tirsdag 10. august 2021

Nr. 2871: Hvordan leve et seirende liv som en kristen? Kraften i forbønn, Jesu navn, familie, menigheten og være ledet av den hellige Ånd! Del 3

Nr. 2871:

Hvordan leve et seirende liv som en kristen? Kraften i forbønn, Jesu navn, familie, menigheten og være ledet av den hellige Ånd! Del 3

 

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2869-hvordan-leve-et-seirende-liv.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2870-hvordan-leve-et-seirende-liv.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2871-hvordan-leve-et-seirende-liv.html

 

https://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1927-ved-ydmyke-seg-selv-be-om.html

Være lydig imot Gud – klarer vi ikke i egen kraft. Derfor er Jesu løfte om kraft – et Pinseunder i vårt liv så avgjørende.

Jesu løfte må også flettes inn i vår forståelse, at dette klarer vi ikke fullt ut i egen kraft.

 

Ap.gj. 1. 8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere. Da skal dere være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og til de fjerneste steder på jorden.’

 

 

Bilde Jean Restout - pinseunderet

 

Dette blir den siste og tredje artikkel der jeg belyser emnet:

«Hvordan leve et seirende liv som en kristen?»

 

Jeg har to artikler før:

 

1.)  Hvordan leve et seirende liv som en kristen? Kraften i lydighet Del 1

 

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2869-hvordan-leve-et-seirende-liv.html

 

2.)  Hvordan leve et seirende liv som en kristen? Kraften i å spørre Herren til råds først! Del 2

 

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2870-hvordan-leve-et-seirende-liv.html

 

Før denne siste her, der jeg vil prøve å belyse følgende:

«Kraften i forbønn, Jesu navn, familie, menigheten og være ledet av den hellige Ånd!»

 

Ønsker å belyse at det er et «hele» som gjør at vi erfarer det som Apostelen Paulus skriver:

 

Efes. 6. 13 Ta derfor imot rustningen fra Gud for at dere på den onde dagen skal kunne stå imot slik at når alt er gjennomført, vil dere bli stående.

 

1930 oversettelsen: Efes. 6. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

 

Grunnteksten står der: Ta på den komplette Guds rustningen på dere, så dere kan gjøre motstand på den dagen Satan kommer, og på den måten gjøre at dere står i kampen og vinner fighten!

(fritt oversatt fra Gresk – grunnteksten og grunnspråket.)

 

Noe som jeg også vil ta med, det er at vi som troende er veldig fort selvgode. Tror at vi får det til, uten Guds hjelp.

Det er kun ved Guds nåde, at vi får gjort noe og vinner seier.

I oss selv er vi svake og skrøpelige, selv om vi har mye kjødelig kraft.

 

Jesus selv sier følgende:

 

Joh. e. 15. 5 Jeg er vintreet. Dere er grenene. Den som blir i meg, skal bære mye frukt, for jeg blir i ham. Men uten meg kan han ikke gjøre noe.  

 

Apostelen Paulus sier det samme.

 

1 Kor. 15. 10 Ved Guds nåde er jeg den jeg er. Og hans nåde har ikke vært forgjeves, for jeg har strevd mer enn noen; ikke av meg selv, men ved den Guds nåde som har vært med meg.

(sitat slutt.)

 

Det er ved Guds hjelp og nåde vi kan formå å bli stående etter å ha overvunnet alt, selv Satan og hans mange slu og listige angrep og forførelser.

 

Det er nødvendig å mobilisere det vi selv kan, men det er allikevel den kraft, nåde og forsyn som Gud skjenker og gir oss vi trenger med enn noe annet, for å bli stående.

 

Følsomhet, ydmykhet og sønderknuselse er trillinger som vi trenger.

 

Jesaja 57. 15. For så sier den Høie, den Ophøiede, han som troner evindelig, og hvis navn er hellig: I det høie og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøiet i ånden, for å gjenoplive de nedbøiedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende.

 

Vi trenger å ha et bløtt hjerte, ikke er hardt hjerte.

Guds ord taler veldig klart og tydelig om dette flere plasser, bl.a. her:

 

Esekiel 36. 26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.

 

Være en seirende og lydig troende, handler også om å gå i takt med Gud. Som Enok gjorde. Her er Enok et forbilde for oss alle.

 

Mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 11. 5 For sin tros skyld ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at han behaget Gud.

 

Enok er et bilde på menigheten og spesielt endetids menighet. Han vandret med Gud og Gud med ham. Han behaget Gud med både å leve rett, men fremfor alt å ta Gud med i alle deler i sitt liv og innrette seg deretter. Det står om ham: Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at han behaget Gud. Det vitnesbyrdet må være det beste et menneske kan få å behage Gud Fader selv.

(sitat slutt.)

 

Enok gikk med Gud som et ektepar går med hverandre. De støtter hverandre, drøser og har en intimitet der en prater ting som en prater med ingen andre.

Dette er intimitet, som Enok hadde med Gud.

 

Store norske leksikon om intimitet:

Intimitet betyr inderlighet, fortrolighet eller fortrolig vennskap. Begrepet brukes også om handling eller opptreden som man bare tillater seg overfor sine fortrolige.

 

Her tales det om at en er på en måte ovenfor den er fortrolig med, annerledes og der kan en gjøre ting som en ikke gjør ovenfor andre.

 

Enok og Gud talte i sammen i all fortrolighet

 

Det står ikke mye om Enok, men han har gitt ut en bok som er tilgjengelig.

Judas anerkjenner denne boken i sitt brev, vi leser fra mine bibelkommentarer.

 

Judas brev 14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall

 

Enoks bøker er veldig interessante om de ikke hører med i den bibelske kanon.

 

De forteller om mange spennende ting som vi kun møter her og Judas var kjent med de bøkene og siterte dem her.

 

En dag etter vi har vært innfor Kristis domstol og feiret Lammets bryllup skal alle troende gjennom alle tider komme tilbake til jorda i sammen med Jesus.

(sitat slutt.)

 

Ta deg tid til å lese Enoks bok, det er vel verd tid.

 

Her er noe fra Enok: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tredje_enoks_bok

 

Her skal det være komplett:

http://janchristensen.net/ENOKSBOK-februar-2004.pdf

 

Les igjennom disse bøkene som ligger på vår hjemmeside. Der ser du at Gud virkelig talte til Enok. Han hadde ingen bibel eller andre kilder som vi har en overflod av i dag. Men han fikk disse herlige og klare åpenbaringene, som viser at Enok vandret med Gud.

 

Det å være lydig imot Herren, er også å ta imot hans nåde og skjønne at vi trenger mer av ham for å klare å være lydige

 

2 Kor. 3. 04 Denne tilliten har vi fremfor Gud ved Kristus:

 

05 Vi har ikke selv kunnskap nok til å tenke ut dette, som om det kom fra oss, men vi har vår kunnskap fra Gud.

 

06 Det er også han som har gjort oss i stand til å være Den nye paktens tjenere — ikke etter bokstaven, men i ånden. For bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende.

(sitat slutt.)

 

Fantastisk og storslått undervisning av apostelen Paulus. Det som ikke loven kunne gjøre – dens bokstav og vesen.

Det kunne og ville Kristus. Han bor nå på innsiden av oss, derfor evner, vil og har vi lyst å følge Guds ord og Guds bud.

 

Vi er født ved sannhetens ord, og elsker derfor å gjøre Guds vilje.

Dette er også å være «lydig», slippe det nye livet til, opp og frem, Halleluja!

 

Sluttkommentar:

 

Etter nå tre artikler om dette meget viktige emnet.

Så tror jeg at det er belyst hvor viktig det er å være lydig, da imot Gud og hans ord.

 

Salme 119. 4 Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.  5 O, at mine veier måtte bli faste, så jeg holder dine forskrifter!

 

Det er både ville, evne og gjøre det rette som jeg har prøvd å belyse.

Vi må ville, men også evne dette.

Slik jeg har erfart det i mitt liv. Så må vi sette oss dette som mål, altså gjøre som Daniel og hans venner.

 

Daniel 1. 8 Men Daniel satte sig fore at han ikke vilde gjøre sig uren med kongens kostelige mat og med den vin han drakk, og han bad den øverste hoffmann om at han måtte være fri for således å gjøre sig uren.  9 Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmann.

 

Legg merke til at Daniel satte seg fore, han var bestemt og villig til om han måtte ofre livet. Så ville han gjøre Guds vilje, uavkortet.

 

Dette er det målet vi må og skal ha, i Jesu Kristi Navn, Amen!!!!!!

 

Våg å stå som Daniel 

 

Sett deg for et hellig mål,

åpent det bekjenn!

Stå i rekken fast som stål

og kjemp som Daniels menn.

 

Kor: Våg å stå som Daniel,

hjelp fra himlen vent!

Fatt som han et hellig løfte,

Gjør det fritt bekjent.

 

Stolte kjemper styrtet om,

falt i døden hen

om dem rett i møte kom

en flokk av Daniels menn.

 

Tross da Satan og hans makt,

løft ditt banner, venn!

Seirens krone er henlagt

til alle Daniels menn.

 

Tekst og melodi: Philip Paul Bliss 1873

Norsk tekst: Elevine Heede 1875

Ingen kommentarer: