tirsdag 8. januar 2013

Nr. 532: Jesus er Elohim, og skapte denne verden i sammen med sine engler, og vi mennesker er skapt i hans bilde eller avbilde

Nr. 532:

Jesus er Elohim, og skapte denne verden i sammen med sine engler, og vi mennesker er skapt i hans bilde eller avbilde!

1 Mosebok 1. 26 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

Mennesket er Guder lærer skriften, og Jesus er en Gud, men det er kun og alene Gud Fader som er den eneste sanne Gud og den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.Englene var med på skapelsen og gledet seg!

Job. 38. 4 Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det! 5 Hvem fastsatte vel dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? 6 Hvor blev dens støtter rammet ned, eller hvem la dens hjørnesten, 7 mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd? 8 Og hvem lukket for havet med dører, da det brøt frem og gikk ut av mors liv, 9 da jeg gjorde skyer til dets klædebon og skodde til dets svøp 10 og merket av en grense for det og satte bom og dører 11 og sa: Hit skal du komme og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge sig?

Englene er omtalt som Guder i skriften

Sal 135:5 Jeg vet at Herren er stor, og vår Herre større enn alle guder. Sal 97:9 For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder. Sal 96:4 For stor er Herren og høilovet, forferdelig er han over alle guder. Sal 82:1 En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder holder han dom: Sal 97:7 Til skamme blir alle de som dyrker utskårne billeder, som roser sig av avguder; tilbed ham, alle guder!

Menneskene er omtalt som Guder i skriften

Sal 82:6 Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner. Joh. e. 10. 34 Jesus svarte dem: Står det ikke skrevet i eders lov: Jeg har sagt: I er guder? 35 Når da loven kaller dem guder som Guds ord utgikk til - og Skriften kan ikke gjøres ugyldig

Men det er kun og alene Gud Fader og ingen andre som er den eneste sanne Gud

Joh. e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. 1 Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

Det var Jesus som fikk «overdradd» alt i Faderen, som skapte menneskene i sin preeksistens og det i sammen med de andre Guder eller Engler har vi nå gått igjennom og fått undervisning om.

Elohim fra Wikipedia: Elohim (אֱלוֹהִים , אלהים) er eit gamalt hebraisk ord for Gud, som vert brukt i jødedommen og kristendommen.

El, Eloah og Elohim Ordet «Elohim» kjem frå ’el, som tyder 'Gud' i fleire semittiske språk og er truleg eit av dei eldste semittiske orda for guddom. Kvar ordet «’el» kjem frå, er ikkje heilt klart. Det er ofte knytta til ordet ’yl (eller ’wl), som er brukt for å skildra nokon eller noko som har makt. Men det er ikkje sikkert at «'el» kom frå ’yl. Nokre forskarar, til dømes Lous Hartman og David Sperling, peiker på at det òg kunne ha hendt at ordet ’yl kom frå det vanlege ordet for guddom, sidan å vera mektig er eit av dei viktigaste eigenskapane til ein gud. Elohim er fleirtal av eloah, som er ei lenging av elæ’æ (sitat slutt).

Hvem skapte verden? Gud, men gjennom Jesus og englene lærer skriften.

Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. Hebr.1. 3a Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Ingen andre enn Jesus har vist oss hvem Faderen er. Joh.e.14.9b. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Samtidig er ikke Jesus Faderen, han har vist oss hvem Faderen er. Jesus er Faderens første produkt eller skapning, før noen andre. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager sier Mika. Ord.8. 22 Jeg var det første som Herren frembrakte, hans første verk i fordums tid. 23 I opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. 24 Jeg ble født før havdypet var der, før kildene fyltes med vann. 25 Før fjellene ble satt på sin plass, før alle haugene ble jeg født, 26 før Herren skapte jord og mark og den første mold på jorden. 27 Jeg var der da han reiste himmelen og spente hvelvingen over dypet, 28 da han samlet skyene der oppe og lot havdypets kilder strømme sterkt. 29 Da han satte en grense for havet, så vannet stanset der han bød, og han la jordens grunnvoll, 30 da var jeg bygningsmann hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. 31 Jeg lekte på hele hans vide jord og hadde min fryd i menneskebarna. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. Her er utrolige dybder. Bibelen er ingen doktoravhandling om skapelsen og hvordan alt ble skapt. Noe får vi et glimt inn i, men det er først og fremst en presentasjon av Gud selv gjennom Jesus Kristus skapte alt. Hebr.11. 3 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige. Jesus har det største og mest betydningsfylle navn av alle. Hans navn er over alle andre navn. 17 Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er før alt, som den førstefødte og enbårne Guds Sønn. Uten Jesus hadde verden vært i det totale kaos. Gjennom Jesu død og oppstandelse bærer det bud at verden vil bestå, om ikke i den skikkelse den er nå. Men uten Jesus hadde alt gått nedenom og hjem og Satan hadde fått til fulle lykkes med sin onde hensikter og intensjoner. Men nå bebuder en ny tid og en ny æra gjennom Jesus Kristus. 2. Pet.3. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 18 Han er hodet for kroppen, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Det er ikke Paven, Presten eller Forstanderen eller noen andre mennesker som er menighetens hode, men Jesus Kristus. Når det står opphavet menes det er Jesus er selve Guds mønsterbilde. Det mønsteret Gud selv vil ha, finnes kun i Jesus Kristus. 1 m er 1 m, men skulle det bli diskusjon hvor mye 1 m er ligger originalen i Paris, Frankrike. Originalen og mønsteret etter alt Gud gjør finnes kun i Jesus Kristus om det har vært mange mennesker som har vært fylt av Guds Ånd gjennom tidene

Vi må forstå at bibelen overlapper enkelte ord, utrykk og måter å si ting på. Derfor kan ting ikke bli stående for seg selv, men må sees i sin sammenheng.

Sluttkommentar: Skriften lærer at Gud Fader er den eneste sanne Gud, englene er også omtalt som Guder. Derfor å si at Jesus er Gud blir ikke feil så lenge enn ikke blander kortene og kaller ham den eneste sanne Gud, det er kun og alene Gud Fader som er.

1. Jahve har selv sagt at Han er den ene Gud, og at Han er én (5. Mos 6:4). Er Jahve Faderen, eller er Jahve både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd? 2. Hvorfor sa aldri Jesus at Han var en tredjedel av den eneste sanne Gud (men derimot at Faderen er den eneste sanne Gud, ref. Joh 17:3)? 3. Er det feil å bekjenne Faderen som den eneste sanne Gud, og Jesus som sin Herre, selv om Paulus også gjorde det (1. Kor 8:5-6)? Er det sant at man “uten tvil vil gå evig fortapt” hvis man gjør dette (ref. athanasianske trosbekjennelse)?

De første kristnes trosbekjennelse:

1 Kor. 8. 4b. Da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=erstatningsteologi http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-vs-bibelens-ene-sanne-gud http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-gale-treenighet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-okkulte-treenighetslaren http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=ordet-var-engud-eller-av-guddomsart http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetsdogmet http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-vs-bibelens-ene-sanne-gud

Ingen kommentarer: