lørdag 20. mai 2017

Nr. 1956: Hans Nielsen Hauge fikk de stoppet ved å bruke konventikkelplakaten, meg vil de stoppe ved å misbruke § 390 a som taler om å oppsøke vedkommende noe jeg ikke har gjort en eneste gang!

Nr. 1956:
Hans Nielsen Hauge fikk de stoppet ved å bruke konventikkelplakaten, meg vil de stoppe ved å misbruke § 390 a som taler om å oppsøke vedkommende noe jeg ikke har gjort en eneste gang!

Denne loven er aldri brukt imot noen slik politiet bruker den imot meg, og det finnes ikke noen dom heller imot noen som har skrevet lovlige ting på internett. Med andre ord, her radbrekker, misbruker og fabrikkerer politiet og påtalemakten en lov for å få tatt meg. Snakk om å være kjeltringer!
Det samme gjorde de med Hans Nielsen Hauge, målet helliger middelet.
«Målet helliger middelet betyr kun at man er villig til å benytte hvilken som helst metode for å oppnå et mål. Det har ingenting med "hellighet" å gjøre, ordet "hellig" er kun et hjelpeverktøy i denne sammenheng.».
Mer passende er det vel knapt sagt om noen enn meg og Hans Nielsen Hauge.

Bilde av Adolph Tidemand som skildret Hauge og hans tilhengere i maleriet Haugianerne.

 

Filmen Skipper Worse som er hentet i fra Alexander Kiellands romaner, selve filmen er spilt inn i Skudeneshavn i Museet i Mælandsgården. I det huset og den stua bodde vi i 1969 da vi kom til Norge i fra Danmark før vi flyttet inn i nytt hus som sto ferdig i 1970. Filmen ble laget 1 år før vi bodde der. Rart å tenke på, allerede da hadde jeg en kobling til Hans Nielsen Hauge.


Her om Hans Nielsen Hauge hentet i fra store norske leksikon.

Hans Nielsen Hauge, født i Rolvsøy, norsk lekpredikant. Hans foreldre var gudfryktige og opplyste bønder. Allerede som barn var han opptatt med religiøse tanker. Hauges åndelige fedre er å finne i de oppbyggelsesforfatterne han leste, som blant annet Martin Luther, Johann Arndt og Erik Pontoppidan den yngre.

Liv og virke

5. april 1796, mens Hauge arbeidet ute på marken og sang en salme, opplevde Hauge ifølge historien i Johan L. C. Allendorfs salme Jesu, din søde Forening at smage sitt religiøse gjennombrudd. Han ble kalt til å «bekjenne Herrens navn for menneskene og formane dem til å omvende seg».

Forkynnelsesvirksomheten begynte i hans hjem og nærmiljø, men allerede sommeren 1796 dro han til Oslo med manuskriptet til to bøker han hadde forfattet, Evangeliske Levnets-Regler og Betragtning over Verdens Daarlighed, som utkom samme høst. I årene 1797–1804 reiste han rundt i hele Norge. Han samtalte med mennesker han traff og talte for forsamlinger. Samtidig utfoldet han en rik forfattervirksomhet. Hauges skrifter fikk en vid utbredelse.

Hauge ble flere ganger arrestert for overtredelse av Konventikkelplakaten av 1741, som forbød legmenn å arrangere religiøse møter uten sogneprestens samtykke. Som oftest ble han løslatt etter få dager eller uker, men i Trondheim satt han en måned i tukthus etter sju ukers varetektsarrest. Våren 1800 reiste Hauge til København for å appellere sin sak til regjeringen, men oppgav det da han kom dit. Derimot utgav han nye opplag av sine skrifter og et par nye bøker, Den Christelige Lære og Christendommens Lærdoms Grunde.

Regjeringen i København fikk flere klager på Hauges «fanatiske» forkynnelse. Ifølge biskop Peder Hansen i Kristiansand førte den til mistillit til statens autoriteter og «Lærestanden» (prestestanden). I 1804 bad regjeringen landets embetsmenn om å avgi rapporter om Hauges virksomhet. De fleste skildret ham som en svermer og folkeforfører som utbredte overtro, fanatisme og falsk kristendom blant allmuen og utnyttet religionen til pengevinning. Resultatet var et rundskriv til alle amtmenn med ordre om å arrestere Hauge. Han var imidlertid igjen blitt fengslet for overtredelse av Konventikkelplakaten allerede før rundskrivet kom.

Etter sin hjemkomst fra en reise til Danmark var han i 1804 blitt arrestert i Eiker og ført til Oslo for å stilles for en kongelig undersøkelseskommisjon. Kommisjonen arbeidet i ni år, og i mellomtiden satt Hauge fengslet, de to første år under så dårlige forhold at hans helse ble nedbrutt. I 1809 ble han midlertidig løslatt for å reise til Sørlandet på offentlig bekostning for å anlegge og forbedre saltkokerier; på grunn av blokaden måtte landet selv dekke sitt behov for salt, og Hauge hadde innsikt i saltutvinning. I 1811 ble han løslatt, men dommen falt først 1813 og lød på to års festningsarbeid. Hauge anket dommen for Overkriminalretten, som dømte ham til 1000 riksdaler i bøter for overtredelse av Konventikkelplakaten og fornærmelige uttalelser om «Lærestanden», men frifant ham for tiltale for sektstiftelse og økonomisk utnyttelse av sine tilhengere.

Etter dommen sluttet Hauge med sin reisevirksomhet. Han bosatte seg like utenfor Oslo, først på Bakkehaugen, senere på Bredtvet. Han opprettholdt forbindelsen med sine venner og fortsatte sin forfattervirksomhet. Han hadde også omgang med prester og andre embetsmenn i Oslo.

Kristendomsforkynnelse

Hauges kristendomsforkynnelse tok sikte på omvendelse og helliggjørelse. I lærespørsmålene ville han være ortodoks luthersk. Læreskriftene er polemiske mot prestenes forkynnelse. Han aksentuerte Guds lovs betydning for kristenlivet og kravet om lydighet mot Guds bud langt sterkere enn den lutherske ortodoksi hadde gjort. Hauge forkynte med kraft at tro uten gjerninger er død. Han skiller seg fra pietistene ved sin høye vurdering av det jordiske kallsarbeid, og fra herrnhuterne (Brødremenigheten) ved å understreke helliggjørelsen og gjerningene.

Hauge var imot enhver sektdannelse og ønsket selv å være en trofast sønn av Den norske kirke. Han viste en rørende hengivenhet for den kirke som forstod ham så lite og behandlet ham så ille. I Hans Nielsen Hauges Testamente til sine Venner advarer han mot separatisme og innskjerper at vennene skal gå i kirken og motta sakramentene.

Hauge er den enkeltperson som har hatt størst innflytelse på norsk kirkeliv etter reformasjonen. En samlet utgave av hans skrifter utkom i åtte bind 1947–54.

Økonomisk virksomhet

Ved siden av sin religiøse virksomhet la Hauge for dagen en utpreget sans for praktisk arbeid og en usedvanlig økonomisk foretaksomhet og organisasjonsevne. Ørkesløshet regnet han blant de synder en kristen skulle sky. Selv gikk han med strikketøy på landeveien og deltok i gårdsarbeid sammen med dem han bodde hos. En av hans venner kjøpte etter Hauges råd et boktrykkeri i Kristiansand 1799, og noen av dem satte i gang en papirfabrikk på Eiker, også etter Hauges initiativ. I 1801 tok han selv handelsborgerskap i Bergen og begynte å drive handel på Nordland. Han ville sikre en økonomisk basis for sin virksomhet; overskuddet skulle brukes til å anlegge industriforetak. Flere av hans venner satte penger inn i denne handelen, men forsøket på økonomisk-kristelig fellesvirksomhet førte til at han ble beskyldt for å ville berike seg selv.

Sluttkommentar:

Kjenner meg så godt igjen i hva Hans Nielsen Hauge erfart og opplevde.
Han ble beskyldt for økenomisk kriminalitet. Og dømt og straffet for brudd på konventikkelplakaten som gjorde at han satt til sammen over 11 år i fengsel, som er helt absurd, meningsløst og det var selvfølgelig Satan som sto bak dette! Ikke noen andre som ville stoppe denne største mannen som har trådd Norsk jord!

De klarte å knekke Hans Nielsen Hauge. Men i dag, i 2017 er vi vel kommet lengre?

Hvis dommen imot meg fra Borgarting lagmansrett blir stående, så vil den sette Norge egentlig 200 år tilbake i tid med hensyn til tros- og ytringsfriheten!

Dette er ikke noen klar over, derfor så lite interesse rundt denne saken med meg og narreApostel Jan Aage Torp som har evnet å lure både høy og lav.
Leg og lærd i denne saken, dypt tragisk hvis denne dommen fra Borgarting lagmansrett blir stående.

Da kan en bruke hvilken som helst paragraf imot deg, og gjøre deg til kjeltring og kriminell.
Samt det innskrenker tros- og ytringsfriheten til å gjelde egentlig kun det som er «allment» godkjent av synspunkter og meninger!

200 år tilbake i tid, vil denne dommen sette Norge med hensyn til tros- og ytringsfriheten, og dette er nesten ingen klar over. Dypt tragisk!

Da hvis den blir stående, som jeg aldri tror og håper den vil bli! Våkn opp før det er for sent! Nå er det enda tid å handle, om 1 – 2 mnd. kan det være for sent!? Nå må du handle, be og påvirke avgjørelsen til Norsk Høyesterett!!!

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1955-jeg-er-srs-fornyd-med-brynjar_19.html
http://blog.janchristensen.net/2017/05/nr-1953-nar-kristenheten-gar-i-sammen.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1286-analysering-av-jan-aage-torps.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html

http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1283-jeg-kan-ikke-skape-forsoning.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1278-snart-blir-du-lagt-ut-pa-den.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1255-hat-pastoren-torp-har-na-nadd.html

http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1257-hvorfor-det-er-en-fiktiv.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1256-jeg-har-kun-skrevet-en-liten.htmlhttp://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Oslo-politiets-forsvar

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp

http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1424-debatt-innlegg-sendt-til-bla-vg.html


http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1423-det-er-kun-de-nedrige.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1389-politiet-pa-manglerud-og-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1383-kjresten-forsvant-sporlst-etter.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1381-hvis-dommen-i-fra-tingretten.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1374-utskjelling-latterliggjring-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1373-10000-hatmeldigner-imot-meg-og.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://janchristensen.net/
http://undervisning.janchristensen.net/

http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1368-sttteskrivet-fra-advokat.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1363-gud-har-satt-alle-sine-tjenere.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1366-to-brev-har-jeg-sendt-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1365-gjennom-jan-aage-torps-falske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1364-har-vi-fatt-islamittiske.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1362-vebjrn-selbekk-setter-seg-over.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1360-sa-er-anken-levert-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1359-i-morgen-skal-jeg-levere-anken.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1358-jan-aage-torps-utlegning-med.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-902-har-jan-aage-torp-sine_19.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-900-jan-aage-torp-haper-jeg-er.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-897-pastor-torp-offentliggjr-et.html
http://storage.cloversites.com/norsklutherskmisjonssamband/documents/Vanskelige%20medarbeidere.pdf
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-893-pastor-torp-er-na-blitt-en.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-891-hva-konflikten-med-torp-egentlig.html
http://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-884-pastor-jan-aage-torp-beskyter-og.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-jan-aage-torp
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=pastor-og-apostel-jan-aage-torp-i-oslokirken
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1349-jan-aage-torp-innrmmet-i-oslo.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1354-takk-gud-for-pastor-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1108-oslo-politiet-vil-ha-meg-til.html
http://blog.janchristensen.net/2014/11/nr-905-en-reise-innover-i-seg-selv-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1121-det-mest-positive-med-det.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1094-nar-kona-spr-om-vi-kan-kjpe-en.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1115-den-uredelige-avisen-vart-land.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1436-torodd-fuglesteg-lurte-vg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.

4 kommentarer:

Jan Kåre Christensen sa...

Tull det du kommer ned.
Kan ikke sammenligne den gamle pakt med den nye pakt.
I England er det venstre kjøring, i Norge er det høyre kjøring.
Begynner du å kjøre venstre kjøring i Norge får du problemer.
Det er akkurat det du prøver på her.

Anonym sa...

Hans Nilsen Hauge var også gjengiftet, men han ble enkemann en uke ette første sønn ble født. Enkemann og far etter under et års ekteskap.
Et år etter giftet han seg igjen med en på 25 år. Selv var han mye eldre. Kunne vært faren hennes. Det var vel slik på den tiden.
Døde 7 år senere.

Jan Kåre Christensen sa...

Dette er da gammelt nytt, Hauge var en meget prøvd mann!

Han gikk igjennom så my, så ufortjent!

Her rekker jeg han ikke opp til ankelen engang.

Men det er de samme mørke Sataniske og onde åndsmakt som sto bak motstanden imot Hauge og Haugianerne.
Som står bak kampen imot meg og den Himmelske blogg.

Før var alt mye mer åpenlyst, i dag er det fordekt bak en lovparagraf 390 a som taler om det stikk motsatte av hva jeg har gjort!

Men mine motstandere som åpenbart har bryte denne loven, gir politiet og påtalemakten blaffen i!
Det viser bare at det er løgnens Far – Satan som står bak hele denne kampen imot meg og den Himmelske blogg!

Jan Kåre Christensen sa...

Savner begrunnelse med bibelvers.
Det du skriver er mer som et eventyr og såkalt uskyldig part er en fremmed tanke for Guds ord.

Jeg er såpass gammel blitt, at jeg kan si av alle ekteskapsbrudd. Så er som regel 9 av 10 ekteskap som går i stykker. Der begge åpenbart har lik skyld. Nei, uskyldig part er bare fjas!
Kom med bibelvers!