torsdag 9. mai 2024

Nr. 3370: Dagens falske evangelium vinner mer og mer innpass i alle menigheter, kirker og over alt der en formidler det kristne budskapet og lære!

 Nr. 3370:

Dagens falske evangelium vinner mer og mer innpass i alle menigheter, kirker og over alt der en formidler det kristne budskapet og lære!

 

Da Israels barn gikk ut av Egypten fikk de klar beskjed av Gud om å spise hele Påskelammet.

Lammet er et bilde på Kristus Jesus.

Dagens kristne vil kun spise deler av Lammet, de stykkene de selv finner for godt. Dette er ikke i samsvar med Guds ord.

 


Skriften gir anvisning!

 

1 Kor. 5. Jeg skrev i skrivet til dere at dere ikke skal holde dere sammen med horkarer.

10 Men da mente jeg slett ikke horkarer av denne verden, eller griske eller pengeutpressere eller avgudsdyrkere, for da måtte dere sannelig gå ut av verden.

11 Nå skriver jeg at dere ikke skal holde dere sammen med, hvis det er noen som omtaler seg som brødre, noen som er horkarer, griske, avgudsdyrkere, spottere, drukkenbolter eller pengeutpressere. Dere skal ikke ete sammen med dem.

12 Hva har vi med å dømme dem som er utenfor? Men vi skal dømme dem som er innenfor.

13 Og den som er utenfor, skal Gud dømme. ‘Driv denne onde bort fra dere!’  5 Mos 17,7 ,  5 Mos 19,19 ,  5 Mos 19,21 ,  5 Mos 22,21 ,  5 Mos 22,24 ,  5 Mos 24,7 

 

Vi skal ikke «dømme» verden, men innad i Guds menighet!

 

Nå er det viktig å kunne ha minst to tanker i hode samtidig.

Vi er borgere her i Norge og i det landet vi bort.

Selvsagt kan vi få lov å mene, og påvirke.

Men dette blir fullstendig overdrevet i dag av de troende.

Feilaktig fremstilt.

Skal en påpeke noe negativt, så er det alltid de ekstreme og ytterliggående tingene som stort sett verdens mennesker holder på med.

 

Skriften sier også vi ikke skal dømme de som er utenfor, hva menes med det?

 

Ap.gj. 19. 29 På samme tid skjedde det et ikke så lite oppstyr i forbindelse med Veien.

30 En sølvsmed som hette Demitrius, lagde sølvutsmykninger til helligdommen til Artemis, og dette frembrakte en ikke liten fortjeneste for håndverkerne.

31 Han kalte sammen arbeidere som hadde samme håndverk og sa: “Menn, dere vet at denne virksomheten er inntektsbringende.

32 Dere har også sett og hørt, ikke bare i Efesos, men nesten over hele Asia, hvordan denne Paulus har overbevist og vendt store menneskemengder bort fra oss ved å si at ingen kan være guder hvis de er laget av menneskehender.

33 Det er ikke bare dette yrket som står i fare og kan komme i vanry, men også templet til vår store gudinne Artemis kan tape sin ære slik at hennes storhet blir revet ned, for det er hun som blir æret over hele Asia og på alle bebodde steder.”

34 Da de hørte dette, ble de rasende. De ropte og sa: “Stor er efesernes Artemis!”

35 Hele byen var i fullt opprør. De grep makedonerne Gaius og Aristarkus, Paulus’ reisekamerater, og dyttet dem i fellesskap inn i et forsamlingslokale.

36 Paulus ville stå frem for folket, men disiplene nektet ham.

37 Også noen fremtredende asiatere som var hans venner, ba innstendig om at han ikke måtte vise seg i lokalet.

38 Det var noen som ropte, og sannelig, noen ropte det ene, andre det motsatte. De fleste visste ikke engang hvorfor de var kommet inn eller hvem de var kommet inn sammen med.

39 De dro Aleksander ut fra menneskemengden samtidig som jødene skjøv ham foran seg mens Aleksander gjorde tegn med hånden om at han ville holde en forsvarstale til folket.

40 Men da de fikk vite at han var jøde, ble de alle som én stemme — i to timer ropte de: “Stor er efesernes Artemis!”

41 Da byskriveren hadde roet ned menneskemengden, ropte han: “Menn fra Efesos! Hvilket menneske er det som ikke vet at byen Efesos er tempelvokter for den store gudinnen Artemis, hun som falt ned fra Jupiter!

42 Fordi dette er uimotsigelige fakta, bør dere roe dere ned og ikke foreta dere noe uoverveid!

43 Dere har dradd disse mennene hit uten at de har skjendet templet og uten at de har spottet deres gudinne.

44 Derfor, hvis Demetrius eller håndverkerne vil sette frem anklager, kan de ta det opp med guvernøren. Slik skal de føre anklager mot hverandre!

45 Og hvis dere ønsker noe angående andre saker, skal det bli avgjort i en lovlig forsamling!

46 For nå står dere i fare for å bli anklaget for oppvigleri for det som skjedde i dag, fordi dere kan ikke oppgi noen grunn for denne uroen.”

47 Da han hadde sagt dette, oppløste forsamlingen seg.

 

Vers 43 sier «Dere har dradd disse mennene hit uten at de har skjendet templet og uten at de har spottet deres gudinne.»

 

Hvem var denne den store gudinnen Artemis?

Det store Norske Leksikon sier:

https://snl.no/Artemis

 

Artemis, gresk gudinne, datter av Zevs og Leto og tvillingsøsteren til Apollon. Artemis tilsvarer Diana i romersk mytologi.

Artemis ble især dyrket på Peloponnes, kanskje opprinnelig som døds- og fruktbarhetsgudinne. I Sparta het hun Orthia, og ved hennes alter ble guttene pisket. Hun beskytter de ville dyr og kveget og er en ivrig jeger. Hun bærer bue og pil, og med pilen kan hun drepe sine fiender. Blant annet drepte hun alle Niobes 14 barn. Hun bærer også en fakkel i hånden og tenkes da som månegudinne.

 

På grunn av sølvsmeden Demetrius, blir det opprør i byen, og Paulus må forlate Efesus. Dette kan vi lese om i Ap. gjerninger 19:24-41. Folket som tjente penger på tempelet så sin inntekt i fare.

Det siste tempelet ble ødelagt i 263 e.Kr. av østgoterne.

Diana dyrkelsen representerte et vilt sex-liv uten hemninger. Hun ble tilbedt gjennom utagerende sexorgier. Nytelse var i seg selv en gud i den greske kulturen. Seks utenfor ekteskapet var selvsagt godtatt.

Artemis og Diana dyrkelsen er et og det samme.

 

Men apostelen Paulus nevnte ikke dette, eller gikk til angrep på dette.

 

Hvorfor er på mange måter hovedanliggende til de troende i dag å påpeke skjevheter, umoral og avgudsdyrkelse blant de ikke troende?

Vi skal ikke dømme de utenfor sier Apostelen Paulus.

Paulus var åpenbart imot Artemis og Diana dyrkelsen. Hva gjorde han? Som dagens kristen ville ha gjort, gitt ut bøker. Laget kristne programmer og alt mellom himmel og jord for å bli kvitt Artemis og Diana dyrkelsen?

Forkynte evangeliet, helbredet syke og formane og undervise de troende!

Tenk, hvor langt vi er kommet fra evangeliet i dag!!!!!!

https://blog.janchristensen.net/2013/12/nr-736-jan-hanvold-star-for-en-billig.html

 

Hvem skal vi dømme da? Skriften sier vi skal dømme de troende!


Faktisk, en dag skal vi også dømme engler. Hvor mye mer da de troende?

 

1 Kor. 6. Våger noen av dere som har en sak mot en annen, å bli dømt av de urettferdige og ikke av de hellige?

Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis dere skal dømme verden, er dere da uverdige til å dømme i småsaker?

Vet dere ikke at vi skal dømme budbringere, for ikke å nevne dem på jorden og det som angår dette livet?

 

Vi skal være med i den kommende dom – som Jesu brud – å dømme engler

 

Men nå i tiden, er vår oppgave å dømme innad i menigheten.

Ikke verden, de skal vi dømme når vi også skal være med å dømme engler.

Jamfør 1 Kor. 6.

 

Skjønner ikke dette, at en helt bevist utelater å dømme andre troende

 

Men verden fordømmer en opp og ned!

 

Det er dette falske evangeliumet som brer seg mer og mer i dag der troende får leve som de vil.

Da «nåden» dekker alt. Men dette er ikke hva skriften lærer.

 

Skriften lærer at omvendelse må til, ikke bare bekjennelse.

 

Her er det så mange går vill.

Vi kan ikke, og skal ikke leve som vi selv vil.

Og tro at vi er på rette vei.

Det er kun når våre liv er i samsvar med skriften, at vi er på rette vei.

Derfor ble de første kristne kalt for Veien. De vandret og levde som Jesus!

 

Gjør de troende det når en godtar både kvinnelige eldste, Pastorer, gjengifte og så mye annet?

Det er blitt slik faktisk at en blir enten fryst ut eller boikottet når en begynner å ta opp slike ømtålige temaer. Så langt er det kommet.

 

Sluttkommentar:

 

Apostelen Paulus talte til menigheten i Efesus, da i særdeleshet til de eldste.

 

Ap.gj. 20. 27 For jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt hele Guds hensikt for dere.

 

Legg merke til hva Apostelen sier, «holdt noe tilbake, men forkynt hele Guds hensikt for dere.»

 

I 1930 oversettelsen står det.

Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

 

2024 oversettelsen står det:

Ap.gj. 20. 27 for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje.

 

Jeg tenker på flere viktige sannheter som blir holdt borte

 

1.)  Kvinnelege eldste og Pastorer er ubibelsk.

 

http://undervisning.janchristensen.net/2016/05/nr-95-hva-er-bibelsk-ha-leder-rad-eller.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3053-tillate-og-ha-kvinnelig-eldste.html

 

2.)  Gjengifte blant troende, spesielt forkynnere og de med lederansvar.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3052-gjengiftede-forkynnere-er-den.html

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

 

3.)  Fortapelsen, der skriften sier at ikke bar Satan og hans falne engler skal bli utslettet. Men alle som ikke får del i nåden i Kristus Jesus.

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=et-evig-helvete

https://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-innbefatter-evig-fortapelse

 

Har bare prøvd å påpeke at det er det «falske» evangeliumet som vinner mer og mer innpass blant de troende

 

Hva er det falske evangeliumet er?

At Guds menighet ønsker kun å følge «utvalgte» deler av Guds ord.

Det blir som et femte evangelium.

Der en utelater deler av skriften, og overbetoner andre sider.

Dette advarer Guds ord imot på det sterkeste.

 

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok;

Her kommer noen virkelig strenge ord, ja et budskap som ikke minst omhandler vår tid der en skulle tro at en hadde de beste forut setninger for å følge Guds ord. De plagene som en her skal få kan ikke være noe annet enn den andre død – ildsjøen eller helvete. Slik ser jeg det enn så alvorlig det er.

19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok.

Her møter vi det samme bare omskrevet. Nå er det å trekke noe bort i fra Guds ord det gjelder. Hvis vi trekker noe bort skal vår del i himmelen bli tatt bort. Ikke få adgang til livets tre og få komme inn i staden eller byen, det Nye Jerusalem. Dette er om å gjøre eller er det ikke det? For meg betyr dette alt!

 

Men forventer at hedningene skal følge Jesus og Guds ord uten å være født på nytt!

Problemet er at en kun vil spise en del av Lammet, ikke hele!

Dagens kristenhet er alt annet enn hva den skulle ha vært. Der en overser det jeg vil kalle menighetens sannet tilstand. Og angriper de ikke troende for forhold som ikke er av stor betydning.

Synden for verdens mennesker er nr. 1, 2 og 3.

At de ikke vil og tror på Jesus.

 

Joh.e. 16. 9 om synd, fordi de ikke tror på meg.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Godt innlegg, Jan Kåre. Du skriver sannheten i dette innlegget

Jan Kåre Christensen sa...

Takk.
Vi som troende opptrer som åndelig og moralske bedragere.

Vi er ikke først og fremst kalt til å moraliserende verden.
Den er fortapt.

Men gi dem Kristus Jesus.
Derimot, moral og etikk.
Altså Åndens Frukt skal gjøre seg gjeldende blant oss troende.