søndag 8. april 2012

Nr. 377: Dåp i tre titler stemmer ikke med helheten i Guds ord og kan dermed ikke godtas! Dette er en vanlig tolkningsregel! Misjonsbefalingen i Matteus er egentlig et katolsk falsum?!

Nr. 377:

Dåp i tre titler stemmer ikke med helheten i Guds ord og kan dermed ikke godtas! Dette er en vanlig tolkningsregel! Misjonsbefalingen i Matteus er egentlig et katolsk falsum?!

Skriften lærer at alt vi gjør, også å døpe, skal vi gjøre i den Herre Jesu Kristi navn. Jesus Kristus er kristendommens midtpunkt og sentrum, derfor skal alt foregå i hans navn
Fra mine bibelkommentarer Fil. 2. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, Ved at han ble slik fornedret ble han også opphøyet. Gud har allerede opphøyet han men dessverre så ser ikke de aller fleste menneskene dette, men vi som troende ser det, Hallelujah. Jesus har et navn som er større en alt. Sykdom, problemer, motganger, Konger, Presidenter og alle andre navn og titler! 10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, Alle tilstede i Himmelen bøyde seg nok for Jesus etter han kom tilbake, bortsett fra Faderen. Men en dag skal hele jorden gjøre det. Under jorden må forstås med alle mennesker som er døde og alle demoner, selv Satan skal en dag bøye seg for Jesus og måtte erkjenne det som vi frelste allerede i dag gjør; Jesus er Herre! 11 og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! Nå nevnte jeg dette allerede under v.10. Men det å bekjenne Jesus som Herre er et tegn på en er frelst og født på nytt. Når Jesus er Herre så er det ingen ved siden av ham som Herre. Idoler, statsleder, religions stiftere, andre dyktige og flinke mennesker, men de kommer aldri n nærheten som Jesus fordi han er Kongens Konge og Herrenes Herre (Åpenb.19.16).

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast. «Sannheten er så tilsløret i vår tid, og løgnen står seg så godt at man ikke kan kjenne sannheten igjen, med mindre man elsker den.» - Blaise Pascal

Dette er noe som den katolske kirka har forandret og satt inn som de har gjort med andre avsnitt i Guds ord må det være, når de prøvde å fjerne misjonsbefalingen i Markus for å få bort Jesus navn. Da kan de gjøre hva som helst: Matt. 28. 19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.

Det riktige er: Matt. 28. 19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem i mitt navn (sa Jesus).

Her er et eksempel på forfalskning av Guds ord for at det skal stemme med den ubibelske treenighetslæren: Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen, sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8 Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT. Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag. Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser. Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år. Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske? La nå dette være klinkende klart, jeg holder meg til det opprinnelige greske manuskriptet. Da må en forkaste både treenighetslæren og Jesus alene læren og tro på kun èn Gud, Faderen og at han har kun en enbåren Sønn, Jesus Kristus!

Studerer en dette med betydningen av navnet finner vi for det første at i alle de andre evangeliene er dette det sentrale. At vi skal forkynne og døpe i Jesu navn, ikke i tre titler eller tre benevnelser. Markus 16. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger. Lukas 24. 47 og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Joh. e. 20. 31 men disse er skrevet forat I skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og forat I ved troen skal ha liv i hans navn. Vi ser hele tiden at det er i Jesu navn alt foregår, ikke i noen titler eller benevnelser. Og sågar er det prøvd å blitt fjernet i fra Markus 16 om dette navnet for der står det også at vi skal først ha tro så skal en la seg døpe. Helt imot hva den katolske kirka tror og praktiserer. Hvorfor står det ikke da dette korrekt og i samsvar med de andre forfatterne i Matteus? Det er kun en logisk forklaring, det er blitt forandret på da den katolske kirka egentlig var enerådende fra ca. år 300- 1500 tallet da reformasjonen begynte. De hadde enevelde i ca. 1300 år og da på alt! Her er de skriftstedene som viser i hvilket navn de første kristne døpte: Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. Ap.gj.10. 48. Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager. Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

At de første kristne og at dåpen gjelder første etter at en er kommet til tro finner en klart ut av når en går til kilden vår; Guds ord. Det står i Markus 16.16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Først så tro, dernest dåp med full neddykkelse.

Når treenighetstitelene som i faderens, sønnens og den hellige ånds navn ikke er brukt andre steder må vi avvise det som bibelsk korrekt da det er summen av Guds ord som er retningsgivende og som viser normen.

Sal 119:160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.

Samtlige plasser det står om dåpen, som er minst ti (10) steder er aldri treenighetstitlene nevnt en eneste plass, men det er kun navnet Jesus Kristus. Derfor skal vi aldri døpe i tre titler men i den Herre Jesus Kristus navn, Amen! Jeg har allerede nevnt de tre (3) stedene det står om dåp i Ap.gj. og kan nevne noen til om dåp og de tre (3) stedene i evangeliene det står direkte eller indirekte om dåp og forkynnelse var det alltid i navnet Jesus Kristus. Her kommer noen skriftsteder til som omtaler at dåpen skal være i den Herre Jesu Kristi navn da det er til hans død, begavelse og oppstandelse dåpen symboliserer at vi går inn i. Vi dør med Jesus, vi blir begravet med Jesus og står opp med Jesus for å leve for Gud, og ingen andre i denne verden, Hallelujah! Rom. 6. 3 Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? 4 Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. 5 For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans opstandelse. Efes. 2. 4 Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst - 6 og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, 7 forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Kol. 2. 11 han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse, 12 idet I blev begravet med ham i dåpen, og i den blev I og opreist med ham ved troen på Guds kraft, han som opreiste ham fra de døde. Gal. 3. 26 alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus; 27 for I, så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus. 1. Pet. 3. 20 de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken blev bygget, i hvilken nogen få - åtte sjeler - blev frelst ved vann, 21 det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse, 22 han som er faret op til himmelen og er ved Guds høire hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt. Vi ser her at det er tro og dåp som går hånd i hånd og alt skal skje i den Herre Jesus Kristi navn som også skriften lærer. Jeg og Guds ord forkaster helt og holdent treenighetsformelen, det er nok en Katolsk tilsnikelse som ikke holder mål når vi ser helheten i Guds ord og hva skriften lærer om tro og dåp samlet sett, vi må så sterkt som mulig aldri blande inn disse demoniske treenighetsbenevelser da det leder oss inn i okkultisme og åndelig mørke og død!

Dette er min og bibelens parole:

Kol. 3. 15 Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige! 16 La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud, 17 og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham! Alt vi gjør, sier og lærer, det skal vi gjøre på denne måten: «Alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!».

Enklere og klarer kan det ikke sies, og ser vi Guds ord under ett og samlet sett, så skal vi gjøre alt i den Herren Jesus Kristi navn. Alt annet forkaster vi ut i fra skriften! Vi ber til Faderen i Jesu navn, vi døper i Jesu navn, vi ber for syke i Jesu navn, vi forkynner i den Herre Jesu Kristi navn. Alt gjør vi i den Herre Jesu Kristi navn, Amen og Hallelujah, og takk og lov og alt annet godt i Jesu navn!

Navnet over alle navn er Jesus

Syng en sang om legedom, om frihet og kraft, liv og helse fra vår Gud Dobbeltbekken flyter fram med levende vann og bringer liv og helse, frihet og frelse fra vår Gud

Navnet over alle navn, navnet over alle navn er Jesus, Jesus (x2) Overflod av kildevann strømmer ifra Ham og bringer liv og helse, frihet og frelse fra vår Gud

Sangen i fra Himmelen med liv og håp fra Frelseren gjør den syke frisk og sterk igjen For Golgata seieren og troens ord fra Bibelen bringer live og helse, frihet og frelse fra vår Gud

Så riv deg løs og legg på svøm i dobbeltbekkens sterke strøm La Herrens kraft få oppfylle din drøm Flyt med Åndens friske vind, pris Ham med din munn og motta liv og helse, frihet og frelse fra vår Gud.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-Navn http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kristi-Guddommelighet http://blog.janchristensen.net/2011/04/nr-72-hva-eller-hvem-er-den-hellige-and.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-184-dap-i-vann.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-147-er-det-forskjell-pa-gud-fader-og.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-204-jesus-sier-han-og-faderen-kommer.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-114-kristus-kommet-i-kjd-hva-menes.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=den-hellige-aand-kompletterer-oss

Ingen kommentarer: