søndag 5. juni 2011

Nr. 149: Hvem er de falske profetene i tiden?

Spørsmål 149:

Du skriver om falske profeter. Men de er anerkjente forkynnere som er respektert i de alle fleste menigheter, kirker og kirkesamfunn. Hva gjør noen til falske profeter? Kan du utdype dette? Hvilken vei fører dette?

Svar:

Leser vi hva Jesus var opptatt med angående endetiden, så var det falske og forførende åndelige retninger som skulle prege endetiden. I Matt. 24 er han inne på dette i løpet av kapitlet tre ganger og da som hovedtemaet.
v. 4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill ( 1. gang).
v. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill (2. gang).
v. 24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. 25 Se, jeg har sagt eder det forut. 26 Om de da sier til eder: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke (3. gang).

Jesus nevnte jordskjelv, naturkatastrofer, Israels gjenopprettelse, tegn i sol og måne kun 1 gang, mens religiøs forførelse altså 3 ganger. Da må og bør vi studere dette, i sin fulle bredde og dybde!

Tror og er overbevist at Guds folk fra katolikkene og pinsevenner er blitt forledet i sin tro. Det hjelper ikke å være oppriktig og mene at vi har rett fordi vi er så mange etc. Det eneste som holder er hva skriften, og skriften alene sier.

Falske profeter i Det Gamle Testamente

Det var flere falske profeter i GT, alle har de noe å fortelle oss da flere av dem også er nevnt i NT. La oss stoppe med tre fra GT og tre i fra NT.

1.) Nimrod, oldebarnet til Noa: 1. Mosebok 10. 8 Og Kus fikk sønnen Nimrod; han var den første som fikk stort velde på jorden. 9 Han var en veldig jeger for Herrens åsyn; derfor sier folk: En veldig jeger for Herrens åsyn som Nimrod.
Men dette er en gedigen oversettelsesfeil i den norske bibelteksten. I grunnteksten står det ikke veldig jeger for Herrens åsyn. Men IMOT HERREN. Han viste til og med knyttneven mot Herren og foraktet alt det som Gud sto for. Det var Nimrod som var det selvgode og fortreffelige menneske som viste bedre en Gud. Han var som en antikrist, han ville ha alt på sin egen måte og ha sin egen religion. Antikrist betyr egentlig isteden for Kristus, og ikke først og fremst mot Kristus ut fra det greske språk. Han undertrykte andre på bekostning av seg selv. Han albuet seg frem og kom frem. Som Jan Hanvold og mange andre gjør, albuer de seg frem. Bibelen beskriver han som en falsk profet.

2.) Bileam: Han var en hedensk spåmann fra Petor ved Eufrat. (Jos 13,22). Han var en underlig åndelig blandingstype som f.eks. Emanuel Minos og andre er. Han hadde et klart Kristus vitnesbyrd, men gikk ikke av veien for å åpne opp for alt annet. Det gjorde han med Israels barn da han fikk dem til å drive hor for at han selv skulle få økonomiske fordeler. Bibelen beskriver han som en falsk profet.

3. Hananja: Hananja betyr "Herren er nådig". Men nåden som er fra Gud og nåden som kommer fra mennesket selv kan ikke sammenlignes. Vi møter Hananja i Jeremias som en lykkeprofet som sier rett ut at å leve i synd har ingen konsekvenser, akkurat som nåde-forkynnelsen til Åge Åleskjær og dessverre mange andre. I Jeremias 28 profeterte Hananja falskt ved å si at Israels barn skulle kunne være to år i Babel, men Guds ord ved profeten Jeremias sa 70 år. Hananja ble drept samme år som han profeterte falskt. Den nå avdøde Aril Edvardsen kom alltid med en ny og falsk profeti i Sarons Dal de 30 år av sin siste levetid og ingenting av hva som er blitt profetert har skjedd. Bibelen beskriver Hananja som en falsk profet.

Falske profeter i det nye testamente

4.) Apgj. 13. 6 “Efterat de nu hadde vandret gjennem hele øen like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet, en jøde ved navn Barjesus”.
Denne Barjesus var sympatisk imot nesten alle, bortsett fra Herrens sanne vitner som Paulus.
8 “Men Elymas – trollmannen, som navnet hans betyr – motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. 9 Da ble Saulus, som også het Paulus, fylt av Den hellige ånd. Han så trollmannen rett inn i øynene 10 og sa: «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete? 11 Se, nå legger Herren sin hånd på deg: Du skal være blind en tid og ikke se solen.» Straks falt det skodde og mørke over ham, og han famlet omkring og lette etter noen som kunne leie ham. 12 Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære og kom til tro”.
Når noen går sterkt imot min forkynnelse og andre som holder frem Guds ord så er de i ferd med å bli falske profeter. Det er flere som har gått imot meg i det siste. Kan nevne en Pastor Bjørn Olav Hansen som jeg vil advare imot som manipulerende og kynisk. Bibelen beskriver Berjesus som en falsk profet.

5.) 2. Tim. 4. 14 Kobbersmeden Aleksander gjorde mig meget ondt; Herren vil lønne ham efter hans gjerninger. Denne kobbersmeden lagte kvalme og bråk for Paulus. Når han kunne så svertet han ham. Det å sverte Herrens sanne vitner, uten grunn, det er å gjøre vondt, sier skriften. Denne smeden prøvde å få Paulus dømt for noe han ikke hadde gjort. Det med å ønske dom og død over Herrens vitner er med å sette en selv i fare, ja i livsfare. Jeg kjenner en som het Mydland, i ungdommen på Karmøy, som gikk kraftig i mot meg helt uten grunn. Jeg sa til kona at: “han tror jeg kommer til å dø, for det han har gjort er så alvorlig”, og dagen etter leste jeg dødsannonsen i avisen. Jeg visste ikke at han hadde vært syk av en dødelig kreftdiagnose, stakkars mann. Det er ikke bare Ananias og Saffira som døde under Guds dom, det kan skje igjen. Her gjelder det å trå varsomt og passe seg og se hva Guds ord sier. Guds ord lærer at denne Aleksander var en falsk profet.

6.) Jødene som folkegruppe sto Paulus imot. De lagde mest mulig kvalm og hindret ham i hans tjeneste for Gud. På mange måter er det riktig å si at jødene i begynnelsen slik de gikk frem overfor de troende og de første misjonærene som Paulus, sto de Gud imot og ødela for dem mest mulig med å hindre dem. De la falske planer, brukte mobb imot dem og hindret dem på alle måter. 2. Tess. 1. 5 - et varsel om Guds rettferdige dom - forat I skal finnes verdige til Guds rike, det som I og lider for, 6 så sant det er rettferdig for Gud å gi dem som trenger eder, trengsel til vederlag, 7 men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler, 8 med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.
Det var her jødene som mot bedre vitende sto Paulus og hans medarbeidere imot. Det var flere enn en person, men en gruppe. Av og til får vi et kollektivt ansvar når vi er med i en kollektiv gruppe som står sannheten og Guds sendebud imot. Dette kan en si gjelder flere. Vi kan nevne hvordan katolikkene har motarbeidet de sanne troende de siste 1700 år. Vi kan nevne muslimene som har motarbeidet de sanne troende. Vi kan nevne flere ganger hvordan flere grupper og grupperinger har kollektivt gått imot Herrens vitner og det kristne budskapet. Vi har alle et ansvar for å bryte ut av et kollektiv når dette er ødeleggende og står Kristus imot. Disse jødene som gikk imot Paulus her nevner skriften som falske profeter.

Etter en kort gjennomgang her, så må vi dra flere konklusjoner. Det er at det er mange falske profeter ut å går, jfr Matt.24:11. Man blir ikke bare en falsk profet ved selv å lære og leve feil. Men også ved å støtte falske profeter og ikke ta avstand fra dem. Man står i fare for å være en falsk profet ved å stå Herrens tjenere imot, dette er alvorlig! Man blir også en falsk profet selv med å være med i et kollektiv eller en gruppe av mennesker som står sannheten imot og arbeider imot Herrens vitner bevisst. Forstår vi derfor hvor omfattende og alvorlig Jesu undervisning er? Dette var som en ploggspiss i Jesu undervisning. Vi trenger å ta det til hjerte og sinn.

Paulus nevnte at det skulle fremstå følgende etter sin død:

Apgj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

Dette lever vi midt i nå. De skal føre forvendt tale og lokke disiplene etter seg. Hvem skal tilsynelatende ha fremgang i tiden før Herren kommer? De falske, det står rett ut! De skal lokke disiplene etter seg. De som skulle hatt disiplene altså de troende under sin forkynnelse har det ikke. Men hvem har “de”? De falske! Dette er dessverre noe som gjør seg gjeldende, derfor legg deg det på sinn og hjerte. Det som “vokser” er mange ganger fra Satan. Det som “krymper” er mange ganger i fra Gud, det er skriftens lære!
De skal tillatelig ha “draget” på de troende da de gir dem det de ønsker og ikke trenger i forkynnelsen. De skal klø folk i ørene sier Paulus, med det menes at de skal gi dem akkurat hva de selv ønsker, ikke noe omvendelse og omkostninger ved å bli en troende og følge Jesus. Kan fort nevne at de skal godta homoseksualitet, gjengifte, lesbisk livsførsel, feil forkynnelse da alt er like bra, alt som er in etc.

Den klassiske pinsevekkelse og siden den karismatiske ”vekkelse”, som begge oppsto i det 20. århundre, har hatt en enorm påvirkning på kristenheten over hele verden. Alle kirkesamfunn og menigheter er berørt på en eller annen måte. Den klassiske pinsevekkelsen begynte i 1901 og den karismatiske ”vekkelsen” ca. 60 år senere. Disse to, som i utgangspunktet var så helt forskjellige, har nå smeltet sammen og er i dag verdens største kristne bevegelse etter den katolske kirka.
Den vekkelse som begynte i 1901 i Topeka, Kansas, USA med at Den Hellige Ånd falt over lengtende og bedende elever i en bibelskole og hvor Agnes Osman og så Charles Parham ble de første som talte i tunger, spredte seg og kom snart til Los Angeles og en liten menighet i Asuza Street med den fargede pastor Seymour. Derfra spredtes den til hele verden og kom tidlig (1906) til Norge og videre i Skandinavia og Europa ved metodistpastor T.B. Barratt. Vekkelsen var preget av Den Hellige Ånd med hellighet både i det indre og det ytre, overgivelse til Guds ledelse, radikal og kompromissløs forkynnelse på Ordets grunn og avstandstaken fra alle former for allianser som brøt med Guds Ord.
Den karismatiske ”vekkelsen” begynte på 1960 tallet. Den har i hovedsak intet med den Hellige Ånd å gjøre, men er en gigantisk forførelse og oppfyllelse av Bibelens profetier om endetiden og Jesu egne forutsigelser om det første og viktigste tegn på endetiden: ”Se til at ikke noen fører dere vill! – For falske messiass’er og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det forut.” (Mt.24.4,24) Men la meg samtidig understreke at den første pinsevekkelse fremdeles har livskraft og lengtende troende over hele verden opplever en bibelsk og ekte fylde av den Hellige Ånd. Det falske har alltid gått parallelt med det ekte.

Forførelsen, kalt den karismatiske ”vekkelse” hadde før 1960 - tallet sine forløpere. En av dem var den mangeårige lederen for PWC, (pinsevennenes verdenskonferanse) David du Plessis (1905-1987). Så sentral var hans posisjon at han fikk tilnavnet ”Mr.Pentecost” (Herr Pinse). Hans enorme innflytelse i pinsebevegelsen gjorde ham attraktiv for den katolske kirkes forførende agenter og han ble nær venn av ikke mindre enn tre paver og ble av kardinal Bea invitert til den tredje sesjonen av det andre Vatikankonsil i 1963-65 og siden til seks av møtene i WCC (kirkenes verdensråd). Jeg husker selv hvordan pinsevenner skrøt av dette og trodde at pinsevekkelsen skulle vinne innflytelse i Vatikanet. Det ble det motsatte. Mt.Pentecost hyllet jomfru Marias åpenbarelse i Medjugorje i Jugoslavia og besøkte selv stedet.
Den karismatiske vekkelsens talsmenn hevder selv at denne ”vekkelsen” ble født i og med at den episkopale presten Dennis Bennett fra California den 3.april 1960 hevdet å være blitt døpt i den Hellige Ånd og talte i tunger. Senere på 60-tallet var han hovedtaler under sommerstevnet i Sarons Dal. Sarons Dal og evangelist Arild Edvardsen ble den karismatiske vekkelses innfallsport til Norge og Skandinavia.
Fra 1940 tallet hadde helbredelsespredikanter som William Branham, Oral Roberts, Gordon Lindsey, A.A.Allan, Tommy Hicks, T.L.Osborne og andre virket delvis og med stor suksess på siden av den organiserte pinsebevegelsen. En ny bevegelse; ”Full Gospel Business Men’s Fellowship International” under ledelse av Demos Shakarian åpnet opp for disse helbredelsespredikantene. Snart tonet denne bevegelsen ned betydningen av det å ha en bibelsk lære og hevdet i sitt blad ”Voice” at Gud aldri hadde ment at Full Gospel Business Men eller pinsevennene skulle ha monopol på dåpen i den Hellige Ånd. Til fordel for sitt syn fant de i den kjente engelske pinsepredikanten og trosforkynneren Smith Wigglesworth’ profeti fra 1936. Her forutsa han en kommende pinsevekkelse hvor David du Plessis skulle spille en stor rolle. Ingen profetier kan imidlertid sette Guds klare ord tilside. Den karismatiske ”vekkelsen” holder ikke mål innfor Guds Ord.

Den karismatiske ”vekkelses” historie er historien om endetidens verste villfarelse og Satans forsøk på å kopiere de ekte nådegaver og de ekte tjenestegaver. Kjente forkynnere som Poul Yonggi Cho, Harold Bredesen, Juan Carlos Ortis, Morris Cerullo, Kennth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Ulf Ekman, Åge Åleskjær, Jan Hanvold, Oasebevegelsen og mange andre har forsterket villfarelsen og vært bidragsytere til den stadig mer læreløse og økumeniske vei ”vekkelsen” har tatt.

Arild Edvardsen stoppet tidlig utgivelsen av det heftet den tidligere katolske presten Lionel Coeckelberghs fra Bryssel hadde skrevet og utgitt på Troens Bevis forlag. Heftet het: ”Er det store frafall TILBAKE TIL ROM foran våre dører?”. Og nettopp dette frafallet, som boken advarer imot, har kommet for fullt og i dette har den karismatiske villfarelsen spilt en viktig rolle. Det viktige katolske konsilet i 1956, det 2. Vatikankonsil, hadde gitt en åpning for forbrødring med andre kirkesamfunn og ble betegnet som en profetisk oppfyllelse. Dette ble forsterket ved de påfølgende sesjoner i konsilet. Denne verdensomspennende økumeniske kirke som tar sin tydelige form i dag advarte alle gamle pinsepredikanter mot. Det var et klassisk tema under alle stevner og konferanser. Og Coeckelbergs konkluderer sitt hefte slik: ”Nærværet av sanne kristne vil ikke bli tålt innen menneskenes universelle kirke. Troende fra alle kristne kirkesamfunn hvis menigheter har gått sammen med den store universelle kirke, vil måtte forlate sine menigheter om de ikke ønsker å få sitt navn strøket ut av livets bok. Det eneste reserverte sted for alle sanne kristne vil være utenfor leiren hvor de kommer til å fullbyrde Jesu legemlige lidelser. På dette sted, utenfor leiren, vil alle oppriktige og sannhetskjærlige mennesker møte hverandre og nyte fullstendig samfunn i Ånden og fred i sine hjerter…”. Hittil har det vært lite samling utenfor leiren, men desto mer innenfor den religiøse frafalne leir med pavekirken i sentrum. Og allianselinjen synes i dag å strekke seg ut over den katolske kirke og omfavne også andre religioner. Hvem skulle tro at pinsepredikanter ville tale varmt til forsvar for Koranen og Allah?

Den nye pinsevekkelsen, den karismatiske, som også fikk navnet ”Den tredje bølge” (1.pinsedag.2. Den klassiske pinsebevegelse.3.Den karismatiske) fikk snart innpass i de tradisjonelle kirker og ikke minst i den katolske kirke. Kardinal Suenens fikk sin ”Åndsdåpsopplevelse” og talte i tunger og mange andre fulgte, hundretusener av katolikker talte i tunger. Pave Johannes Paul den 2. har utgitt en handbok, ”Ut Unum Sint” (At de må være ett). Her instruerer han i hvordan de Romerskatolske skal sette Vatikanets nye økumeniske plan i funksjon. I juni 2000 koordinerte det fransiskanske universitetet i Staubenville, Ohio en konferanse kalt ”Celebrate Jesus 2000”. (Jesusfeiring 2000) Kjente katolske og karismatiske ledere og talere deltok og innbydelsen gikk ut til: Den karismatiske vekkelse, katolikker, protestanter, pinsevenner og uorganiserte menigheter.

Som forkynnere var bl.a. John Arnott (leder i Vinyard og Torontovekkelsen), Tom Forrest (internasjonal leder for Evangelisering 2000, og selv under ledelse av Vatikanet), Pat Robertson (leder av Christian Network og velkjent pinsevenn) Jack Hayford, (leder for pinseretningen: the Foursquare Gospel og internasjonalt kjent karismatisk konferansetaler og bibellærer), Katolsk Biskop Sam Jacobs, John Kilpatrick (Pastor i Brownsville Assemblies of God, Pencecola), Fransiskaneren Michael Scanlan, Tomas Trask (generalsekretær i pinsebevegelsen The Assemblies of God) Stephen Hill (kjent fra Pensacola- vekkelsen og møter i norske pinsemenigheter) og flere andre promoterte prester og predikanter.

Hvilken sammenblanding, denne uhyggelige utviklingen av den såkalte karismatiske ”vekkelsen” har norske pinseledere og andre vært klar over i lengre tid, men få eller ingen har våget å advare. Ingen våger vel lenger å se nærmere på Toronto ”vekkelsen” eller Pensacola ”vekkelsen” hvor tusener av norske pinsevenner og karismatikere valfartet til.

En ny type pastorer og forkynnere har litt etter litt overtatt menighetene. Ambisiøse og hungrende etter suksess og ivrige etter å få sine drømmer oppfylt av de mange profetord som er uttalt over dem. Mange er utdannet ved de karismatiske bibelskolene i USA eller andre land, eller i norske og svenske bibelskoler hvor undervisningen er dominert av den karismatiske forkynnelse.

Mange ting kunne vært skrevet for å dokumentere dette og den utvikling som har ført til den tilstand som nå råder også i våre skandinaviske land. Jeg har i mange artikler og undervisningskassetter underbygd hvorfor jeg mener at de tilstander Paulus beskriver i 2.Kor.11. 3-4 om en slange som listig forfører og forderver og dårer de troende til å følge en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium. Dette oppfylles i dag i den karismatisk - ekumeniske bevegelsen.

Den ilden som tente apostlene og de første kristne på pinsedag og som så kom igjen med styrke i 1901 og utover er så vesensforskjellig fra den ild som kom med den karismatiske ”vekkelsen”. Denne nye ilden skaper et opplevelsesfellesskap og ikke et samfunn av troende bygd på apostlenes lære og kompromissløst knyttet til Ordets sannheter. Den nye ilden brenner ikke opp synd, vranglære, kompromissets ånd, Babylon og religiøs-politisk sammenblanding. Men den retter sin ild og kraft mot de som vil følge Ordet, den apostoliske lære, hellighet, radikal omvendelse og bibelsk tjeneste og menighetsliv. Det er en ild som antenner og anvender verdsliggjort sangstil, rock, teater, sport, dans og annen slags verdslig underholdning. Ilden i deres lovsang skremmer de som er født i Åndens atmosfære og som kjenner den ekte liflige og opphøyde form for tilbedelse. Den nye ”vekkelsen” frøs ut de gode gamle troende, åndsfylte og de bibeltro forkynnerne. Og vi ser i dag at pinsebevegelsens organer er dominert av dette frafallet som de kaller ”vekkelse”.

I disse karismatiske møtene er jeg overbevist om at ingen av pinse pionerne ville trives. De var døpt i ”den Hellige ånd” og ikke i ”en annen ånd”.

Denne vekkelsen har ødelagt menigheter, forkynnere, eldstebrødre, bibelskoler, sang- og musikkliv, møteformer, tilbedelse, nådegaver, synet på hellighet og atskillelse, misjon, kirkevekst, konferanser, stevner, kristne blad og tidsskrifter osv. Det er tragisk når nådegaver stadfester løgn og falsk lære. Det er et alvorlig signal når ”åndsdåpen” gjorde hundretusener av katolikker til enda mer pavetro, Maria tilbedende og helgendyrkende katolikker, når episkopale prester ble enda mer sakramentale, når lutheranere ble enda mer overbevist om sin barnedåpslære og annen villfarende lære. Redsel for å ta et oppgjør med alt dette har lammet nesten alle ektefødte pinsevennledere og vitner.

Men har du vært frelst og fylt med den Hellige Ånd i mer enn 20 år så ta deg tid til å tenke etter på den enorme utviklingen som har funnet sted. Tør du innfor Gud og hans Ord si at du er tilfreds med det som har skjedd?

Og du som har blitt frelst de senere år. Du har vel knapt hørt god, gammeldags apostolisk forkynnelse. Du tror at det du opplever i de karismatiske møtene er ekte pinsevekkelse og lar deg rive med. La deg ikke bedra lenger. Over hele verden pågår det nå en sann bibelvekkelse av den gamle og ekte sorten hvor en bibelsk forkynnelse trekker opp de gamle retningslinjene og grensene mot verden og de falne religiøse kirker markeres og hvor Bibelens profetiske advarsler om endetidens åndsvillfarelser og falske vekkelser tas på alvor.

Men du som ennå har åndelig gangsyn vet vel at der er noe i Bibelen som kalles ”den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige”, og den er det verd å kjempe for. (Jud.1-2)


Relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=mange-falske-profeter-er-allerede-staatt-frem
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=mange-falske-profeter-er-allerede-staatt-frem

Ingen kommentarer: