søndag 1. februar 2015

Nr. 1021: Har dommen begynt med Guds hus? Nå skjer det så mye innforbi de kristne rekker at dette kan ikke være en tilfeldighet, men en dom fra Herren?!

Nr. 1021:

Har dommen begynt med Guds hus? Nå skjer det så mye innforbi de kristne rekker at dette kan ikke være en tilfeldighet, men en dom fra Herren?!

Dessverre så tror de aller fleste kristne at de er fritatt fra alt som Guds ord taler om oss mennesker som har med dom, død og straff!
Er Gud bare god og kjærlighetsfull? Eller taler Guds ord om hevnens dag, oppgjørets time og gjengjeldens dag fra Herren?

Bilde av Roland Lundgren og hans nye kone som han lever i hor med etter Guds ord.
 

Skriften sier:

1 Pet. 4. 17 For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? 18 Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen? 19 Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sin sjel til den trofaste Skaperen og gjøre det gode.

Jeg har opplevd flere ganger at de som er ulydig mot Herren, spesielt angående synd, dør en tidlig død! Dette er nå i ferd med å eskalerer, er det Guds dom over sin menighet og de som bekjenner hans navn?

Eksempler på Guds dom over menneskene:

1.)  Guds dom over Egypterne
2 Mosebok 14

2.)  Guds dom over Assyrhæren
Jesaja 37

3.)  Guds dom over Nord-Riket i Israel
2 Kongebok 17

4.)  Guds dom over Sør-riket i Israel
Daniel 1

5.)  Guds dom over Mirjam
4 Mosebok 12

6.)  Guds dom over Arons sønner Nadab og Abihu
4 Mosebok 3

7.)  Guds dom over Korah, Datan og Abiram
4 Mosebok 16

8.)  Guds dom over Israels barn i ørkenen
4 Mosebok 14

9.)  Guds dom over den onde Haman
Ester 7

10.)                    Guds dom over Ananias og Saffira
Ap.gj. 5

11.)                    Guds dom over fem av de syv menighetene i Åpenbaringsboka
           Joh. Åpenb. 2-3

12.)                    Guds dom over menneskene ved Harmageddon slaget
           Joh. Åpenb. 16

13.)                    Guds dom over Muslimene og Russland ved Gog slaget
           Esekiel 38-39

14.)                    Guds dom over Satan og hans allierte
           Joh. Åpenb. 20

15.)                    Guds dom over menneskene som ikke tok imot tilbudet om frelse
           Joh. Åpenb. 20

16.)                    Guds dom over Ninevia
           Nahum 1

17.)                    Guds dom over Gudesønnene
           1 Mosebok 6

18.)                    Guds dom over alle verdensriker
           Daniel 2

19.)                    Guds dom over Sodoma og Gomorra
           1 Mosebok 19

20.)                    Guds dom over Salomo p.g.a. seksuell løssluppenhet


Kong Salomo og alle gjengifede forkynnere har gått over en strek som Gud ikke tillater og har behag i!

Nehemja 13. 23 I de dager så jeg også at noen judeere hadde tatt til seg kvinner fra Asjdod, Ammon og Moab. 24 Halvparten av barna deres snakket språket i Asjdod eller språket til de andre folkene. De kunne ikke snakke judeisk. 25 Jeg irettesatte mennene og forbannet dem. Noen av dem slo jeg, og jeg rev dem i håret. Så lot jeg dem sverge ved Gud. Jeg sa: «Dere skal ikke gi døtrene deres til de andres sønner eller ta noen av de andres døtre til koner for sønnene deres eller for dere selv. 26 Var det ikke på grunn av slikt at Salomo, Israels konge, syndet? Blant de mange folkeslagene fantes det ingen konge som ham. Han var elsket av sin Gud, og Gud satte ham til konge over hele Israel. Likevel fikk de fremmede kvinnene ham til å synde. 27 Skal en nå høre om dere også at dere gjør så mye ondt og er troløse mot vår Gud ved å ta til dere fremmede kvinner?»

Vi leser om at Kong Salomo gikk ut over hva Guds ord lærte. Det er akkurat det samme som de som er gjengiftet som troende gjør. Begge bryter Guds ord.

En Konge i Israel skulle være nøysom, han skulle ha kun få hester og kvinner. Kong Salomo hadde et utall. Slik er det også med dagens gjengifede kristne, de gifter seg ikke opp bare en gang, men flere ganger. Guds dom er i ferd med å ramme Guds menighet?

Kongeloven

5 Mosebok 17. 14 Når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg, når du inntar det og bosetter deg der, og du så sier: «Jeg vil innsette en konge, slik alle folkeslagene omkring meg har gjort», 15 da kan du innsette en konge, en mann som Herren din Gud vil velge seg ut. En av dine landsmenn skal du innsette som konge. Du må ikke ta en fremmed, en som ikke er din landsmann. 16 Men kongen må ikke skaffe seg mange hester og ikke sende sitt folk til Egypt igjen for å skaffe flere hester, for Herren har sagt: «Dere skal aldri dra tilbake den veien igjen.» 17 Kongen skal heller ikke ta seg mange koner slik at han fristes til frafall, og han må ikke samle seg sølv og gull i store mengder.
    18 Når kongen har satt seg på tronen, skal han få laget en bokrull med en kopi av denne loven, skrevet av etter levittprestene. 19 Han skal ha den hos seg og lese i den så lenge han lever, slik at han kan lære å frykte Herren sin Gud. Og han skal holde fast på hvert ord i denne loven og alle disse forskriftene og leve etter dem, 20 så han ikke i sitt hjerte setter seg høyere enn landsmennene sine og ikke viker av fra budet, verken til høyre eller venstre. Da skal han og hans etterkommere ha kongsmakten i Israel i lange tider.

Kongeloven eller forkynnerloven i NT

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

1 Tim. 3. 2 En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være én kvinnes mann, nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise.

Her er likheten mellom Kong Salomo og dagens gjengifede forkynnere, de har kastet samvittigheten fra seg. Derfor er alt tillat.

1 Tim. 1. 19 i tro og med god samvittighet. Noen har feid samvittigheten til side, og troen deres har forlist.

Troen deres er forlist som et skip da de ikke har minste respekt og kjennskap til Guds ord og Jesu lære lengre.

De gifter seg opp igjen, hele tiden hvis de blir skilt. Kong Salomo skaffet seg til sammen 1000 hustruer. De er ustoppelige og umettelige i synd, selv om de tror på Gud og Jesus.

De falske profeten har dette med seg, umettelig. 2. Pet. 2. 12 Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å bli fanget og gå til grunne. Så skal de da også gå under i sitt forfall 13 og lide vondt som lønn for sin urett. De nyter å svire ved høylys dag. De er skamflekker til skjensel for dere når de spiser sammen med dere og mesker seg, nytelsessyke som de er. 14 Øynene deres fråtser i kvinner som byr seg fram, de er umettelige på synd. De forfører svake sjeler, og i sitt hjerte kan de kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de! 15 For de har forlatt den rette vei og gått seg vill. De følger i samme spor som Bileam, Bosors sønn, han som elsket urettmessig vinning. 16 Men han ble vist til rette for sin misgjerning; et stumt esel talte med menneskestemme og stanset profeten i hans galskap.

Legg merke til i v. 14. Det passer perfekt på dagens gjengifede forkynnere og andre. Vi leser: «Øynene deres fråtser i kvinner som byr seg fram, de er umettelige på synd. De forfører svake sjeler, og i sitt hjerte kan de kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de!».

De er under forbannelsen, det er bare et tidsspørsmål før dommen inntreffer!

Hvor vil dette ende? Skriften sier følgende:

1 Pet. 4. 17 For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?

Dommen begynner ikke med verden, men med Guds menighet!

Jeg tenker hvordan vil dette skje, jeg vet ikke. Men vi ser nå at langt flere gjengifede forkynnere og tillits personer dør en tidlig død, får hjerteattakk og det skjer så mye med de. Er dette Guds dom? Eller vil det skje på andre måter? Jeg vet ikke, men Guds ord sier: «dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først».

Dommen kommer først over Guds menighet!

Det har vært mye snakk om 22. juli at det var en dom, noe jeg ikke stiller meg avisende overfor. Men hva vil da skje med de troende? Som er blitt løftet opp som Jesus taler om, og der skal dommen bli langt strengere.

Verop over byer i Galilea

Matt. 11. 20 Da begynte Jesus å refse de byene hvor han hadde gjort de fleste av sine mektige gjerninger, fordi de ikke hadde vendt om: 21 «Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos dere, hadde skjedd i Tyros og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om i sekk og aske. 22 Men det sier jeg dere: Tyros og Sidon skal slippe lettere på dommens dag enn dere. 23 Og du, Kapernaum – skal du bli opphøyd til himmelen? Nei, til dødsriket skal du støtes ned! Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos deg, hadde skjedd i Sodoma, ville byen ha stått den dag i dag. 24 Men det sier jeg dere: På dommens dag skal Sodoma-landet slippe lettere enn du.»

Det er dette vi står overfor, vi troende som er så mye betrodd, har skuslet det bort verre enn verdens som ikke har erfart Guds store nåde i Kristus Jesus!

Sluttkommentar:

Jeg vet ikke som sagt hvordan dommen vil skje. Men noen tanker har jeg gjort meg. Skal jeg tenke høyt, så ser det ut som tidlig død og hjerteattakk er en form for Guds dom. Men det vil være mye mer omfattende en dette. Jeg tror at det økonomiske blant de troende vil bli rammet, på en eller måte vil pengestrømmen inn til Guds menighet bli redusert. Og i enkelte tilfeller gå tom.

Vi ser også på andre måter med at ikke bare de gifter seg igjen en gang, men flere ganger. Det vitner om fullstendig respektløse mennesker som er inntatt av fremmede åndsmakter som i dag er blitt «ledere» i Guds menighet. Dommen ligger for hånden, det er ingen vei tilbake uten full kapitulasjon og omvendelse!

Lukas 3. 7 Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?  8 Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene.  9 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»

Israels barn bekjente seg også som Abrahams barn, men levde som uomvendte. Budskapet var at: «Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»

I dag er også budskapet det samme, at øksen ligger klar til å bli tatt i bruk. Og den bli tatt i bruk overfor lederskapet i Guds menighet i første omgang. Dernest vil det spre seg. Vi har dårlige og vanskelige tider som ligger foran oss hvis ikke menigheten omvender seg.

Men for den som omvender seg, lever etter Guds ord, er det bare lyse utsikter!

Ord. 4. 18 De rettferdiges sti er som morgenlyset,
          som stadig vokser til dagen kommer.
12. 28 På rettferds sti er livet å finne,
          den veien er ikke dødens vei.

For den som går med Gud, tror på Jesu navn og lever etter den nytestamentlige lære. For vedkommende vil alt gå godt, og hvis den som lever ugudelig i dag, omvender seg. Hva med vedkommende? Og den som lever etter Guds ord i dag, men går bort fra Herrens vei, hva med dem? Her gir skriften svar, som på alt annet!

Esekiel 33. 1. Herrens ord kom til meg: 2 Menneske, tal til folket ditt og si: Når jeg lar sverd komme over et land, vil folket der ta en av sine egne og sette ham til vaktmann.  3 Når han ser sverdet komme over landet, blåser han i hornet og advarer folket.  4 Hvis noen som hører hornsignalet, ikke lar seg advare og sverdet kommer og tar ham, skal blodet hans komme over hans eget hode.  5 Han hørte hornsignalet, men lot seg ikke advare. Derfor skal blodet hans komme over ham selv. Om han hadde latt seg advare, hadde han berget livet.
     6 Det kan hende at vaktmannen ser sverdet komme og ikke blåser i hornet, så folket ikke blir advart. Når sverdet kommer og tar livet av en av dem, skjer det på grunn av skylden hans. Men blodet hans vil jeg kreve av vaktmannens hånd.
     7 Du menneske, jeg har satt deg til vaktmann for Israels hus. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg.  8 Når jeg sier til en urettferdig: «Du urettferdige, du skal dø» og du ikke advarer ham mot det livet han fører, da skal han dø på grunn av sin skyld. Men blodet hans vil jeg kreve av din hånd.  9 Om du advarer den urettferdige for at han skal vende om fra sin vei, og han likevel ikke vender om, da skal han dø på grunn av sin skyld. Men du har berget livet.

10 Du menneske, si til Israels hus: Dere sier: «Når våre lovbrudd og synder ligger så tungt på oss at vi råtner, hvordan kan vi da leve?» 11 Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil ikke at den urettferdige skal dø, men at han skal vende om fra sin vei og leve. Vend om, vend om fra deres onde vei! Hvorfor vil dere dø, Israels hus?
    12 Du menneske, si til folket ditt: Den rettferdiges rettferd skal ikke berge ham den dagen han synder. Og den urettferdiges urett skal ikke felle ham den dagen han vender om fra sin urett. Den rettferdige kan ikke leve ved sin rettferd den dagen han synder. 13 Når jeg sier om den rettferdige: «Han skal leve», men han stoler på sin rettferd og gjør det onde, da skal alle hans rettferdige gjerninger være glemt. Fordi han gjorde det onde, skal han dø. 14 Når jeg sier om den urettferdige: «Han skal dø», men han så vender om fra sin synd og gjør det som er rett og rettferdig, 15 da skal han leve og ikke dø. Kanskje den urettferdige gir tilbake et pant han har tatt, erstatter det han har røvet, og følger livets forskrifter, så han ikke gjør noe ondt. 16 Ingen av de syndene han gjorde, skal huskes mer. Han har gjort det som er rett og rettferdig, han skal leve.
    17 Nå vil vel folket ditt si: «Herren går ikke fram på rett vis.» Men det er deres egen vei som ikke er rett. 18 Når den rettferdige vender seg bort fra sin rettferd og gjør det onde, skal han dø på grunn av det. 19 Og når den urettferdige vender seg bort fra sin urett og gjør det som er rett og rettferdig, skal han leve på grunn av det. 20 Dere sier at Herren ikke går fram på rett vis. Jeg vil dømme hver av dere etter hans egne veier, Israels hus.

Jeg har tatt med her mye fra Esekiel da Esekiel forkynte det budskapet som er aktuelt i dag. At vi må gjøre bot, bedring og omvende oss. Og lever en etter Guds ord, så trenger enn å gjøre det samme da Åndskampen bare tilspisser seg. Og en gang frelst, er ikke alltid frelst. Vi må stadigvek leve i Guds nåde og kjærlighet. Følge Guds ord, og tro på Jesu navn og leve etter hva det nye testamente lærer!

Dommen kommer! På hvilken måte? Den kommer sier skriften, og den begynner med Guds folk.

1 Pet. 4. 17 For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?

Det er både Gammel testamentlig og nytestamentlig lære at Gud holder dom og alle må stå ansvarlig for sitt liv, hva en gjør. Og også hva en unnlater å gjøre!

Hebr. 9. 27 Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom.

Vi alle skal stå innforbi Guds domstol. Her blir det at Gud holder dom, først med sin menighet, så med verden! Synden har nå kommet så langt i menigheten, at en dom kommer, og den kommer tror jeg meget snart!
Ingen kommentarer: