torsdag 15. august 2019

Nr. 2510: Bibellærer og Evangelist Finn Arne Lauvås har nå opprettet en lukket gruppe på Facebook for virkelig å bedra en «indre» kjerne, han er en Hananja av vår tid!


Nr. 2510:
Bibellærer og Evangelist Finn Arne Lauvås har nå opprettet en lukket gruppe på Facebook for virkelig å bedra en «indre» kjerne, han er en Hananja av vår tid!
Bilde av Hananja med sitt «lykkebudskap» på lik linje med Finn Arne Lauvås og hans LIFE MINISTRIES, som egentlig burde blitt kalt forvirring. Samt Jeremia som gikk i rette med ham, og dommen kom over Hananja som selv døde.
Jeremia 28. 17 Og profeten Hananja døde i det samme år, i den syvende måned.

Jeremia 28. 1. I det samme år, i begynnelsen av Judas konge Sedekias' regjering, i det fjerde år, i den femte måned, sa Hananja, Assurs sønn, profeten fra Gibeon, til mig i Herrens hus i prestenes og alt folkets nærvær: 2 Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Jeg har brutt i stykker Babels konges åk.  3 Om to år fører jeg tilbake til dette sted alle de kar i Herrens hus som Babels konge Nebukadnesar tok fra dette sted og førte til Babel.  4 Og Judas konge Jekonja, Jojakims sønn, og alle de bortførte fra Juda som er kommet til Babel, fører jeg tilbake til dette sted, sier Herren; for jeg vil bryte Babels konges åk.  5 Da sa profeten Jeremias til profeten Hananja så prestene og alt folket som stod i Herrens hus, hørte det -  6 profeten Jeremias sa: Amen! Det gjøre Herren! Herren opfylle de ord som du profeterte, så han fører karene i Herrens hus og alle de bortførte tilbake fra Babel til dette sted!  7 Men hør nå dette ord som jeg taler for dine og for alt folkets ører: 8 De profeter som har vært før mig og før dig fra fordums tid, de profeterte mot mange land og mot store riker om krig og ulykke og pest.  9 Den profet som profeterer om fred, når hans ord går i opfyllelse, da kan alle se at han er en profet som Herren i sannhet har sendt. 10 Da tok profeten Hananja åket av profeten Jeremias' nakke og brøt det i stykker. 11 Og Hananja sa i alt folkets nærvær: Så sier Herren: Således vil jeg om to år bryte i stykker Babels konge Nebukadnesars åk og ta det av alle folkeslags nakke. Da gikk profeten Jeremias sin vei. 12 Men efterat profeten Hananja hadde brutt i stykker åket og tatt det av profeten Jeremias' nakke, kom Herrens ord til Jeremias, og det lød så: 13 Gå og si til Hananja: Så sier Herren: Et åk av tre har du brutt i stykker, men i stedet for det har du gjort et åk av jern. 14 For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Et åk av jern har jeg lagt på alle disse folkeslags nakke, forat de skal tjene Babels konge Nebukadnesar, og de skal tjene ham; også markens dyr har jeg gitt ham. 15 Da sa profeten Jeremias til profeten Hananja: Hør nu, Hananja! Herren har ikke sendt dig, og du har fått dette folk til å sette sin lit til løgn. 16 Derfor sier Herren så: Se, jeg tar dig bort fra jorden; i dette år skal du dø, fordi du har preket frafall fra Herren. 17 Og profeten Hananja døde i det samme år, i den syvende måned.

Finn Arne Lauvås har jeg som sagt hørt litt på tidligere. Men så fikk han en «ny» åpenbaring angående Israel.
Slik jeg ser dette, så er det både misvisende og en feilaktig fremstilling av hva Guds ord sier og lærer.
Selvfølgelig er det noe sant, godt og rett i hans forkynnelse. Uten det hadde det vært vanskelig å bedra og forføre.
Nå vil Finn Arne Lauvås drive eget Facebook sted. Han skriver om dette på nettet, bl.a. på Facebook følgende:

LIFE MINISTRIES, DET NYE SKAPERVERKET OG REPROGRAMMERINGEN (Del 1) Fra LIFE MINISTRIES)

GOD DAG! Noen tanker om "det nye skaperverket" i den nye uken!
En av de viktigste vers for meg den første tiden som kristen var 2.Kor.5:17. "Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle (skaperverket) er forbi, se, alt er blitt nytt." Dette var revolusjonerende for en ung mann som sleit og visste null om Bibelen. Tenk: "ALT VAR BLITT NYTT!"
(sitat slutt.)

Jeg orker ikke å gå i detaljer om denne vranglæren, men bare kort si at dette er same type forkynnelse som Hananja.
Hananja «kortet» ned på fangskapet og gjorde til «herligere» enn det var. Med andre ord, det samme som Lauvås, som hopper over alle detaljer i Guds ord, og de hendelsene som ligger foran oss blir «droppet» da forsoningen inkluderer «alt».

Hananja visavis Jeremia, er egentlig Finn Arne Lauvås i dag med sin besnærende «Kristus-forkynnelse» som han overdriver noe veldig.
Det er klart at å forkynne Kristus er det viktigste – det er alt dette dreier seg om – men Israel er Guds øyenstein. Da tenker jeg på det kjødelig Israel, da Gud har knyttet sitt ord og løfter til dem, noe ingen av oss kan gjøre noe med.

Jeremia ble igjen kalt til å «leve» det budskapet han skulle formidle. Først måtte han bære et åk av tre.

«Dette sa Herren til meg: Lag deg reip og åk og legg over nakken» (Jer 27,2). Det må ha vært en strevsom oppgave under de beste omstendigheter. I dette tilfellet ble den tyngre fordi en falsk profet reiste tvil om Jeremias budskap. Denne uken får vi et eksempel på at sannhet og villfarelse kjemper om folkets hjerte. Og et nådebudskap kan faktisk være et falskt budskap.

Jeremia fikk heller ikke sørge når andre sørget og glede seg når andre gledet seg. Hensikten var at folk skulle forstå at det som skulle komme, skyldtes deres synd, og omvende seg og følge Guds vilje, så følgene av deres synd kunne bli mildnet.

Både Jeremia og Hananja talte i Guds navn. Men hvem talte for Gud? Ikke begge! I dag vet vi svaret. Den gang kan det ha vært vanskeligere, selv om Jeremia har et sterkt poeng, i vers 8, 9: De gamle profetene forkynte det samme budskapet som jeg: dom og undergang.

«På en inntrengende måte oppfordret Jeremia prestene og folket til å underkaste seg babylonerkongen i det tidsrom Herren hadde angitt. Han henviste mennene i Juda til de profetier som Hosea, Habakkuk, Sefanja og andre hadde kommet med, og som hadde irettesatt og advart folket på lignende måte som han selv. Han minnet dem om begivenheter som hadde inntruffet som en oppfyllelse av profetier om gjengjeldelse for uoppgjort synd. I tidligere tider var de ubotferdige blitt hjemsøkt av Guds straffedommer, akkurat som han hadde forutsagt gjennom sine budbærere.» – Alfa og Omega,
«Hør, Hananja! Herren har ikke sendt deg, men du har fått dette folket til å stole på løgn» (Jer 28,15).

De fikk snart vite hvem som hadde rett. Jer 28,16–17 forteller hvordan det gikk med den falske profeten: Slik Guds sanne profet hadde sagt det ville gå.

Hananja døde, men folket var påført stor skade. Han fikk dem «til å stole på løgn». Det hebraiske verbet er hiphil, en kausativ form av verbet «å stole på». Han fikk dem til å stole på løgn, ikke ved fysisk tvang, men med bedrag. Gud hadde ikke sendt ham, men han hadde talt i Guds navn, og det var noe som ble tillagt stor vekt. Dessuten var Hananjas budskap om «nåde», «redning» og «frelse» noe folket gjerne ville høre, trusselen fra Babylon tatt i betraktning. Men det var et falskt «evangelium», et frelsesbudskap som ikke kom fra Gud. Folket trengte å høre Jeremias ord og hans frelsesbudskap, men de ville heller høre på Hananja. Dette gjorde det bare verre for dem.

Sluttkommentar:

På mange måter kan en si at Finn Arne Lauvås er en falsk profet da han på en spesiell måte får mennesker til å tro på løgnen enn Guds ords lære i en så viktig ting som gjelder Israel.
Han gir «feil» mat og dermed setter han seg i en posisjon som gjør at han er ikke under velsignelse, men forbannelse. Der han også fører andre til, ikke hvilens vann, men det motsatte!

Matt. 24. 44 Derfor vær også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker. 45 Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? 46 Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. 47 Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier. 48 Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Min herre gir sig tid, 49 og så gir sig til å slå sine medtjenere og eter og drikker med drankerne, 50 da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet, 51 og hugge ham sønder og gi ham lodd og del med hyklerne; der skal være gråt og tenners gnidsel.

Her kan en si at det å avskrive Israel og gjøre dem til ikke fremtidens folk, men fortidens folk som Lauvås gjør. Er virkelig å gi folk feil mat – i denne tiden.
Tiden som vi er i, og ligger foran er fremfor alt Israels tid. Bibelen taler om husvalens tider etc.
Dette er et veldig emne, som vi ikke skal gå inn på her. Men det trengs virkelig å advares imot Finn Arne Lauvås, han er vårt tids Hananja som forkynner et feilaktig og til dels «for lett» budskap om menigheten og Israel.
Apostelen Paulus taler også om at alt i sin avdeling, Lauvås driver med et samrøre uten like til dels som den Lutherske kirke, Katolske kirke og Adventistene og enkelte andre har gjort overfor Israel og menigheten. Så på den måten er det ikke noe nytt, men her er det en som først lærte rett og disse tingene og som har vendt seg i fra det.

1 Kor. 15. 23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden; derefter skal de som hører Kristus til, levendegjøres ved hans komme; 24 derefter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, efterat han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde.

Legg merke til ordet «Men hver i sin egen avdeling.»

Det er dette som Finn Arne Lauvås blander til en gedigen suppe, stikk i strid med Guds ord.!
lørdag 3. august 2019

Nr. 2518: Enda en klage til Fylkesmannen!

Nr. 2518:
Enda en klage til Fylkesmannen!

Sendte denne klagen til Fylkesmannen, som en respons på et «forsvar» fra PBE her i Oslo.
Til Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Samt PBE her i Oslo vedrørende saksnummer 201510929 – Byggesak hos Oslo Kommune hos PBE her i Oslo.

Oslo 2/8-2019

Klage på avvisningsvedtak vedrørende avslag på anmodning om ikke å gi ytterligere utsatt frist - Krokstien 2 C

Skal være kort her, men at PBE stritter imot det som ligger temmelig åpenbart at tiden er inne for å gi oss den dispensasjon vi trenger og godkjenne mur, trapp og bod.

Nå er det temmelig søkt å si at muren vår ligger ute i veigrunn når f.eks. naboens mur rett ovenfor på andre siden virkelig ligger ute i veibanen. Dermed er vår mur ulovlig etc.
Den ligger 20 cm fra veibanen, mens vår ligger 1 meter. Da mener vi asfaltert vei, som er det reelle vi snakker om.

Naboens mur i Stormyrveien har en mur som er til hinder for trafikken da vi må parkere bilen som blir parkert der ute i veibane unaturlig mye da muren er såpass langt inne imot asfaltert vei at det er helt urimelig og uforståelig at den muren som er et virkelig problem skal stå.
Mens vår ikke er til hinder, tvert imot, så er den en klar fordel med vår mur da veibanen er blitt 20 cm bredere etter vi satt opp vår mur, da vi trakk inn muren i forhold til hvordan terrenget var før. Og som naboen vår har det i dag ved siden av oss med mold, sørpe og plen ned i veibanen som vi også hadde det og som PBE ønsker vi skal rive muren vår og få det slik igjen. Dette er en klar forringelse på absolutt alle måter.
Med vår mur så er det en klar fordel og til gunst for alle, at vi da skal rive den muren er kun for en ting. At PBE ønsker å vise sin MAKT, IKKE FOR NOE ANNET!

Når det gjelder trapp, er den også til fordel og til gunst for alle. Da sykebilen kom her for en 2 – 3 år siden da vår datter trengte akutt hjelp, så fant de ikke frem i Krokstien og fikk kjørt sykebilen til oss. Hva gjorde de da? De kjørte ned i Stormyrveien, sprang opp der ifra, og brukte trappa som PBE ønsker nå skal rives.
Eneste grunn for å rive trappa, det er at PBE FÅR VIST SIN MAKT OG ARROGANSE, IKKE FOR NOEN ANNEN GRUNN!

Boden vår som PBE vil at vi skal rive, oppleves også som både urimelig, uforståelig og uten substans i sine gjentatte vedtak og pålegg. Den er da ikke til sjenanse eller hinder for noen?
Den sees ikke fra veien eller andre eiendommer enn vår da den ligger så skjermet til, og med et slikt dempet utrykk at de overskridelsene det er snakk om i utnyttelsesgrad, er ubetydelige og minimale.
Eneste grunn for at den skal rives, det MÅ VÆRE AT PLAN- OG BYGNINGSETATEN FÅR VIST SIN MAKT, IKKE AV NOEN ANNEN GRUNN.

Hva dreier denne saken seg egentlig om? Nå etter 5 – 6 års strid?

Det handler i bunn og grunn om den lille mann som slåss en heroisk kamp mot en brutal overmakt.
Her burde PBE for lenge siden ha innsett sine feil, meningsløse og urettferdige vedtak og pålegg ovenfor oss.
Eneste grunn som vi klarer å se igjen her, er at PBE ØNSKER DET SISTE ORDET, OG VISE AT DE SOM MYNDIGHET, HAR STØRRE MAKT ENN OSS SOM «VANLIGE» BORGERE!

Vi er imot ethvert pålegg og alt annet som ikke gir oss en snarlig godkjennelse av vår mur, trapp og bod som er perfekt og bare er til velsignelse og til gunst for alle!

Vil også si til slutt, at muren som er nå blitt PBE heteste objekt å få fjernet, er da bygget i samråd med PBE. Vi ringte ned, fikk beskjed om at siden det sto en mur imot veien fra før av. Da slapp vi å søke, det var bare å bygge mur oppå gammel mur. Vi gjorde det, og i ettertid viser det seg også at den muren som er til hinder for trafikken og som står slik til at rivning er det eneste alternativet. 20 cm fra veibanen er egentlig 80 cm for lite. Mens vår som er 1 meter fra veibanen, den skal rives og PBE bruker de sterkeste ordene de kan ved å si at den står i veibanen etc. (1 meter fra asfaltert vei.)

Her skyter spurv med kanoner slik de holder på med oss.

Mens naboens mur som er både ulovlig og til hinder for trafikken, ser en gjennom fingrene med, og lar stå da den såkalt ikke tilhører småhusbebyggelse etc. er begrunnelsene og svarene vi får fra PBE når vi har påpekt dette.
Men eiendommen vår er da egentlig bygget før småhusbebyggelse, da vårt hus er satt opp i nyere tid, men fra før sto det et gammelt hus.
Da burde enn da noenlunde tenkt likt, men overfor oss bruker PBE de tyngste skyts de kan, selv om vår mur er egentlig perfekt på alle måter.
Mens naboens åpenbart er både ulovlig, og langt i fra ideell.
Her er en så mild, overser alt og endog forsvarer dette!
Nei, PBE her i Oslo beveger seg i et landskap som vi ikke forstår oss på.
Vil til slutt bruke et ord i fra bibelen som ble skrevet for 2800 år siden, og som passer perfekt inn på PBE håndtering av oss og våre saker.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt
          og det gode ondt,
          de som gjør mørke til lys og lys til mørke,
          bittert til søtt og søtt til bittert!

Mvh
Berit Nyland og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo


torsdag 1. august 2019

Nr. 2516: Klage til Plan- og bygningsetaten i Oslo, på saksbehandlingsfeil og på selve prosessen som har være mangelfull, styrt og for mange saksbehandlere inn da vår første saksbehandler ble tatt av saken!


Nr. 2516:
Klage til Plan- og bygningsetaten i Oslo, på saksbehandlingsfeil og på selve prosessen som har være mangelfull, styrt og for mange saksbehandlere inn da vår første saksbehandler ble tatt av saken!

Bilde av naboens mur som er total ulovlig, til hinder for trafikken og åpenbart må rives. Den skal stå, men vår mur som ligger 1 meter fra veibanen og som er bare et scoop, den skal rives. PBE fremstår dessverre som lite profesjonelle og realitetsorientert i sin argumentasjon og planlegging. Ikke rart at vi må betale skatt her i Norge selv om vi har Milliarder på bok gjennom oljefondet.

 

Vår flotte mur som er egentlig stridens kjerne nr. 1 som naboer, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Kommune og diverese andre vil at vi skal rive. selv om den ligger 1 meter fra veibanen og i forhold til før. ligger den 20 cm lengre inne. Samt at for offentlige etater ved trappa vår er vår eiendom langt lettere å komme til i en nødsituasjon. boden sees ikke før en kommer på vår eiendom da den er bygget skjermet og er såpass liten. Det er ikke til å forså PBE nærmest brutale fremferd imot oss og våre lille bygningsmasse som de vil slikt til livs!Klage på saksbehandlingsfeil og på selve prosessen som har være mangelfull, styrt og for mange saksbehandlere inn da vår første saksbehandler ble tatt av saken. Siden da har selve prosessen vært mørk, mangelfull og overstyrende. Samt at dette har blitt trukket ut ikke bare dager, uker og mnd. Men flere år som er en slik sak der dispensasjon og veiledning burde blitt gitt for flere år siden, ikke den motarbeidelse og fabrikkerte problemer som ikke eksisterer i og rundt vår eiendom da alt det som er bygget er ikke til sjenanse eller hinder for noen, bare til gunst for oss og alle andre!
Samt at de naboklagene som er kommet, har visse seg å være noe som overhode ikke holder, da brøytebil og rutebuss aldri har blitt hindret av vår mur som har vært det «store» klageemne!

Hei!

Vi har nå hatt saker med Plan- og bygningsetaten i over 5 år, og sakene er ikke enda løst og kommet til en konklusjon.

Ønsker å klage på flere forhold angående plan- og bygningsetaten. For å nevne noe.

1.)  Vil ikke komme på befaring når vi ber dem om å komme.

2.)  De prøver ikke å veilede, men skape konflikt, for dernest trykke ned. Med andre ord, de står for maktmisbruk.

3.)  Hvis de får et motsvar som de ikke liker, så svarer de ikke.

4.)  De gjør forskjell på innbyggere her i Oslo.

5.)  Eneste som de er «flinke» til er å være «regelryttere» for å bruke eller misbruge regler imot, ikke for oss overhode.

6.)  De er ikke interessert å dempe konflikter, men forsterke dem.

7.)  De virker til å våre forutinntatt, bestemt seg for hvem de holder med. F.eks. hvis naboer har klaget som i vår sak, så er det en «problemsak» og da kan de få seg til å gjøre enkelte vedtak som er bygget på total feil grunnlag.

8.)  Reglene som de skal følge som de påstår, står ikke i forhold til den toppagrafi og natur vi har i Norge og her i Oslo. F.eks. som de påstår i vår sak at alle murer skal kun være ½ meter høye med det landskapet vi har her i Oslo (småhusbebyggelse regelverket), da må mye bli mye vanskeligere enn det trenger å være.

9.)  De gangene de svarer, så er det for å prøve å manipulere oss til å godta vedtak som er helt hinsides og som vi aldri har kunnet godta.

10.)                     Når vi etterspør svar, svarer de som regel aldri. Hvis de svarer, så er det for å tåkelegge. Det er svært vanskelig å føre en god dialog, da PBE egentlig fører enn monolog ovenfor oss og imot oss stort sett.

11.)                     Lista med ting å klage på, er egentlig mye lengre. Men her er det mer enn nok av stoff og ting å gripe tak i og arbeide med for å forbedre og forandre Plan- og bygningsetaten her i Oslo. For vi har opplevd de som alt andre enn profesjonelle og samarbeidsvillige.

Kort beskrivelse av de punktene og argumentene som vi klager på.

1.)  Da denne farsen mellom oss og PBE startet, ville vi ha PBE på befaring. Vi sendte minst 1 mail, og nevnte det også i telefon. Ingen respons. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.
Eksempel på mail for å dokumentere våre påstander:2.)  Her er eksemplene mange, men det er ikke tvil om at PBE har overhode ikke klart å veilede, det vitner bare selve prosessen om at det nå har gått 5 år, og sakene er fremdeles ikke over. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

3.)  Hver gang vi setter PBE fast i eksempler, så svarer de ikke. F.eks. har nabo rett over veien en mur som er farlig og åpenbart ulovlig og setter trafikken i stampe da muren er kun 20 cm fra veibanen. Samt at veien her i Stormyrveien er enveiskjørt og det er på den siden vi parkerer bilene. Hva gjør PBE når vi nevner noe som de egentlig ikke kan eller vil svare på for at de virkelig må gjøre noe? Her må de selvfølgelig pålegge rivning, og ikke hos oss der alt fungerer perfekt. Da svarer de ikke, snakk om å være uprofesjonelle og uredelige i jobben sin.

De svarer ikke på våre spørsmål i det store og det hele. Når de svarer bruker de enkelte ganger stor spalteplass, men da er det ikke for å komme med en god og presis redegjørelse. Men for å dosere inn hva en mener, det oppleves som PBE kan en ting. Det er å kjøre en monolog, ikke dialog.

Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

4.)  Her har vi kun en liten minimal overskridelse. Vår overskridelse er ikke til hinder for noen, men har bare gjort at alt er blitt bedre i forhold til alt. Selv veibanen er blitt 20 cm bredere og den er også renere etter vi bygget mur. Boden ser en ikke og trappen går nå fra og til på vår eiendom. Dette skal rives, mens andre som har selv i vårt eget nabolag overskredet alt minst 57 ganger mer enn oss med hensyn til utnyttelses graden på tomten.

De får ha alt sitt stående og vi skal rive. Dette er så stor forskjellsbehandling at ord ikke strekker til. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

5.)  Regler kan PBE, ikke minst å misbruke dem. Hele saken imot oss beviser det. Er det noen sak i Oslo by der dispensasjon burde og skulle gis, var det vår eiendom. Andre får dispensasjon for omtrent for hva som helst, selv om overskridelsene er store. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

6.)  Da vi hadde vår første og beste saksbehandler, Kaja Aubert Lange fungerte alt fint og hun gav oss lov til å bygge oppå gammel mur uten å søke. Da vår nærmeste hatefulle nabo Roar Telje sendte mailer inn til dere, så kom hun med avdempende svar. Så ble hun tatt av saken, siden da har alt bare egentlig vært mørkt!

Her dokumentasjon på hvordan og hvor bra Kaja Aubert Lange parerte vår hatefulle nabo Telje:7.)  Da vi hadde Kaja Aubert Lange som vår saksbehandler fungerte alt 100 %. Men så fikk vi nye saksbehandlere som tok parti imot oss, siden da har det vært den svarte natta i vår sak. Nå 5 år etterpå er vi enda ikke kommet i mål med vår sak. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

8.)  Vi respekterer regler og lover. Men etter denne saken lurer vi virkelig hvor profesjonelle PBE er som gir regler for i dette fjellandet Norge at vi ikke skal ha murer høyere enn ½ meter. Bare i vår gate er det murer på over 5 meter, og sikkert høyere enn det. Landskapet har da ikke forandret seg selv om reglene forandres. Her burde og skulle en både hat andre regler og gitt langt mer dispensasjon.

Ikke minst med tanke på at her i Norge og i Oslo trenge enn murer i alle variasjoner og fasonger p.g.a. landskapet. Gjøre dette til nærmest kriminelt som i vår sak, er virkelig ille. Dette er så ille det kan forblitt, ikke minst ser vi dette i ettertid at her var det både tjenesteforsømmelse, tjenestefeil og feil på feil begått av PBE.

9.)  F.eks. så fikk jeg et svar av Nils-Henrik Henningstad at det var flere andre som måtte rive mur etc. Jeg gikk inn på de sakene som han kom med, og da var brann- og redningsetaten og andre etater inne for å pålegge rivning. Jeg påpekte dette og sa for oss var det også en fordel for brann- og ambulanse, samt andre etater slik vi har bygget. Fikk jeg da noe svar? Aldri, slik er PBE, bare full av fjusk og mangel på god folkeskikk å svare på ting.

10.)                     Vi har f.eks. etterspurt om hvordan de kunne gi oss et muntlig tilsagn til å bygge mur. Så forandrer de på dette. Men i realiteten så ha vi bygget en perfekt mur, men den skal visstnok ligge 18 cm for langt ute i veibanen.

I praksis har det ikke noe å si da muren ligger 1 m fra veibanen. Men de gjør dette til en umulighet, som er ikke noe annet enn oppkonstruert å tillegge dette en så sterk mening. Med andre ord, PBE minner oss om hvordan en kommunisert for 100 år siden, ikke i dag der en hører på andres mening og svarer. Her svarer enn ikke, men legger kun sine egne meninger inn som «svar». Umulig å forholde seg til slike personer som oppleves som alt annet enn profesjonelle og grundige i jobben.

11.)                     Har mange flere eksempler å komme med. Siste er at jeg har nå vært i kontakt med en Kjell Henning Thon som har en sak med vår nabo. Der våre saker ligger inne på vår nabos sak. Jeg ønsker å ha fjernet våre saker, men han vil ikke fjerne dem. Jeg har kontaktet hans overordnede som skal være Nils-Henrik Henningstad. Har ikke fått svar der fra han angående dette. Nitrist er det bare å si om PBE, og vi hadde virkelig fortjent også en «billighetserstatning» for det som vi er blitt utsatt for er ikke noe annet enn et kommunalt overgrep.

Hører fra dere, og her er sakene våre som det er bare lese seg igjennom og er det spørsmål dere har, er det bare å ta kontakt.


Mvh
Berit Nyland Christensen og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Tlf.: 99598070