torsdag 14. mars 2013

Nr. 571: KS og andre, både kristne og ikke kristne aviser. Samt medier følger Pave valget med argusøyne, hva er det som skjer? De skriver stort sett helt ukritisk og tar ikke med hva den Katolske kirka egentlig står for, derfor er det å føre mennesker bak lyset ved å unnlate å fortelle hele sannheten!

Nr. 571:

KS og andre, både kristne og ikke kristne aviser. Samt medier følger Pave valget med argusøyne, hva er det som skjer? De skriver stort sett helt ukritisk og tar ikke med hva den Katolske kirka egentlig står for, derfor er det å føre mennesker bak lyset ved å unnlate å fortelle hele sannheten!

Den gamle hora forandrer seg aldri. Inge pave vil bli utnevnt uten å være godkjent av jesuittgeneralen. Paven har alltid en jesuitt skriftefar. (Dette er skrevet før den nye Paven ble valgt som selv er en Jesuitt og den første rene Jesuitt presten). Den hvite paven, den svarte paven (Jesuitt) som co-regent. Alt er under okkulte babylonske prinsipper. I disse dager blir det veldig klart hvor kraftig RKK er både politikks, religiøst og økonomisk. Det er farlig å være for godtroende når studere hva som skjer i her som er egentlig okkult og Satanisk! Her er Anne Gustavsen som redaktør er ansvarlig for å lede tusener på tusener villfarne pinsevenner og andre venner ut i villfarelse MED Å IKKE FORTELLE OG UNDERVISE OM DEN VIRKELIGE OG UBEHAGELIGE SANNHETTEN OM DEN KATOLSKE KIRKA OG PAVEDØMMET!Da jeg var nyfrelst tenkte jeg akkurat dette som skjer nå, men jeg trodde at de frikirkelige ikke skulle bli dradd med i dragsuget til Babylon (Roma).

Den virkelige sannheten er at Peter aldri var i Roma, og langt mindre var den første Paven der, dette er løgn iscenesatt av demoner og Satan.

Hvor tilbrakte Peter mesteparten av sin tid etter de tolv årene i Palestina?

Den greske historiker Metaphrastes forteller at «Peter ikke bare var i disse vestlige områdene»? Det vestlige Middelhav? «men spesielt at han også var der i lang tid.» Her finner vi Peters hovedoppgave i sitt arbeid for de ti tapte stammene. «. . .en lang tid i England, der han omvendte mange nasjoner til troen.» (Se margnoter på s. 45 i Caves Antiquitates Apostolicae.)

Peter forkynte evangeliet i England og andre steder, ikke i Roma. Det sanne evangelium var ikke blitt forkynt offentlig i Roma før Paulus kom dit i år 59 e.Kr. Paulus nevner aldri Peter i sitt brev til brødrene i Roma? De fleste av disse var blitt omvendt på pinsefestens dag i år 30 e.Kr. Ikke engang jødene i Roma hadde hørt Evangeliet bli forkynt før Paulus kom dit.

Her finner vi Lukas' inspirerte beretning om Paulus' ankomst til Rom: «Etter tre dager kalte han [Paulus] sammen de fremste menn blant jødene der i byen» (Ap.gj. 28,17). Og videre: «De sa da til ham: Vi har ikke fått noe brev om deg fra Judea. Heller ikke er det kommet brødre hit som har meldt fra eller sagt noe ondt om deg. Men vi vil gjerne få høre hva du mener, for vi kjenner til at denne sekt overalt møter motsigelse. Etter at de da hadde avtalt en dag med ham, kom enda flere til ham i hans herberge. Han la da ut for dem og vitnet om Guds rike, og søkte å overbevise dem om Jesus ut fra Mose lov og profetene, fra tidlig morgen til sen kveld» (Ap.gj. 28,21?23).

Her finner man avgjørende beviser for at jødene i Rom aldri hadde hørt apostelen Peter preke.

Men det hadde vært en «Peter» i Roma? Helt fra Claudius Cæsars dager. Denne Peter satt i en framtredende stilling. Han var den øverste leder for de babylonske mysterier. Embetet hans gikk ut på å være en «Peter»? En fortolker, eller en som åpner for hemmeligheter. På babylonsk og på hebraisk betyr Peter «en som åpner», derfor blir uttrykket brukt på hebraisk om «førstefødt, en som først åpner morslivet».

Denne Peter i Rom ble også kalt Simon? Simon Magus, trollmannen Simon (Ap.gj. 8). Han var lederen for den sammensvergelse som var klekket ut av prestene i de babylonsk-samaritanske mysterier.

Disse sammensvorne prøvde å bruke Jesu navn som en kappe for sin diabolske religion. De grunnla det som idag paraderer som en falsk «kristen religion» (se 3 Joh.). Simon Peter, Jesu apostel, befant seg i England, og ikke i Rom. Det var i England han prekte evangeliet om Guds rike. Det faktum at Peter forkynte på De britiske øyer er i seg selv et bevis for at de ti tapte stammer av Israels hus allerede var der. Simon Peter hadde fått i oppdrag å gå til de ti tapte stammer. Og slående nok begynte større indre kriger å ramme England rundt år 60 e.Kr. Det er dette Jakob advarer mot i sitt brev (kap. 4, vers 1) til de tolv Israels stammer. Kan historien være klarere?

Hvor ble Peter og Paulus gravlagt?

Gjennom flere hundre år har den kristne verden tatt for gitt at Peter og Paulus ble begravet i Rom. Det virker som ingen har tenkt på å utfordre tradisjonen. Vi vet at Paulus ble brakt til Rom i år 67 e.Kr. Han ble halshogd og begravd ved veien til Ostia. Men ligger levningene hans fremdeles der? Den vanlige tradisjon hevder også at apostelen Peter ble brakt til Rom under keiser Neros tid og led martyrdøden omtrent på samme tid. Det er en rekke gammel litteratur? noe falskt, og noe ekte? som bekrefter at Simon Magus, den falske apostel som paraderte som Peter, også døde i Rom. Spørsmålet er: Hvilken Simon er det som idag ligger begravd under Vatikanet? Foreligger det beviser for at levningene av apostlene Paulus og Peter ble flyttet fra Roma? Og hvor i så fall befinner de seg i dag? Det er en bestemt grunn til at Vatikanet har vært så tilbakeholdne med å hevde at graven til apostelen Peter er blitt funnet. De er klar over at det er Simon Magus, den falske Peter, som ligger begravd der, og ikke apostelen Peter. Her er hva som skjedde: I året 656 e.Kr. bestemte pave Vitalian at Den romersk-katolske kirke ikke var interessert i levningene av apostlene Peter og Paulus. Paven beordret derfor levningene sendt til den engelske konge Oswy. Her er en del av pavens brev til kong Oswy:

«Vi har derfor gitt ordre om at de velsignede gavene til de hellige martyrer, det vil si relikviene etter de velsignede apostler Peter og Paulus, samt etter de hellige martyrer Laurentius, Johannes, Paulus, Gregor og Pancratius, skal overlates til dem som frambærer dette brevet, forat de skal overlevere dem til Deres Eksellense» (Bede's Ecclesiastical History, bok III, kap. 29. Kan noe være mer forbløffende? Paven sendte benene til Peter og Paulus (kalt «relikvier» i pavens brev) fra Rom til England? Til «Israels land».

Ca. 150 år tidligere tok Constantius av Lyons levningene etter alle apostlene og martyrene fra Gallia og begravde dem i en spesiell grav i St. Albans i England (se Life of St. Germanus).

Pavedømmet er totalt ubibelsk da en ikke finner noen støtte for det i Guds ord, tvert imot. Guds ord advarer imot et slikt tåpelig hierarki og vil at vi alle skal være brødre som tjener Gud og hverandre med den nådegave den enkelte har fått.

Hvor i Guds ord står det at Peter har nøklene bokstavelig talt? Det er åndelig, at ved å bekjenne Jesus som Guds Sønn, frelser og Messias. Så har vi alle «nøkler», ikke en person eller embete. Alt som den katolske kirka står for med hensyn til Pavedømmet er villfarelse. Hvorfor gi det slik oppmerksomhet?

Pave imperium reelle røtter

Anders Piltz ser pavelige historien om kirkens syn som selvinnlysende. Apostelen Peter ble biskopen av Roma og dermed den første pave. Pavene er etterfølgeren av Peter, symbolet på samhold i kirken. "Det er en uavbrutt liste med navnene på de biskopene i Roma etter Peter, Linus, Clemens etc., etc., helt til Johannes Paul II, "skriver han.

Apostelen Peter påståtte tur til Roma og hans gjerninger som biskop i denne byen er ikke noe annet enn en from legende. Og selv om det var sant, så sier verken Jesus eller noen annen eneste ord om "Peters etterfølger", som ifølge katolsk tro, har overtatt nøkkelen makten etter den store apostel. Denne kraften, som besto av løse og binde, var ikke bare til Peter, men også de andre apostlene. Det vet enhver som leser evangeliene.

Ethvert forsøk på å finne et bibelsk grunnlag for pavedømmet er dømt til å mislykkes. Men det er mange ting i Guds ord som taler mot den pavedømmet og den katolske kirka. Jesus selv sa: "Du skal ikke kalle noen på jorden deres far, for én er deres Far, som er i himmelen (Matteus 23:9). Peter selv skriver: 1 Pet. 5. 1. De eldste blandt eder formaner jeg som medeldste og vidne om Kristi lidelser, som den som og har del i den herlighet som skal åpenbares: 2 Vokt den Guds hjord som er hos eder, og ha tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, ikke for ussel vinnings skyld, men av villig hjerte, 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden; 4 og når overhyrden åpenbares, skal I få ærens uvisnelige krans. 5 Likeså skal I yngre underordne eder under de eldre, og I alle skal iklæ eder ydmykhet mot hverandre; for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Peter så seg selv ikke som en prins av kirken på noen måte. Han synes ikke å være sjef over de andre apostlene. Paulus nevner tre pilarer av kirken i Jerusalem, nemlig Johannes, Jakob og Peter. De er alle tre på samme nivå (Gal 2:9). Når viktige beslutninger ble apostlene, de eldste og hele menigheten er involvert (Apg 15:22). Peter adlød ordre fra forsamlingen. Sammen med Johannes var han sendt til Samaria å hjelpe nye troende (Apg 8:14). Da gikk Peter til Kornelius sitt hus for å forkynne Guds Ord Kornelius falt ned for ham. Peter sa så kjapt: "Stå opp, jeg også er et menneske ". Forleden så jeg Cardinal Lustiger Paris falt på kne for den nye paven og kysset den store ringen på hånden. Paven hadde vært etterfølgeren av Peter, ville han ha sagt: "Stå opp, jeg også er et menneske ".

Men det er ikke alt. Apostelen Paulus skrev en av hans siste brev, da han ble anklaget og fengslet i Roma. Der leser vi disse ordene: "Når jeg først sto for retten. ingen kom opp til hjelpe meg, men alle sviktet meg (2. Tim. 4:16).

Kan noen tror at om Peter egentlig var en biskop i Roma, ville han ha forlatt sin venn og bror Paul? I brev til romerne, sier Paul hei til 27 ulike personer, og nevner dem med navn, men Peter var ikke nevnt. Hva fikk Apostelen Paulus til å «glemme» Peter? Eller er det ingen sammenheng her med at både Peter og Paulus virket i Roma? Det er kun Paulus som virket i Roma, Peter satte aldri sine føtter der, langt mindre blant de hedninge kristne der da han ikke virket innforbi de hedninge kristne men kun innforbi 10 stammer folket + de 2 stammer som fremdeles bodde i Israel.

Nei, hviler hele pavelige teorien på vaklende grunn?! Og Anders Piltz vet også at i den historiske gjennomgang er et spørsmålstegn etter nummer to i "Paven" listen, nemlig Linus. Historiske dokumenter på ham mangler. I tillegg vet alle, biskopene i Roma måtte kjempe for århundrer, for å oppnå makt de senere kom i besittelse av den romerske statskirken. Full kraft har de aldri hatt, for den østlige delen av verden kirken ville aldri underordne seg Roma. Derfor har vi fortsatt i dag den ortodokse kirke, som godkjenner seg ikke pavens autoritet. (det ble brudd her ca. år 1000.) Det store skisma (fra gresk skhisma, 'deling/revne') er en betegnelse på splittelsen innen den kristne kirke i 1054. Ved at patriarkatene i Roma og Konstantinopel skilte lag, oppsto den ortodokse kirke og den katolske kirke som to forskjellige enheter.

Pave rike historie er på mange måter skremmende. Noen historikere har oppfunnet et nytt ord for å beskrive de mørkeste kapitler i historien. Det er ordet "pornokrati". Den brukes for perioden i historien til pavene, da uanstendig kvinner fra adelen utøves så mye innflytelse på pavene å fullføre moralske forfallet skjer. Noen ganger hersket to og tre paver samtidig. Pavene som bar navnet Borgia er spesielt beryktet. De hadde praktisk talt ingen åndelig slektskap med apostelen Paulus. Hvordan noen kan vurdere pavelige institusjon med sine blodige og stygge historie som Kristi representant på jorden er virkelig et mysterium?!

Protestantiske historieløshet vil bli deres undergang

Noen protestanter er bedrøvet at økumenikk har stoppet opp. Håpet er at den nye paven må være tilstrekkelig klart for en fruktbar dialog. Dette bare viser at protestantene har kommet bort fra sine åndelige røtter og blitt forført av Romas propaganda. Pave kirken lykkes i dag portrettere seg selv som en forsvarer av menneskerettigheter og frihet. Dette ser ut til å lykkes, er også noe av et mysterium. De står for total ufrihet med sitt hierarki og ved å skule massive overgrep.

Tvetydigheten er alltid noe som preget den romerske kirken. Det var pave Pius XII som ytret følgende: "Ingen av dem utenfor Kirkens synlige kroppen kan ha visshet om evig frelse, for de er fortsatt i fravær av hjelp og guddommelige nåde som kun eksisterer innenfor den katolske kirken.». Med andre ord; «ingen frelse utenforbi kirken!».

En pavens uttalelse på et slikt viktig spørsmål må nødvendigvis være pålitelige og med tyngde. Men hvordan kan man få det til å forstå med at Paven og den Katolske kirka som rekker ut «broderhånd» til alle religioner? Han snakker svært sjenerøs om islam, hinduisme, pinsevenner og Woodo kult. Blir beundret av mange for denne, mens konservative katolikker ble sjokkert over pavens synkretisme (religion mix).

I virkeligheten har den katolske kirke i nyere tid tapt sin posisjon som den dominerende statskirke i mange land. Denne nye formen for Økumeniske, åpenhet og toleranse er bare en ny taktikk og en ny tilnærming, tilpasset vår tid. Målet er alltid å styrke kirkens posisjon. Verden har blitt så forandret i 150 år at den nye strategien var helt nødvendig. Men ikke paven kirken kjent for sin åpenhet og toleranse gjennom historien. I 1865, to offisielle dokumenter fra Vatikanet. En ble kalt "Syllabus" og ble en rask "villfarelse i vår tid", som det ble da kalt. Dette dokumentet erklæringen "anathema" (forbannelser) av de som hadde motstridende synspunkter. Vi siterer bare to av disse pavelig forbannelser:

«Forbannet er enhver person som er fri til å følge sin egen overbevisning og ikke krikens lære. Forbannet er den som sier at protestantismen er bare en annen form for den sanne kristne religion, der man kan behage Gud så vel som i den katolske kirke ".

Slikt ville ikke høre i dag. Dave Hunt forteller oss at mange amerikanske utgivere og redaktører nekter å publisere eller skrive minste kritikk av den katolske kirke. Det blir det samme i våre breddegrader. Kirken har endret seg, gråter av våre dagen ekumener. Men så lenge den hellige kirken hevder å ha en ufeilbarlig læreembete har imidlertid ingen reell endring skjedde. For de som likevel ikke har klart åndelig syn, forstår ikke den katolske kirken som en religiøs kameleon og en løgn mesterverk.

Hvordan skal vi forstå den katolske kanoniseringen?

Forfatter Peter Halldorf nylig skrevet en artikkel om pavens av Padre Pio, som regnes som en av 1900s største åndelige menn. Padre Pio ble født 1887 og døde 1968. Han ble helligkåret 34 år etter sin død, 2002. Når det gjelder kanoniseringen eller helligkåringen av denne bemerkelsesverdige personen skriver Peter Halldorf (oversatt fra svensk): «Kanoniseringen synes noe fremmed i et protestantisk miljø. Riktig forstått det betyr bare at Kirken gir sitt vitnesbyrd til en mann som utmerket seg med et liv i hellighet. De hellige er "modeller" for radikale livet av enhver kristen er kalt til å leve. De er eksempler som utfordrer og inspirerer ". Etter å ha arbeidet i et katolsk land i nesten 50 år, snakket med mange katolikker og lese mye historie og katolsk litteratur, er jeg overbevist om én ting (dette skriver Stig Andreasson om Katolisismen som deler av denne artikkelen er tatt i fra vår hjemmeside Smyrna Oslo). Det er at hvis dette er riktig forståelse av den katolske helgenen forklaring, da de fleste katolikker en helt feil forståelse av saken. "Saints" er utvilsomt et svært annerledes sted i katolsk fromhet, men for å bare være modeller som utfordrer og inspirerer.

Kanoniseringen erklæring i den katolske kirke er det som Halldorf forsvarer her, som om han selv var katolikk. En katolsk prest og teolog, som er spesielt opplært til å forkynne i et protestantisk land, ville antakelig ha uttrykt seg på en lignende måte som Peter Halldorf. Det er en stor forskjell i den katolske kirkes måte å formidle sitt budskap i et protestantisk miljø og i land med gamle katolske kultur og tradisjon. Min slutning er derfor:

Enten Peter Halldorf vil gi oss et forskjønnet bilde av den katolske kirke, eller har han ikke forstår hva den katolske helgener innbefatter, eller vil ikke skjønne?!

Sluttkommentar: Det er dessverre mer og mer villfarelse som brer seg. Den katolske kirke lærer at det ikke finnes frelse utenforbi den Katolske Kirke. Det er som om jeg vil si det motsatt, hele kristenheten om det er den Katolske og protetiske delen er så villfaren blitt at de er i ferd med å nærme seg hverandre mer og mer. Til slutt vil de favne hverandre og ta imot, ikke Kristus. Men den falske profet og Antikrist som vil gi seg ut for å være Gud noe Jesus aldri gjorde, og de vil tilbe ham som Gud. Men Israel vil ikke da de vet at det er kun Faderen og ingen andre som er den eneste sanne Gud.

2. Tess. 2. 3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, 4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.

Oversettelsen av 2011 sier: 2a La dere ikke så lett bringe ut av fatning. Det er så viktig å ikke bringes ut av fatning eller bli dåret. Vi vet at den katolske kirke er og forblir en skjøge kirka. Alt som gjøres er bare å pynte på fasaden, den vil aldri forandre seg før Antikrist og den Falske Profet kommer å holder dom over den med at de vil overta dens rolle i verden og all annen religions rolle. (se mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring spesielt kapitel 17 og 18).

Joh. e. 17. 3a Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, (det er kun og alene Gud Fader, Israels Gud som er den sanne Gud, ingen andre, Hallelujah Amen!). Men ved å ta imot Sønnen, og vår frelser og Herre Jesus Kristus, får vi adgang til Guds trone og blir hans barn, ære være Gud og Lammet!

1 Tim. 2. 5 For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6a han som ga seg selv som løsepenge for alle. (hentet fra 2011 oversettelsen som presiserer at Gud ikke er en triadegud, men er én Gud og at Jesus et menneske utgått fra den eneste sanne Gud; Faderen!).

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-219-de-troende-i-norge-er-forfrt-og.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-572-pave-frans-1-har-hentet-navnet.html http://www.youtube.com/watch?v=UfwmMWyEnos http://www.youtube.com/watch?v=f6N0uv_gPSg&list=UU1ArXIxn12fpEKvRry0ybQA&index=4 http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-den-katolske-kirka-den-store http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=sitater-fra-katolsk-littratur http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

Ingen kommentarer: