onsdag 17. mai 2017

Nr. 1948: Det er langt viktigere å være imot gjengifte blant oss troende, enn å stå opp for fattige, Israel og alt annet, da vi lever i nådens og menighetens tidsalder!

Nr. 1948:
Det er langt viktigere å være imot gjengifte blant oss troende, enn å stå opp for fattige, Israel og alt annet, da vi lever i nådens og menighetens tidsalder!

Bilde av Jan Kaare Hanvold, som får inn 100 Millioner av kristenfolket i Norge. Det er en fallitterklæring av en mann som lever ifølge Guds ord i hor kan få inn penger i det hele tatt. Mens slike som meg og den Himmelske blogg må gå i vanlige lønnet arbeid for å drive virksomheten. 
Men den dagen som Gud skal lønne, da er jeg overbevist det er kun en ting som holder. Lærte og levde den enkelte som Guds ord sier? Eller gjør en som Hanvold gjør, bare driter i Guds ord og gjør som en selv lyster og følger sitt eget onde menneske. Da er en fortapelsen barn og leder andre ditt. Men lever og lærer enn selv etter Guds ord, skal en kalles stor i Guds rike og en vil lede ikke bare seg selv til Himmelen og det Nye Jerusalem. Men være et forbilde og et mønster for alle, som er født ved sannhetens ord som lever og blir for alltid!
Uansett hvor viktig alt er, den viktigste størrelsen i denne vår tidsalder; det er Guds menighet som Jesus vant og kjøpte med sitt eget dyrebare blod på Golgata!

Det er åpenbart utbredt forvirring rundt selve definisjonen av «nådens tidsalder». Nådens tidsalder begynte da Jesus ropte «det er fullbrakt», og den vil avsluttes når det ikke lenger er mulig å ta imot Jesus som frelser og herre.

Den er ikke det samme som menighetens tidsalder, som begynte på pinsedagen, og som vil avsluttes når menigheten blir tatt hjem ved bortrykkelsen.
Jeg nevner dette fordi mange har en tendens til å blande disse to sammen, spesielt de som mener at menigheten må rykkes bort før trengselstiden, dvs. før Guds endelige vrede blir utøst på jorden.
Men disse kan ikke hevde at bortrykkelsen betyr slutten på nådens tidsalder, fordi Bibelen er klar på at et større antall mennesker vil bli frelst ved Jesu nåde etter at Guds endelige dom har begynt: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod.» (se Åp 7:14).

Vi lever da i en tid som er både nådetid, og det er menighets tidsalder!

Da både vi lever i nådetid, og fremfor alt, menighets tidsalder.
Hvorfor er en da overivrig opptatt med alt annet enn Guds menighet?
At den fungerer etter Guds prinsipper?

Hva er menigheten? Vi leser om dette flere plasser i Guds ord. Her er noen:

1 Tim. 3. 15 men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

Menighetens viktigste oppgave er ikke å forsvare Israel, hjelpe sultende mennesker. Men å være nøye med Guds ord innad iblant oss der uten tvil i dag er gjengifte blant de troende den viktigste sannheten det glipper.

Jeg er for alt dette, men at jeg opplever så sterk motbør med å hevde at gjengifte er synd. Og blant forkynnere og hyrder er dette hele uakseptabelt!

Med andre ord, slik de forholder seg til mitt budskap om gjengifte. Er dypest sett det forholdet den enkelte har til Herren selv.

Menighetens er sannhetens støtte og grunnvoll, ikke verden, Israel eller noen andre, men menigheten.

Hvem er så menigheten? Er det alle barnedøpte? Alle pinsevenner, eller?

Menigheten er alle som er født ved sannhetens ord, som lever og blir. Med andre ord, de som ikke støtter meg og den Himmelske blogg i vår kamp for det kristne ekteskapet. De vil Gud si, dere tilhører ikke meg fordi dere ikke sto med meg og den Himmelske blogg som fremmet Guds ord!

Jakob 1. 18 Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

Dette er litt spissformulert, men Gud er nøye med sitt eget ord. Det er ikke slik ag vi har to eller flere valgmuligheter. Vi han egentlig kun en. Det er et ekteskap, som er for livet ut! Der forkynnerne og hyrder i Guds menighet skal være og et mønster og forbilde for menigheten for øvrig!

Sluttkommentar.

Er skilsmisse og gjengifte det eneste som jeg kan skrive og tale om? Nei, men når denne meget viktige sannheten blir til de grader enten oversett. Eller som mange gjør, også taler imot meg og den Himmelske blogg. Da er det i min fulle rett, og det er nødvendig. At jeg igjen og igjen forsvarer, forklarer og de gjør for meg hva Guds ord sier om dette emne. Samt hva Guds Ånd viser meg av innfallsvinkler på at Guds ord er over alt og alle!

Jakob 1. 18 Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

Tar med til slutt en artikkel fra debatt siden hos avisen Dagen:

Mange har fått med seg Visjon Norges store arrangement i Telenor Arena hvor overnaturlige mirakler og "apostel" Guillermo Maldonado er i hovedfokus.

Jeg har tittet på TV-sendingen fra gårsdagens møte.

Når Maldonado entrer scenen starter han som bokselger. Han har skrevet en rekke bøker som man kan kjøpe for å bli velsignet. Det tar heller ikke veldig lang tid før det blir snakk om penger og Jan Hanevold instruerer i hvordan man kan gi på forskjellige måter.

Maldonado forteller videre at hans tjeneste også er å undervise. Og denne kvelden skal han undervise fra et kapittel i boken “Gudommelig befrielse” som han selv har skrevet. Ikke fra Bibelen altså.

Når han så leser noen vers fra Bibelen så velger han 1. Mosebok 3:17-18 hvor vi leser om at jorden ble forbannet da Adam syndet. Ut av dette bygger han en lære som sier at ulydighet aktiverer forbannelse og lydighet aktiverer velsignelse. Derfor må du være lydig slik at du aktiverer velsignelse. Hvordan er man lydig? Jo, ved å gi!

Den første delen av hans “apostoliske” undervisning sier at du må gi for å få velsignelse. Dersom du ikke gir blir du forbannet.

Videre er det mye snakk om å kaste ut demoner og bli befridd. Ofte er det ikke så mye snakk heller, men gjentakelser av ord og setninger. Videre sier han at å tvile på slike utfrielsene er å spotte Den Hellige Ånd. Vi blir advart om å være forsiktige med slik tvil. Den kan nemlig føre til at vi går fortapt!

På den måten bruker han bibelord for å skremme oss dersom vi skulle være kritiske til budskapet hans.

Jesus brukte visst også 25 prosent av tiden sin på kaste ut demoner. Hvordan han kom frem til det sa han ikke noe om. Maldonado forteller oss også at Jesus kunne gjøre mirakler fordi han forkynte at Guds rike hadde kommet. Dersom et befrielsens mirakel skjer et sted så er det et tegn på at Guds rike er på den plassen får vi høre.
Korset blir nevnt noen ganger i løpet av forkynnelsen. Men da i sammenheng med at Jesus betalte for mirakler på korset. Vi hører også ord som Jesu blod og omvendelse. Men vi får ingen bibelsk forklaring på hva disse ordene betyr.

At en nyinnsatt ungdomsleder og lekmann kanskje snubler litt teologien når han holder andakt på bedehuset skal vi bære over med. Men en apostel, som har en spesiell autoritet fra Herren Kristus selv, må stilles under svært høye krav. Vi kan ikke lytte til ham dersom hans forkynnelse ikke stemmer med Bibelens budskap. At en “apostel” stadig i sin preken må be publikum løfte hendene, si “amen” og gjenta mantraer finner jeg underlig. Men det er hva som forkynnes vi i hovedsak må prøve det på. Prøver vi Maldonados velstandsforkynnelse mot Guds Ord så viser han seg som en vranglærer.

At kristne ledere og pastorer ikke evner å gjennomskue dette åndelige taskenspillet er høyst beklagelig. Folk kommer ikke til tro ved å se tegn og under. Det er Skriften tydelig på.

Jesus døde ikke på korset for at vi skal kunne bli helbredet for kroppslige plager. Det var vår synd Han betalte for på korset. Det er vårt syndegjeldsbrev han naglet til korset, ikke legejournalen. Dette gjorde Han for at vi i Ham skal kunne stå rettferdige innenfor Guds trone på dommens dag. I sin nåde hender det at Herren helbreder oss fra sykdom. Men ikke alltid! Alle Guds barn blir ikke helbredet, selv om det mange ganger kan være vanskelig å forstå hvorfor.


Tegn og under er heller ikke noe bevis for at noe er fra Herren. Faraos trollmenn gjorde også tegn og under.

Mange ser ut til å ha blitt trollbundet av dette mirakelsirkuset. At folk faller i bakken og merker en kraft betyr ikke at de har blitt frelst. Slikt skjer jo under New-age-seanser også.

Kjære venner! Vi risikerer at mennesker deltar på disse møtene og tror de har evig liv, fordi de kjenner en kraft og faller i gulvet, men ender i helvete på dommens dag.

Skal pastorer og andre kristne stå ved siden av og rope “amen” og klappe i hendene hver gang noen faller i bakken i stedet for å gi dem evangeliet? Tenk hvor grufullt det vil være om vi blir vitne til at våre venner som opplevde disse tingene blir møtt med ordene “vik fra meg, jeg har aldri kjent dere!”. Vi hadde muligheten til å forkynne evangeliet for dem, men det var mer underholdende å se på at overnaturlige ting skjedde med dem og å invitere dem til flere åndelige sirkusshow.

Jesus sa at ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli født på ny. Ja, vi er faktisk døde i vår ånd helt til vi innser vår synd og ser at vi har krenket den hellige Gud. Når vi forstår at vi er fortapt i oss selv så vil fly til korset som er vårt eneste håp.

Vi blir frelst ved å omvende oss og tro på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Dette makter ikke vi syndere å gjøre i egen kraft. I omvendelsen er det Gud som handler. Og det er det største miraklet! En omvendt sjel som blir født på ny og ikledt Jeus rettferdighet. Det er et mirakel som varer inn i evigheten.

Det er det vi vil se, og det er det som er vekkelse; at folk vender om og tror! Denne frelsende troen kommer av å høre Guds ord!
Kjære brødre og søstre! Vi må slutte å hige etter overnaturlige opplevelser og fengende sceneshow. Vi må strebe etter å forstå mer av Guds nåde.
Les i Bibelen! Lytt til gudfryktige forkynnere som underviser i tråd med Bibelens lære. Da vil det være Guds nåde og rikdommen i Hans Ord som stadig i ærefrykt bringer oss nærmere vår Frelser.

La oss gi det klare og tidlige evangeliet videre. Vi må snakke om synd, dom, omvendelse, nåde og tilgivelse. Herren trenger ikke hjelp av høy musikk og lyskastere. Ordet om korset er Guds kraft til frelse.
Og ordet om korset er evangeliet vi er kalt til forkynne!
 

Ingen kommentarer: