kristenhet beveget seg i en retning. Og den har vært gal og feil!

Før så kjempet de for noe. Det var mot abort, mot homoseksuelle og gjengifte troende, ikke minst forkynnere var helt, helt utenkelig!

Hva kjemper de troende i dag imot? Det må være Smyrna Oslo og meg, vet ikke om noe annet særlig enn er imot? Det må være i tilfelle hva verdens barn driver med, hva som foregår innforbi de kristnes rekker er det snart blanko fullmakt for absolutt alt!

La meg ta to-tre eksempler på det gedigne frafalle som er, og som gjør at vi ikke lengre kan kalle den bekjennende kristenhet for noe annet en Babylon – skjøgen som vi finner i Johannes Åpenbaring kapitel 17-18.

Bispeflertall vil si ja til homovigsel der åtte av tolv Biskoper vil at de som lever i synd som homoer eller lesber skal få en vielse med egen liturgi i den Norske Kirke. Da er en kommet så langt i sitt frafall at en ikke lengre er en Guds menighet! Helt siden 1992 har Den norske kirkes øverste ledere vært splittet i synet på homofilt samliv. Men nå er de i ferd med å samles om det som de homoseksuelle og lesbene har kjempet for i alle år, en kirkelig vigsel av deres samliv om det er 100 % imot Guds og Guds egne forordninger.

Jan Hanvold og Visjon Norge

Jeg vet ikke om jeg drømmer eller lever! Men at Jan Hanvold er blitt kanskje den mest profilert og den som tjener best av alle kristenledere i Norge, jeg har ikke ord. Har skrevet alt for mye om dette allerede, men det savner sidestykke. Mannen har alt det som en Herrens tjener ikke skal ha. Og det som en Herrens tjener skal ha, er han fullstendig blottet for. Er det en drøm? Eller er det en virkelighet? Jeg fatter ikke at en som boltrer seg i synd, er gjengift for tredje gang som en kristen. Forkynner vranglære, er alt annet en mild som en Herren tjener skal være og virker for meg å være både en psykopat og narsissistisk, ikke rart at han lykkes når en åpner opp for Satan og demonen i Guds menighet. Da er en ikke heller lengre enn menighet, men et ormested for Satan og hans demoner.

Kvinnelige biskoper, prester, eldste og Pastorer

For meg er dette også et tegn på frafall, at kvinner skal ha en slik fremtreden plass der de «tar» alle plasser, posisjoner og embeter som er forbeholdt mannen. Skriften sier klart:

1 Tim. 2. 11 En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; 12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 13 For Adam blev skapt først, derefter Eva, 14 og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse; 15 men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

Her litt utdrag fra en artikkel vi har på vår hjemmeside: Nr. 227: Å tillate kvinnelige Pastorer og eldste er liberalteologi! http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-227-tillate-kvinnelige-pastorer-og.html

Leser vi kirkehistorien helt opp til i dag og gjennom hele historien og også gamle testamente. Så er det noe vi finner og ser klart, at det aldri har vært noen kvinnelige Pastorer eller eldste før inntil vår tid. At en kan finne noen som har praktisert det hvis en leter grundig nok, det kan godt være. Men kvinnelige Pastorer og eldste er et nytt fenomen. Hvorfor? Dette kan selvfølgelig ikke jeg svare til fulle på, men det er noe jeg kan svare på. Har det bibelsk belegg? Og i tilfelle, hvor i det nye testamente står det? Eller advarer Guds ord imot kvinnelige eldste og Pastorer?

For min del, så har jeg ikke funnet et eneste skriftsted som forsvarer, oppmuntrer eller anerkjenner kvinnelige eldste eller Pastorer. Jeg har lest gjennom det nye testamente utallige ganger men ikke funnet et eneste skriftsted eller bibelord som forsvarer eller oppmuntrer til en slik praksis, ikke et eneste skriftsted eller avsnitt! (sitat slutt).

Jeg er ikke forundret over denne utviklingen vi ser i dag! Guds ord gjennom både Jesus og Apostlene har allerede profetert og sagt oss dette, her kommer noen sittatter fra Guds ord. Profetier og advarsler gitt, for å ikke falle i den grøften. Og at vi ikke skal miste mote og bli motløse, men tvert imot. Løfte våre hoder opp for Jesus kommer og vår forløsning kommer. Da vil vi bli stående etter å ha seiret og overvunnet alt!

Matt. 24. 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill. 6 Og I skal høre krig og rykter om krig; se til at I ikke lar eder skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda. 7 For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der. 8 Men alt dette er begynnelsen til veene. 9 Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. 13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. 23 Om nogen da sier til eder: Se, her er Messias, eller der, da skal I ikke tro det. 24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. 25 Se, jeg har sagt eder det forut.

Mange, ikke få falske profeter skal oppstå. At Jan Hanvold, Ulf Ekman, Åge Åleskjær, Biskopene i den Norske Kirke og mange andre har en «god» fremtid, ja det sier Guds ord. Det skal i endetiden oppstå mange av de kalibret i endetiden.

Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

Dette skulle skje etter Apostlenes bortgang, dette er vi vitne til i dag.

2 Tess. 2. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

De tar ikke imot sannheten, derfor tar de imot løgnen, noe vi ser skje mer og mer nå i endetiden. Tiden før Jesus kommer igjen!

1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet, 3 som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. 4 For all Guds skapning er god, og intet er å forkaste når det mottas med takk;

Her er det ikke noe tvil, selv Gud ved sin Ånd gir et så klart vitnesbyrd som dette: «de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer».

2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

Tiden i dag skal bli vanskelige, ikke lette for en sann troende.

2 Tim. 4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Her ser vi hva Guds ord lærer og sier: «det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret». De vil ha en forkynnelse som passer og som gjør at en kan leve et liv i kjødet, og fremdeles «tro på Jesus». Dette er verdens største selvbedrag!

2 Pet. 2. 1. Men det opstod også falske profeter blandt folket, likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse. 2 Og mange skal følge dem efter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, 3 og av havesyke skal de med opdiktede ord utnytte eder til sin vinning. Men dommen over dem er fra gammel tid ikke ørkesløs, og deres fortapelse sover ikke. 4 For så sant Gud ikke sparte engler da de syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen og overgav dem til mørkets huler i varetekt til dom, 5 og ikke sparte den gamle verden, men opholdt rettferdighetens forkynner Noah selv åttende, dengang han førte vannflommen over en verden av ugudelige, 6 og la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og dermed har satt dem til et forbillede på de ugudelige i fremtiden, 7 og fridde ut den rettferdige Lot, som plagedes ved de ugudeliges skamløse ferd 8 - for den rettferdige som bodde blandt dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte - 9 så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag, 10 aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme. De selvgode vågehalser! De skjelver ikke for å spotte de høie makter, 11 mens dog engler, som er større i styrke og makt, ikke fremfører for Herren nogen spottende dom imot dem; 12 men disse, likesom ufornuftige dyr, av naturen født til å fanges og forgå - de skal, fordi de spotter det de ikke kjenner, også forgå i sin vanart 13 og få urettferdighets lønn. De setter sin lyst i å bruke dagen til vellevnet; disse styggelser og skamflekker, de fråtser i sin svik når de holder gilde med eder; 14 de har øine som er fulle av skjøgen og umettelige i synd; de forlokker ubefestede sjeler; de har et hjerte som er opøvd i havesyke, de forbannelsens barn! 15 De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn 16 og blev refset for sin egen brøde: et umælende trældyr talte med et menneskes mæle og hindret profetens dårskap. 17 Disse er vannløse brønner, skodde som drives av stormvind; mørkets natt er rede for dem. 18 For idet de taler skrytende, tomme ord, forlokker de i kjødslyster ved usedelighet dem som just har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelse, 19 idet de lover dem frihet, de som selv er vanartens træler; for det som en ligger under for, det er han og blitt træl av. 20 For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar sig fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første. 21 For det var bedre for dem at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så vendte sig bort fra det hellige bud som var overgitt dem. 22 Det er gått dem som det sanne ordsprog sier: Hunden vender sig om til sitt eget spy, og den vaskede so velter sig i søle.

Apostelen Peter lister opp en hel rekke med sannheter som vi alle bør og skal legge oss på hjerte.

1 Joh. b. 4. 1. I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden. 2 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

Skjelne klarer ikke de som lever i synd og vranglære, jo, forresten. De hater sannheten og elsker løgn, så skjelne kan de. Men da i negativ og motsatt fortegn.

Judas 4 For nogen mennesker har sneket sig inn, som denne dom allerede for lenge siden er opskrevet for: ugudelige, som forvender vår Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus. 5 Men da I nu engang vet alt, vil jeg minne eder om at Herren, efterat han hadde frelst folket ut av Egyptens land, siden ødela dem som ikke trodde, 6 og om at de engler som ikke tok vare på sin høie stand, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i evige lenker under mørket til dommen på den store dag; 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff. 8 Og dog gjør også disse like ens: idet de går i drømme, gjør de kjødet urent, ringeakter herredømme, spotter høie makter. 9 Overengelen Mikael vågde dog ikke å uttale en spottende dom dengang han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa: Herren refse dig! 10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner; men det de av naturen skjønner, likesom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de sig. 11 Ve dem! for de har gått Kains vei og for vinnings skyld kastet sig inn i Bileams forvillelse og er gått under ved Korahs gjenstridighet. 12 Disse er skamflekkene ved eders kjærlighets-måltider, uten blygsel holder de gilde med eder og forer sig selv; vannløse skyer som drives avsted av vinden; trær, nakne som om høsten, ufruktbare, to ganger død, oprykket med rot; 13 ville havsbårer som utskummer sin egen skam; villfarende stjerner, for hvem mørkets natt er rede til evig tid. 14 Disse var det også Enok, den syvende fra Adam, spådde om da han sa: Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige 15 for å holde dom over alle og refse alle de ugudelige for alle de ugudelige gjerninger som de gjorde, og for alle de hårde ord som de talte mot ham, de ugudelige syndere. 16 Disse er folk som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem efter sine lyster, og deres munn taler skrytende ord, enda de smigrer for folk for vinnings skyld. 17 Men I, elskede, kom i hu de ord som forut er talt av vår Herre Jesu Kristi apostler, 18 hvorledes de sa til eder at det i den siste tid skal komme spottere som farer frem efter sine ugudelige lyster! 19 Disse er de som skiller sig ut, naturlige mennesker, som ikke har ånd.

Judas Jesu egen bror kommer med en regle over sider som viser frafallets og forførelsen tydelige og sikre tegn.
Lukas 18. 8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Han spør ikke om han vil finne de som tror på ham, men sanne troende. Som er etterfølger og lever og forkynner i samsvar med hans egen undervisning og lære.

Hele skriften gir et samlet vitnesbyrd at kristenheten – spesielt i den vestlige verden – og da har jeg utelatt veldig mye av skrift vitnesbyrd, ikke minst fra Johannes Åpenbaring der to kapitler er viet til menighets utvikling. Og den «dårligste» menigheten kommer til slutt. Det er menigheten i Laodikea i Joh. Åpb. 3. henviser til mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring:Det er de som kommer til meg og ønsker nærmest at jeg skal være som en gammel testamentlig ildprofet. Men hva lærer Guds ord? Se min undervisning om dette i Johannes Åpenbaring kapitel 17-18.

Kristenheten i den vestlige verden modnes for dom, ikke vekkelse. De skal ikke møte Jesus i skyen, men Antikrist og spille på «lag» med ham. Dessverre så er det i ferd med å bli fremtiden for hva som denne liberale og ubibelsk forkynnelse skaper det det alltid er «nok nåde å få!».

Men heldigvis, det finnes også en del ord og løfter som bebuder at Gud ikke har glemt oss, men vil komme oss i møte bare vi søker ham av et helt og rent hjerte!

Ap.gj. 2. 16 men dette er det som er sagt ved profeten Joel: 17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer; 18 ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord. 39 For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til.

Her står det rett ut at løfte om åndsutgytelse hører oss alle til, selv vi som lever i dag.

Sal 72:17 Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne sig ved ham; alle hedninger skal prise ham salig.

At folk skal bli frelst og født på nytt, det skal skje, også i denne frafallstid.

Titus 2. 11 For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker.

Kan det sier bedre? Frelsen er for alle og det til alle tider!

Sluttkommentar:

Det er denne kombinasjonen av minus og pluss vi trenger mer enn noe annet, som jeg prøver å formidle og forkynne her gjennom den tjeneste og oppgave Herren har satt meg i og til.

1 Kor. 14. 3 den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst.

Gjennom alt det vi har lagt ut, så er jeg meget stolt og glad for at det er en slik underbar helhet. Der noe er til oppbyggelse, annet til trøst og formaning. Slik skaper en sunn og sterkt åndelig holdning i oss alle.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jannes-og-Jambres http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://blog.janchristensen.net/2013/11/nr-710-tilnrmingen-for-livets-ord-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-356-den-pinsekarismatiske-bevegelse.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-348-hvorfor-jeg-mener-at-pastor-age.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-369-trosbevegelsen-og-katolikkerne.html

Ingen kommentarer: