torsdag 21. juni 2012

Nr. 434: Prest og debattant Øivind Benestad er Djevelens tilrettelegger!

Nr. 434:
Prest og debattant Øivind Benestad er Djevelens tilrettelegger!

Matt. 24. 45 Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? 46 Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. 47 Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier. 48 Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Min herre gir sig tid, 49 og så gir sig til å slå sine medtjenere og eter og drikker med drankerne, 50 da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet, 51 og hugge ham sønder og gi ham lodd og del med hyklerne; der skal være gråt og tenners gnidsel.

Øivind Benestad forskyver hva som er sant og rett derfor blir alt det han står for og representerer et Satans bedrag! Øivind Benestad, prosjektleder for nettsiden MorFarBarn.no, har startet underskriftskampanjen «Nei til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap». Mandag 18\6-2012 var han gjest i Studio Direkte.Brekkstangen er ikke de homoseksuelle, men gjengifte blant de troende! Da i særdelshet blant forkynnerne. Proppen som er løs i samfunnet er ikke de ikke troende, men de troende som ikke følger Guds ord.

Øivind Benestad hørte jeg på Visjon Norge som sa at de homoseksuelle og deres synder var den farligste og styggeste synd fritt oversatt. Det var som en brekkstang for alle andre synder (dette er ordrett gjengivelse) og dermed for Satan. Dette er en forskyvning og ikke sant, den virkelige sannheten er at det er gjengifte blant de troende og spesielt blant forkynnerne og de som skal lære andre som er denne brekkstangen. Hvem er det som holder igjen for at Antikrist ikke kan og skal tre frem? Menigheten da den er sannhetens støtte og grunnvoll, ikke hva verdens barn gjør.

De homoseksuelle får skylden for alt nesten som jødene har fått det før blant de kristne!

Det er ille med homoseksuelle, men mye av de problemene de holder på med er allikevel noe som ødelegger mest for dem selv. Men skilsmisse og gjengifte blant heteroseksuelle der det er barn innblandet er uten tvil det som er den mest alvorlige synd blant menneskene i dag. Og det er ingenting som skaper slike ringvirkninger som gjengifte, ikke minst når det blir «nye» barn. Hvorfor har ikke Øivind Benestad og noen andre fokus her? Er de for feige eller ser de det ikke? De som holder frem Jesu lære blir boikottet, de såkalt troende er verstinger i så måte!

Under det kommende 1000 årsrike vil ingen prester og forkynnere være gjengiftet eller gift med en fraskilt.

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru». Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest». Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligeste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann». På samme måte som Skriften sier at det er demonisk og forførerisk å nekte en forkynner og tilsynsmann å gifte seg (1. Tim. 4:1), er det å komme under de samme negative forholdene å akseptere og tillate at forkynnere gifter seg på nytt mens ektefellen lever. Det er kun ved død at det kan være riktig for en tilsynsmann å gifte seg på nytt igjen, og da med ei som ikke er fraskilt!

Mat i rette tid og den rette mat

På det naturlige område så spiser vi ikke en tung middag til frokost eller juleribbe til St. hans? Det er akkurat slik Benestad og likesinnede holder på med. De sier noe som er sant, men allikevel vrir på det slik at det blir en løgn. Fokuset er ikke på det rette og hva Gud sier om ekteksapet, men de blåser opp det som er i periferien som homoseksualitet er. Benestad er en ulv i fåreklær. Det viser også han ved å være så lemfeldig og lite nøye ved å stille opp hos den falske profeten Jan Hanvold! Like barn leker best heter det i ordtaket. Hvorfor peker han ikke på Hanvolds synd som er skilt øg gjengiftet og står fram som en leder? Feighet og atter feighet, eller mangler han innsikt og kjennskap til den levende Gud? Ingen som har med den levende Gud stiller opp på Visjon Norge eller andre kanaler som der lederen lever i synd.

Benestad blir en bedrager med å ikke ha mer åndelig innsikt

Skal en begi seg ut i en kamp, så må en være forberedt og skikket for kampen. Her går Benestad feil. Han legger overdreven vekt på det som er i periferien (hva de homoseksuelle bedriver med), men det som skal ha hovedfokuset (gjengifte blant de troende, spesielt forkynnerne) nærmest overser han og bagatelliserer. Det nevner han med en bisetning. Han viser ved dette at han er Djevelens tilrettelegger!

Benestad følger ikke Guds ord

Guds ord taler om å dømme dem som er innforbi, som bekjenner Jesu navn. Mens verdens barn skal vi ha et avdempet forhold til da deres synd er å ikke ta imot Jesus og bli frelst. Derfor blir det å bare si at de homoseksuelle er som en brekkstang og får skylden for all synd og ugjerning som å si at jødene har skyld for alle problemer i verden. Det er like fjernt og forkastelig, Benestad løper Satans ærend og har et forkvaklet og ubibelsk syn på Guds ord. Han beviser det med å gå i tospann med den falske profeten Jan Hanvold, noe som alle andre gjør som stiller opp på hans kanal og i sammen med ham.

1. Kor. 5. 9 Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. 10 Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller er grådige, eller er ransmenn og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. 11 Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. 12 Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal dømme? 13 Dem som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!

Vi ser klart mønsteret i fra Guds ord, at menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll derfor er det menighetens ansvar å være lys og salt i denne verden. Og vise hva som er rett og galt, derfor er gjengifte blant de troende og å gifte seg med en fraskilt selve hovedtyngden på hva som er synd og frafall. Og i særdeleshet hvordan forkynnerne, pastorene og de som skal lede og lære andre lever og lærer. De er et mønster for hjorden, og da i positiv henseende. Benestad og likesinnede forskyver ting og dermed er Prest og debattant Øivind Benestad en Djevelens tilrettelegger!

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet

Ingen kommentarer: