onsdag 12. november 2014

Nr. 927: Å være en Ordets forkynner er verdens «viktigste jobb», derfor blir gjengifte behandlet så strengt etter Jesus og Paulus undervisning for en forkynner!Nr. 927:
Å være en Ordets forkynner er verdens «viktigste jobb», derfor blir gjengifte behandlet så strengt etter Jesus og Paulus undervisning for en forkynner!

Har i den senere tid stormet rundt oss, men angrepene er slik jeg ser det grovt urettferdige og på et plan som gjør at jeg må prøve å forklare hva dette dreier seg om.
Det dreier seg om hva Guds ord lærer hvordan en forkynner skal både lære og leve, ikke minst det siste.

Kan en sammenligne det å være forkynner og inneha et tilsynsembete med andre yrker? Både ja og nei, men det å være en leder eller Hyrde i Guds menighet kan ikke sidestilles med noe annet. Da en Ordets forkynner er forpliktet på Ordets grunn hvordan han/hun skal leve.
Bilde av Frank Mangs som står for meg som et klassisk forbilde at etter skilsmisse levde han alene, hvorfor gjør ikke de aller fleste det i dag mon tro?
Hvis en ønsker fremdeles å være en Ordets forkynner og blir skilt, da er skriften veldig klar. lev singel eller forlik deg med din kone. Her står den viktigste åndskampen i dag om forkynnerne vil ta opp sitt kors og følge Jesus og Guds ord med hensyn til ekteskapet – skilsmisse og gjengifte!
 


Mange av dagens ledende kvinner og menn i Norge og ellers lever et moralsk dårlig liv sett i bibelens lys. Men er dette viktig? Både ja og nei, men det er ikke påkrevd hvordan deres vandel skal være stort sett. Men noen normer er det selvfølgelig. 

For oss kristne, da spesielt forkynnerne er det å leve og lære i samsvar med Guds ord alfa og omega. Dette kan vi ikke ta lett på eller forandre på slik vi selv ønsker og tenker oss det. Men må forholde oss til Guds ord utelukkende!

Av alle yrker så er det å være diplomat som kanskje best kan sammenlignes med det å være en Ordets forkynner?!

Men for en Ordets forkynner som har en på en måte et anti-Diplomatisk immunitet. «Vanlige» mennesker skal ikke tas opp offentlige hva de gjør av brøde, enten lære eller lever ikke i samsvar med skriften. Men for en Ordets forkynner så er dette motsatt. Her er liv og lære så innvevet i denne personen, at en ikke har lov eller rett å fraskrive seg noe av hva en har lært eller hvordan en lever. Dette kan virke selvmotsigende og svært hardt, og det er det også. Derfor skal en som ikke lever i samsvar med skriften og som ønsker å ha et tilsynsembete men ikke lever «opp» til dette trekke seg og tre tilbake.
Hva er Diplomatisk immunitet? Det er at en kan gå fri selv når en har overtrådt landets lover som en er i. Kongen i Norge har noe av det samme. Men å være en Ordets forkynner er på mange måter motsatt, en står klar til å bli gjennomlyst på alle områder, ikke minst med hensyn til moral og etikk. Selvfølgelig er dette en stor belastning, men evner en ikke denne belastningen. Så vitner det om at en er på feil «hylle» i livet.


Hvorfor angriper vi aldri vanlige kristne offentlig, kun utelukkende forkynnere og de med et tilsynsverv eller embete?

La meg sagt det så klinkende klart og tydelig som det går an. Alle mennesker skal til syvende og sist forholde seg til de samme ordene og læren fra Jesus og Guds ord. Det er i så måte ikke noen forskjell på oss som mennesker. Men en Ordets forkynner har en annen oppgave her i tiden, og er ansvarlig å være ikke bare en Ordets forkynner, men en «bærer» av Guds ord. Der ens moralske etikk og moral er helt avgjørende. Men alle mennesker er like ansvarlige innforbi Gud, her er det ingen forskjell.

Joh. e. 12. 46 Jeg er kommet som et lys til verden, forat hver den som tror på mig, ikke skal bli i mørket. 47 Og dersom nogen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham; for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden; 48 den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer ham: det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den ytterste dag.

Det aller viktigste for en Ordets forkynner er å lære Guds ord rett og være èn kvinnes mann.

Vi leser i Pastoral brevene (1. og 2. Tim og Titus brev) hvordan en Ordets forkynner skal være. La oss ta med mine bibelkommentarer fra Titus brev om dette:

Titus 1. 5 Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg.

Det var med stor tillit og hengivenhet Titus fikk dette oppdraget. Å ordne menigheten etter Guds mønster der eldste skulle bli innsatt som skulle lede menigheten og ha ansvar for videre vei fremover, først og fremst i åndelig henseende.

6 En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, hans barn må være troende, ikke oppsetsige og ikke kunne anklages for å leve et vilt liv.

En eldste som er en mann med lærer og Hyrde ansvar skal være en med høy inntregeitet. Ha barn som er opplært i og på Herrens vei. Og som klarer og skikker seg godt, da i særdeleshet med sin familie.

Videre står det at han skal være èn kvinnes mann. Her kan vi ikke misforstå Paulus sin ord når det står med apostrof over; èn kvinnes mann.

I enkelte kulturer er det flerkoneri som bibelen, spesielt nye testamente advarer imot. Det er en mann og en kvinne som er det Gudgitte ekteskapsform alt annet er menneske laget.

Å fokusere på noe annet er en total avsporing og diskutere om det er bibelsk med homo og lespe forhold er bortkastet tid og feil fokus. Gud skapte oss til mann og kvinne, punktum.

Nå må vi også se dette i lyset av Guds ord. Å håndheve så høy standard som Guds ord legger til grunn på ekteskapet, gjelder KUN troende mennesker. Da spesielt de med et tilsynsembete.

Hvis en som troende blir skilt kan en fortsette i tjenesten, men da uten Hyrde og lærer ansvar (det samme mandats område kvinnen har).

Hvis en gifter seg på nytt så må vi forholde oss til hva Guds ord sier om dette. Vi skal ta opp gjengifte mye dypere når vi kommer til andre skrift avsnitt men skal bare si kort at for to troende er gjengifte utelukket mens den andre lever. Det er kun tillatt med gjengifte for en troende hvis den andre dør fysisk eller åndelig (blir en frafallen).

Men uansett hvis en troende som har et tilsyns embete gifter seg på nytt skal vedkommende aldri ha en plattform tjeneste. Gjengifte om det er tillatt diskvalifiserer vedkommende til å ha en tjeneste i Guds menighet. Gifter en seg på nytt uten et bibelsk grunnlag, skal vedkommende støtes ut av menigheten hvis en ikke vil omvende seg.

At enkelte kristne forkynnere gifter seg med fraskilte både første gang og etter de er blitt enkemenn er vanhelliget og det diskvalifiserer dem til å ha et tilsynsembete.

Da er det nødvendig at en ikke bare synes det ikke er rett med gjengifte.

Men samtidig samarbeider og støtter forkynnere, eldste og andre som er gjengift. Gjør en det, så løper en Satans ærend.

Er dette underlig? Tenk på en arbeidsplass der en person gjentatte ganger ikke klarer eller vil ikke gjøre jobben sin, da er det ikke urettferdig at vedkommende mister jobben?

Gud er da ikke dummere enn en bedriftsleder? Eller skal vi gjøre Guds ord til intet?

Slik er det i Guds rike og i Guds menighet. Ingen gjengifede som troende har lov og skal ha en plattform tjeneste. Og de som støtter slike, støtter Satan og hans demonhær. Og de som nekter en tilsynsmann å gifte seg en gang, løper også Satans ærend (1. Tim.4.1-5).

Vi ser i dag at det ikke er noe hinder i Guds menighet med to, tre og flere ekteskap bak seg for å kunne forkynne Guds ord. Men dette er ikke noe nytt, de kommer under den dom vi finner i Guds ord mange plasser og de som støtter slike kommer også under samme dom. Gjengifte blant tilsynsmenn er og forblir synd.

1.     Tim 5. 15 Noen har allerede vendt seg bort og fulgt Satan.

Klarer en ikke å få det til i ekteskapet og en velger å gifte seg på nytt, så fører en forbannelse med seg hvis en ønsker å ha en tjeneste. Men velger en å fratre sin tjeneste, så er nåden større (Lukas 18)! Det er ingen menneskerett å inneha en tjeneste når en svikter i sitt hverdagsliv og i sin familie. 1. Tim.5. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Dette jeg her skriver er sanne og sindige ord, ikke ut av aggresjon og hjelpeløshet.

Jakob 3.1. Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. Det står klart, forkynnergjerningen henger så høyt at det er ikke en selvfølge at vi er verdig den uten våre liv også stemmer med det vi lærer og forkynner.

Gud har sin standard, også under den gamle pakt. 3. Mosebok 21. 7 Ingen av dem må gifte seg med en skjøge eller en kvinne som er vanæret, og heller ikke med en kvinne som mannen har skilt seg fra; for presten er innviet til sin Gud.

Og den samme standarden har han på prestene under det kommende 1000-årsriket.

Esekiel 44. 22 De må ikke gifte seg med en enke eller en kvinne som mannen har skilt seg fra, men bare med jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta enken etter en prest.

Den samme standarden har han i dag; èn kvinnes mann.

7 For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning.

En tilsynsmann forvalter både åndelige sannheter og mennesker som tilhører Kristus. De egenskapene han skal ha er av Åndens frykt og de tilhører et modent menneske. Ikke egenrådig, må kunne tåle andre mennesker både dem og synspunktene deres. Ikke bli sint fort og ikke å ligge under for alkohol eller andre ting. Voldsom eller ute etter å tjene penger på Guds gjerning.

8 Han skal være gjestfri, elske det gode, være besindig, rettskaffen og gudfryktig og herre over seg selv.

Skal en ha med mennesker å gjøre må en være omgjengelig, derfor gjestfri. Elske det gode er også å elske livet, altså være positiv. Jeg selv har alltid prøvd å stille opp på alt for ungene slik kommer en også i kontakt med andre en de en møter ellers. Kunne beherske seg også når ting går imot og være rettskaffen i alle deler, spesielt penger og moralske ting.

Videre står det; gudfryktig og herre over seg selv. En godt moden person i alle henseende kan en trygt si.

9 Han må holde seg til det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære og til å gjendrive påstandene til dem som sier imot.

Elske sin bibel og kjenne til den og være klar i sin forståelse på Guds ord. Også kunne anvende Guds ord og tilbakevise mennesker som kommer med ubibelske meninger og er tom blitt villedet i sitt liv som troende.

En skal også kunne avsløre og peke på Guds ord i møte med andre mennesker.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Når en forkynner da mener at en er sjikanert og annet, så kan det stemme for en «vanlig» person i enkelte tilfeller muligvis. Men som en Ordets forkynner, så stemmer det ikke. Da en som en Ordets forkynner ligger lista så mye høyere for enn hva det vil si å være bilmekaniker, Statsminister eller for den saks skyld bussjåfør. Som en Ordets forkynner er standarden en ting, Guds ord, ikke noe annet!

Lever du ikke samsvar med skriften? Gjør opp din synd eller fin på noe annet, du har ikke «lov» å være en Ordets forkynner hvis du ikke lever selv og lærer i samsvar med skriften. Dette er ikke mitt «regelverk» men hva Gud sier i sitt eget ord om det å være en Ordets forkynner eller inneha et tilsynsembete!

Relaterte linker: Ingen kommentarer: