søndag 20. desember 2015

Nr. 1319: At Ordet ble kjød- som var Jesus – forteller oss at han har en begynnelse, samt at han er utgått i fra Faderen og er Guddommelig!

Nr. 1319:
At Jesus er Ordet forteller oss at han har en begynnelse, da det aldri begynner med et ord, men med en tanke. Hvem kom da med dette som var «før» Ordet? Jahve – Gud Fader, ingen andre. Han var der før «Ordet» da han er alt livs sanne opprinnelse og begynnelse.
Den som kjenner historien vet at det hele var for å distanserer seg fra den opprinnelige Jødiske troen, og for å tilpasse seg fler-Guderi blant hedningene.

Derfor kan en på mange måter si at Keiser Konstantin og hans familie som skal ha «æren» for at denne vranglæren ble en del av den kristne lære i snart 1700 år selv om den er helt fremmed for Guds ord, og hans mor var det nok som påvirket også Keiser Konstantin mye i «kristelig» retning.
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand
Bilde av Helena, eller Flavia Helena, keiser Konstantin den Stores mor. Hun ble født ca. 250 e. kr og levde til hun var ca. 80 år. Bilde er nok noe omgjort, da hun ble «kristen» først da hun var 63 år.


Fra mine foreløpige bibelkommentarer Johannes evangeliet 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

V.14 må være selve tyngdepunktet i hele prologen. Det er lærerikt å studere måten verset er bygget opp på:
Først får vi to hovedsetninger som sier noe om Ordet: Ordet ble menneske» og ... tok bolig iblant oss».
Deretter følger en hovedsetning som sier noe om menighetens mottagelse: Vi så hans herlighet».
Resten av verset forklarer nærmere hvilken herlighet det dreier seg om, først ved å si hvor den kommer fra (som den enbårne sønn har fra sin Far»), deretter ved å si hva den består i (full av nåde og sannhet»).

La oss se på disse fem setningsleddene ett for ett:

1) Ordet ble menneske»
Så enkelt kan det største mysterium i verdenshistorien uttrykkes. Tre små ord. Men etter å ha lest om Ordets guddommelige rang i v1-5, så er det virkelig grensesprengende å tenke seg at dette guddommelige logos fullt og helt også skulle bli et menneske som oss.
Dette var uhørt for en gresk tankegang som foraktet det skapte. (jfr. v.3). Det skapte var jo annenrangs og mindreverdig. Hvordan kan Gud nedverdige seg til å bli ett med det?
Dette var uforstand for en gresk logos-filosofi (1 Kor 1,23). De som ville vinne rett kunnskap og innsikt i livets hemmeligheter ved abstrakt tankegang, de får her høre: Logos ble menneske, ble født på en bestemt dag og døde på en bestemt dag. Logos kunne sees, høres og tas på (jfr. 1 Joh 1,1-4).
Det var en blasfemisk tanke for jødene. De kunne nok være med langt når det gjaldt å distingvere mellom ulike sider ved Gud, slik som vi så når det gjaldt visdom teologien i v1-2. Men å si at denne Guds visdom var blitt menneske, det var helt uantakelig. Da overskred man grensen mellom Gud og det skapte, og gjorde seg skyldig i den groveste gudsbespottelse.
Det er altså her i v. 14 Johannes kommer med det som virkelig skilte kristendom fra disse andre religionene. Dette var så dristig sagt at kirken skulle kjempe med å forstå det i mange hundre år framover.
Men det var en fantastisk tanke for alle oss som tar imot troen: Dette innebærer at Gud ikke er fjern, men at han helt og fullt deler våre kår!
Vi kaller dette underet for inkarnasjon. På gresk står det at Ordet ble kjøtt, noe som på latin blir incarnatus , eller på nynorsk: ikjøting. Kristus – Guds Sønn - lar seg føde inn i en tilværelse der han virkelig bærer en kjødelig kropp, slik at han må føle både sult og tørst, kulde og sorg, ensomhet og smerte. Det er ganske utrolig at vi har en slik Kristus å tro på!
2)..tok bolig iblant oss»
Også dette er en uhørt tanke for en jøde. Gud hadde jo valgt ut sin bolig i Israel: Først i det tabernaklet som fulgte folket på ørkenvandringen (2 Mos 40,34), siden i tempelet i Jerusalem (se tempelinnvielsen og Salomos bønn i 1 Kong 8,1013).
Men nå sier v.14 at Gud får sin bolig i Israel ved Ordet. Dermed sies det indirekte at tempelets tid er forbi. Nå er Guds nærvær knyttet til Jesu person.
Vi finner samme tema klarere uttrykt i 2,13-22, der Jesus etter tempelrenselsen proklamerer seg selv som det nye tempel. Se også Joh 4,21-24: Den framtidige gudstilbedelse skal ikke knyttes til et bestemt sted, men skal skje i ånd og sannhet. Så slipper vi kristne å valfarte til en bestemt helligdom på et bestemt sted for å oppsøke Gud der han er å finne. Jesu person er nå det viktige møtepunktet mellom Gud og mennesker.

15 Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for han var til før meg.»

Hvem var før Johannes? Vi leser flere plasser i GT at Jesus både var med Israels barn, og hadde åpenbart seg for dem. Vi leser i 1. Kor. 10. 4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var Kristus. Og Jesus åpenbarte seg også flere plasser. Daniel 3. 25 Så sa han: «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og de har ikke tatt noen skade. Den fjerde ser ut som en gudesønn.» 26 Nå gikk Nebukadnesar bort til døren i den glødende ovnen og ropte: «Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, dere som er tjenere for Den Høyeste Gud, kom ut!» Og Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego kom ut av ilden. Her var de ikke tre lengre, men fire da Jesus i sin preeksistens var med dem som gudesønnen som ble Menneskesønnen når han kom til vår jord og ble deg og meg lik.

16 Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.

Selv om dette er bibelkommentarer vil jeg komme med et personlig vitnesbyrd. Jeg var før jeg ble en troende og gjenfødt en aktiv og meget habil fotball spiller. Kunne nok drevet det veldig, veldig langt. Men når jeg ble frelst og senere døpt i den Hellige Ånd og fikk kallet til å forkynne gav jeg opp å satse på fotballen. Selv om jeg sikker kunne vært både rik og berømt gjennom fotballen, angrer jeg ikke en dag på å stase 100 % på Kristus, det er så uendelig mye større. Både her i tiden og i evigheten. Bare en må stadigvek få opp øynene og se det. Det er ikke bare nåde at han har frelst oss, men når vi begynner å se betydningen og storheten i denne frelse; det er nåde over nåde virkelig, ja sannelig!
Salme 84. 11 Ja, én dag i dine tempelgårder er bedre enn tusen ellers. Å stå ved terskelen til Guds hus er bedre enn å bo i telt med gudløse. Hva er det Kong David sier? Det er bedre å stå å dele ut sangbøker, vaske toalett ler hva som helt i Guds menighet en å være stjerne og Direktør i denne verden!

Sluttkommentar:
Jesus som Ordet som ble menneske, det forteller oss at han som er Ordet hadde en begynnelse. Det står ingenting om treenighetslæren i bibelen, hverken i GT eller NT. Men hele bibelen er proppfull av å hevde at Gud er èn med èn person – Jahve. Hvorfor lag en «ny» lære der Gud ikke lengre er èn, men tre?
Den som kjenner historien vet at det hele var for å distanserer seg fra den opprinnelige Jødiske troende, og for å tilpasse seg fler-Guderi blant hedningene!


Ingen kommentarer: