tirsdag 19. mars 2013

Nr. 550: Hvilke forbilder er det den kommende generasjon møter? Verden utdanner ledere og dyktige mennesker, Kristus kaller etterfølgere! Del 1

Nr. 550:

Hvilke forbilder er det den kommende generasjon møter? Verden utdanner ledere og dyktige mennesker, Kristus kaller etterfølgere! Del 1

Paulus ville at de troende skulle ha ham som forbilde. Paulus var i sannhet et forbilde for andre troende, ikke bare for sin generasjon men også for alle generasjoner siden. Også i denne generasjonen vi i dag lever. Jeg liker Paulus, her et illustrasjonsbilde med PaulusDagens ledere mangler det som skal til for å være gode ledere i dag, og for den kommende generasjonen. Men en kristen leder er ikke en god leder nødvendigvis etter verdens målestokk. Da for Gud er det andre kriterier som ligger til grunn. Ønsker å nevne opp ti (10) sider ved å være en god kristen leder, men dessverre. Jeg tror ikke en finner mange slike kristne ledere i Guds menighet i dag her i Norge, ei heller andre plasser i den vestlige verden som USA og andre land. Men blant de første kristne var det mange, og da tror jeg det er fullt mulig også i dag å skape de og fostre slike. Deler denne artikkelen inn i to, derfor fem (5) punkter her, og fem (5) punkter i neste artikkel.

Verdens lederere og en kristen ledere kan dypest sett ikke sammenlignes, da moralen og de etiske normene er og forblir det aller viktigeste hos en kristen ledere. Det hjelper ikke vår god taler og flink en er, hvis en ikke er èn kvinnes mann og lever i samsvar med det kristne budskapet. Derfor er moral og å være èn kvinnes mann, og med flere barn nr. 1. for en god kristen leder.

1.) Å leve i samsvar med det kristne budskapet er det første og viktigste for en sann, god og ekte kristen leder.

1 Kor. 9. 24 Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den! 25 Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. 26 Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været; 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Dette kan ikke understrekes nok, men at liv og lære er i overstemmelse med en leders liv. Det er alfa og omega både for kristendommens overlevelse og seiersgang at vi alle som troende lever i overstemmelse med det budskapet vi forkynner. Og for en leder i Guds menighet, eller for å bruke det bibelske ordet; Hyrde. Er det ekstra viktig, det kan ikke understrekes nok.

2.) Å være en god taler og formidler. Skal en tale, så må en selvfølgelig beherske og kunne være en god formidler. Vi kan ikke underslå at det å ha ordet i sin makt, det er en av forutsettingen for å være en god kristen leder.

1 Pet. 4. 10 Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde: 11 om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

Vi skal formidle et budskap, det skal ikke gjøres kunstnerisk, som en skuespiller eller idrettsmann. Men det skal forkynnes verbalt, derfor er det om å gjøre å være mest mulig med fokuset på det og utvikle seg til å formidle er verbalt budskap.

3.) En god kristen leder skal kunne sette standarden med sitt eget liv, derfor sa Paulus at slik som jeg etterfølger Kristus, slik skal dere etterfølge meg. Derfor det å bli en Jesus etterfølger var å bli en Paulus etterfølger, og det å bli en Paulus etterfølger. Det var å bli en Jesus etterfølger.

1 Kor. 11. 1. Bli mine efterfølgere, likesom jeg efterfølger Kristus.

Som en leder er det viktige med å ha andre som kan både korrigere og oppmuntre deg. Men det er et forbilde som står over alle andre, og det er en som skal korrigere og oppmuntre deg mer enn noen. Det er Kristus Jesus. For Apostelen Paulus var Kristus Jesus hans største og viktigste forbilde. Derfor kunne han si at slik han følger Kristus – som en leder – slik skulle de etterfølge ham.

4.) En god kristen leder følger sitt kall, og tar vare på sin tjeneste. Prøver ikke å kopiere og etterfølge andre, men i den oppgaven og tjenesten som Gud kaller den enkelte til, går han eller hun inn i. Paulus som hedningens Apostel konkurrerte ikke med de andre Apostlene som gikk kun til Israels barn å forkynte om Paulus avsluttet sin tjeneste der.

1 Kor. 9. 2 Er jeg ikke apostel for andre, så er jeg det i det minste for eder; for I er innseglet på mitt apostel-embede i Herren.

Vi skal ikke ta vare på noen andres tjenester enn vår egen, og vi skal ikke kopiere noen. Ei heller prøve å være en gammel testamentelige profet som lever i den nye pakt.

5.) En god kristen leder ser ikke på seg selv som en solo-kristen. Men er med å utfyller og har en oppgave og gjerning som er en del av helheten. Dessverre så har så mange sviktet i dag, men å tro at en er den eneste som har med Gud å gjøre, er og forblir en farlig og hovmodig tanke. Det er også i denne tiden 7000 som ikke har bøyet kve for Baal. Vi som troende er et legeme der alle har sin plass på legeme.

1 Kor. 12. 12 For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus; 13 for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke. 14 For legemet er jo heller ikke ett lem, men mange.

Ingen er som en øy, vi står i en relasjon til hverandre. Derfor er det også viktig å ta vare på de relasjonene som en har, bygge de sterkere og ikke kuttet noen av dem av!

Sluttkommentar: Vi leser hos profeten Esekiel 22:30 «Jeg søkte blandt dem efter en mann som vilde mure op en mur og stille sig i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulde ødelegge det; men jeg fant ingen». Håper og tror at så dårlig stilt er det ikke med den Norske kristenheten, men mangler på virkelige gode, åndelige og ledere som er et sant og godt forbilde, det er det!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-urettferdige-kjenner-ikke-til-skam http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Herrens-kall-og-utvelgelse-av-forkynnere http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Hvordan-lede-en-menighet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete-%20i-Efesus

Ingen kommentarer: