tirsdag 5. mars 2013

Nr. 568: Guds ord går i oppfyllelse like for våre øyne og de aller fleste er ikke klar over det! Vi lever i de siste av de siste dager der alt er i ferd med å kulmineres og oppfylles som Gud har sagt gjennom sine profeter og Sønnen Jesus Kristus!

Nr. 568:
Guds ord går i oppfyllelse like for våre øyne og de aller fleste er ikke klar over det! Vi lever i de siste av de siste dager der alt er i ferd med å kulmineres og oppfylles som Gud har sagt gjennom sine profeter og Sønnen Jesus Kristus!

Jesus selv sa at mange falske profeter skulle oppstå i endetiden. Det er knapt noen som har påført den Norske kristenheten et slikt banesår som nå avdøde Aril Edvardsen ved sin ubibelske forkynnelse, falske profetier og ved å åpne opp for alt som var fra den onde åndeverden. Men i hans begravelse ble han hyllet som en nærmest en stor statsleder det selv nestlederen i Arbeiderpartiet Helga Pedersen var til stede. Og hele kristen Norge hyllet han unisont selv om han var en av de falske profetene som Jesus sa skulle komme og han advarte oss imot. Aril Edvardsen var egentlig den som først åpnet opp for den karismatiske villfarelse med sine falske læresetninger, falske profetier og jeg vet ikke hva mer som bør nevnes. Men alt det som er blitt profetert fra Edvardsen og Sarons Dal så er bortimot 100 % ikke skjedd. Hverken en landsomfattende eller verdens vekkelse, bortsett fra at naive og forførte troende har gitt millioner til dette på mange måter Satans verk. Illustrasjonsbilde av Aril Edvardsen der han står bak ikke et tomt kors, men Jesus på korset som katolikkene også fremstiller Jesus.Ønsker på en enkel og klar måte vise at bibelske profetier, små som store går i oppfyllelse like foran våre øyne, og det igjen bebuder at vi går imot avslutningen av denne tidshusholdningen før 1000 års riket med Kristus Jesus på tronen i Jerusalem i Israel som er den neste tidshusholdningen før den aller siste tidshusholdningen begynner der Gud Fader gjør alle ting nye!

1.) Templet som Antikrist skal sette seg i Jerusalem er under planleggelse og klar for å bygges.

2. Tess. 2. 3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. 4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. Joh. Åpenb. 11. Jeg fikk nå en målestang som lignet en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret, og tell dem som tilber der! 2 Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen.

Dette er ikke urealistisk, men enten så bygger Jødene dette selv. Eller så kommer de til å få hjelp til å gjøre det. Men at det kommer et tredje tempel som Antikrist vil sette seg i er helt sikker. Les også mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring, anbefales.

2.) Guds menighet tar seg selv lærere i hopetall, og vil ha det som klør i øret.

2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter.

Det har aldri vært så mange fulltids forkynnere, og aldri heller vært så mye vranglære blant kristenheten. Å få høre en god preken en plass er ikke lett da de aller fleste forkynner det som folket vil ha, ikke det som de trenger. Dette er profetert ville skje på en spesiell måte nå i endetiden. Vi lever i en tid der populariteten og selvdyrkning står i høysete, ikke det å ofre alt og være lydig imot Guds ord i et og alt som den rette og gode vei for troende, da spesielt her i den vestlige verden.

3.) Frafallet skjer i menigheten som profetert i Guds ord der bl.a. homoseksuelle og gjengifte får fri adgang til kirker og menigheter.

Lukas 17. 26 Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. 27 De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle. 28 På samme måte var det i Lots dager: De spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde. 29 Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle. 30 Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg.

Er det nå i dag forskjell på troende og ikke troende? Leste for en tid tilbake at det var mennesker fra trosbevegelsen som toppet listen i USA over å være skilt og gjengift. Når vi vet at Biskopene i den Norske Kirke går inn for at homoseksuelle praksis er helt etter Guds vilje bare de ikke lever med flere menn eller flere kvinner, men holder seg til den ene. Skriften sier i både det gamle og det nye testamente at det å leve med en person av samme kjønn som en selv er helt imot Guds bud. Dette kunne vi ha skrevet enda mer om, men det er et endetidstegn at den synden som var mest fremtreden på Lots dager før Sodoma og Gomorra ble brent, det at en levde med en person som er det samme kjønn som en selv. Den synden skulle komme «tilbake» igjen i tiden før Jesus henter bruden og Antikrist står frem.

4.) Det gamle Romerriket gjennom bl.a. EU vokser frem, akkurat som Guds ord har talt om.

Daniel 2. 40 Det fjerde riket skal være sterkt som jern. Slik jernet knuser og ødelegger alt, skal det knuse og slå i stykker alle de andre, lik jern som slår i stykker. 41 Føttene og tærne som du så, var dels av pottemakerleire og dels av jern. Slik skal riket være delt. Det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. 42 At tærne dels var av jern og dels av leire, betyr at riket delvis skal være sterkt og delvis skjørt. 43 Slik jernet du så, var blandet med leire, slik skal mennesker blande seg til én slekt. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. 7. 23 Dette sa han: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. 24 De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger. 25 Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid. br />
Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 17. 8 Dyret du så, det var og er ikke mer; men det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var og ikke er mer, men som skal komme igjen. Dyret som her er nevnt er Antikrist i egen person. Det er han som står i leder tog med all falsk religion. Mennesket er hjelpeløse religiøse, men all kontakt med Gud går via og gjennom Jesus. At Dyret har vært på banen før er en kjensgjerning, men nå dykker det opp. At mange ser at dette også har med det gjenreiste Romerriket tror jeg er ikke å bomme på målet. Men det omfatter enda mer en det, nå er Satan selv på banen, ikke bare gjennom sine “stråmenn”! 9 Her trengs det forstand og visdom. De sju hoder er sju høyder, og på dem sitter kvinnen. De er også sju konger: Det har vært 7 verdensriker gjennom historien og de har alle vært styrt av den onde i mer eller mindre omfang. Nå har alle de rikene aldri vært uten religion, men med et presteskap som har dekket menneskenes religiøse og til dels forkvaklede ønsker om å tjene “Gud”. De 7 verdensrikene er: Det Egyptiske Det Assyriske Det Babyloniske Gresk-Makedoniske Perser Riket Romer riket Det gjenoppståtte Romer riket som vi må anta at EU er en forløper til. 10 Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet; og når han kommer, skal han bli stående bare en kort stund. Når Johannes Apostelen fikk denne åpenbaringen var det Romer riket som styrte “hele” verden. De fem andre var borte og gått opp i Rommer riket og det skulle falle som de andre. Men det skulle og skal også stå opp igjen, det er inn forbi her at Antikrist og Satan skal ha sitt sete og regjere, om en kun for en kort tid. Ca. 7 år. 11 Dyret som var og ikke er mer, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju og går sin undergang i møte. Vi har inntil da opplevde at Antikristens Ånd har virket i verden, men da under den store trengsel og den siste Årsuka som Profeten Daniel taler om i sitt 9 kap. Da vil han i egen person stå frem. 1. Joh.b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden. 12 De ti horn du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike; men sammen med dyret skal de få kongemakt i én time. Ti i bibelen står for fullkommenhet eller fullendelse. Det vil være mange stater og riker rundt Antikrist som går med ham. Det er de som hevder det er 10 riker bokstavelig, det tror jeg ikke nødvendigvis det er. Men sammen med Antikrist skal de regjere i 7 år! 13 De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. De som har Antikristens og Satans ånd vil det samme som ham. De som har Jesu og Guds Ånd vil det samme som ham. Det kommer an på hvilken Ånd vi står i ledert og med. Nå ønsker Satan undersåtter at han skal styre alt og være deres leder og Herre. Her har vi mange eksempler på gjennom verdenshistorien, men nå til slutt kommer den verste og mest dyriske.

5.) Menneskene faller i avmakt.

Lukas 21. 25 Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, 26 mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. (1930 oversettelsen).

Fra Wikipedia: Avmakt er det motsatte av makt, som definert av Max Weber: Et eller flere menneskers sjanse til å få gjennomført sin vilje i en sosial relasjon, også ved motstand, uavhengig av hva denne sjansen er basert på (sitat slutt). Menneskene vil oppleve mer og mer at de ikke klarer å håndtere hverken sine egne eller aldre problemer. De vil ha en følelse av det blir for stort, for vanskelig og for omfattende. Hva er det å falle i avmakt? Det er å ikke se en løsning eller utvei på problemene og vanskeligheten. Det vil dessverre bli tilstanden til flere og flere, vi lever i endetiden der Satan vet han har kort tid og går rundt som en brølende løve og prøver å favne flest mulige.

6.) En mann kan ikke forsørge en familie, knapt seg selv.

Joh. Åpenb. 6. 6 Og jeg hørte likesom en røst midt iblandt de fire livsvesener, som sa: Et mål hvete for en penning, og tre mål bygg for en penning; men oljen og vinen skal du ikke skade.

Fra mine bibelkommentarer samme skriftsted: Nå kommer alt til å stige og inflasjonen vil sprenge budsjettet til mange familier. En vil få rasjonering men en vil i begynnelsen klare seg akkurat. Etter Jødisk tenkning så skulle en alltid ha i huset olje og vin og da ville en klare å livberge seg. (sitat slutt). Vi ser at før, spesielt i Europa var det å få sitt eget hjem og familie livets lykke og mål. Men nå må ungdommen gi opp den drømmen og flytte tilbake til foreldrene for å klare seg. Med to ut i arbeid, har det skapt motsatt resultat, spesielt i Europa, som Guds ord har sagt. At en ikke vil klare seg selv, og langt mindre kunne brødfø en familie. Dette vi ser i dag er et endetidstegn!

7.) Databrikken som alle må ha for å kjøpe og selge er på plass.

Åp 13:17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.

Fra en artikkel jeg skrev: Chipen kommer, men når?

For et par år siden kom jeg i min egen bank her i Oslo (vanligvis har jeg all forbindelse med denne banken på Vestlandet), og der hadde de ikke kontanter. Nå er de i ferd med å innføre dette slik jeg har forstått det, hva står vi foran da?

Det pengeløse samfunn. Når en får et pengeløst samfunn, hvordan skal en da betale og kunne tilkjennegi at en er den en er? Så trenger en ikke nøkler til sitt eget hjem eller sin egen bil, en har en chip som en åpner opp alt med. Men så kan noen stjele denne chipen, hva får en da? En bitteliten brikke operert inn enten i pannen eller på høyre hånd sier Guds ord. Faktisk, vi står foran dette i Norge i dag og ingen kristne aviser skriver om dette, hvorfor? Denne verdens Ånd har grepet de kristne så til de grader at en ikke reagerer og følger med lengre, hvor langt på natt er vi kommet spør jeg meg selv? Alt om dette kan du finne i mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring.

RFID brikken

Hentet fra nettet: RFID-brikker brukes både som elektronisk identifikator og som tyverisikring. Det finnes brikker for alle typer materialer. Vi lagrer informasjon i brikken for identifikasjon, i henhold til norsk RFID standard. Tyverisikringen fungerer slik: Ved innlevering blir et alarmbit i brikken slått på, og ved utlån blir denne alarmbiten slått av. En alarmport ved utgangen gir lyd- og lysalarm dersom et materiale passerer med alarmbit aktivt. Brikkene har en rekkevidde til alarmportavstand på inntil 90-145 cm. Rekkevidden avhenger av type alarmport, forhold på installasjonsstedet, brikketype samt materialtype hvor brikkene er påsatt. Brikkens lesbarhet i skranke/ selvbetjening/automater vil kunne variere på grunn av ovennevnte forhold (sitat slutt).

Alt dette kommer og er i ferd med å komme, og de kristne sover og er ikke oppdatert. Hvorfor er en blitt så apatisk og sløv? Nå må en si i fra og opplyse de kristne om at dette er det profetert om i Johannes Åpenbaring og vi er i ferd med å gå inn i det som står skrevet.

Det pengeløse samfunn.

Hentet fra VG-Debatt, skrevet av Open Your Eyes: Nærmer vi oss slutten på penger? Like før weekenden var det en reportasje på TV2 med utgangspunkt i at Kemneren i Oslo gikk ut offentlig med et ønske om at pengesedler over kr. 500,- fjernes helt og holdent! Det var også et ønske om at handel over kr. 1.000,- med kontanter skulle forbys. Med andre ord, skal du kjøpe noe som koster kr. 1.100,- så MÅ du betale elektronisk med kort. Nå mente en representant for Finansdepartementet at tiden ikke var inne for å gå så lavt, men ga uttrykk for at en grense på kr. 40.000,- er noe man vurderer. Med andre ord, skal du kjøpe noe for kr. 41.000,- så MÅ du enten bruke kort, eller betalte gjennom banksystemet. Motivasjonen for disse ønskene er selvfølgelig i første omgang å fjerne muligheten for å bruke svarte penger ved større kjøp. Men, hvis jeg var innehaveren av en butikk og måtte leve under disse forholdene, da ble jeg vel i stedet motivert til selv å ta imot pengene svart? Uansett, dette emnet blir stadig bragt på bane av byråkrater og politikere. Det går sakte men sikkert mot et pengeløst samfunn for å gjøre det “umulig” å handle svart på noen som helst måte. Når vi har kommet dit blir penger kun tall på en dataskjerm ellet på ditt kontoutdrag. Du får aldri noen mulighet for faktisk å se disse pengene. Man har da også fjernet muligheten for et “run” mot bankene da kontanter ikke er lovlig lenger. Dette kan nok være EN ANNEN grunn til at “makten” ønsker å fjerne pengene. Men, når penger kun er blitt noen tall på et papir eller på en dataskjerm, og den pengemengden som landet sitter på, (og som ikke en gang er bakket opp av gull) ikke lenger har noen interesse for noen som har kontanter, da har vi alle kommet i den endelige situasjonen da landets myndigheter kan kontrollere hver eneste en av oss gjennom økonomien. Penger er blitt til “poeng” som staten faktisk kan bestemme over gjennom noen tastetrykk. DA har vi alle blitt potensielle slaver av staten og vår frihet med noen tastetrykk blir da til historie (sitat slutt). Hva får vi da?

Det totalitære samfunn. Fra Wikipedia: Eit totalitært regime, eller totalitarisme, er ei styreform der regimet prøver å kontrollere flest mogleg personlege, økonomiske og politiske aspekt av livet til befolkninga. Benito Mussolini var den første til å bruke omgrepet totalitært med ei positiv vinkling for å beskrive sitt eige diktatur. Eit kjenneteikn for totalitarisme er statens totale krav på statsborgarane sine. Eit totalitært system skil seg dermed ikkje berre frå demokratia, men òg frå autoritære system, ved at det ikkje berre slår ned på opposisjonelle rørsler, men også krev aktiv og positiv oppslutning om regimet både i det private og det offentlege livet. Formålet vil dermed vere å gjennomføre store endringar i heile samfunns-strukturen, og ikkje berre å halde på makta.

Totalitære system har vore tufta på ulike ideologiar og målsetjingar, til dømes: å restrukturere samfunnet for å innføre eit heilt nytt økonomisk system, som under kommunismen generelt og stalinismen og maoismen spesielt å institusjonalisere rasisme, som under nazismen å reformere den menneskelege naturen gjennom fundamentalistisk religionsutøving, som til dømes under talibanstyret i Afghanistan å vinne herredøme over andre statar, som til dømes nazismen og stalinismen gjorde Verktøya som makthavarane nyttar i slike regime er hemmeleg politi, propaganda og undertrykking av all open kritikk mot regimet, ofte gjennom terror. Formålet vil ofte vere å få alle til å underkaste seg éin ideologi, eitt parti eller éin leiar (sitat slutt). Jeg stopper her, og vil bare anbefale mine bibelkommentar fra Johannes Åpenbaring på det aller sterkeste for deg som vil vite sannheten. Når alle må ha en databrikke eller Chip som er laserskutt inn i kroppen enten i pannen eller på høyre hånd for å kunne kjøpe, ta ut penger, åpne opp døra til huset, jobben og alt annet, hva da? Hvordan kommer dette til å skje? Satan vil la noen få “utvalgte” begynne med dette! I Canada er det utviklet en mikrobrikke som kan settes inn under huden i pannen eller på høyre. Det var meningen å innføre dette, men det ble stoppet av de kristne i Canada, takk og lov og pris for det!

Når de har prøvd ut dette, godtatt og akseptert det. Og alle andre forståelse Peer-er og alle andre vise og kloke i denne verden har funnet alle fordeler med det. Datatilsynet og alle andre instanser godtar det. Da vil politikerne og hele samfunnet med Bankvesenet i spissen først si at nå er det mange fordeler med dette. De som da ikke vil dette, vil etter hvert bli tvunget til å ha en laser Chip på kroppen som identifiserer dem. Er dette å overdrive? Alt ligger klart og det er ønskelig av mange å ta dette i bruk. Både de som er naive og de som med fullt overlegg vet at dette er Satans renkespill mot alle mennesker for å fange alle i sitt garn, tenk så nære er vi dette at de aller fleste er blitt stilltiende overfor dette forferdelige uvesenet som er i ferd med å komme over oss alle, spesielt i den vestlige og “kristne” verden.

8.) Bilde som er blitt levende er allerede på plass ved TV, Laptop, IPod etc.

Joh. Åpenb. 13. 13 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine. 14 Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live. 15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 13. 15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde. Dyrets bilde må være at Antikrist gjør seg bruk av all mulig datateknologi og alt annet moderne hjelpemidler for å ha kontroll over menneskene og samtidig få dem til å tilbe ham. De som ikke vil tilbe ham blir drept som vi leser om i Daniel 6. 13 Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke sendt ut påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen enn deg, konge, enten det er til en gud eller et menneske, han skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes ugjenkallelige lov.» 14 Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, bryr seg verken om deg eller det påbudet du har sendt skriv om. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.» 15 Da kongen hørte det, ble han ille til mote og tenkte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å finne en utvei til å berge ham. 16 Da kom disse mennene farende inn til kongen og sa til ham: «Konge, husk det er lov hos mederne og perserne at ikke noe påbud som kongen har gitt og ingen beslutning som han har tatt, kan gjøres om igjen.» 17 Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse deg!» 18 De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke kunne gjøres noen forandring med Daniel. 16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Nå er det ingen vei tilbake for menneskene. Gir en Satan lillefingeren tar han hånden og alt annet også. Nå må en ha en brikke eller datachip operert inn ant med laser må en tro for å kunne fungere i samfunnet. En må ha et merke på høyre hånd eller pannen som kobler en til den onde.

9.) Gud utøser av sin Ånd over alt kjød.

Ap.gj. 2. 17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer; 18 ja, endog over mine træler og over mine trælkvinner vil jeg i hine dager utgyde av min Ånd, og de skal tale profetiske ord.

På tross av frafall, forførelse og verdslighet blant de troende i den vestlige verden så går evangeliet frem. Mange blir frelst, får møte Gud og menigheter vokser frem. Ikke minst i de såkalte U-landene. Dette er vidunderlig, herlig og stort!

10.) Alle Sannheter i Guds ord kommer frem, på tross av frafall, forførelse og at falske Apostler og profeter råder grunnen innforbi store deler av kristenheten.

Efeserbrevet 4. 15 men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus. Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd.

Etter reformasjonen begynte med Luther har flere og fler bibelsk sannheter kommet tilbake til Guds menighet. Tilgjengeligheten og muligheten for å få høre hele Guds råd til frelse forkynt som blant de første kristne finnes. Den «siste» sannheten som nå blir forkynt, ikke minst blant de Jøder og andre som blir frelst, er at de forkaster treenighetslæren. Alle menigheter og bevegelser har forkynt deler av Guds råd til frelse. I dag er det fullt mulig å få høre et fullt og helt evangelium, bare en graver og hører på de «rette» stedene.

Sluttkommentar: Jeg har ikke tatt med det aller største og sikreste endetidstegn, det er at Israel har fått landet sitt tilbake og vender hjem igjen, det tar jeg med til slutt. For at denne artikkel ikke skal bli alt for lang som den sikker allerede har blitt, så tar jeg bare med noen få opplysninger fra Wikipedia: I 2007 var Israels befolkning 7,22 millioner. Av disse har 75,79 % av disse jødisk opphav, 19,86 % er israelske arabere og 4,35 % utilsluttet, hvorav de fleste komme fra tidligere Sovjet, men også fra Libanon (2 500) og kristne fra Romania, Bulgaria og Etiopia. Omtrent 68 % av de etniske jødene er født i Israel, 22 % er immigranter fra Europa og Amerika og ti prosent er immigranter fra Asia og Afrika (inkludert Den arabiske verden) (sitat slutt). Dette er bare begynnelsen, ved inngangen til 1000 års riket kommer resten, dette sa Jesus selv:

Matt. 24. 31 Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-567-jerusalem-uten-palestinere-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-104-skal-israel-rebygge-templet.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-317-ezekiels-tempel-under-1000-ars.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-242-er-alle-som-er-positive-til.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-216-palestinerne-har-sin-egen-stat.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-194-den-store-trengsel.html http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-31.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-536-guds-faders-kongerike-er-evig-og.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=aril-edvardsen-en-falsk-profet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=linjene-i-esekiel-40-48 http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Karismatiske-profetier http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=mange-falske-profeter-er-allerede-staatt-frem http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse

Ingen kommentarer: