lørdag 17. november 2012

Nr. 507: Troende Jøder ser på oss kristne som vranglærere p.g.a. treenighetslæren og det med rette!

Nr. 507:

Troende Jøder ser på oss kristne som vranglærere p.g.a. treenighetslæren og det med rette!

Jesus selv var Jøde, og trodde på èn Gud Faderen og hevdet ALDRI at han var Gud eller den eneste Sanne Gud. At flertallet av kristne hevder noe annet har igjen åpnet opp for vranglære og splittelse i Guds menighet da Den athanasianske trosbekjennelse lærer følgende: "Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig". Troen på en triadegud er fullstendig ubibelsk og det finnes ikke noe grunnlag for denne tro hverken i Det gamle eller Det nye testamente. Jesus bekjente aldri noe annet enn hva Jødene selv trodde og lærte med hensyn til èn Gud. Her sa Jesus om troen på Gud i Joh.e. 17. 3a: "3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud". Vi i Smyrna Oslo lærer som Jødene og de første kristne gjorde derfor er vi en Apostolisk menighet! Illustrasjonsbilde viser den Jødiske Synagogen i Oslo som lærer som de første kristne og vi i Smyrna Oslo at det er kun èn Gud, ikke tre eller flere! Det er Gud Fader og ingen andre som er den eneste sanne Gud og som alene har udødelighet (Jesus døde og er derfor ikke den eneste sanne Gud som alene har udødelighet)1. Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen.

Her noen utdrag fra hva Jødene tror på og som er bibelsk og sunt i motsetning til alt for mye hva av mange kristne lærer:

Troen på Gud:

En Gud som ved sin lov - Torahen - har gitt oss en ledetråd til hvordan Han vil at vi skal kunne tjene Ham og arbeide for det godes sak i våre liv. En Gud som man må tro på for at hans lover, den jødiske praksis, skal være forpliktende for oss. Personer som tror på en treenig Gud regnes ikke som jøder (med andre ord at Jesus trodde på en treenig Gud der han var en 2. person i den Guddommen så kunne han ikke vært vår Jøde). På korset sto det at han var Jødenes Konge.

Shema: Shemá Jisrael er den hebraiske trosbekjennelsen. Navnet kommer fra de første ordene i kjerneverset, som er fra 5. mosebok 6:4, og som lyder: «Shema Jisrael, Adonaj Eloiheino, Adonaj Echad». På norsk blir den vanligvis oversatt til: «Hør Israel! Herren er vår Gud! Herren er en!» (som Jesus også bekjennte).

Shema, sentral jødisk bønn, ofte kalt den jødiske trosbekjennelse. Den er satt sammen av tre bibelske skriftsteder (5 Mos 6; 4–9, 11; 13–21 og 4 Mos 15; 37–41) og innledes med «Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én». Resitasjonen av Shema var en del av Tempelets liturgi, og inngår også i synagogens liturgi. Jødiske menn er tradisjonelt forpliktet til å resitere bønnen morgen og kveld for å bekjenne Guds enhet og Israels plikt til å overholde Guds lov. Kvinner er fritatt fra påbudet om å resitere Shema, men mange utfører denne handlingen likevel. Shema inngår også i bønnene jøder ber på dødsleiet. Den var også en viktig bønn for jødiske martyrer opp gjennom tidene.

De første kristne trodde på dette og ba den bønnen, bare med en utvidet betydning og mening da Jesus også hadde sonet synden, men han hverken var, ble eller er Gud i ordets rette mening, noe han aldri hevdet selv heller:

1.Kor.8. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer. 6 Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

Ønsker å sette opp ti punkter angående dette emne at Jøder ikke tror på en treenig Gud og dette er også hva bibelen lærer både i Det gamle og Det nye testamente. De førske kristne kom ikke med en ny lære, men holdt seg til den Jødiske tro og lære om troen på èn Gud, ikke en mystisk triadeGud!

1,) Vi i Smyrna Oslo tror og lærer som Jødene, Jesus og de første kristne som gjør oss til en Apostolisk menighet. Se her for vår hjemmeside: http://janchristensen.net/index.php

2,) Kristne står opp for Israel, men de forkaster deres tro på èn Gud, det gjør deres Israel engasjement underlig og rart. Vi kan ikke både forsvare og forkaste? Vårt engasjement skal springe ut fra en felles tro på èn Gud? Har vi ikke det så er vårt engasjement mangelfullt og sprikende!

3.) De troende gjør treenighetslæren til et mysterium, det lærer ikke skriften. Skriften lærer at Faderen er Gud og Jesus var det fullkomne menneske. Og gjennom det Jesus gjorde kan vi få kontakt med Gud da han er vår frelser, Herre og mellomman, men ikke den eneste sanne Gud:

1. Tim. 2. 3 For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 5 For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid, 7 og for dette blev jeg satt til forkynner og apostel - jeg sier sannhet, jeg lyver ikke - en lærer for hedningene i tro og sannhet.

Legg merke til ordene: "det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus"!

4.) Jøder trodde ikke på treenigheten. Jesus trodde ikke på treenigheten. Legg merke til at Jesus gang etter gang aldri kom i konflikt med noen Jøder eller Israelitter på grunn av sitt syn eller deres når deg gjaldt troen på Gud. Tvertimot, han trodde og lærte som Jødene da han selv var Jøde og en Israelitt. Hør bare her hva Jesus selv bekjennte, trodde og lærte:

Her fra mine bibelkommentarer Markus 12. 28 En skriftlærd, som hørte dette ordskiftet og forstod hvor godt Jesus hadde svart, gikk bort til ham og spurte: «Hva er det første av alle bud?» Her kom en skriftlærd bort til Jesus som opptrådte mer ydmykt en de aller fleste andre skriftlærde. Han kom med et godt og ærlig spørsmål; Hva er det første av alle bud?

29 Jesus svarte: «Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én; Her gikk Jesus direkte tilbake til hva Jødene har som trosbekjennelse i 5.Mosebok 6. 4-5. Dette er et direkte sitat fra den Jødiske trosbekjennelsen, som de bekjenner hver dag. For mange er dette det første de sier når de står opp hver dag. 30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. Selv Jesus trodde ikke på treenigheten, men på Guds Fader som opphavet til alt og som står over alle, selv ham selv om han også var Gud kommet i kjød. Men i motsetning til sin Fader er ikke han fra evighet men evighets dager. Han har en begynnelse noe som Faderen ikke har. Og de to har èn felles Ånd som i grunnteksten står er Hellig. Derfor er den rette oversettelsen Hellig Ånd. Treenighetslæren er egentlig resultatet av at noen tidlige teologer, senere godt hjulpet av en hedensk romersk keiser, satte seg fore å forstå og forklare Guds vesen. 31 Det andre er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe bud er større enn disse to.» Her siterer Jesus Mose lov igjen men han forsterker det og setter det å elske sin neste i sentrum og ikke i periferien. 3.Mosebok 19. 18 Du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din næste som dig selv; jeg er Herren. 32 Den skriftlærde sa til ham: «Du har rett, mester! Det er sant som du sier, at Herren er én og at det ikke er noen annen enn han. Gud er ikke tre personer i en Gud men en Gud som har en Sønn. De første kristne trodde ikke på treenigheten. Hør Paulus i 1. Kor.8. 4b. Da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én. 5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer - 6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham. Denne skriftlærd ga Jesus rett og anerkjennelse og satte Faderen i sentrum ved å si; Herren er én og at det ikke er noen annen enn han. 33 Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer.» Her er kjernen i evangeliet hvordan vi skal leve og hvilke påbud vi har. At troende blander inn loven og andre ting fra gt, bl. sermoniloven, sabbats overholdelse og andre elementer er 100 % ubibelsk. Jesus har gitt oss to nye bud som alt annet kan summeres i; Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv som den skriftlærde her sa og Jesus selv underviste ved flere anledninger.

34 Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til ham: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer. Jesus roste denne skriftlærde for å ikke være langt borte fra Guds rike når han hadde forstått hva han selv ville ha sakt. Loven krever men nåden gir er en kjennes gjerning. Som troende er vi døde fra loven ved Kristi legeme, vi døde med Jesus fra loven, synden og alt annet. Men er blitt levende med Kristus for leve som han levde i denne verden. 35 Mens Jesus lærte på tempelplassen, tok han til orde og sa: «Hvordan kan de skriftlærde si at Messias er Davids sønn? Herkomsten til Messias er så mye større en Kong David. Den er fra Gud selv. Derfor leser vi om Jesus i sin preeksistens i Mika 5. 1. Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blandt Judas tusener! Av dig skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager. Ja Jesus har sitt opphav ikke i Kong David om han rent kjødelig nedstammer fra ham, men fra fordum, fra evighets dager. Med andre ord, han var Faderens første skapning og den eneste som er ham fullt ut lik, derfor er han Gud også. 36 Selv sier jo David, drevet av Den Hellige Ånd: Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. Vi ser her at Kong David var kun et menneske som var under Åndens innflytelse og det er stort og herlig. Men Kong David sier drevet av Ånden; Herren (Gud Fader) sa til min herre (Jesus Kristus): Sett deg ved min høyre hånd (Gud Fader igjen) til jeg får lagt dine fiender under dine føtter (sønnen Jesus Kristus under 1000-årsriket). Det er ingen treenighet men en toenighet i den forstand at Jesus sitter på tronen ved Guds Faders høyre hånd i himmelen. Men her nede på jorden skal han ha et fredsrike som skal vare i 1000 år der lov og rett skal gå ut i fra Jerusalem og Israel taler flere av gt Profetene om.

37 David selv kaller altså Messias for herre; hvordan kan han da være Davids sønn?» Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, Jesus er så mye mer en Kong David når en ser de to opp imot hverandre. Det anerkjente og vedkjente også Kong David seg uten vanskeligheter. Kong David ansåg seg kun som en Guds tjener, men Messias, Jesus Kristus er en tjener. Men også Guds bilde. Hebr. 1. 3a Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Og da er han både Kong Davids Herre og vår alles Herre. Kol. 2. 6 Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i ham. Jesus er så mye mer enn Kong David. Men det flotte og herlige med David var at han til de grader var ledet og styrt av Gud og hans Ånd i sitt liv, den Hellige Ånd.

5.) Vi finner aldri noen form for konflikter med de første kristne og Jødene om deres tro på èn Gud. Ergo, de første kristne og Jødene hadde felles oppfatning på èn Gud, men ikke på Jesus. Derfor å gjøre Jesus om til en 2. Person i Gud og Den hellige ånd til en 3. person er og forblir alt annet en sunt og bibelsk!

6.) Jøder i dag, spesielt de lærde ser på kristne som vranglærere. Har selv snakket med flere. Hvorfor? Dette gjør de med rette. Hvor kommer treenighetslæren i fra? Ikke fra Gud eller Guds ord, men fra Satan og hans demoner:

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet,

7.) Paulus advarte at etter hans bortgang skulle det komme inn mye fremmed lære, slik som troen på at Gud skal pine ikke troende i all evighet, gjengifte for troende over en lav sko, troen på en triadeGud og m.m. Her hva Apostelen Paulus profeterte:

Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

8.) Det er hovmod som ligger bak treenighetslæren, og det som "opprettholder" den er stolthet. Trenger du nærmere forklaring på dette er det bare begynne å lese på bloggen våre eller hjemmesiden vår. Da finner en hvordan treenighetslæren er kommet til og m.m.

9.) Treenighetslæren skaper forvirring og spilttelse. Tror en ikke på denne vranglæren blir en i de aller fleste øyne sett på å være en vranglærere, en outsider, en som ikke tror rett etc. Men den virkelige sannhetten er at dette er en fullstendig ubibelsk tro og en tro som ikke er rett. Det er kun Gud Fader - ingen andre - som er den eneste, sanne og rette Gud!

10.) Jeg har mottatt dette ved Åpenbaring. Det er selvfølgelig Guds ord som er og forblir vår rettesnor. Men Gud har stadfestet dette for meg gjennom en åpenbaring, omtalt her:

Jeg ble en morgen natt for en ca. 4 år siden tatt med "tilbake" av Gud en et syn/drøm der jeg fikk oppleve "verden" før noe var til. Da var det kun Gud Fader og Den hellige ånd der som er en del av Gud. Ut i fra det er alt blitt til. Slik at min forkynnelse/undervisning bygger også på en Guddommelig åpenbaring, ikke på hva den eller de lærer. Akkurat som Apostelen Paulus også gjorde.

Gal. 1. 9 Som vi før har sagt, så sier jeg og nu igjen: Om nogen forkynner eder et annet evangelium enn det som I har mottatt, han være forbannet! 10 Taler jeg nu mennesker til vilje, eller Gud? eller søker jeg å tekkes mennesker? Søkte jeg ennu å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener. 11 Jeg kunngjør eder, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av mig, ikke er menneske-verk; 12 for heller ikke jeg har mottatt det eller lært det av noget menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. 13 I har jo hørt hvorledes jeg fordum levde som jøde, at jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den, 14 og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, jeg var enda mere nidkjær for mine fedrene lærdommer. 15 Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, 16 efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig, forat jeg skulde forkynne evangeliet om ham blandt hedningene, da samrådde jeg mig ikke med kjød og blod, 17 heller ikke drog jeg op til Jerusalem til dem som var apostler før mig; men jeg drog straks bort til Arabia og vendte tilbake til Damaskus.

Sluttkommentar: Lurer du/dere på noe? Send inn dine spørsmål til meg: Spørsmålene kan enten sendes på mail til meg eller SMS. Jk.chris@online.no SMS: 99598070. Lykke til og etterpå kan du blogge og komme med kommentarer og nye spørsmål. Gud velsigne deg og dine i den Herre Jesu Kristi navn! Gå også på vår hjemmeside for Smyrna Oslo: janchristensen.net

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-58stemmer-treenighetslren-med.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=vi-har-en-jodisk-tro http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-429-israelittene-eller-jdedommen-gir.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-463-jesus-var-ikke-gud-men-menneske.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-ble-treenighetslaeren-utformet

Ingen kommentarer: