lørdag 11. mai 2013

Nr. 598: Hva vil det si å leve som en kristen og hva er det kristne budskapet?

Nr. 598:

Hva vil det si å leve som en kristen og hva er det kristne budskapet?

2 Kor. 5. 17 Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

Esekiel 36. 25 Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. 26 Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.

Hvem er en troende? Og hvem er det ikke? Her kan man gjøre seg mange refleksjoner, men for meg er en troende en som følger Guds ord i alle deler i sitt liv. Det er «lett» å følge Herren et stykke på vei, men å ha ham som både frelser og Herre, da er man i sannhet en troende. Har møtt mange fine troende på min vei, en av de som ikke bare preker godt, men som jeg har møtt Jesu sinnelag hos er hos broder Jimmy Swaggart. Han er en av mange som jeg setter høyt.Det kristne livet skal leves ut, ønsker å nevne fire forskjellige arenaer og områder som det kristne livet skal leves ut i, og vi trenger å ha seier og bli stående etter å ha overvunnet alt:

1.) I forhold til seg selv. Å ha seier i og over sin egen indre verden.

Ordspr 25:28 Som en by hvis murer er brutt ned og borte, er en mann som ikke kan styre sitt sinn. 16:32 Den langmodige er bedre enn en veldig helt, og den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.

2.) I Forhold til hvilken menighet og hvilken lære og forkynnere en skal låne sitt øret til.

Rom. 6. 17 Men Gud være takk at I vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til!

3.) I Forhold til alle ikke troende, at en evner å omgås andre med visdom, kjærlighet og ved å vekke tillitt.

1Joh 4:20 Dersom nogen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett? 4:21 Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal og elske sin bror. 4:11 I elskede! har Gud elsket oss så, da er og vi skyldige å elske hverandre. 4:7 I elskede! la oss elske hverandre! for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. 3:18 Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet! 3:23 Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss. 3:11 For dette er det budskap som I hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre,

4.) I forhold til denne verden. Ved å være et vitne og ved å skaffe seg innkomster.

1 Kor. 5. 8 La oss derfor holde høitid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps- og ugudelighetssurdeig, men med renhets- og sannhetsusyrede brød! 9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

Side 1:

1.) I forhold til seg selv. Å ha seier i og over sinn egen indre verden.

Vår største og viktigste kamp og arena er i vår egen indre verden. Her er vår største og viktigste «slagmark». Vinner vi ikke seier her, så taper vi på alle andre områder. Men etter å ha overvunnet og stadigvekk overvinne da kampen i vår indre verden vil vare livet ut, da skriften sier dette flere plaser. Jeg dør hver dag sier Apostelen Paulus og vi har en kamp alltid mellom kjød og Ånd.

Fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 5. 16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. Hva er løsningen på å leve Gud til behag? Det er ham selv. Jesus bor ved troen i våre hjerter. Jesus har aldri begjært eller ønsket å gjøre kjødets vilje. Han lever i oss og da går alt til seier, hallelujah!

17 For vår onde natur står med sitt begjær Ånden imot, og Ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Så lenge vi er på jorden og er i legemet så vil kjødet være i vårt liv. Men det skal få mindre og mindre plass og alburom. Men Jesus skal få større og større plass og albuerom. 1. Sam. 3. 1. Striden mellom Sauls ætt og Davids ætt ble langvarig. Men David ble sterkere og sterkere, mens Sauls ætt ble svakere og svakere. Kampen ble langvarig men David som er et bilde på det nye livet ble sterkere og sterkere. Mens Sauls ætt som er et bilde på kjødet, ble svakere og svakere.

18 Blir dere drevet av Ånden, da er dere ikke under loven. Det er ikke loven som skal redde oss fra begjæret i vår syndige natur, men et liv i Ånden! Et liv i Ånden er så preget av kjærlighet til Gud og medmennesker at man drives av en trang til å gjøre Guds vilje! Veien for å komme inn i dette livet er ikke å bli formanet av bud og regler, men å bli oppglødet av kjærligheten!

19 Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, Dette som Paulus lister opp her ligger i vår gamle falne natur. Det er bare å slippe det frem og du trenger ikke å forbedre det eller noe. Vår gamle natur er og forblir elendig og stygg. (sitat slutt).

2.) I Forhold til hvilken menighet og hvilken lære eller forkynnere som en skal låne sitt øret til.

Mange troende overser viktigheten av hva de hører. De er som mennesker som lever på en Hamburger restaurant hele livet og blir ikke seende ut. Vi blir hva vi spiser heter det, slik er det også på det åndelige område. Det er ikke likegyldig hvilken forkynnelse vi setter oss under og hører på. Vi blir av det vi hører enten et godt kar, eller et simpelt kar (les kristen). Vi skal være lydige mot den lærdomsform vi er blitt overgitt til. Jeg har f.eks. påpekt gjengifte blant troende som viktig. Hvorfor er dette viktig? Det er et Jesu påbud, Jesu og de første kristnes lære som vi er oppbygget på. Derfor er det livsviktig.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 2. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. 1. Kor.3:10 Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre; men enhver se til hvorledes han bygger videre! For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Først forteller Paulus at menigheten er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, -som igjen er bygd på Jesus Kristus. Ingen kan legge en ny grunnvoll oppå den som allerede er der. Derfor vil ingen få noen åpenbaring som ikke stemmer med Guds ord og en allerede finner i Guds ord og de gamle skrifter vi har. Apostelen Johannes ble rykket opp i himmelen og fikk se det nye Jerusalem. Joh. Åp.21:16 Og byens mur hadde tolv grunnsteiner, og på dem navnene på Lammets tolv apostler. Her ser Johannes tolv grunnsteiner med tolv navn innskrevet. -Navnene tilhører Lammets tolv apostler. Det er blant de første kristne de var og det var Paulus som sluttførte Guds ord og Apostelen Johannes med Johannes Åpenbaring. All åpenbaring siden er å gjenoppdage det Gud allerede har vist sine hellige Guds menn og kvinner. Vi skal ikke trekke noe i fra eller legge noe til. Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 25 Jeg er blitt en tjener for menigheten i kraft av det forvalteroppdraget Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, Med den bakgrunn han hadde, ikke minst med hans dype kunnskap til Guds ord og alle Jødiske forskrifter var han ideell til sitt store oppdrag; å fullføre tjenesten med Guds ord. Eller som det står i 1930 oversettelsen; det vil si å fullføre Guds ord. Det var mange sider ved Paulus undervisning\forkynnelse som ikke var åpenbart før han brakte det frem i lyset. Bl.a. menigheten, bortrykkelsen av menigheten, nådegavene, tjenestegavene og mange andre sannheter.

PROFETER

Hva så med profeter? Matt.11:13 For alle profetene og loven har spådd inntil Johannes. . . -Etter Johannes Døperen opphørte både loven og profetene. Men, -det rare er at Paulus sier Gud satte blant annet profeter inn i menighetene. Lyver Paulus? Nei,-forklaringen er å finne i ordet profet, og at en gammel-testamentlig profet,-og en fra det nye testamente er to forskjellige begreper. I det Hebraiske språket brukes det fire ord for profet, en sèer (-en som kunne se inn i fremtiden) et talerør for Gud, - en som prekte moral for folket,-og til sist ordet for en falsk profet. I det nye testamente brukes et ord som betyr å utlegge gudommelig vilje på en inspirert måte,-og å trøste, - oppmuntre eller formane. 1.Kor 14:3: Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. De som kaller seg profeter idag,-mener seg å være av den typen profet som ser inn i fremtiden, og får åpenbaringer direkte fra Gud. La meg forklare nøyaktig hva jeg mener, og hva jeg IKKE mener, for at det ikke skal herske noen tvil. Når den Hellige Ånd veileder deg i ditt personlige liv, - så er dette en profeti i nytestamentlig sammenheng. Dette har aldri opphørt. Den nytestamentlige profetiske gaven med å få lys over hva Gud ALLEREDE har åpenbart i sitt Ord, -er bibelen IKKE imot. -Dette har heller aldri opphørt. Det bibelen utelukker,-er gjenopprettelsen av det gamle testamentets profet-embede. Trosbevegelses-forkynnere hevder at det gammel-testamentlige profet-embede er gjenopprettet. Men, noe slikt nevner aldri bibelen med et eneste ord. Trosbevegelses-profetene ser inn i fremtiden,-legger løpet videre for Kristi legeme, og får åpenbart nye læresetninger, som strider mot Bibelens lære. En slik praksis blir uttrykkelig motsagt av Guds Ord,-og Gud har lagt ned total-forbud mot slik aktivitet. Alle åpenbaringer og profetier helt fram til dommens dag er allerede profetert og åpenbart! Gud har gitt oss de åpenbaringer og de læresetninger vi trenger! Heb.1:1-2 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene, Han har i disse siste dager talt til oss ved Sønnen . . . Her forteller Bibelen oss enda en gang at den gammel-testamentlige profetens tidsalder er over. Gud taler ikke lenger til oss gjennom slike profeter,-men gjennom Jesus. Klarere går det ikke an å få sagt det! Våre dagers gammeltestamentlige profeter har utnevnt seg selv . . .de er ikke innsatt av Gud. Hvis noen går lenger enn hva Bibelen taler om, da er de falske profeter.

21 Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, Bygningen er menigheten, de frelste av jøder og hedninger. Vi vokser i sammen til et hellig tempel for Herren. Nedslagsfeltet for den Hellige Ånd er stort i den enkeltes liv. Men enhet og enighet i den kristne menighet gjør det samme nedslagfelte enormt stort. Det var over Guds menighet Satan aldri skulle seire. Matt. 16. 18 Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» 20 Og han forbød disiplene strengt å si til noen at han var Messias. 5. Mosebok 32. 30 Hvordan kan en mann forfølge tusen og to slå ti tusen på flukt hvis ikke deres klippe har solgt dem, hvis ikke Herren har prisgitt dem?

22 og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. 1. Kor. 15. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle. Her leser vi at Gud skal fyle alt i alle når vi er hjemme i himmelen. Men vi har fått del i Ånden også her og nå. Det er den samme Ånd vi har nå som vi fylt ut skal få del i når vi kommer hjem. Det er akkurat som når vi kjøper et hus og skriver kontrakt. Da skriver en kontrakt og betaler en del av kjøpesummen, gjerne 10 %. Så betaler en resten når huset er ferdig. Slik er det også med frelsen. Vi får del i Gud Fader og Kristus nå, ved deres felles Ånd. Så skal vi når vi kommer hjem får del i hele “pakken” fult ut. Når Gud skal fylle alt i alle. (sitat slutt).

3.) I Forhold til alle ikke troende, at en evner å omgås andre med visdom, kjærlighet og ved å vekke tillitt.

Vi skal elske alle, men mest de som er våre søsken i troen. Dette er Guds ord, og liver et lem, så lider alle andre med. Og blir et lem hedret, så blir alle andre også det. Ved flere anledninger gir Apostelen Paulus et bilde på menigheten som en helhet. Jesus selv sa det samme som et vintreet. Menigheten blir sammenlignet som et hus, et legeme og vintreet. Alt dette forteller at vi står i gjensidig forhold og ansvar overfor hverandre. Derfor lever vi ikke et Solo-liv som troende, men i gjensidig ansvar og relasjonsforhold overfor hverandre.

I sin avskjedstale sammenligner Jesus seg selv og disiplene med vintreet og grenene. Jesus er det sanne vintre, og vi er grenene.

"Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler." (Johannes 15:1-8)

Vi er vokst opp blant grantrær. Et grantre har stamme og grener. Stamme og mange grener. Vintreet er annerledes. Det er mer et buskliknende tre, der alt ser ut som grener. Massevis av grener. Gren på gren, gjør det til et tre. ”Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt.” Hørte dere det: Jesus er ikke bare stammen, han er hele treet, med oss innlemmet som grener. Det er hans frukt vi bærer. Og hørte dere presensformen – bærer mye frukt. Vi er hans vintre som bærer hans frukt. Vi har fått det vi har å gi! Dette er å være i Kristus. I Kristus handler om å være elsket av han. Men det handler også om at vi er blitt en integrert del av denne kjærligheten. Kjærligheten utenfra som blir til kjærligheten innenfra. Det gir kvalitet til våre liv. Hva vil det si å bli i Jesu kjærlighet? Da blir vår følelsesladede kultur utfordret. Det er ikke de store følelsene som vår kultur gjerne forbinder med kjærlighet. Det er det også. Men Jesus svarer med budene. ”Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet”. Jesus påbyr kjærlighet. Det bryter med vår logikk. Kjærligheten er for oss mye mer gjensidige følelser enn å holde bud. Lydighet og kjærlighet oppfatter vi mer som motsetninger. Men hos Jesus er denne motsetningen opphevet. Der er kjærligheten mer knyttet til vaskevannsfatet enn til hjertet. Å brette opp skjorteermene enn å brette ut følelsene. Og denne linjen går helt til korset. Der han elsker oss ved å sette sitt liv til for oss. Der spørres det ikke så mye etter Jesu kjærlighet som hans lydighet. Ikke om hans selvrealisering, - han dør - men om Guds kjærlighet til alle mennesker. Da taler budet ”Bli i min kjærlighet” til hele meg, ikke bare til mer eller mindre ustadige svingninger i oss. Dermed blir ikke budene rigide regelverk Gud har gitt for å holde oss på plass. Men budene er gitt for at ”Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere!” Slik er vi ”I Kristus” kalt til å være ”nær livet”. Nær menneskers liv i alle dets fasetter – med den kjærlighet vi har fått i Kristus.

4.) I forhold til denne verden. Både med å være et vitne og ved å skaffe seg innkomster.

Vi lever i denne verden, men er ikke av denne verden. Derfor er det så viktig at verden og de ikke troende (les Jesus troende), ikke får prege våre holdninger, meninger eller synspunkter. Jeg har allerede nevnt det med gjengifte. For verden er dette helt «normalt». Hvis en bare prøver å påpeke hva Guds ord sier blir en stemplet. Faktisk er de troende blitt verre i mange henseende her en verden. De troende boikotter en når en hevder at gjengifte for troende er å drive hor eller å gifte seg med en fraskilt er å drive hor. Verdens standard er blitt «menighetens» standard. Ikke den sanne menighet, men de om bekjenner Jesu navn har tatt seg slike friheter som er frihet for kjødet, ikke noe annet. Men derimot, vi skal ha en annen standard og være et hellig og utskilt folk for Herren, ikke gå i tospann med de ikke troende i deres livsførsel, meninger og holdninger. Men la Guds ord og Kristus få prege oss til enhver tid. På den måten er vi et vitnesbyrd for en frafallen og døende verden. Jesus sa at vi skulle gå ut i al verden for å forkynne, men han sa også at vi skulle ikke ta noen skade på vår sjel og ta opp vårt kors hver dag for å følge Ham, la dette bli avgjørende for oss. Uten det er vi ikke noe vitne overfor verden, men da er vi blitt et med verden og Satan. Vi trenger fremfor alt å avlegge det gamle menneske og ikle oss det nye mennesker.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 4. 21 Dere har jo hørt om ham og fått opplæring om ham etter den sannhet som er i Jesus: Disipler kommer også i lidelser og trengsler, men i lidelsene preges Mesterens bilde og vesen i oss og vi blir gjort lik med ham. Det er en del av den avtalen som Gud gjør med sine disipler. ”Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager – så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu.” Heb. 10:16-17. Når vi er tro i fristelsene og prøvelsene og ikke gjør vår egen vilje, skjer dette likedannelsesverk. Det er fantastisk for et menneske å komme inn i en slik utvikling. Jesu sto overfor de samme utfordringen som oss med de samme “hjelpemidler” da han hadde gitt avkall på sin Guddomsprakt og makt og blitt et menneske som oss fullt ut. Han seiret ved bønn og Guds Ånds hjelp!

22 Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene. Helliggjørelse er ikke å gjøre en rekke handlinger eller ritualer. Ført må du forstå hva gudsfrykt er. Gudsfrykt handler om rett tilbedelse. Tilegne seg Guds ord. Hvis du har en god tilbedelse av Jesus vil du kunne oppleve det gode ved hellighet. Gudsfrykt som fører til rett tilbedelse i alt du gjør, dette fører til hellighet. Det er DHÅ som skaper hellighet i deg. Frimodighet og glede i ditt indre. En glede som ikke er grunnet i denne verden. Ordspråkene 2, 5 Da skal du skjønne hva gudsfrykt er, og vinne kjennskap til Gud. 6 For det er Herren som gir visdom, kunnskap og innsikt går ut fra hans munn. 7 Han lar de rettsindige ha fremgang. Tilbedelse er ikke at jeg føler meg bra hele tiden. Men også at jeg lar Guds ord gjøre noe med meg. Mine tanker, handlinger og holdninger. Trengs det noen ganger litt disiplin av oss. Ja selvsagt. Gudsfrykt av kjærlighet fører til at Guds Ånd helliggjør oss.

23 Dere må bli fornyet i sjel og sinn ”For slik som han tenker i sin sjel, slik er han…..” (Ordspråkene 23:7) Hvorfor tenker du slik som du gjør? Har du noen gang tenkt på hva det er som får deg til å tenke slik du gjør? Hva får deg til å resonnere og ta de avgjørelser du gjør? Alle de ulike tankene som har strømmet gjennom hodet ditt i dag, hva er det som har fått dem til å dukke opp i hodet ditt? Vi leste her at du er slik som du tenker! Vi blir altså et produkt av våre tanker. Det er tankelivet vårt som styrer hele vår hverdag. Vi tar bestemmelser og valg, tenker og handler ut fra hva som befinner seg i våre sinn. Alle mennesker er mer eller mindre bundet opp i ulike tankemønstre. Gud vil at du skal ha RETT tankemønster. Bibelen sier at vi derfor må igjennom en prosess som kalles for ”Sinnets fornyelse”. Mennesket er en todelt skapning der ånd og sjel hører sammen. Og legeme er det ytre menneske men ånd og sjel er det indre menneske lærer Guds ord. Sette i legemet er hjerte, slik er det også med det indre menneske. Dette hjerte har Herren byttet ut fra å ha et stenhjerte til å få et kjødhjerte som han kan forme, danne og la sitt liv strømme i og gjennom!

24 og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten. Det nye menneske er Kristus, og han skal vi ikle oss. Dåpen hører med, men det er noe langt mer. En daglig vandring der vi blir mer og mer lik Jesus. Det nye livet vokser, trives i det som er rett, sant og helliget. Akkurat som en blomst eller en plante trives i den rette atmosfære med riktig mengde sollys trives det nye menneske i Guds lys og under påvirkning fra Kristus. Hemmeligheten til seier, virkelig seier i kristenlivet er de gode vanene. Og hvorfor lider vi nederlag, selv som “gamle” kristne? Vi bryter med vanene og det straffer seg. Kong David drog hver vår ut i krigen men det året han brøt den vanen ble også det året katastrofen rammet ham og hans hus. Det er tobakksvarer, alkohol vaner, spille vaner, TV vaner og mange andre vaner som til slutt vil lede oss bort i fra Kristus og i den store tilintelsgjørelsen. Mens gode vaner vil lede oss nærmere Kristus og hverandre. Vaner er dannede og forbyggende!

25 Legg derfor av løgnen! Tal sant, hver med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. Fra bibelkommentaren mine Kolossenserbrevet 3. 9 Og lyv ikke for hverandre! For dere har lagt av det gamle menneske og dets gjerninger Vi skal kle på oss nye klær, men først må vi kle av oss de gamle. Skulle vi finne på å kle nye klær på oss før vi har kledd av de gamle vil det bli til stor skade for de nye klærne. Få først av de gamle flyssene, det er betingelsen for å kle på seg nye klær. 10 og kledd dere i det nye menneske, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. Nå begynner påkledningen etter de gamle klærne er tatt av. Skritt for skritt må vi ta på oss de nye klærne. Vi må gjøre det med omhu og se at vi gjør det i rett rekkefølge og at vi ikke blander de gamle med de nye klærne. Skal denne prosessen foregå skjer det hele tiden ved en indre fornyelse; som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, utlending, skyter, slave eller fri; her er Kristus alt og i alle. Hele tiden vil både vi og andre sammenligne seg med oss. Og mene noe også både om seg selv, andre og oss. Alt dette må vi evne å se bort fra og ha vår identitet i Kristus Jesus. Fremdeles er forutsetningen for å leve som en troende avhengig av om han får fylle oss med seg selv. Selv når vi kommer til himmelen er vi avhengig av han. 1. Kor.15. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Sluttkommentar:

Nå har vi gått igjennom mye, og ta deg tid til å lese dette og fordype deg i dette. Lurer du på noe? Er det noe som du synes er meget godt, eller ikke bra? La meg få høre det? Har du spørsmål? Send dem inn til meg enten på mail eller SMS.

Jeg hadde som en overskrift hva det Kristne budskapet er? Det er Kristus, men han skal leve sitt liv gjennom oss som hans menighet og legeme, Amen og Hallelujah!

Dette står øverst på siden vår: Himmelske blogg! Hvordan blir det å komme til det Nye Jerusalem? Vi har mange spørsmål som vi ønsker å få svar på! Nå kan du få oppleve himmelen på forskudd, du kan sende inn dine åndelige relaterte spørsmål her: Spørsmålene kan enten sendes på mail til meg eller SMS. Jk.chris@online.no SMS: 99598070. Lykke til og etterpå kan du blogge og komme med kommentarer og nye spørsmål. Gud velsigne deg og dine i den Herre Jesu Kristi navn! Gå også på vår hjemmeside for Smyrna Oslo: janchristensen.net

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-280-mye-av-jesus-mye-av-hellig-and.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-siktemalet-med-var-helliggjrelse.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-9.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-16.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-53nadegavebruk-hva-vil-du-si-om.html http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-galaterne http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-galaterne http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Ingen kommentarer: