lørdag 10. november 2018

Nr. 2335: Jimmy Swaggart og hans undervisning om korset er vranglære!


Nr. 2335:
Jimmy Swaggart og hans undervisning om korset er vranglære!
Bilde av Jimmy Lee Swaggart. Foto: Jan Kåre Christensen.
Jeg har prøvd å sette meg inn i hva Jimmy Swaggart forkynner og underviser om korset eter han etter eget vitnesbyrd fikk en spesiell åpenbaring om dette i 1997.

Da Jimmy Swaggart sto frem og begynte med å forkynne etter fallet i 1988.
Så nevnte han i sin første tale om at Moses var ulydig med å slå på Klippen som er Kristus to ganger.
Gud talte til Moses at først skulle han slå, andre gang tale.
Begge gangene slo Moses da han ikke fulgte Guds ordre. Slik er det også nå blitt med Jimmy Swaggart som påstår at han har fått en Guddommelig åpenbaring i 1997 om Korset. Dette er selvfølgelig ikke noe annet enn et fremmed evangelium som Jimmy Swaggart kommer med.
Jesus sonet synden en gang, og dette tar vi imot i tro en gang.
Resten er en utvikling og en stadig sterkere og herligere åpenbaring av det samme vi mottok i frelsen.

Derfor ber Paulus at vi skal få hjertes opplyste øyne, ikke «se» Kristus død flere ganger som om det var viktig og nødvendig. Dette er fremmed lære som Jimmy Swaggart prøver å føre inn i Guds menighet.

Er det «nødvendig» at vi får en opplevelse av korset nr. 2. gang? Eller var ikke første gang vi kom til Kristus godt nok?

Bilde av annonse i bladet Evangelist der Swaggart skriver rett ut at han fikk en «spesiell» åpenbaring i 1997, som selvfølgelig var enten fra han selv eller forførende og villende Åndsmakter fra den Onde.Skriften er klar her, vi kommer til tro en gang. Etterpå skal vi utvikle, fostre og bli bevart i den troen. Men hva med Evangelist Jimmy Swaggart forkynnelse om en «ekstra» åpenbaring av Korset? Dette er en kraftig villfarelse der en tror løgnen (forkynnelse om en «ekstra» åpenbaring av korset).

Apostelen Paulus ville ikke engang tro på en engel som åpenbarte ting for ham hvis det ikke stemmer med skriften, derfor er det mest avgjørende for oss, hva sier skriften.

Fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 1. 6 Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium.

Paulus går til et kraftig angrep mot denne forkynnelsen. Den kan ikke forenes med sann kristen tro.
Det er et ”annet evangelium” som skiller de fra Jesus Kristus. Det står med andre ord om livet for galaterne. Gud er nidkjær når det gjelder hans sønns frelsesverk på Golgata og tåler ikke at noen taler falskt om Jesu frelse. Det judaistene forkynte var en djevelsk løgn. Gjennom hele kirkehistorien har
det vært ulike varianter av ”et annet evangelium”. Felles for all slik forkynnelse er at den ikke bygger på Bibelens ord alene, men blander menneskets logikk og tanke inn.
Et annet evangelium undergraver tilliten til Guds ord og dermed til Gud selv. Det fører til avgudsdyrkelse. For mennesket selv tar Guds plass. Det er derfor djevelens evangelium.

    7 Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

Judaistene talte også om Guds nåde, men de talte ikke bare om Guds nåde. Det var noe som ble lagt til Guds nåde. Det var Guds nåde pluss noe mere. Og det var dette "noe mere" som ødela forkynnelsen av nåden. Guds ord sier nemlig at "Min nåde er deg nok". Legges det da noe til så er det ikke lenger nok, og trekkes det noe fra er det heller ikke nok. At nåden er nok betyr at den er tilstrekkelig. Judaistene forkynte nåde pluss gjerninger. Men slik er det ikke. For hvis Gud frelser oss for noe vi selv har gjort, da står jo Gud i gjeld til oss. Ja, Rom. 4,4 sier at "Den som har gjerninger, ham tilregnes ikke lønnen av nåde, men som skyldighet".
Men hvor ble det så av læren om Jesu soning for menneskenes synd hos judaistene? Jo, den hørte faktisk også med. De sa det omtrent slik at Kristi stedfortreders liv og død ville erstatte det som manglet i lovoppfyllelsen. Et slikt evangelium kunne jo høre logisk ut. Det stemmer med vår vanlige tenkemåte. Vil ikke dette drive til gode gjerninger, mon tro? Vi gjør så godt vi kan, og så vil Jesus ta på seg det som mangler hos oss - og så er alt såre vel. Nei, det er ikke slik. Det er nemlig dette som Paulus kaller "et annet evangelium". En har sagt dette slik at det er "denne verdens evangelium", eller om du vil "den religiøse hops evangelium".

    8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!

Galaterbrevet er ikke bare et voldsomt oppgjør med vranglæren. Det er i enda sterkere grad et oppgjør med vranglæreren. Personer som forkynner ”et annet evangelium” skal ikke den kristne menighet ha noe med. Paulus er hard mot de som krever omskjærelse av de kristne. (Gal 5,12).
Bibelen sier følgende om disse menneskene:
• de er forbannet av Gud selv (Gal 1, 8-9)
• de har mistet sitt evige liv (Åp 22, 18-19)
• det hadde vært bedre at de var senket i havets dyp med en stein om halsen
(Matt 18,6 Mark 9,42 og Luk 17,1)
Det er viktig at en kristen lever slik at vårt liv ikke skygger for evangeliet. Vi skal ikke skaffe oss uvenner eller leve slik at vi blir dårlig likt av folk flest. Men i forholdet til falsk kristendom skal det ikke tas noe hensyn til hva folk måtte mene om oss. Falsk kristendom skal bekjempes uansett hvor upopulære det gjør oss.
2 Joh 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!

    9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!

Hør hva Paulus sier om et slikt budskap: For det å være forbannet er å være fortapt. Ser du nå: Loven kan ikke frelse et menneske, den kan bare forbanne synderen. Plasserer du deg derfor under loven, plasserer du deg under forbannelsen.

    10 Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Prøver jeg kanskje å gjøre mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener.

Hvis et annet evangelium lærer oss, men et annet evangelium kan ikke gi oss evig liv, "et annet evangelium vil forvrenge Kristi evangelium."
Bibelen fremhever tydelig at det er ikke gis tillatelse til et annet evangelium enn Jesu Kristi evangelium, som er fra Gud. Selv engleåpenbarelser kan ikke rokke ved dette.

    11 Jeg sier dere, brødre: Det evangelium jeg har forkynt, er ikke menneskeverk.

Dette ga ham myndighet på lik linje med de tolv. Han sto ikke tilbake for de som enkelte så på som “over apostler”, 2. Kor. 11, 5: ” … jeg står ikke på noen måte tilbake for disse ” skriver han.
Dette syn på seg selv og sitt kall var avgjørende for apostelen.

    12 Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg.

Jeg takker Gud for bibellærere. De åpner opp skriftene for oss og åpenbarer mange under og mysterier i troen. Men faktum er at åpenbaringen av Jesus Kristus ikke kan læres. Den må gies ved den Hellige Ånd. Og den kommer til dem som, lik Paulus, stenger seg inne i sitt eget Arabia, besluttet på å kjenne Kristus.
Denne kvaliteten skiller de to grunnleggende typer kristne. Det ene slaget sier: "Jeg ga mitt hjerte til Jesus" - men det er også alt de kan hevde om sin tro. De fryder seg over at de er på vei til himmelen og ikke til fortapelsen. Men de går ikke lenger i sin vandring med Kristus.
Det andre slaget sier: "Jeg ga mitt hjerte til Jesus - men jeg vil ikke være tilfreds før jeg kjenner hans hjerte." Denne tjeneren vil ikke hvile før han bærer Kristi byrde, vandrer slik Kristus vandret, behager Gud slik Kristus behaget Gud. Slik besluttsomhet kan ganske enkelt ikke læres bort.
Men vær allikevel advart - dersom du i sannhet ønsker Jesus å gi deg sitt hjerte, så må du være forberedt på å gjennomgå lidelser. Sannelig, den åpenbaringen av Kristus du vil motta vil være ledsaget av lidelser og prøvelser slik du aldri har erfart det tidligere.
Paulus sier at han mottok åpenbaringer fra Gud som hadde vært skjult for menneskers øyne i århundrer. "Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbaret for hans hellige apostler og profeter ved Ånden." (Ef. 3:5).
Når Paulus taler om å motta åpenbaringer (se 2.Kor. 12:7), så bruker han et ord som betyr "ta bort dekket fra, åpne opp skjulte ting." Gud tok bort lokket fra store troens mysterier - og han viste Paulus miraklene i sitt frelsesverk.
Tilslutt henviser Paulus til en ytterst viktig visjon han mottok rundt fjorten år tidligere, like etter at han var blitt frelst. Han beskriver å ha blitt "rykket like inn i den tredje himmel ... og hørte usigelige ord, som det ikke er tillatt for et menneske å tale." (2.Kor. 12:2-4). Kort sagt så ble Paulus gitt en usigelig åpenbaring fra himmelen.
Hvilken utrolig overflod av åpenbaringer som Paulus ble gitt! Han erfarte en utrolig vandring gjennom himmelen og så og hørte ting som aldri hadde blitt sett i denne verden.
(sitat slutt).

Forkynnelsen om Kristus er egentlig som å spise, vi trenger variert, rikt og balansert kosthold for å vokse, virke og være sunne. Slik er det også på det åndelige område, vi kan ikke bare mene at en sannhet eller «en» matrett er mer riktig enn den andre. Det er når alt blir «satt» i sammen til en enhet at vi til fylle får nyte og får glede av det hele. Dette gjelder som fysisk og som åndelig føde.

Jeg elsker spagetti, men dette kan jeg ikke spise hver dag.

Noe av det aller beste jeg vet er spagetti med tomatsaus og kjøtt, det har vært en av mine favoritter retter hele livet.
På mange måter gjør Jimmy Swaggart forkynnelsen om Korset denne ene sannheten overdreven, den blir ikke i sammen med et hele. Derfor farer og fører han vill!

Gjennom Jimmy Swaggart forkynnelse så vil vi egentlig ikke trenge omvendelse, oppstandelsen eller noen sannheter enn korset da «alt» er i Korset. Det er ikke sant, alt er i Jesus, og budskapet om Korset er kun en del av budskapet om Kristus Jesus. Jimmy Swaggart er kommet over i et okkult farvann og leder andre intetanende inn i det samme, derfor må hans «nye» lære som han fikk ved en spesiell åpenbaring tilbake i 1997 advares imot.

Hva gjør denne «nye» forkynnelse? Mye, her er noen ting.

1.)  Den skaper et skille mellom oss troende som er ubibelsk. De som følger Swaggart støtter ham, da støtter de også hans vranglære. Skriften sier når en blind leder en blind faller de begge i grøften.

2.)  Det er alltid de ubefestede og nyfrelste som blir alltid mest skadelidende under en slik vranglære. De støtter Swaggart, og er ikke klar over at de også med det får med seg en hel del vranglære på «kjøpet».

3.)  Jimmy Swaggart åpner opp for fremmed lære, da åpner han også opp demonisk aktivitet. Dette er meget farlig, og trengs å advare imot da Swaggart egentlig har så mye godt å komme med både gjennom sang og forkynnelse.

4.)  Ved en slik overdreven vektlegging på Korset, så vil det og går det på bekostning av andre sannheter i Guds ord. Har du 100 kr. og bruker opp 50. kr om de pengene er noe som viser seg å være et dårlig kjøp, så må en følge spile-reglene.

5.)  Jimmy Swaggart er ulydig imot Herren og hans ord da må en forvente at hans «undersåtters» er det også. Dette er «smittsomt» og når jeg bl.a. ser at hans kone Frances opptrer som bibelbibellærere så ser jeg hvilke negative og ille frukter som Swaggart frafallsforkynnelse har gitt.

6.)  Dette er ingen måte et angrep på Jimmy Swaggart fortid. Denne artikkelen omhandler ikke med sin karakter eller tidligere synder, men det handler om hans predikasjon av korset blir presentert på kabel-tv via det sekulære BET-nettverket, blant annet. Samt andre stasjoner.

7.)  Swaggart skriver: "Denne tjenesten er av Gud. Derfor har vi et mandat fra Herren. Det mandatet er Verdens evangelisering og også proklamasjonen til det sanne evangelium, "Budskapet til Korset. "Kirken må med andre ord bringes tilbake til korset. Herren har gitt meg denne oppgaven/tjenesten for at jeg skal gi dette videre. Dette er en av grunnene til at Herren ga meg denne store åpenbaringen av korset i 1997. "

8.)  "Tragedien er nesten alle kristne tror de vet alt om korset. Sannheten er dette at denne generasjon kristne vet nesten ingenting om Guds ord, spesielt om korset som er avgjørende for deres helliggjørelse. Disse kristne kan stilles fri bare av "korset". (" Fra meg til deg "i hans blad Evangelisten, januar 2004).

9.)  Swaggart sier at "Den troende er å gjøre korset til gjenstand for sin tro, og da kan Den Hellige Ånd utføre sitt arbeid ... "Nei, korset er ikke vår hensikt med vår tro. "Bibelen sier at Herren Jesus er vårt mål. Swaggart bommer hele tiden, denne åpenbaringen han fikk i 1997 bærer ingen frukter av å være fra Herren.

10.)                     Jimmy Swaggart har en herlig sang/lovsang, så det er med et trist hjerte at jeg må konstaterer at broder Jimmy Swaggart ikke bare syndet med de prostituerte og horene som han har bedt Gud og alle om tilgivelse for. Men er kommet inn eller ut i et sidespor på det læremessige område ut i fra Guds ord!

Sluttkommentar:

Når jeg så klart har advart imot Jimmy Swaggart og hans forkynnelse om korset som han mener at han har fått en åpenbaring om i 1997. Som igjen gjør at hans forkynnelse ikke er sunn og bibelsk her. Så er det også med et inderlig håp og ønske at han skal offentlig ta avstand i fra denne lære som han gjorde med sitt «syndeproblem»!

Swaggart er slik jeg ser det en ressurs utenom det vanlige. Han kan både synge og preke som ingen andre gjør det.
At han da skal først bli ført på avveier av synd. Så får han tatt et oppgjør med dette problemet.
Så er det å bli ført av vill av fremmed lære. Her trenger broder og Evangelist Jimmy Swaggart å være ydmyk, gå i seg selv.

Be Gud og mennesker om tilgivelse og få lov å begynne på nytt igjen.

Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter. 19 For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

Ingen kommentarer: